Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ޅ.ހިންނަވަރު 02.10.08

October 4, 2008

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ޅ.ހިންނަވަރު 02.10.08

2 Comments

  1. ހިންނަވަރު ރައްޔިތުންވެސް އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށްދާން ކެތްމަދުވެފަ. ހުރިހާދިވެހިންވެސް އެދުވަސް ދެކެން ކެތްމަދުވެފަ. ކޮންމެ ރަށަކަށް އެރިޔަސް ފެންނަނީ އެއް މަންޒަރެއް. އަޅުގަނޑު އެދެނީ އަންނި ދަތުރުތައް ކުރައްވާއިރު ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ކުރިން ނުދެވިހުރި، ނޫނި މަދުންދެވިފަހުރި ރަށްރަށަށް ދިޔުމަށް. ޖަލުގައި އެކިފަހަރުމަތިން އަންނިއަށްކުރި އަނިޔާތަކުގައި އަންނިގެ ފުރާނަ ނުގެންދަވާ ﷲ ލެހެއްޓެވީ ހަމަގައިމުވެސް ދިވެހިންނަށް މިދުވަސް މިންވަރުކުރެއްވުމަށް މެނުވީ ނުވާނެ. އަންނިއަށް ތާޢީދުނުކޮށް އަންނިކޮށައިދިން މަގުން ހިތްވަރުލިބިގެން ކުށްލިއަކަށް އިސްލާހުވެގެން އުޅޭ މީހުނަށް ތާޢީދުކުރާ ފަރާތްތައް މިކަމަށް ވިސަނާލެއްވިބާ؟؟

    Comment by Anonymous — October 4, 2008 @ 5:00 am

  2. ވަތަން އެދެނީ އަނެއްދިވެހިރާއްޖެއަށް ދާން…60% ރައްޔިތުން ބުނަނީ ދެން ބޭނުމީ މިނޫން އެހެން ވެރިކަމެކޭ..!

    Comment by Anonymous — October 14, 2008 @ 8:16 am