Wathan Edhey Gothah – MDP » as-ad

August 27, 2008

ސަރުކާރުގެ ވެރިންނަކީ އަހަރެމެން

އަހުމަދު އައްސަދު ސަރުކާރުގެ ވެރިންނަކީ އަހަރެމެން ކަމުގައި ވަނީ ކީއްވެގެންހޭ؟ އަހަރެމެންގެ ހިތުތެރެއަށް ވައްދާފައި މި އޮންނަނީ ސަރުކާރުގެ ވެރިންނަކީ ސަރުކާރު ހިންގަން ތިބޭ ބަޔަކު ކަމުގައޭ. މިއީ ޒަމާނާއެކުގައި ބަދަލުވާން ޖެހުނުނަމަވެސް ބަދަލުނުވެ ވާކަމެކޭ. ފަހެ ސަރުކާރަކީ ކޮބައިކަން އެތަކެއް ބަޔަކު މޮޅެތި ޢިބާރާތުން ބުނެދީފައިވޭ. އެހެނަސް ކިޔާ މީހާ ނުވަތަ އަޑުއަހާމީހަކަށް، މިފަދަ ބަޔަކު ކިޔައިދޭ އެއްޗެއްގެ މާނަ ދޭހަވަނީ ކިތައް ފަހަރުހެއްޔޭ؟ ސަރުކާރަކީ އެއީ ކޮން އެއަޗެއްކަން އެގިގެން މެނުވީ، ސަރުކާރުގެ ވެރިންނަކީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

މި ގައުމަކު ދެނެއް ވެރިޔަކު ނުހުންނާނެ

އަހުމަދު އައްސަދު އަހުރެމެންގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ކުރާ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ، ނޭގުމުގެ ތެރެއިން އަހަރެމެން އުފެއްދެވި ކަލާނގެއޭ. ދެންހަމަ މިނޫން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަހަރެމެންގެ މައްޗަކަށް ވެރިކަމެއް ކުރާން ދޫކުރާކަށެއް މަށަކު ނެތީމޭ. މިތައްހާ ދުވަހު އަހުރެމެންނަށް އޮޅުވާލައި އަޅުވެތި ކުރި ދުވަސް، ދެނެއް އަލަކުން އަބުރާ ނުގެނެވޭނެއޭ. މިޔަކީ ގަދަބަހެއް ގޮންޖެހުމެއް ނޫނޭ. ވެރިޔަކީ ފަހެ ކާކުހޭ ވިސްނައި ފިކުރު ކުރީމަ އެގޭނެޔޭ. ވެރިޔަކު ކަމަށްވާނީ އެއްޗެއް ނުވަތަ މީހެއްގެ މައްޗަށް މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށް، އެއެއްޗެއް […]

[ވިދާޅުވޭ...]