Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ މެނިފެސްޓޯ ނެރުމަށްޓަކައި ހެދިގޮޑުދޮށް ސަރަހައްދުގައި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު-2

September 24, 2008

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ މެނިފެސްޓޯ ނެރުމަށްޓަކައި ހެދިގޮޑުދޮށް ސަރަހައްދުގައި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު-2

4 Comments

 1. ކޮބައިތޯ ޕާޓް 2…….ވަހީދު އަދި ޒަކީ ގެ ވާހަކަފުޅު….އަންނިގެ ސްޕީޗް ވަރަށްވެސްމޮޅު…..ސާބަހޭ އެމް.ޑީ.ޕީ

  Comment by Gadir — September 25, 2008 @ 4:44 pm

 2. މެނިފެސްޓޯ ހާމަކުރުމަށް އާޓިފިސަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ އަންނިގެތަޤުރީރަކީ އަދި މިހާތަނަށް މި ކެމްޕޭނުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ސިޔާސީ ތަޤުރީރެވެ. ސިޔާސީ ފެންޑާ އަށް ވަރަށް އެކަށޭނަ، ތާއިދު ބޮޑުވާނެ ސްޕީޗެކެވެ. ކުރިއަށް “އަންނި” ކުރިއަށް “އެމް ޑީ ޕީ” ކުރިއަށް “ދިވެހިޤައުމު” އަދި ރާއްޖެ ތެރެއަށް މި ވީޑިއޯގެ ސީޑީ ބެހުމަށް އެދޭ ވާހަކަ މިފުރުސަތުގައި ދަންނަވަން! މަރުހަބާ އަންނި!

  Comment by Ahmed Khaleel — September 26, 2008 @ 1:08 am

 3. އަންނިއަކީ ދިވެހިން ދުއް ވަރުގަދަ ސިޔާސީ ސަހުސިއްޔަތެއް ދިވެހިން 1990 ހައިގެ އަހަރު ތަކުގައި ތިބީ ސަރުކާރު މިލަޒު ދެކެވެސް ބިރުން އެހެން ނަމަވެސް މިއަދު މީހެއްގެ އަބުރަށް ނާރައި ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކައެއްވެސް ދެއްކިދާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއީ ދިވެހިން ހޮވަފެނުން ދެކެފައި ނުވާފަދަ ކަމެއް. މިނިވަން ކަން މިދީބުގައި ފަހުރުވެރި ކަމާއި އެކުގައި މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން މިދަނީ އަންނި ފަދަ ފަހުލަވާނެއްގެ ކެތްގެރި މަސައްކަތުން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި ވެރިކަމަކީ ވެދުން ކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫ.އަންނި ފަދައިން ތެދު ބުނަންދަންނަ ރައްޔަތުންގެ އަޑުއަހާ ހާލުބަލާ މީހަކަށް ވޭޓު ދިނުން އެއީ ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަކުގަބުލުގައި މި ދިވެހި މުޖުތަމައަށް ފައިދާކުރާނެކަމެއް. އަޅުގަނޑު މެންދިވެހިންގެ ކުރިމަތީގައި އަންނި ގައިގައި ތަޅާއަނިޔާކުރި ދުވަސްތަކަކީ އަޅުގަންޑު މެންގެ ހަނދާނުން ފިލާދާނެ ކަމެއްނޫ.
  މިހާރަކަށް އައިސް އަންނި އެކަންތައް ތައް މަތިން ހަނދާންނެތުނީތޯ؟ އަދި ދިވެހި ރާޖޭގެ ރައްޔަތުން ވެސެސް ހަދާން ނެތުނީބާ؟
  މިސުވާލު މިކުރީ ހަސަން އަދި ސަހީރު އާ ދެމީހުން ނައް ކުރާސަޕޯޓު ފެން ނަތީވެ. އެ ދެމީހުން ނަކީ މިހާރު މިހިގާ އާއިލީ ސަރުކާރުގައި ވެސް ދިވެހިންނާއި ދެކޮޅައް ހިންގި ހުރިހާ ކަންތަކެއްގައި މަޢުމޫނައްވުރެ ބޮޑުކޮށް ތިބި ދެމިހުން. އަދި ހާސަކޮށް އެމެ.ޑީ.ޕީ. ކަފުންކުރަން ބުނި ދެމީހުން މި ދެމީހުން އެމް.ޑީ.ޕީ ކަފުން ނުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ބިރު އިހުސާސް ވުމުން މިހާރު ނިކުމެ އެދައްކަވަނީ ކޮން ވާހަކައެއްތަ.

  ސާބަސް އަންނި ތިގޮތުގައި ހިފަހައްޓާލާތި

  Comment by me — October 3, 2008 @ 1:57 pm

 4. އަންނި އާއި އޭނާގެދަރިން އަންހެނުންނަށް ށް ދެ ދަރިން ލިބިފައިވެއެވެ.

  އަންހެނުންނާ 2 ދަރިންގެ ނަމަކީ ކޮބާ ؟
  އަންނި ހާދަ ސްމާރޓޭ .

  Comment by nawar zuaib — October 3, 2008 @ 9:35 pm