Wathan Edhey Gothah – MDP » ސ. ހިތަދޫގައި އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދު ޖަލްސާގެ ފޮޓޯ

September 28, 2008

ސ. ހިތަދޫގައި އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދު ޖަލްސާގެ ފޮޓޯ

7 Comments

 1. އަންނިއާ މައުމޫނުގެ އެއްވެސް ތަފާތެއްނެއް. ވެރިކަން ބޭނުމެއް ނޫނޭ ކިޔާފަ މިހާރު މިހާރު ކޯއްޗެއް ނުލިބިގެން އެތެޅެނީ. އައްޑޫން ކުރިން އަންނިއަށް އޮތް ތާއީދު ދެން ދުވަހަކުވެސް ނުލިބޭނެ.

  Comment by ali — September 28, 2008 @ 3:21 pm

 2. ް އައްޑޫ އިން ނުލިބުނަސް އެހެން ތަން ތަނުން ލިބެން ޔާމުން އޯކޭ އެއްނުން………

  Comment by habitey — September 28, 2008 @ 7:00 pm

 3. ހަސަން ސައީދުއަށް އައްޑުގެ ކިތަންމީހުން ވޯޓްދޭނެތީވެތަ ތިޔަ އާސުމާނަށް އަރައިގެން ކޮއްކޮމެން ތިޔައުޅެނީ.

  Comment by hussain — September 28, 2008 @ 9:13 pm

 4. އައްޑުއިން އެންމެގިން މީހުން ވޯޓް އަދިވެސް ދޭނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް.. ހަސަނަކީ އައްޑުގެ ދަރިޔެކޭ ބުނާއިރު ޑރ. މުސްތަފާ ލުތުފީއަކީ މެލޭސިޔާ އަންހެނަކާ އިދެގެންއުޅޭ ޕާކިސްތާނު މީހަކީތަ، އައްޑޫ މީހުން ވޯޓު ނުދޭނެޔޭ ތިޔަބުނަނީ. މުސްތަފާ ދިވެހި ގައުމަށް ކޮށްދީފައިވާ ހިދުމަތާ ތިޔަ ހަސަން ސައީދު ކޮށްދީފައިވާ ހިދުމަތާ އަޅާކިޔާނީ ކިހިނެއް. މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ކަލޭމެން ތިޔަ ހަސަނު ދަންނަމުތަ. ނުދަންނާނެ.

  Comment by hussain — September 28, 2008 @ 9:25 pm

 5. އިހައްދުވަހު ރާއްޖެ ފުންމާލައިގެން އުޅޭ ހަސަން ސައީދަށް ރާއްޖެޔާ ބެހޭގޮތުން އެގޭނީ ކޮންއެއްޗެއް.

  Comment by hussain — September 28, 2008 @ 9:26 pm

 6. މިއީ ޕީކިސްތާންގެ ޢާންމު އިންތިހާބު ނަމަ ހަސަންސައީދު ފަހަރެއްގަ ހޮވިދާނެ. ސަލަފިއްޔާގަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަސަން ސައީދު ދަންނަ މީހުން އުޅެދާނެ.

  Comment by waheed — September 28, 2008 @ 9:28 pm

 7. ހަސަން ސައީދުގެ ފަހަތުގަ ތިބިމީހުންނަކީ މައުމޫނު ލޯބިން ރެސޯޓުތަކެއް ވެދުމަށް އަރުވާ ދިވެހިން އަޅުންގެ ގޮތުގައި ދެކޭ މުޖްތަބާ، ސޮލާހު ސިހާބު އަދި ސަލީމް. މީގެންމީހެއްގެ ހެޔޮބަހެއް ލިބި ނުވަތަ އެމީހުނާ ދޭތެރޭ ހެޔޮބަހެއް ބުނާމީހުން މިއަދުވެސް ދެއަދަދަށް ނާރާނެ. މިހާވަރުވެގެން ދާއިރުވެސް ރައްޔިތުންނަކަށް ނޭންގޭނެތަ ހަސަނަކީ ކޮންކަހަލަމީހެއްކަން. އެއީ މައުމޫނު ބުނެގެން ވޯޓުތައް ބައިބައިކުރަން ނިކުމެ ހުރި ދިވެހީންގެ އަދުއްވެއް.

  Comment by musthafa — September 28, 2008 @ 9:33 pm