Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމްޑިޕީ އިއްތިހާދު ލަންކާ ކެމްޕޭންގެ ފޮޓޯ

October 5, 2008

އެމްޑިޕީ އިއްތިހާދު ލަންކާ ކެމްޕޭންގެ ފޮޓޯ

14 Comments

 1. އިންޑިއާ އަކަށް ދަތުރެއް ނެއްތަ؟؟؟ އަހަރަމެންވެސް ވޯޓް ލާނީ އަންނިއަށް

  Comment by Anonymous — October 5, 2008 @ 1:26 pm

 2. އަންނި ވަރެއް ނެތް…ތީ ހަމަ އެއް ވަނަ…

  Comment by Anonymous — October 6, 2008 @ 12:07 am

 3. އަންނިގެ ދަތުރުތައް ގިނަކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވަގުތުކޮޅެއް ހޯދައިގެން ޓްރިވެންޑްރަމަށް ދަތުރެއް ކުރެއްވުން މުހިންމު؟ އެވެސް ވަރަށްބޮޑު ދިވެހި އާބާދީ އެކެވެ. އެންމެ ވޯ ޓަކުންވެސް ނަތީޖާ ބަދަލުވެދާނެ، މީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މަންދޫބެއްވެސް ރަގަޅުވާނެއެވެ. އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް މަރުހަބާ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ވެންފުންނަ 1990

  Comment by 2akhalyl — October 6, 2008 @ 1:10 am

 4. އުމުރުން ފަސްދޮޅަސް ފަސް އަހަރުވުމުން ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ވެސް މަރުވަންދެން ޕެންޝަން ދެއްވާފަ. ތީމުގެ އެއީ ޔުނިވަރސިޓީ އަކަށް ބަދަލު ކުރައްވާ ތަނެކޭ ވިދާޅުވި ހިސާބުން އަޅުގަނޑުގެ ތާއީދު އަންނި އަށް ދީފިން. ސާބަސް. ތީ ފިސާރި ފިރިހެނެއް ބުނަން.

  Comment by ibbe — October 6, 2008 @ 10:12 am

 5. އަލޭ! ގޮޅާބޯ އެއިއުޅެނީ އަހަރުމެން ގޮވައިގެން އާއުސްމިންތަކަށް ދާށޯ، މި މުސްކުޅި ބޭގަޑު އުސްމިނަށް އަރާ އޮންނާނީ އެކޮޅު ކޮޅުންނޯ މީނަޔަށް މަސާޖު ކޮށްދޭން އެއްކަލަ ބާރުގަދަ ކަޅު ފަލަ ބަބުރު އަލީ ވަހީދު ގުދުވެގެން އަނގަ ތަންމިނަށް ހުޅުވައިގެ އޮންނަނެ. ދެން އަޅޭ އެކަމު އަހަރެން އުސްމިންތަކަށް އަރާ އޮއްވާ ވެއްޓިއްޖެއްޔާ މަގޭ ދުވަސް ދާނެ މަވާ ސަލާން. ބަލާއެއްނުން އަހަރުމެން ނޫޅެން ދާކަށް މުސްކުޅިބެޔާއެކީ ބަރަބޯ އަލީ ވަހީދު މޯކުޅި ހަމީދު ގޮވާންދޭ ތިދާ އުސްމިނަކަށް ކުޅިކުޅެން. މުސްކުޅިވީމަވެސް އާއުސްމިންތަކަށް ދާންވީއޯ އަމާ ހަދާން ކޮށްބަލަ

  Comment by suha — October 6, 2008 @ 12:39 pm

 6. މި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދިގެން މި ގައުމަށްޓަކައި، މިގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއާ މަންފާއަށްޓަކައި، މިގައުމުގެ ދަރިންގެ މުސްތަގުބަލަށްޓަކައި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ އުފާތަށް ގުރުބާންކޮށް، އަމިއްލަ ނަފުސުން، ލެއިން، ވަގުތުން ހަދިޔާކުރެއްވި ދިވެހި ދަރިން އަބަދުވެސް ފެންނަމުން ދިޔަ. އަންނި ތީ މި ހިނގާ ޒަމާނުގައި އެންމެ ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް ފެނުނު އެފަދަ ދަރި.

  Comment by Mohamed Shaheen — October 6, 2008 @ 1:17 pm

 7. ދެންވެސް ހޮވާނީ މައުމޫނު!….. އެކަމު މިފަހަރު ހޮވާނީ ވެއްޓުނީމަ ބިންމަތިން.

  Comment by ibbe — October 7, 2008 @ 2:28 am

 8. ބުނަންއޮތީ އަންނި އަށް އަޅުގަނޑު އެކަނި ވޯޓުލާން ޖެހުނަސް މިފަހަރު ވޯޓުލާދޭނަމޭ!!! އަންނި ވަރެއް ހަމަ ނެތޭ!! އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ މިފަހަރު ކާމިޔާބު ވާނީ އަންނި އަށް. އަޅުގަނޑު މިހިރީ އަންނި އާއެކީ އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދާން ތައްޔާރަށް!!!! އައްނި އަށް ވޯޓު ދެއްވާ!!!

  Comment by visneyy insaaneh — October 7, 2008 @ 9:22 am

 9. ސާބަހޭ އަންނީ!!!!ތީ ދިވެހި ދަރިންނަކީ…އަންނި އަކީ ގައުމީ ބަތަލެއް…ވޯތް 4 އަންނި…

  Comment by anon — October 7, 2008 @ 10:30 am

 10. އަންނި ވަރެހް ހަމަ ނެށް …އަހަރުމެން މިފަހަރު އަނެއް ދިވެހި ރާއްޖެ އައް ދާނަން !!!

  Comment by Hitte' — October 7, 2008 @ 2:53 pm

 11. މާތްﷲގެ އިރާދަފުޅުން އަންނި ބަލިކޮށް މައުމޫންއަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އަޅުގަނޑު މެންނާއި އެކު އާއުސްމިންތަކަކަށް ދެވޭނެ. ސާބަސް މައުމޫން……ބޭނުމީ ހިއްވަރޭ…ހިއްވަރާ އެކީގާ އަޒުމް އާކުރޭ…

  Comment by fathun — October 10, 2008 @ 10:40 pm

 12. ސާބަހޭ އަންނީ…30 އަހަރު މަޑުކުރެވިއްޖެ..ދެން ބޭނުން ވަނީ އާ ވެރިޔެއް….އަންނި އަކީ ގައުމީ ބަތަލެއް!!!! އައްނި އަށް ވޯޓު ދެއްވާ!!!އަޅުގަނޑު މިހިރީ އަންނި އާއެކީ އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދާން ތައްޔާރަށް!!!! އަންނި އންނި އަންނި އަންނި!!!

  Comment by Anonymous — October 11, 2008 @ 12:39 am

 13. ސާބަހޭ އަންނީ!!!!އައްނި އަށް ވޯޓު ދެއްވާ!!!

  Comment by shah — October 11, 2008 @ 12:40 am

 14. ބުނަންއޮތީ އަންނި އަށް އަޅުގަނޑު އެކަނި ވޯޓުލާ މިފަހަރު އަންނި ވަރެއް ހަމަ ނެތޭ!! އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ މިފަހަރު ކާމިޔާބު ވާނީ އަންނި އަށް. އަޅުގަނޑު މިހިރީ އަންނި އާއެކީ އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދާން ތައްޔާރަށް!!!! އައްނި އަށް ވޯޓު ދެއްވާ!!!! އަންނި އަންނި އަންނި

  Comment by messs — October 11, 2008 @ 12:42 am