Wathan Edhey Gothah – MDP » މެޑީޕީ އިއްތިހާދު ދުއްވާ ޖަގަހަ- މާލެ

October 8, 2008

މެޑީޕީ އިއްތިހާދު ދުއްވާ ޖަގަހަ- މާލެ

Photos credited to Maapu taken by Mauroof Khaleel
All other photos taken by M I Maniku

13 Comments

 1. ސާބަހޭ އަންނި ! އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ ކާމިޔާބު ވާނެ!!!

  Comment by Anonymous — October 8, 2008 @ 12:42 pm

 2. އެކަމަކު މިއީ ހެއްވާ ކަމެއް ހަފުސްވެއްޖެ ގައުމުގައި ހިފާފައިވާ ވައިރަސް
  ފިލާގެނެއްނުދިއެއްނު…………………… އމނ

  Comment by Amyn — October 8, 2008 @ 11:10 pm

 3. ފަސްއަހަރުދުވަހުގެ ރީނދޫހުމެއް އަނެއްދިވެހިރާއްޖޭން މިދިވެހިރާއްޖެއަށް އަތުވެދާނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަމެއް ރައްޔިތުން އިހްސާސް ކުރަންޖެހިއްޖެ ހަސަންސައީދު ކަހަލަ ދެއުޅިއެއްނުވާ މޯލުންނަށް ސިޔާސީމައިދާނުގަ މީހުން ޖާގަދޭތީ

  Comment by mohamed — October 10, 2008 @ 12:26 am

 4. ދެންއަންނަ ރޯދަމަހެއްގަ އަޑުންފޮނުވާ ރޯދައިގެ އަލި މިޕްރޮގްރާމް ހުށަހަޅައިދޭނީ އަންނިއާ އި ވަހީދު ތޯ .. ހަސަންސައީދުއާ ޝަހީދު ކުރިސުވާލެއް.

  Comment by mohamed — October 10, 2008 @ 12:40 am

 5. ކަލެ އަންނި ކަލެއަންއެގޭތަ ތިކުލެނީ ގައުމުގެ ލެޔާކަން ހޭއަރާތި. ވެރިކަން ބޭނުން ވިއަސް ތީބޮޑުވަރެއް އިގޭ

  Comment by herifus — October 10, 2008 @ 4:10 am

 6. ހޭ. ގައުމުގެދަރިންނޭ ހޭއަރާ’ ކުރިސްޓިއަންދީން މިގައއުމައް އަތުވެއްޖެ. ހޭ އަރާ މަގޭދަރިންނޭ. ސަހަރޯ ހީވޭ މިކޯލުން ތަކުން. މިރީދޫ ހުން ޖެހިގެން މިގައުމުގާ

  Comment by herifus — October 10, 2008 @ 4:18 am

 7. އަންނިއަށް ޝުކުރިއްޔާ.

  Comment by ajoo — October 10, 2008 @ 11:28 am

 8. އަންނި ވަގުތުބޭކާރު ނުކުރޭ ތިޔަކަމެއް ނުވާނެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައި އަންނި ނޫން އެހެން މީހުންވެސް އަތްމަތި ހުސްވެ ފަޤީރުވަންދެން މަސައްކަތް ކޮށްފި. ކާމިޔާބެއްނުވި. މިހާރު އެތިބީ ބޯގޯސްވެފައި. އެމީހުންވެސް ޔަޤީންކޮށްގެންތިބީ އެމީހުނަށް ކާމިޔާބު ވާނެކަމަށް. އިބިލީހުގެ ބަހަށް ނުހެއްލި ދެންވެސް ޙަޤީޤަތް ޤަބޫލުކުރޭ. އިބިލީސް އަންނިކާރީ ބުނާނެ ހޮވޭނެއޭ ހޮވޭނެއޭ، ކުރިމަތިލާށޭ. އެކަމަކުވެސް އަންނި ތިކަމެއް ނުވާނެ. މައުމޫނާއި އެކު ތިޔަރޭހުގައި ބައިވެރިވެ ބަލިވެގެން ދަނޑުން ފައިބައިގެން ދާން ނަހަދާ ކުރީބައިގަ ކޮންމެވެސް އުކުޅެއް ހަދައިގެން ބަޗަން އުލޭ. ހަމަގައިމުވެސް މައުމޫން ބަލިކުރެވޭނެ މީހަކު އަދިއެއް މިރާއްޖެއަކު ނެތް.
  ”އެސްޓްރޮލޮޖަރ”

  Comment by Astrologer — October 11, 2008 @ 10:29 am

 9. އަތްޗީޑި! ނުވިސްނޭތަ އެހެން މީހުންނަ ނުކުރެވުނު އެތައް ކަމެއް އަންނި ކޮއްފަ އެބަހުރިކަން؟؟ މައުމޫނަކީ 71 އަހަރު ގެ މުސްކުޅި ބޭގަޑެއް

  Comment by hussain — October 11, 2008 @ 5:47 pm

 10. އަހަރެން މިހާރު މި ކަމަކާ ހެދި ފޫހިވެއްޖެ…..

  Comment by Anonymous — October 14, 2008 @ 6:50 pm

 11. އަހަރެން ގޮޅާ ބާމޫނު ދެކެ ވަރަށް ފޫހިވޭ..

  Comment by swity — October 14, 2008 @ 6:52 pm

 12. ގޮޅާބެ ބަލައިދިނިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު….

  Comment by swity — October 14, 2008 @ 6:53 pm

 13. ހިތްވަރުކުރޭ! އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ދެވަނަ ބުރު ކާމިޔާބު ވާނީ ހަމަ އަންނި އަށް. ސާބަހޭ ސާބަހޭ އަންނި އަށް.

  Comment by sheen — October 21, 2008 @ 1:10 am