Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ސ.މީދޫ 04.10.08

October 5, 2008

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ އުދުހޭ ޖަގަހަ ދަތުރު- ސ.މީދޫ 04.10.08

Photos by M I Maniku

14 Comments

 1. އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ކެމްޕޭން ދާލެއްފުރިހަމަ ކަމާ، ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ މެސެޖުތައް ބަލައިގަންނާތީވެ، ބޮޑުމުންޑުބެ ވަރަށް ދެރަވާކަން އެގިއްޖެ؟ ހަދާނެ ގޮތްހުސްވެގެން ކޮސްގޮވާ ނޭވާހޮޅިއަށް އެޅޭ މަންޒަރު އެބަފެންނަހެން ހީވެއެވެ. ސާބަހޭ އަންނި އާއި ޑ.ވަހީދު އަށް ތިކަން ދެން ނިމިއްޖެހެން ހީވެއެވެ. އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ މަލަމަތިމިހާރު ފެނިއްޖެއެވެ. އަންނި އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ އިއްތިހާދު ޒިންދާބާދު!!!!!! ކާމިނީ ޅަހޮއްކޮ ފަހަރުވަނުހިފޭ ކަމަށްވެސް ކޯލުތެރޭން ޚަބަރުލިބިއްޖެ؟

  Comment by 2akhalyl — October 5, 2008 @ 9:50 am

 2. ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ދީނާ ގުޅުވައިގެން އެންމެ ގިނަ ވާހަކަތައް ފަތުރާފައިވަނީ އަންނިއާ ދެކޮޅަށްކަން އެއީ ޔަގީންވާ ކަމެއް. މީގެން އެއްވެސް ވާހަކައެއް މިއަދާ ހަމަޔަށްވެސް ސާބިތުކުރެވިފައިނެތުމީ، އަންނިއާ ދެކޮޅަށް ދައްކާނެ ސިޔާސީ ވާހަކައެއް ނެތުމުން ދައްކާ އެއްވެސް އަސްލެއްނެތް ހޮޅިވާހަކަތަކެއްކަން ހާމަވާ ކަމެއް. އަދި އަންނިއަކީ ދީނާ ވެރިކަމާ ގުޅުވައިގެން ދީންކިލަނބުކުރަން ނޭދޭ އިސްލާމްދީންދެކެ ލޯބިވާ ދިވެއްސެއްކަން ސާބިތުވޭ. އެހެން ކަމަށްވުމާއެކު އަޅުގަނޑުގެ ވޯޓް އަންނިއަށްދޭން މިއަދު ނިންމައިފިން. މޫސަ

  Comment by Anonymous — October 5, 2008 @ 2:06 pm

 3. ސާބަސް އަންނި… ކުރިޔަށް

  Comment by Munnanwar — October 5, 2008 @ 3:59 pm

 4. މާތްﷲގެ އިރާދަފުޅުން މައުމޫން ބަލިކޮށް އަންނިއަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އަޅުގަނޑު މެންނާއި އެކު އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދެވޭނެ. ސާބަސް އަންނި……ބޭނުމީ ހިއްވަރޭ…ހިއްވަރާ އެކީގާ އަޒުމް އާކުރޭ….

  Comment by umey — October 5, 2008 @ 11:56 pm

 5. އަންނި ހަމަ ސާބަސް.

  Comment by Anonymous — October 6, 2008 @ 3:24 am

 6. ތިޔައީ ޒައީމޭ އަދުގައުމު ފަހުރުވެރިވާ ސާބަހޭ ސާބަހޭ އަންނި އަށް ސާބަހޭ……. އމނ

  Comment by Amyn — October 9, 2008 @ 12:27 pm

 7. މިތިބީ، ފަހަތުގައި، ނުގުނޑާ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތާއެކު…………….. އމނ

  Comment by Amyn — October 9, 2008 @ 12:45 pm

 8. ހައްގަށް ނަސްރު ލިބޭނެ ހަމަޔަގީން………… އމނ

  Comment by Amyn — October 9, 2008 @ 12:47 pm

 9. އަދި ހިއްވަރު ކުރާށެވެ. ގޮލާ ބަލިވާނެ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ

  Comment by samir — October 9, 2008 @ 10:29 pm

 10. ަގޮޅާބާލަން ވާނެ މިފަހަރު ކަނދު އަޅާފަ ނަމަވެސް ސާބަހޭ އައްނި ލަވް ޔޫ އޯލް

  Comment by nice U — October 10, 2008 @ 2:40 am

 11. ވީ ވިލް ވީ ވިލް ބީ ވިތްޔޫ، އޯލްވޭސް. ސާބަސް އަންނި.

  Comment by Anonymous — October 10, 2008 @ 6:46 am

 12. ޔޭސް އައްނި ކަމޯން…. ވީ އާ ހިއަރް ވިތް ޔޫ

  Comment by some one — October 10, 2008 @ 8:10 pm

 13. އަނެއްދވެހިރާއްޖެއަށް އަންނި އާއި އޭނަގެ ފަޙުލަވާނުން ގޮވައިގެން ދާން ރެޑީވޭ. އަހަރުމެން ނުދާނު. އަދި އަންނި ބުންޏޯ ” މަޢުމޫނަށް ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގައި 2000 ވޯޓް ލިބުނަސް ތިމަންނަ ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ދުރަށް ދާނަމޭ. ބުނާބަހުގެ އިތުބާރު ނެތް މީހަކަށް ކިހިނެއް ވޯޓް ދޭނީ. ކުޑަކުއްޖަކު މައިމީހަގެ ގާތުން ބޯންވެގެން ރޯފަދައިން މަގުމަށްޗަށް ނިކުމެ ވަރިކަމައިގެން ދުވުނު މީހެއް އެއީ. އަދި ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކީ މުޅިން އެހެއް ދަޅައެއް. ތިމަންނަ ވެރިކަމެއް ބޭނު މެއް ނޫނޭ ކިޔައިގެން ބޭނުމީ ގަޢުމު އިސްލާޙް ކުރާށޭކިޔައިގެން. މިހާރު ވެރިކަމައިގެން އެހުރީ ބޫތް ކައިފަ. ވެރިކަމައިގެން މަރުދަން ޖެހެނީ. ވެރިކަމައިގެން މޮޔަވެފަ. ވެރިކަމާއި އަވަލަވާފަ. ވެރިކަމަށް ކަރުހިއްކާގެންފައި . ވެރިކަން މިހާރު އެހުރީ އޭނަގެ ބޮލަށް އަރާފަ. އަދި އަންނި އަދާލަތު ޕާރޓީގެ ޖަލްސާގައި ބުނިފައިވޭ. ތިމަންނަވެސް 70000 ( ހަތްދިހަ ހާސް ހަދީސް ) ހިތުދަހޯ. އެކަމަކު އެދުވަހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލާފައި ޑޮކްޓަރ އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ އަހަރެންގާތު ބުނި އޭނައަށްވެސް ނޭނގޭކަމަށް 70000 ( ހަތްދިހަ ހާސް ) ޙަދީސް އެއްފޮތެއްގައި ލިޔެފަ ވާކަންވެސް. މިއީ ތިކިޔާ އަންނިގެ ޙާލަތު. އަދަދެއް ބުނިލިއުރު ދެން އިންސާނުންނަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ވަރެއް ބުނެލިނަމަދޯ. ޤަބޫލު ނުކުރެވެންޏާ އަދާލަތު ޕާރޓީގެ ވީޑި އޯ ރެކޯރޑިންތަށް ހޯދައިގެން އެބަލާބަލަ. ހަމަގައިމުވެސް އިނގޭނެ ފަރާތެއްވާނެ. އެވަރު މީހެއް މި އީ. ކިހިނެއް ވޯޓް ދޭނީ. ނުލިބޭނެ

  Comment by ބަޙާބަރު — October 11, 2008 @ 2:19 am

 14. ޑީއާރު ޕީ މީހުން އައްނި ހުރީ ވެރިކަމާހެދީ ބޫތުކާ ފަ އޭކިޔާއިރު މިވީތިރީސް އަހަރު ތެރޭ ވެރިކާމާ ހެދިބޫތުކާފަ ހުރި މީހާ ރަނގަލައް އެނގެނެ . 30 އަހަރު ވީއިރުވެސް އެވަރުން ނުފުދިގެން އަނެއްކާވެސް އެ އުލެނީ އިތުރު ފަސް އަހަރަކަށް. މިއެއް ނޫން ތަ ވެރިކަމާހެދި ބޫތުކެއުމަކީ. މިވޭތު ވެދިޔަ އަހަރު ތެރޭ ގައުމައް މިއާ ބަދަލު އައިސް ފައިވަނީ އައްނި އާހެދި. ކުރިން އަހަރެމެން މައުމޫނާ ދެކޮލަށް އަނގަ ހުލުވާ އިރު ތިބެން ޖެހެނީ ޖަލުގަ. އަހަރެމެން ގެ ލޯ ތަށް ހުލުވިފަ މިތިބީ އައްނި އާހެދި… އަޅުގަނޑުގެ އާއިލާއާއި އަޅުގަނޑުގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު އައްނި އަށް..
  http://www.dhinet.co.cc

  Comment by ޝިޔާން — October 11, 2008 @ 12:38 pm