Wathan Edhey Gothah – MDP » ވޯޓް އަންނި-ސަކީނާ

September 28, 2008

ވޯޓް އަންނި-ސަކީނާ

10 Comments

 1. އަހަރެންގެ ވޯޓު އެމް. ޑީ. ޕީ އަށް ދޭން ބޭނުންވަނީ އަންނިގެ ހުންނަ ނުގުޑާފަދަ ޢަޒުމާއި ހިތްވަރުން މިހިސާބަށްވެސް އައި ކަމެއް އައީ އެހެންވެގެން. ދެން ކޮންމެ މީހަކު މަށަށް ވޯޓުދޭށޭ ބުނެ އަޑު އުފުލިޔަސް ކިހިނެއް ސަޕޯރޓް ކުރެވޭނީ. މަގޭ ބަސްވިކޭ 40 ވަރަކަށް މީހުން ގެ ވޯރޓް އަންނިއަށް ލިބޭނެ.

  Comment by ali — September 28, 2008 @ 9:56 pm

 2. Comment by hassan — September 29, 2008 @ 2:06 am

 3. ސާބަހޭ ސަކީނާ!

  Comment by dissent — September 29, 2008 @ 3:09 am

 4. މަންމަ ތިކުރާހިތް ވަރަށް ހަމަ ސާބަސް : )

  Comment by aishath — September 29, 2008 @ 6:19 am

 5. ސާބަހޭ!

  Comment by Anonymous Coward — September 29, 2008 @ 8:44 am

 6. އަޅުގަނޑުވެސް ބުނަންބޭނުމީ މަންމަ ތިކުރާ ހިތްވަރަށް ހަމަ ސާބަހޭ. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގައި ހުރިހާ ފެންވަރެއްގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަ ސާބަސް. ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މިފަހަރުގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ ހަމަ މުޙައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި). އަޅުގަނޑުވެސް ވޯޓުދޭނީ ހަމަ އަންނިއަށް.

  Comment by Aminath — September 29, 2008 @ 4:20 pm

 7. ސަކީނާ ތީ ހަގީގީ މާނާގައި އިސްލާހަށް މަސައްކަތްކުރާ. ދިވެހި އަންހެނުން ފަހުރުވެރިވާފަދަ ދިވެހި ދަރިއެއް.

  Comment by rilwan — September 29, 2008 @ 4:28 pm

 8. އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ބާރަކީ ސަކީނާމެން ފަދަ ނުގުޑާ އަޒްމުގާ ތިބި ހިތްވަރުގަދަ މެންބަރުން.

  Comment by Aishath — September 30, 2008 @ 12:01 am

 9. މަންމަ ތިކުރާ ހިތްވަރަށް ހަމަ ސާބަސް އަހަރެންވެސް ވޯޓުލާނީ ހަމަ އަންނިއަށް

  Comment by asha — September 30, 2008 @ 2:35 am

 10. ސާބަސް ތިކުރާ ހިއްވަރައް

  Comment by firihenu — October 10, 2008 @ 12:52 pm