Wathan Edhey Gothah – MDP

September 24, 2008

Photos: M I Maniku

12 Comments

 1. photo akun Reeko Moosa fenungen heevejje. Moosa fenumaky MDPge supportaregge haisiyyathun varah ufaavaa kameh kamah dhannavan. Moosa aky MDP ashaa Islaahah varah gina masakkaiythakeh kuravvaafaivaa beyfulheh. Vumaaeku party thereyga hiyaalu thafaathuvumuge maruhalaa mihaaru nimijje kamah dhekivadaigen athugulhaalanvee maruhalaaga athugulhaalevvun varah bodah edhen. Mee alhugandumen adhi hurihaa dhivehi rayyithunves Moosage beynun emmebodah beynunvi dhuvas, midhandivalhugai alhugandumen govaigen aneh dhivehiraaje ah alhugandumen govaigen masakkaiy kodhdhee. Adhi MDP ge hurihaa memberunves mikamugai Moosa ah maruhabaa kiyumah alhugandu govaalan

  Comment by Anonymous — September 24, 2008 @ 7:24 am

 2. Reeko Moosa Dr.Munawar hedhigotha nehedhuma edhen..kamega kaamiyaabu nulibuney kiyaafa ekame hutaalumaky enme budhiverigothenoon..kaamiyaabu nulibuniyaa kuriyavure kaamiyaabu kuran masakai kurumaky enme rangalhu goikamuga dheken…moosa kuraa hivara saabas

  Comment by jade — September 24, 2008 @ 3:13 pm

 3. Moosa ah MDP membarunge ruhun mihaaru varah kuda
  matheegaa evaa liumakee moosa bunegen meehaku liunu ehcheh kamah lafaakureve

  Comment by abid — September 24, 2008 @ 4:21 pm

 4. fenigehley meehunnah ehves thaeedheh neh….

  Comment by balaameeha — September 24, 2008 @ 4:28 pm

 5. moosa eh kaasimeh neiy. emeehaku noolhunu varakah aharemen neh noolheynan. meehun nah ithubaaru kurevey nee ves, adhi meehun dheke foohi vanee ves emeehaa kan kuraa gothun.

  Comment by ali — September 24, 2008 @ 5:14 pm

 6. ZAKI GAVE A BRILLANT SPEACH NO DOUGHT THAT HE IS THE BACK BONE OF THE MDP

  Comment by JADE ROBERTS — September 25, 2008 @ 2:06 am

 7. we must not think that we will win this election 2008 simply by wining male the capital of maldives because in srilankan presidential election 2005 opoosion leader won srilankas capital columbo and hill capital kandy nuraliyya but still he lost the election by 1.5 percent every opinion poll was suggesting that he will win the election so DEAR sinor campaign staff canidate running mete chairperson parties vice president and faithfull saporters its not time to relax we must make our town more yellow with more posters and banners we must give more hand bills and finally try to reach small communities every vote counts from maldivan studying abroad

  Comment by paul fabrace — September 25, 2008 @ 2:20 am

 8. this has been a wonderfull campaign so far as anni says he is the one and only canidate not using a photo in the entire campaign trail and anni is the most democratically elected canidate for this race anni was endorsed by the grass root members he is also one and only canidate who picked a runing mate from an other party annis speach was excllent best of luck

  Comment by trevor balayisis — September 25, 2008 @ 2:41 am

 9. މޫސައަށް ސަޕޯޓް އެބައޮތް! އެއީ ރީކޯ މޫސަ، ސަޕޯޓް ހޯދަން އޭނާ ނުޖެހޭ ވަކިޕާޓީއެއްގައި ހުންނާކައް، މިހާތަނައް އެއީ އިސްލާހައް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮއްދީފައިވާ ބޭފުޅެއް، މޫސަގެ ހިޔާލު ތަފާތުވުން ތަކެއް ހުރެދާނެ، އެކަމަށް އަހަރެމެންޖހޭ އިހްތިރާމް ކުރަން. އެކަމަކު އެމްޑީޕީގައ ހުންނަވަންޏާ އަޅުގަނޑުބުނާނީ މިވަގުތު މިއީ މިޕާޓީވެސް އަދި މިގައުމުވެސް މޫސަގެ ހިދުމަތައް އެންމެބޮޑަށް އެދޭ ވަގުތޭ! ކުދި ކުދި ފާޑިކިއުންތައް ފަހަތައް ޖައްސަވާލައްވާފައި ކުރިއަށް އެމްޑީޕީއާއިއެކު ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނާވާށެވެ.

  Comment by އަހުމަދު — September 25, 2008 @ 3:07 am

 10. Anni thikuraa hiyvarah hama sabas..bt u need 2 campaign more..nd ma sincear request z nt t be overconfident..nw we knw dat anni z da only person who cn bring a chnge 2 our country…best of luck..we ol r with u…iradha kurevviyya me faharu me aharemenge faharu..

  Comment by Loony — September 25, 2008 @ 4:32 pm

 11. ANNI AH MEGOVALANI 2VANA BURUGAI KAMEYAABU KUREVAYNI VARH VARUGADHA AH KENPEYNU JAH SIGEN . MEHARU DHEN KURANVI KAMAI MDP GE VAYRI KAMEHGA MEHARU THAEID KOHFAIVA KEDIDAYTUN NAI EKI SARUKARU HINGANEGOEY MERAAJEGE LOBUVAYTHI RAHYITHUN NAH VRAH HAANMAKAN BODU KON EKAN THAH BAYAAN KOHDHEN V .DHENOTHI VARAH BODAH VIS NAN JEHEY KAMEH AE DR.HASSAN AH VO2 DHINMEHUNGE THEREIN 95% MEHUN VO2DHINI MEGAUMAH FURIHAMA ISLAHAKAH EDHIGEN HASSANGE MAYNIFESTOGAI ISLAMDHIN MEBAI HEMANAFIVATHI ADHI ANAGE HURI RIVETHI AHULAAGAHVES BALAAFAI .AHLU GADUGE SUVAALAKI GAANOONU ASAASIGE FASKURE VIFA EBAOI THO RIYASI INTHIHABU KAMIYAABU KUREVIGEN EKURAHVA BEFULHAKU NOON EHEN MEHAKAH ME GUMUGE VERIKAN HAVALU KURUMUGE BARULIBI FIVAYTHO ? ME AHLUGADUGE SUVAAALU?
  MEKAN EGOTHAH OTHIHYA AHLUGADUGE HIYAALAKI MEHARU MDP GE KEDIDAYTU ANNI AH MEHAARU THAEID KOHFIVAA DR.HASSAN GASIM IBURA ME BEFULHUN GE THEREIN ME RAAJE GE RAHI ITHUN EMNMAY THAEID OIY MEHAKAH VARIKAN HAVAALU KUREVEN EBAOIY KAN ANGAI DRP AH JEHIFAI OIY HIY ABURAALUN MEEKU RAN VARH MUHIMKAMEH .YAA AHLLAH MEGAUMUGE KURIAH OIY MUSTHAGU BALUGAI ME GAUMUGE METHIBA HAALUGA AHSAAFAIVA MEHAU MEHURI MAUMOON ANIYAAVERI KAMUN MIGAUMU MINIVAN KURAH VAASE AANMI ADHI KU RIAH OYI THANUGAGAI ISLAAMU DHINAHSA MEGAUMUGE RAHIYITHUN NAAHA HEYOEDHEY MEGAUMUGE MUSTHAGUBALU UJAALA KERAANE VERIAYAKU LAHVAASE AANMIN.

  Comment by ISMAIL — October 12, 2008 @ 1:41 am

 12. GAUMUGE VERIKAMA KURI MATHI LAHVAA IRU KONMEY VES VARAKAH AHULAAGI RIVAYTHI USOOLUTHAH HUN NANAN JEHEYNE .MEHEN MEBUNI VTV VIN LIVE KOH DHEKI MDP GE NEWS KONFARENE SUGAGA ANNI FEN FODHU HIYPE V GOTHUN ADI MALEGE MAGUMATHIGAI JOSU PETI BON ULHUVIMA .ISLAAHU KOHLAVAA IDHUKOLHU FARAATHAKUN ARAHAH BODAH FAAHAGA KURAANE. ANNI THIKURAA MASAHKATHAH AHSARIBAHAA SAABAS.

  Comment by ISMAIL — October 12, 2008 @ 1:52 am