Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ސ.ހިތަދޫ 04.10.08

October 5, 2008

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ސ.ހިތަދޫ 04.10.08

Photos by M I Maniku

10 Comments

 1. ސާބަހޭ އަންނި. ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް ވޯޓު ދޭނީ އަންނިއަށް.

  Comment by Anonymous — October 5, 2008 @ 10:14 am

 2. އަހަރެން އަންނި ފިޔަވާ އެހެން މީހަކަށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން.

  Comment by raamiz — October 5, 2008 @ 2:21 pm

 3. އަޅުގަނޑުވެސް އަންނިއަށް!!

  Comment by Munnanwar — October 5, 2008 @ 3:56 pm

 4. ތިކުރާ ހިތްވަރަށް ސާބަސް! މާތް ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން މިފަހަރު ހޮވާނީ އަންނި.

  Comment by Anonymous — October 5, 2008 @ 5:44 pm

 5. މުސްތަފާ ލުތުފީ ވެސް އަނެއްކާ ޕޮލިޓިކްސް ވެ ލެއްވީތޯ

  Comment by Kalhey — October 6, 2008 @ 5:58 am

 6. އައިސީމެން ތިކުރާ ހިތްވަރަށް ސާބަސް!!!!!!!! މާތްﷲ އިރާދަފުޅުން އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިޔުމުގެ ދަތުރު ފަހިކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން!

  Comment by 2akhalyl — October 6, 2008 @ 8:16 am

 7. އަލޭ! ގޮޅާބޯ އެއިއުޅެނީ އަހަރުމެން ގޮވައިގެން އާއުސްމިންތަކަށް ދާށޯ، މި މުސްކުޅި ބޭގަޑު އުސްމިނަށް އަރާ އޮންނާނީ އެކޮޅު ކޮޅުންނޯ މީނަޔަށް މަސާޖު ކޮށްދޭން އެއްކަލަ ބާރުގަދަ ކަޅު ފަލަ ބަބުރު އަލީ ވަހީދު ގުދުވެގެން އަނގަ ތަންމިނަށް ހުޅުވައިގެ އޮންނަނެ. ދެން އަޅޭ އެކަމު އަހަރެން އުސްމިންތަކަށް އަރާ އޮއްވާ ވެއްޓިއްޖެއްޔާ މަގޭ ދުވަސް ދާނެ މަވާ ސަލާން. ބަލާއެއްނުން އަހަރުމެން ނޫޅެން ދާކަށް މުސްކުޅިބެޔާއެކީ ބަރަބޯ އަލީ ވަހީދު މޯކުޅި ހަމީދު ގޮވާންދޭ ތިދާ އުސްމިނަކަށް ކުޅިކުޅެން. މުސްކުޅިވީމަވެސް އާއުސްމިންތަކަށް ދާންވީއޯ އަމާ ހަދާން ކޮށްބަލަ

  Comment by suha — October 6, 2008 @ 12:45 pm

 8. އަހަރެންނައް ލައްކައަސަރު ކުރޭ އެމްޑީޕީއައް ތާއިދުއޮތްވަރު ފެނިފާ އަހަރެއް އެމްޑީޕީ ނޫނަސް މިހާރުނިންމާފިން އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓް ދޭން އަންނިގެ ހިއްވަރުގަދަކަމައް ހަމަސާބަސް އަހަރެންގެ ވޯޓް އަންނިއައް ދޭނީ

  Comment by Hussain Raneez — October 6, 2008 @ 1:06 pm

 9. އައްޗީ! އައޗނިއަށް ވޯޓޗ ދޭނީ މޮޔއައިން. ކިހިނެއްތަ ކަލޭމެންނަށް ވެފާތިތިބީ. ބަލަ އަންނި ގައިގާ ވެރިއެއްގެ ސިފަވެސް ނުޖަހާ. ހީވަނީ ދިވެހި ރާއްޖެ ވިއްކައިލައިގެން ލިބޭނެ ލާރިތަކަށް ދަހިވެތިވެފައިން މިނިކާ ވަގެންހެން. ބަލަ އަންނި ގާތު އަހާބަ މި ރަމަޟާން މަހު ކިތައް ރޯދަ ހިފިންތޯ؟ މިއީ ވަރަށް ތެދު މަޢުލޫމާތެއް؟ ކެމޕޭނަށް ކުރި ގިނަ
  ދަތުރުމަތީގައި ލޯންޗްގައި ކޭ އަންނި އަށް ވޯޓްނުލާތި
  ލޯންޗް ފަޅުވެރިއެއް

  Comment by Ali — October 6, 2008 @ 5:20 pm

 10. ހަސަން އަށް ދޭން ނިންމާފަށް އޮތް ވޯޓު އަންނިއަށް ބަދަލު ކުރީ… އަހުމަދު

  Comment by Anonymous — October 6, 2008 @ 6:28 pm