Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ޅ.ނައިފަރު 02.10.08

October 4, 2008

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ޅ.ނައިފަރު 02.10.08

2 Comments

  1. ސާބަހޭ ނައިފަރު ރައްޔިތުންނަށް. އަޅުގަނޑު އަހާލާހިތްވޭ ނައިފަރު ރައްޔިތުންކައިރީ ކޮބާތޯއޭ މީގެ ދެތިން އަހަރުކުރިން އަންނި ތިރަށަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އަންނިގަޔަށް ކިސަޑުޖެހި މީހުން. އެމީހުން މިފަހަރު ކިސަޑުޖަހާކަށް ނުނިކުމޭބާ؟ ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަނޑުމެން މިޒަމާންދުށް ދިވެހި ބަތަލު، ދިވެހިންގެ މަންޑޭލާއަށް އެހެންހެދިކަންވެސް ތާރީހުގައި ލިޔެވިގެންދާނެ.

    Comment by Anonymous — October 4, 2008 @ 4:52 am

  2. އަހަންނަކީ ނައިފަރަށް އުފަން ނައިފަރު މީހެއް. މީގެ 1 މަސް ކުރިން މައުމޫން ރަށަށް ދިޔައިރު ރަށުގެ ރައްޔިތުން އުޅުނު ގޮތްތަކުގެ އަޑު އަހާ އެ މަންޒަރުތައް ފެނިފަ ލަދުން ބޯފަޅައިގެން ނުދިޔައީ ކިރިޔާ. އަދި މައުމޫނުގެ ވެރިކަން މިފަހަރުބަދަލުކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް ކުރަމުން އައި ފޮނި އުއްމީދުތައް އޮޔާ ދިޔަ. ނަމަވެސް ނައިފަރުން އަންނިއަށް މި ލިބުނު ހޫނު، އަދި ނިސްބަތުން ބޮޑު ތަރުހީބު ފެނިފަ މަގޭ އުއްމީދުތައް އާ ވެއްޖެ. ޅ.ނައިފަރުން އަންނިއަށް އެންމެ 100 ވޯޓު ލިބުނަސް، މާތް ﷲ ގެ ވާގި ފުޅާއެކު، މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން މިހާރު އެބައޮތް…

    Comment by hassan mohamed — October 4, 2008 @ 7:18 am