Wathan Edhey Gothah – MDP » 6 އެޕްރީލް 2008 ގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް 

April 6, 2008

6 އެޕްރީލް 2008 ގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް 


Download: 6_april_2008_press_conference.mp3 – 56 minutes

2 Comments

  1. މިކޮންފެރެންސްގައި ބޮޑައް ދައްކާފައިވަނީ މަޢުމޫނު ކޮއްފަ ހުރި ކަންތަކުގެ ވާހަކަ އެއް ނޫންތޯ؟

    Comment by hikal — April 7, 2008 @ 8:55 am

  2. ރަނގަޅު ގޮތަކީ “ހިތްވަރު ދޭށޭ — ހިތްވަރު ލިބި[ވެސް] ގަންނާށޭ.”
    =ހެޔޮއެދޭ ފަރާތެއް=

    Comment by Abdullah — April 11, 2008 @ 7:00 pm