Wathan Edhey Gothah – MDP » ހަރުގެ ތިލަދުންމަތީ ނައިޓް

August 25, 2008

ހަރުގެ ތިލަދުންމަތީ ނައިޓް

3 Comments

  1. ތިލަދުންމަތިން ވަރަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް ފިއްލަދޫގެ އާދޭސްތައް ވަރަށް ކަމުދޭ އެފަދަ މަަައްސަލަތައް ނެގުން މުހިންމު .ތިލަދުންމަތީ ޓީމައް ސާބަސް -އަައިމިނާ ދީދީ

    Comment by aiminath didi — August 26, 2008 @ 10:39 pm

  2. މިގޮތަައް ރާއޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހއައްދަކުން ޖަލްސާތަައް ބާއްވާ އަންނި ހޮވުމަައް މަސައްކަތް ކުރަންވީ

    Comment by Mohamed Husham — August 27, 2008 @ 6:35 pm

  3. ަަމިއީ އަޅުގަޑައް ކަމުދިޔަ ޖަލްސާއެއް ތިލަދުންމަތިން ރާވައިގެން ބާައްވާ . ހަމައެކަނި ތިލަދުންމަތީގެ ވާހަކަ ދެއްކުން ތެރިން ހުށަައެޅިކަމުގައި ވިއަސް ހީވެގެން ދިޔައީ މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެންމެ ކުރީސަފުގައި ތިބެގެން ދައްކާލެވޭ ފެންވަރުގެ ޤާބިލް ވާހަކަ ދެައްކުންތެރިން ތަކެއްގެ ގޮތުގައި. މިކަމުން އަންނިގެ ކާމިޔާބު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަވޭ. ކެރޭބަޔަކު އުފެދިއްޖެ. ރައްޔިތެއްގެ ހައްޤުގައި ނުކުމެ ވަކާލާތު ކުރަންކެރޭ ޖެހިލުމެއްނެތް ދަރިން ަުއުފެދިއްޖެ ކަން ފިއްލަދޫގެ އާދޭސްތައް ހުށައެޅިަިރު މައުމޫނަށް ރައްދުކުރަން ޖެހޭ ކޮންމެ ފާޑުކިއުމެއް ރައްދުކުރުމުގައި ޖެހިލުންކުޑަކަން ފެނިގެން ދިޔަކަމީ އަނެއްދިވެހިރާއްޖެ އެައްގެ ހަޤީޤަތައް އަންނިއާ އެކުދިއުމަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާކަމުގެ ދިރިހުރި މިސާލެއް….

    Comment by Nasheedha — August 27, 2008 @ 7:23 pm