Wathan Edhey Gothah – MDP » rastha

April 18, 2008

4000 ރުފިޔާ ލިބޭނީ އަތް އުރާލައި ތިއްބަކާ ނޫނެވެ. އިންސާނުން ބިނާކުރުމުން ހާސްކަން އޭގެ ޒާތުގައި ފިލައިދާނެތެވެ.

މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ރަސްތަ) ހަލާލު މަސައްކަތެއް ކުރާ ކޮންމެ ދިވެހިރައްޔިތަކަށް، އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން މަހަކު ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. ހަމައެއާއި އެކު ހާސްކަން ކަނޑައިލުމަށް، މިވަގުތަށް ހުރި ކުދި ލޭންދޭނު ހަމަޖައްސައިދެވެއެވެ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަންނި ކެމްޕެއިނުގައި ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެއެވެ. މިކަންކަމީ، ތާހިރު ދިރިއުޅުމަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކަމުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ގަބޫލުކުރަމެވެ. ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. ހަލާލު މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ގާބިލު މީހުނަށް ވުރެ މަސައްކަތެއްގެ ތައުލީމާއި ތަމްރީން ލިބިފައިތިބި ޒުވާނުން މިގައުމުގައި މަދެވެ. ގައުމުގެ ތަޢުލީމީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

March 30, 2008

މަސްވެރިން މަޖޫރިންނަށް ވެގެން ނުވާނެ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ރަސްތަ) ދިވެހީންގެ ސަމާލުކަން މިވަގުތު ހުއްޓިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ލީޑިންގ ކެނޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) ތިލަދުންމަތީ ދެއްވި ތަގުރީރުގައި “މަސްވެރިން މަޖޫރީންނަށް ވެގެން ނުވާނެ” ކަމަށް ބުނުމުން ބައެއް ބޭބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅުގައި ނުތަވަސްކަމެއް އުފެދުނުކަމަށް ގަބޫލްކުރެވުނެވެ. އަޅުގަނޑު ހިތުން ނުތަވަސްކަން އުފެދުނު ފަރާތްޕުޅުތައް ނުތަވަސްވީ އުތުރުގައި ތަރައްގީކުރާކަމަށް ވިދާޅުވާ ވިޔަފާރި ބަނދަރަކަށް އެވާހަކަފުޅުން ހުރަސް އެޅިދާނެކަމަށް ދެކިއެވެ. މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަން ފެށުނުއިރު ފާދިއްޕޮޅަކީ މަސްވެރިކަމުގެ އެންމެ އުހުގައި އޮތް […]

[ވިދާޅުވޭ...]