Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ލަންކާގައި – 3

October 3, 2008

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ލަންކާގައި – 3

3 Comments

 1. R.meedhooge zuvaanun mithibee anni aeku

  Comment by Anonymous — October 3, 2008 @ 11:20 pm

 2. ސާބަހޭ ރ. މީދޫ ޒުވާނުންނަށް އެހެންވިއްޔާ.. އަންނި ނޫނިނެތޭ ދިވެހިންނަށް ދެމޫނު ނުދައްކާ، ދެދޫ ނުދައްކާ ހުރި ކެނޑިޑޭޓެއް. ޑރ. ހަސަނަކީ ކުރިން މައުމޫން ޕާރޓީގެ ނައިބު ޒައީމަކަށްހުރެ ބަންޑާރަ ނައިބުކަންކުރި، މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ޖުޑީޝަލް ސާރވިސަސް ކޮމިޝަނޭ ކިޔާފަ އުފެއްދި ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަންވެސްކުރި މީހެއް. އިސްލާހަށް ލޯބިކުރާނީ މިވަރައްތާ؟؟؟ ދެންހުރީ މައުމޫނުދެކެ ބިރުން އެޕާރޓީގެ ނައިބު ޒައީމަކަށްހުރެ މާލީ ވަޒީރުކަންކުރި، އަދި ދިވެހިން އިގްތިޞާދީ ވަޅުގަނޑަކަށް ވެއްޓިފައިވަނިކޮން އެވަޅުގަނޑު އިތުރަށް ފުންކުރި މީހެއް. އަދި މައުމޫނުގެ ސަރުކާރު ދިފާއުކުރުމަށް ވޯލްޑް ބޭކާއި، އައި.އެމް.އެފުން ނެރުނު ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދާއި ބެހޭ ދިރާސީ ރިޕޯރޓްތައް ދޮގުކުރަމުން ގެންދިޔަ މީހެއް.

  Comment by Anonymous — October 4, 2008 @ 4:40 am

 3. I think its time to get united,and its the time to STAND UP for your RIGHTS.,
  we also need to c the new coalition, and we need more confidence from the new coalition…
  For sure its time for a change,its gonna be a huge change and a new democracy with a NEW Constitution..
  Most of the people still not aware of whats gonna happen,What is a Democracy?whats in the New constitution…and PARTY systems..
  Within 17 days there’s a lot to do by this coalition….and everyone who support for a CHANGE.
  what i believe is we can do this together,we need to to respect and to gain respect and the TRUST for Each and every Individual…
  God bless you all … …

  Comment by thakurufaan — October 11, 2008 @ 6:07 pm