Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދު ދުއްވާ ޖަގަހަ- ހުޅުމާލެ

October 8, 2008

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދު ދުއްވާ ޖަގަހަ- ހުޅުމާލެ

7 Comments

 1. އަޅުގަޑުގެ ވޯޓް ދެއްވީ އައްނިއަށް

  Comment by Anonymous — October 8, 2008 @ 11:32 am

 2. އަންނިގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް ރޯދައިގެ އަލި ޕްރޮގްރާމް ހުށައަޅައި ދޭނެ. އެކަން ކުރައްވާނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ދީދީ އިމާމުންގެ ބޭފުޅުން ކޮޅެއް.

  Comment by ibbe — October 8, 2008 @ 3:29 pm

 3. ަެައަޅުގަނޑު މިހިރީ އަނެއް ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް ދިއުމައް ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންނި ކޮށްދިންވަރު ކޮއްދޭނެ ވަރުގެ މީހަކު އަދި ނެތް. ފަސްނުޖެހި ތިކުރާ ހިތްވަރަށް ހަމަ ސާބަހޭ ބުނެވޭނީ އަޅުގަނޑަށް. އަންނި ވެރިކަމުގައި އޅުގަނޑު އަޑު އުފުލާ ބުނާނާން ” އަޅުގަނޑުގެ ވެރިޔާ އާ މެދު ފަޙުރު ވެރި ވަމޭ “

  Comment by vagu — October 10, 2008 @ 5:08 pm

 4. ދެވަނަ ބުރުން ހޮވޭނީ އަންނި.

  Comment by messi — October 10, 2008 @ 9:09 pm

 5. އަންނިގެ ޖިހާދަށް ދިވެހިރައަޔިތުންގެ ހައްގުގައި މާތް ރަސްކަލާނގެ ނަސްރުދެއްވާށި

  Comment by havaru beybe — October 12, 2008 @ 3:56 pm

 6. މައުމޫނެވެ. މިހާރު ރައްޔިތުން ދެކެން ބޭނުންވަނީ އާމޫނެކެވެ.
  އަންނި އެކަން ކުރާނެއެވެ. ގަބޫލް ނުކުރެވޭނަމަ ދެން ވެސް ބަލަން ހުންނާށެވެ.

  Comment by Theemugey Handi — October 12, 2008 @ 4:00 pm

 7. މައުމޫނަކީ ބާމޫނެކޭ އަލިކަމެއްނެތް ފަޑު މޫނެކޭ
  ލީތަ ކިހިނެއަ އަލިވިލޭ ލިޔަކަސް މައުމޫނު ހަޅޭއް
  ރީތި ނަލަ އަޑުފުޅުން ލީމާ ނޫންތަ އަންނި ގޮ

  Comment by siyaasee shairuh shabaabu — October 12, 2008 @ 4:10 pm