Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދު ކެމްޕޭން ދަތުރުގެ ފޮޓޯ – ބ

September 29, 2008

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދު ކެމްޕޭން ދަތުރުގެ ފޮޓޯ – ބ

7 Comments

 1. ފުލުހުންގެ ބޭފުޅުންނާ ސަލާންކުރައްވާ ފޮޓޯ ވަރައްވެސް ފުރިހަމައެވެ. ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ.

  Comment by Anonymous Coward — September 29, 2008 @ 8:42 am

 2. މިހާރު ޔަގީން ވެއްޖެ . މުޅިރާއްޖެ އަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތަކީ ރައްޔިތުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތީ އަންނިއަށް ކަން. އަޅުގަނޑަކީ ގާސިމް ޕާޓީ މީހެއް .

  Comment by majeed — September 29, 2008 @ 4:25 pm

 3. ގާސިމް ޕާޓީމީހާއަަައް: އަހަންނަކީ ހަސަންސައީދައް ތާއީދުކުރާމީހެއް. އެކަމަކު އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯފެނިފަ ސިއްސައިގެންދިޔަ. ވަރައްރަނގަޅު!!

  Comment by Anonymous Coward — September 29, 2008 @ 9:15 pm

 4. އޭ އަންނީ، ތިވަރަށް ބ އަތޮޅު ފޮޓޯ ނުޖަހާ، ތަސްމީނަށް ރޮވިދާނެ.

  Comment by އަހުމަދު — September 29, 2008 @ 9:24 pm

 5. އައްނި އައް ހަމަ ސާބަސް.އައްނި ޒިންދާބާދް.

  Comment by messi — September 29, 2008 @ 9:40 pm

 6. ނޫނޭ. ތީ ހިތްވަރު ގަދަ ފަހުލަވާނެއް. އަހަރެންގެ ވޯޓު އަންނިއަށް ޙައްގު ކަމާއިމެދު ޝައްކެއް ނެތް.

  Comment by Anonymous — September 30, 2008 @ 10:40 am

 7. އަންނި ތީ ހިތްވަރު ގަދަ ފަހުލަވާނެއް، އެކަމަކު އިތުރުފުޅެއް ހައްދަވާފައި އޮތުން އެއީ އަންނިގެ ތިވިދާޅުވާ އިޚްލާސްތެރިކަމާ އޯގާވެރިކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދޭ ކަމެއް…

  Comment by Myself — September 30, 2008 @ 9:07 pm