Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ނ.ޅޮހި 02.10.08

October 4, 2008

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ނ.ޅޮހި 02.10.08

Photos – Mauroof Khaleel

10 Comments

 1. އަޅުގަޑަކީ ޅޮހީ މީހެއް…ޅޮހީން ތިދެއްކި ސާބިތުކަމާ ހިކުމަތު އަމަލީއަށް ސާބަހާ ތައުރީފްކުރަން. އަލުގަޑުމެން ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މަދު ދުވަސް ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދާން..ދެން ލަ ލާ ލާ

  Comment by NOONU — October 4, 2008 @ 1:13 pm

 2. އަންނިގެ ދަތުރަށްފަހު ޅޮހީގެ 70% ތިބީ އަންނިއާއެކީ އޭގެ ކުރިން 65% … އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިދިކޯލުމީހުން މީހާރު ރޭރުވަމުން އެބަދޭ… އަޅުގަޑު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން އެދެނީ ކެއްތެރި ވުމަށް

  Comment by NOONU ޙުސައިން ނަޡީރު، ވައިޓްރޯސް — October 4, 2008 @ 1:23 pm

 3. އޭ،، ވަރަށް ސަޅި އިނގޭ.. ، އަސްލު މިހާ ބޮޑަށް ޅޮހީ ހޭލުންތެރިވި ކަމެއް ނޭއްގެ..، ހެސްކިޔާފަ އޮބި
  ސާބަހޭ ބައްޓޭމެނަށް..، ސާބަހޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުނަށް ،
  ތިގޮތުގަ ތިބޭތި..، މިފަހަރު އަންނި

  Comment by Anonymous — October 4, 2008 @ 3:18 pm

 4. ސާބަހޭ ޅޮހީގެ ރައްޔިތުންނަށް
  ގިއްކިޔާފަ އޮބި.. ، މަވެސްމީ ޅޮހިގެ ދަރިއެއް، ހީވެސް ނުކުރަން މިވަރުގެ ހޭލުންތެރިކަމެއް އޮތްކަމަށް،
  ސާބަހޭ ބައްޓޭމެނަށް.. ތިގޮތުގަ ތިބޭށޭ

  Comment by pachas — October 4, 2008 @ 3:39 pm

 5. އަންނި ތިދައްކައި ދިނީ އަންނިއަކީ ޅޮހީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާފަދަ ވެރިއެއްކަން…. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަންނި އަކީ މިއަދު ދިވެހި ފަސްގަނޑު ދެކެމުންދާ މިނިވަންކަމަށް ބޮޑު ގުރުބާނީއެއް ވި ދިވެހި ދަރިޔެއް. ކުރިޔަށް ދިވެހިގައުމު.. ކުރިޔަށް އަންނިއާއި އަނެއްދިވެހިރާއްޖެ. މިފަހަރު ހުއްޓާލަން ވާނީ އަނެއްދިވެހިރާއްޖެއަށް ގޮސްފައި،….

  Comment by lhohi abdulraheem — October 4, 2008 @ 4:31 pm

 6. އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޭގެ ޓެމްޕަލް ފްލާރވާ އާއި ފާދިރީންގެ ކުލަ ބޭނުން ތޮ ކުރަނީ ކީއްވެގެން ކަމެށް.ސައްކު އުފެދޭ އައްނިއަށް.

  Comment by who concern — October 5, 2008 @ 1:22 pm

 7. ސާބަސް ޅޮހީގެ ޒުވާނުންނަށް، ތިޔައީ ފަހުރުވެރި ނަމޫނާ ޒުވާނުން ތަކެއް، ހިތްވަރު ކޮއްލާ ތިޔަގޮތުގަ. މައުމޫނަކީ މިހާރު ނެތްމީހެކެވެ. ޒާތީވެގެން އުޅޭ ކަތީބު ހަސަންފުޅަށް ގާސިމާއި މައުމޫން ދިންލާރިގަނޑު ޖީބަށްލައިގެން ހަމަ ފިނިއަށީގަ ދަރި ސޮރު ގޮވައިގެން އިންނަންޖެހޭނީ…ޅޮހީގެ އިސްލާހީ ޒުވާނުން ނަށް ކާމިޔާބުލަށްވާށި، އާ

  Comment by lhohi soru — October 5, 2008 @ 2:45 pm

 8. ސާބަހޭ!ޒުވާން ކަތީބު ތި ދައްކުވައިދެނީ ރިވެތި ނަމޫނާއެއް! ކޮންމެހެން މައުމޫނަށް ވިކޭކަށް ނުޖެހޭ! އެންމެހާ ކަތީބުނޭ، ނަމޫނާއަކަށް ޝާހިން ކަތީބު ބަލާ! އެއީ ސިވިލް ސާރވިސްގެ ކުރީގައި އަހަރެމެންގެ އެކްޓިވިސްޓެއް! އޭރުވެސް އޭނާ ދަންނަވާ މީ ތިމަންނާ ހޯދި ވަޒީފާއެކޭ! މައުމޫނަކަށް ނުވެސް ވިކޭނަމޭ! އޭނާގެ ކިބައިން ފިލާވަޅު ލިބިގަނޭ!
  ސާބަސް ޅޮހިން ތިޔަ ދެއްކި ސަޕޯޓަށް! ސާބަސް ޒުވާން ޝާހިން ކަތީބަށްވެސް! ކަތީބުކަންވެސް ކުރެވޭނީ ތިކަހަލަ އިލްމީ ޒުވާނުންނަށް!

  Comment by magey — October 5, 2008 @ 11:41 pm

 9. ސާބިތުކަންމަތީ ތިބެއްޖެނަމަ ކާމިޔާބުވާނެ..ސާބަހޭ ލޮހީ ރައްޔިތުން.

  Comment by niyaz — October 6, 2008 @ 10:42 am

 10. އަންނި ތިދައްކައި ދިނީ އަންނިއަކީ ޅޮހީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާފަދަ ވެރިއެއްކަން. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަންނި އަކީ މިއަދު ދިވެހި ފަސްގަނޑު ދެކެމުންދާ މިނިވަންކަމަށް ވަރަށްބޮޑު ގުރުބާނީއެއް ވި ދިވެހި ދަރިޔެއް. ކުރިޔަށް ދިވެހިގައުމު.. ކުރިޔަށް އަންނިއާއި އަނެއްދިވެހިރާއްޖެ. މިފަހަރު ހުއްޓާލަން ވާނީ އަނެއްދިވެހިރާއްޖެއަށް ގޮސްފައި،ދެވަނަބުރުގަ އެންމެން އެކައްޗެއްކިޔާ ބަދަލެއް ގެންނަމާ.

  Comment by Anonymous — October 10, 2008 @ 9:02 pm