Wathan Edhey Gothah – MDP » ފުރަތަމަ ބުރުގައި މައުމޫނަށް ވޯޓުލީ ބައެއް މީހުންގެ ވޯޓާއި އިދިކޮޅު ވޯޓުތަކާއި އެކު ދެވަނަ ބުރު ކާމިޔާބުކުރައްވާނަން – ކެންޑިޑޭޓް ނަޝީދު

October 10, 2008

ފުރަތަމަ ބުރުގައި މައުމޫނަށް ވޯޓުލީ ބައެއް މީހުންގެ ވޯޓާއި އިދިކޮޅު ވޯޓުތަކާއި އެކު ދެވަނަ ބުރު ކާމިޔާބުކުރައްވާނަން – ކެންޑިޑޭޓް ނަޝީދު

ޑީއާރުޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ލިބުނު ބައެއް ވޯޓާއި އޭނާއާ އިދިކޮޅަށް ވޯޓު ދިން އެއްލައްކައެއްހާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓާއި އެކު އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތްކަމުގައި އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) މިހެން ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަދި 35 އަހަރު ވެރިކަން ކުރުމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި ވާދަކުރުމަށް ހޮވިވަޑައިގަތުމުން ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި އޮތް މިބައްދަލުވުމުގައި ނަޝީދު ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި ދެވަނަ ބުރެއްގައި މައުމޫނާއި ވާދަކުރައްވާއިރު ޑރ ހަސަން ސައީދާއި ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ތާއީދު އެބޭފުޅާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައިވެސް މައުމޫނު ބަލިވެފައިވާކަން ވަރަށް ސާފުކަން ހާމަވެއެވެ. ” ވޯޓުލީ މީހުންގެ ތެރެއިން އެއްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މައުމޫނާއި އިދިކޮޅު” ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ކާމިޔާބު ލިބުނު ނަމަ އެއީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ބުރަކަށް އިންތިހާބު ދިޔުމަކީ ގައުމަށް ލިބޭ ރަގަޅެއްކަމުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ގައުމުގެ މުސްތަގްބަލާއި މެދު ވިސްނާނަމަ ދެވަނަ ބުރަކަށް ދިޔުމަކީ އެއީ ލިބޭ ރަގަޅެއްކަމުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި 30 އަހަރުގެ ޚުދުމުޚްތާރު ސަރުކާރަށްފަހު ގިނަ ޕާޓީ ބައިވެރިވެގެން ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަކީ ގައުމުގެ މުސްތަގްބަލަށް ލިބޭ ރަގަޅެއްކަމުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު ވަނީ އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދަށް ވޯޓު ދެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިލިބުނު ކާމިޔާބަކީ ވާރޭ ތެރޭގައި އެތައް ގަޑިއިރަކު މަޑުކޮށްގެން ތިބެގެން ވޯޓުލީ ރައްޔިތުންގެ މިންނަތް މަސައްކަތްކަމުގައި ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑީއާރުޕީގައި މިހާރު ތިބި ތިން ނައިބު ޒައީމުންގެ ތެރެއިން އެއްބޭފުޅަކު ވަރަށް އަވަހަށް އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވާނެކަންވެސް ވަހީދު މިރޭ ހާމަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރަށްތަކުގައި ވަރަށް ހީވާގިކަމާއި އެކު ޑީއާރުޕީ ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އާއްމު މެމްބަރުންވެސް އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދާއި ގުޅުމަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ނަޝީދު ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އިއްޔެ ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރުތަމަ ބުރުގައި ވޯޓު ދެވުނީ އިންސާފުވެރިކަމާއި އެކުގައިތޯ ސުވާލުކުރެއްވުމުން ކެންޑިޑޭޓް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ އިންސާފުވެރިކަމާއި އެކު ވޯޓު ނުދެވޭނެ ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ބުރަކީ ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ ބުރެއްކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ބުރެއްގައި ވޯޓު އޮޅުވާނުލެވޭނެ ކަމުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުން އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސް މައުމޫނާއި މެދު ކަންތައްކުރައްވާނެ ގޮތާއި މެދު ނޫސްވެރިން ސުވާލުކުރެއްވުމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކާމިޔާބު އެދޭނަމަ ބަދަލު ހިފުމާއި ޖަދަލު ކުރުމުގެ ހިޔާލު ދޫކޮށްލާން ޖެހޭނެ ކަމުގައެވެ. އަދި ދިވެހިން އެދޭ އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކުރީގެ ރައީސުންނަށް އަމާން ކަމާއި އެކު ގައުމު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަދަ ތަނަކަށްވާނެކަމުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެވަނަ ބުރުގައި ގިނަ ޕާޓީތަކަކުން ނަޝީދަށް ތާއީދު ކުރައްވާ އިރު އެބޭފުޅުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެބޭފުޅުންނަށް ވޯޓު ހޯދޭނެ ދާއިރާތަކުން ވޯޓު ހޯދޭނެ ގޮތްތަކަށް އަމަލުކުރައްވާނެކަމުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ތިމާ ކައިރީގައި ކަމަކަށް އެދެން ދެން މަޑުނުކޮށް ކޮށްދެވޭން އޮތްކަމެއް ހޯދައިގެން އެކަން ކޮށްގެން މި30 އަހަރުގެ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އެދިވަޑައިގަތެވެ.

157 Comments

 1. ަަަަްެއަންނި އަޅުގަނޑު މަންމަ ވެސް މިރޭ ހަރުގެއިން ދުށިން.

  Comment by Anonymous — October 10, 2008 @ 1:42 am

 2. މަރުޙަބާ އަންނިއަށް! މިއިންތިހާބުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތަކެއް އޮޅުން ފިލައިގެން ހިގައްޖެ. އެއްމެ މުޙިއްމު ކަމަކީ މައުމޫނަށް އޭނާ އެބުނާ %90 ތާއީދު ނެތްކަމަށް އެއްބަސް ވުން. އަދި އޭނާއަށް އިންތިހާބުގެ ކެންޕޭން ފެށުމުގެ ކުރިން އެވަރަށްވެސް ތާއީދު ނެތްކަމަށް އެއްބަސްވުން. http://www.jazeera.com.mv/posts/view/15794
  މިހިސާބުން އޮތް އެންމެ މުޙިއްމުކަމަކީ މިއުޅޭނީ 30 އަހަރުގެ ދިގު ވެރިކަމެއް ނިމެންކަމާ މިކަން ވިޔަނުދިނުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިޙާކަމެއް ކުރަން މައުމޫނު ހުންނާނީ ތައްޔާރަށްކަން ވިސްނައިގެން ތިބުން. އިދިކޮޅު މީހުން ބައިބައިކުރަން ކުރެވެން ހުރި އެންމެހާ ކަންތައް އޭނަ ކުރާނެ. އަންނިކުރަންވީ ކަމަކީ ހަސަންއަށާ، ގާސިމަށް އެންމެ މަތިން ވޯޓު ލިބިފައި ހުރި ދިމަދިމަ ބަލައިގެން އެބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު އެތަންތަން ކާމިޔާބުކުރަންވީ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެންމެހާ މެންބަރުންނަށާ އަންނިއަށް ވިސްނެންވީ މިވަގުތަކީ ދޫދޭންވީ ވަގުތުކަން. އަޅުގަނޑުމެން މައުމޫނު ބޭލުމަށްޓަކައި ކިތެންމެ ބޮޑު އަގެއްދައްކަންވެސް ތައްޔާރުވާންވީ. ރެޔާދުވާލު 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރަންވީ، އެއްވެސް މީހަކު ރުޅިއަރުވާނުލަންވީ! ﷲ ރަޙުމަތްފުޅުން ކާމިޔާބު ދެއްވާނެ.

  Comment by Mohamed Shaheen — October 10, 2008 @ 2:09 am

 3. ކޮބާ،އިންތިހާބެއް ބާއްވާފިނަމަ މައުމޫނު ކުނިގޮޑު ހޮވަން ދާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނި އިބުރާ !! ކުނިގޮނޑު ހޮވަން ދިޔައީ ބާ ، މިހާރު ކޭޑީ ބުނި ވާހަކަ ގަބޫލު ކުރެވޭ ޕާޓީގަ 3000 މީހުން ނެތް ކަން ސާބިތު ވެއްޖެ ، ޕާޓީ ވަގުތުންއުވާލުމަށް ގޮވާލަން

  Comment by Anonymous — October 10, 2008 @ 5:55 am

 4. މިވަގުތު އެމްޑީޕީގެހުރިހަކަމެއްވެސް ބައްޓަން ކުރަންވާނީ ހިކުމަތުގެ މައްޗަށެވެ، އެގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ވިސްނޭ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ މައުމޫނުގެ ފަތިފުއް ރައްޔިތުންނައް ހާމާކޮށްދިނުމެވެ، އާދެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓަށްވުރެން ވަކީން އެކަށޭން ހަތިޔާރެއް މިކަމަކަށް ނެތެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ ގެވެހި އަންހެނުންނާއި މައުމޫނު އުމުރުފުރައިގެ މީހުންގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމެވެ، ތިރީސް ހަރުގެ ޤާފިލުކަމުގެ ނިދީން ހޭނުލެވި ތިބި 40،000 މީހުން މިޤަވްމުގައި ތިބުން ގާތެވެ، (ދިވެހިރައްޔިތުން ދަވާލި ޕާރޓީ) ޑީއާރުޕީ، ކޭމްޕުގައި ގިނައީ މާއްދީ ފިކުރުންފުރިފައިވާ ބައެއްކަމުން، އެވެރިންގެ ވިސްނުމަކީ ހައްޤާއި ބާތިލު މަސްހުނިކޮށްގެން ދިވެހިން ވާވެއްދުމެވެ، އަނެއްދިވެހިރާއްޖެ އަށްދިޔމަށް ޓަކައި ފަޅުން ނިކުތް އޮޑި މިއޮގެން މާކަނޑަށް ނިކުމެވުނީއެވެ، މިވަގުތު ތިބޭން ވާނީ ބޯމަތި ވެދާނެ ކޮންމެ ކޮޅިގަންޑަކާ ފިސާރި ކެރިގެން ކުރިމަތިލާން ތައްޔާރަށެވެ.

  Comment by adam — October 10, 2008 @ 6:39 am

 5. ސާބަހޭ!!!

  Comment by Anonymous Coward — October 10, 2008 @ 6:55 am

 6. ސާބަހޭ އަންނި ތިހޯދިކާމިޔާބަށް! ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ! އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަންނނިއަށް ކާމިޔާބު ލިބޭނެ!

  Comment by Anonymous — October 10, 2008 @ 7:14 am

 7. ދެވަނަބުރު މައުމޫނު ކާމިޔާބު ކުރާނީ 59 އިންސައްތައިން ނޫނީ 60 އިން.. ސަބަބަކީ މައުމޫނު ބޭރުކޮށްފަ އާ ވެރިއެއް ގެންނަށް ގިނަބަޔަކު ބޭނުންވިޔަސް މައުމޫނު ބޭރުކޮށްފަ އަންނި ވެރިކަމަށް ގެންނާކަށް ދިވެހިންގެ ގިނަ މީހުން ބޭނުމެއް ނުވޭ.. 25 އިންސައްތަ ލިބުމުން މިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދޭހަވޭ. އުމުރުން 40 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ވޯޓު ނުލެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފިނަމަ މައުމޫނު ބަލި ކުރެވިދާނެ. މައުމޫނު ބަލި ކުރެވޭނެ އެހެން ގޮތެއް ނެތް. އައްޑޫއިން އެބަހުރި އަންނިއަށް ވޯޓެއް ނުލިބޭ ފޮށިވެސް. އައްޑުއިން ހަސަނަށް ވޯޓު ލީ މީހުންގެ 75 އިންސައްތަ ވޯޓު ލާނީ މައުމޫނަށް އަދި ގާސިމަށް ލިބުނު ވޯޓުގެ 85 މައުމޫނު ހޯދާނެ.. އެހެންވީމަ އެއްވެސް ސުވާލެއް ނެތް މައުމޫނު އިތުރު 5 އަހަރު ވެރިކަން ކުރާނެކަމުގެ. އާވެރިއެއް އަހަރަމެންނަށް ފެންނާނީ 2013 ގައި. ކެތްކޮށްލުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް.. ބަދަލަކަށް އެދޭ ދިވެއްސެއް

  Comment by ahmed — October 10, 2008 @ 7:46 am

 8. ބަދަލަކަށް އެދޭނަމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެގެން މައުމޫނު ވެރިކަމުން ދުރު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަންވީ…. ﷲ ރަޙުމަތްފުޅުން ކާމިޔާބުވާނެ. މަރުޙަބާ އަންނިއަށް!

  Comment by dhivehi darieh — October 10, 2008 @ 8:05 am

 9. އަދާލަތު ގުޅިއްޖެތަ. ގުޅިއްޖެއްޔާ ރަގަޅު. ނުގުޅެންޏާ އަންނިގެންގުޅޭ ދީނީގްރުޕް ގެންގޮސް މައުމޫނު އެންމެ ސްޓްރޯންގް ހިސާބުގައި ވާހަކަ ދައްކާ. އަދި ދީނީ ކަންތައްތަކުގައި ހަސަންގެންގުޅެން ބުނެފައިހުރި ޕޮލިސީ ކޮޕީކުރޭ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ރިލިޖަސް އެފެއަރޒް އުފައްދާނެކަމަށްބުނޭ. މައުމުނުބެހެންވެގެން އެދާއިރާގައި މިނިސްޓްރީއެއް ނެހެދިޔަސް އެއީ މިނިސްޓްރީއެއް ހަދާވަރުގެ ބޮޑުދާއިރާއެއް. ދެން މުދަލުގެ ޒަކާތާ ޓެކްސްއާ ގުޅުވާ. މުއްސަދިން ހޭލުންތެރިކުރުވަން ވޯރކްސޮޕްބާއްވާ. އަދި މުދަލުގެ ޒަކާތާބެހޭ ޤާނޫނެއް ހަދާ. މުދަލުގެ ޒަކާތު ފަންޑްލަރި ބޭނުންކުރާނެ އެންމެމަތީބަސް ބުނާނެ ކައުންސިލެއް ވިޔަފާރިވެރިންގެތެރެއިން އިންތިޚާބުވާ މީހުން ހިމަނައިގެން ހަދާ. އަދި އެފަންޑުން ބައިތުލް މާލަށްނެގޭފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތަފްސީލުދީ. އެލަރބޮރޭޓް އޮންދިސް އެންޑް އުތުރުގައި މިވާހަކަ ދައްކާ. މައްސަލައަކީ ދީނީ ކަންކަމުގައި އަންނިއަށް އިތުބާރު ނުކުރުން. އެހެންވީމައި ރައްޔިތުން ދީނީކަންކަމުގައި އިތުބާރު ކުރާނެ ފަރާތެއްދައްކާފައި ބުނޭ ތިމަންނަގެ ދީނީ މިނިސްޓަރަކީ މިއީއޭ. ދެން ޤާނޫނު އަސާސީގައި ނެތަސް ދީނީ ކައުންސިލެއްވެސް ހަދާ. އޭގައި ތަޢުލީމުދޭ އިދާރާތަކުން ހޮވާ ޓީޗަރަކާ ޢާންމުންގެތެރެއިން ހޮވާ ދީނީމީހަކަށް މަޖުލީހުގެ މެމްބަރުންގެތެރޭން ދީނީކަންކަމާބެހެން ހޮވާ މީހަކާ މިކަހަލަ ބޮޑަށް ރިސަރޗާއި ލަފާ ކައުންސިލަކަށް މިކައުންސލް ހަދާ އެކަމުގެ ޤާނޫނެއް ހަދާ. މެލޭޝިޔާ މޮޑެލްތަން މިކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރން ރަގަޅުވާނެ. އިސްލާމިކް ބޭއްކެން ހުޅުވާނެކަމަށް ވައުދުވޭ އެކަންކުރޭ. އިޓްސް ގުޑްމަނީ އެންޑް އަ ހިއުޖް މާރކެޓް. މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް އެކަން ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނޭ.

  ދެން އަނެއް މައްސަލައަކީ އަމިއްލައެދުމުން ފޯވެ ފައިސާކޮޅަކަށް މައުމޫނު ވަށައިގެން އެބުރޭމީހުން އަންނިއަށް ވޯޓު ނުދިނުން. މިމީސްމީހުން ވޯޓްދިނީ ޤާސިމަށް. މިމީސްމީހުންކައިރި ބުނޭ މީހަކު އެމީހަކަށް ބަރޯސާވެގެންހޭ ކައިގެން ބޮއިގެން އުޅެންވި. ތިމާގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެގެން އެހޯދާ ލާރިން ތިމާގެ ކަންކަން ފުއްދުމޭ މޮޅުގޮތަކީ. މީހަކަށް ބަރޯސާވެގެން އުޅޭނަމަ އެމީހަކު ނެތިދާދުވަހަކުން ތިމާގެ ތަނަވަސްކަންވެސް ނެތިދާނޭ. އެހެންވީމާ ތިމަންނައަކީ ތިބޭފުޅުން މުދަލުގެ ގޮތުން ރަސްގެފާނަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސްމުއްސައްޖަކަށް ސަލާން ނުޖަހާ ފުދޭވަރެއްގެ އާމްދަނީ ހޯދައިގެން އުޅެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމޭ. ދޮށީދަރިފުޅު ޑިގްރީހަދަން މަންމަ ބަލިވީމައި އެތައްލަކަ ބޭސްފަރުވާކުރަން ތިމާމީހެއްގެ ކައިރިން ސަލާނުޖަހާ ހަމަޖެހެންޖެހޭނޭ. ތިމަންނަގެ ފަސްއަހަރު ނިމޭއިރު އެއްވެސް ދިވެހިރައްޔިތަކު ރަސްގެފާނު ގަނޑުވަރުން ވިޔަސް މުއްސަދި މަހުޖަނުންއަތުންވިޔަސް ސަލާޖަހާ އެމީހުންގެ އަޅަކަށްވާކަށް ދޫނުކުރާނަމެ. އެގޮތަށް ކަންކަން ބައްޓަންކުރާނަމޭ. އެލަރބޮރޭޓް އޮންދިސް. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7749117 އަށް ގުޅުއްވާ. އަލީ

  Comment by insaafu — October 10, 2008 @ 9:19 am

 10. އަންނި އަށާއަންނި ގެ ސަޕޯޓަރުންނައް ވަރައް ހޫނުމަރުހަބާ އެއްމިވަގުތުކިޔަން ބޭނުން އިރާދަ ކުރެއްވިޔާ ދެވަނަބުރު ވަރައްތަފާތު ބޮޑުކޮށް އަންނި އައްކާމިޔާބު ވާނެ އަޅުގަޑުމެން މިތިބީ އެމްޑީޕީ އާއެކު ..

  Comment by jaleel — October 10, 2008 @ 9:42 am

 11. ދެންއޮތީ ފަސޭހަ ކަމާއެކު މައުމޫނު ނިންމާލުން. މައުމޫން ހީކުރިހެން ފުރަތަމަ ބުރުން އޭނައަށް 65% އެއް ނުލިބުނު . އެންމެ ކުޑަމިނުން 51% ވެސް ނުލިބުނު. 60% ވަނީ މައުމޫނާ ދެކޮޅު ހަދާފަ. އެހެންވީމާ އެންމެ ގިނަވިޔަސް އޭގެ ތެރެއިން 5% ވަރު މައުމޫނަށް ވޯޓަލާނީ. އެހެންވިޔަސް އަންނިއަށް 55% އިން މިއިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ. އަހަރެމެން އިތުބާރުކުރަނީ ހަމައެކަނި ﷲ އަށް

  Comment by NOONU ޙުސައިން ނަޡީރު، ވައިޓްރޯސް — October 10, 2008 @ 9:52 am

 12. ސާބަސް ދިވެހި ދަރިންނޭ ބޭނުމީ ބަދަލު ﷲ އިރާދަކުރެއްވިޔާ އެންމެން އެއްއަޑެއް އެންމެން އެއް ރޫހެއް މިތިބީ ކުރިޔައް އެންމެނަށް ޝުކުރިއްޔާ….އާދަނު

  Comment by Anonymous — October 10, 2008 @ 10:00 am

 13. މަރުހަބާ އަންނިއަށް! ﷲ ރަޙުމަތްފުޅުން ކާމިޔާބު ދެއްވާނެ.

  Comment by adhurey — October 10, 2008 @ 10:51 am

 14. މިފަހަރު މައުމޫނަށް ކާމިޔާބު ނުވިޔަސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އަންނި އަށް ތާއީދުއޮތް ވަރަށްވުރެއް މައުމޫނަށް އޮތް ތާއިދު ބޮޑު ދޯ ؟ ޑރ.ހަސަން އަދި ޤާސިމް އަށް ތާއިދުކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ތިބޭނެ އަންނި އަށް ތާއިދުކުރާ މީހުން ވެސް އަދި މައުމޫނަށް ތާއިދު ކުރާ މީހުން ވެސް، އެހެން ވީމާ މިވީ ރަގަނޅަށް ވެރިކަމަށް އެންމެ ގަދައަށް ދައުވާ ކުރާ ދެމީހުން ފައިނަލުގައި ބައްދަކުކޮށް ތަށި ލިބެނީ ކާކަށް ތޯ ބަލާނަށް، އެކަމަކު ބުނަން ބޭނުން ވަނީ އަންނި ހޮވުނަސް މައުމޫން ހޮވުނަސް މިތަނުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މަސައްކަތް ނުކުރައްވާށޭ. (07)( އަލްފާޟިލް ބާތިލް ވޯޓް)

  Comment by Anonymous — October 10, 2008 @ 10:56 am

 15. ތިޔަ ހޯއްދެވެވި ކާމިޔާބީއަށް ފަށްފަޞުން މަރުހަބާ ކިޔަން އަދި މަސައްކަތް ކުރާ އަޅަކަށް އެކަލާންގެ އިރާދަފުޅުން މާތް ﷲ ކާމިޔާބު ދެއްވާނެ. އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ ތިޔަފަދަ ނުގުޑާ އަޒުމެއްގައި މަސައްކަތް ކޮއް މި އަނިޔާވެރި ވެރިކަމުން މިންޖުވުން
  އަދިވެސް މަރުހަބާ
  ޞުކުރިއްޔާ
  މާލޭގައި އުފަންވެ މާލޭގެ ރައްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި އުމުރުން ވީހާ ދުވަހެއްވެ މި 30 އަހަރު ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ވަންނާނެ ހިޔާވައްސެއްނެތި ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ގުރުއަތުން ލިބޭނެޔޭ އެމަނިކްފާން ގާތުގައި އެދުމުން ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ

  Comment by mohamed — October 10, 2008 @ 11:05 am

 16. މަރުހަބާ! މަރުހަބާ! އަދިވެސް ވަރަށް ބުރަމަސައްކަތްކުރަން އެބަޖެހޭކަން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވިސްނެވުން އެދެން

  Comment by Anonymous — October 10, 2008 @ 12:31 pm

 17. މައުމޫން އަށް ދެވަނަ ބުރަކާ ދޭތެރޭ ލިބޭ މިދުވަސްކޮޅު އޭނާ މަސައްކަތް ކުރާނީ ދޮގު ޙަބަރުތަކާއި ނުބައި މަޢުލޫމާތު ފަތުރައިގެން ނަސީދުގެ އަގު ވައްޓާލަން….ވަރަށް ވިސްނަވަންވާނެ…މައުމޫނުގެ އެފަދަ ކޮންމެ ކަމަކަށް ފިކުޜީ، ހަރުދަނާ ރައްދު ދެއްވަންވާނެ..ވަގުތު ނަގާނުލައްވާ…

  Comment by Hassan — October 10, 2008 @ 12:49 pm

 18. މިކަމުގައި ދެންހަދަންވީގޮތަކީ އަންނިއަށް ވޯޓްނުދިން އެންމެން ކެނެރީގޭ ދޮށަށް މައާފް ހޯދަން ދިއުން………..އެއިރުން ދެންވެސް މިގައުމުގައި އުޅެންފަސޭހަވާނީ. އަންނިއަކީ ބަދަލުހިފުމުގެ ލާމަސީލު މީހެއް………..

  Comment by sobry — October 10, 2008 @ 1:30 pm

 19. މަރުހަބާ އަންނި، މިލޮބުވެތި ގައުމު ޑިކްޓޭޓަރެއްގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ތިކުރައްވާ ބުރަމަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުވެރިވަން.

  Comment by ALI — October 10, 2008 @ 2:29 pm

 20. މަރުހަބާ އަންނި!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ތިކުރާ ހިއްވަރަށް ސާބަސް!!!!!!!!!! ކާމިޔާބު އަންނި ޔަށް ކުރެވޭނެ ކުރާތިި އަޅުގްނޑު މެން މިތިބީ އަންނޔާ އެކު

  Comment by ane dhivehi raaje — October 10, 2008 @ 4:13 pm

 21. އެމްޑީޕީން ތިކުރާ ހިއްވަރައް ސާބަސް! އަހަރެން މީ ކުރިން ޑީއާރު ޕީ އަށް ވޯޓުލީ މީހެއް އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ދާހިއްވަނީ އަނެއްދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލީއާއި މަރިޔަމް މަނިކެ އަދި މާފަންނުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން

  Comment by mariyam manike — October 10, 2008 @ 4:14 pm

 22. އަންނި އާއެކު އަނެއް ރާއްޖެއަށް ދާންބޭނުންނުވާ ސަބަބުތައް
  *އިސްލާމީ އަޤީދާ ބަލިކަށިވުން
  *ވެރިންނަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗެހި ބޭނުންކުރާބަޔަކަށް ވުން
  *ވައުދާ ހިލާފުވުން
  *އުޅުމެއްނެތުން
  *އަންނިގެ ބޮޑުބޭބެ “ސިއްކާ” ނޮވެންބަރު 3 ގައި ރާއްޖެ ހިފުމަށް އެރިއެންމެ އިސްމީހަކަށްވުން
  *ލޭގައި ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހު ހުރުން
  *ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ހަޖޫޖަހާ ފިލުމުތައް ނެރެމުންދާ އިގިރޭސިންނާ ގާތް، ސިއްރު ގުޅުމެއް އޮތުން

  މީ އަޅުގަނޑަށް މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއް ގައި އައިއްސައިން އެސްއެމްއެސް އެއް…. މީ އަންނި އަށް އޮތް ތާއީދު ގެއްލުވުމަށް ބަޔަކު މީހުން ކުރާ ބައެއް ކަންތައްތަށް…..

  Comment by dhivehi darieh — October 10, 2008 @ 5:06 pm

 23. މަރުހަބާ!

  ގޮޅާބޮލޭ ދެންވެސް ގޮޅާބޮލޭ!!!

  ހެހެހެ

  Comment by Golhabo — October 10, 2008 @ 5:15 pm

 24. ސާބަހޭ އަންނި ތިހޯދިކާމިޔާބަށް! ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ! އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަންނނިއަށް ކާމިޔާބު ލިބޭނެ!
  ބަދަލަކަށް އެދޭނަމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެގެން މައުމޫނު ވެރިކަމުން ދުރު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަންވީ…. ﷲ ރަޙުމަތްފުޅުން ކާމިޔާބުވާނެ. މަރުޙަބާ އަންނިއަށް!

  Comment by ibrahim — October 10, 2008 @ 5:26 pm

 25. އަންނިއަށް ދިވެހިން އިތުބާރު ނުކުރާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.އަންނިގެ ވިސްނުން މިހާރު ތަފާތުކަން މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން ދޭހަވެއެވެ.އަންނި ބުނިހެން ކޮންމެ ދިވެހި ދަރިޔަކަށް ދިވެހިފަސް ގަނޑުގައި އަމާންކަމާއި،އުފަލާއި އަރާމުގައި އުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަންވާނެއެވެ.އަދި މިއީ ގާނޫނު އަސާސީ ޔަގީންކޮށްދޭ ފަންޑަމެންޓަލް ރައިޓެއްވެސް މެއެވެ.އަންނި ވިދާޅުވިހެން ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހާއި، ޖަދަލު ކުރުންދޫކޮށް، އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށްވެގެން ދޫދޭން ކުރިންވެސް މިހާރުވެސް އޮތީ ޖެހިފައެވެ.އަހަރެން އަންނިއަށް ތާއީނު ނުކުރާ އެއްސަބަބަށް އަންނި މިހިސަބުންވެސް ޖަވާބެއް ދެއްވީތީ އުފާކުރަމެވެ.

  Comment by ibrahim — October 10, 2008 @ 5:47 pm

 26. ސާބަހޭ އަންނި ތިހޯދިކާމިޔާބަށް! ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ! އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަންނނިއަށް ކާމިޔާބު ލިބޭނެ!

  Comment by ffs — October 10, 2008 @ 5:48 pm

 27. މި ސައިޓަށް ބަލާލީމަވެސް މި ފެންނަނީ އާއިލާ މީހުންގާތްވާތަނެވެ.ކޮބާތޯ މީގެ ޖަސްޓިފިކޭޝަނަކީ؟.ކޮބާތޯ ތިމަންނަމެން ‘ހަރުދަނާ’ ސަރުކާރެއް ހިންގާނެކަމަށް ވީ ވަޢުދު.ސަބްރާއަކީ އަންނިގެ ގާތްތިމާގެ މީހެއް.ޖެފްރީ އަކީ އަންނިގެ ރަނިންގ މޭޓުގެ ދަރިއެއް.މި ދެމީހުންނަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދޭން ކަނޑައެޅިމަކަށް މިސައިޓުން ފެންނަ ދެމީހުން.ކޮބާތޯ މީގެން އަހަރެމެން ނިކަމެތި ރައްތިޔުންނަށް ލިބޭ މެސެޖަކީ؟.މިއީ ހަމަ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށްވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ.ން ނަން ހުށަހެޅިގޮތެވެ.ހަމަ ހައްތާވެސް ‘މޫނެވެ’.އެނޫން މީހަކު އަދި ނެތްކަން މިއޮތްދޭހަވަނީ ނޫންތޯއެވެ.’ރެޑިކަލް ތިންކިންގ އެއް’ ގެންގުޅޭ ބަޔަކަށް އިންޓަރނޭޝަންލް މީޑިއާއއަށް ސާފުކޮށް ތެދަށް މއުލޫމާތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.މިހިރީ އަހަރެން ކުރިންވެސް ބިރުން ހުރި ކަންތައްތަކެވެ.ދނެް ޕާޓި އޮތުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟.އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ އެތެރެގޭ ގެ ޑިމޮކްރަސީއެއްނެތް ކަން މިއޮތީ ފެންނާށެވެ.މިފަދަ ބަޔަކާ ވެރިކަން ހަވާލު ކުރިމާ ގައުމު އޮޔާ ދިއުން ނޫންކަމެއް ނުވާނެއެވެ.މަވާ ސަލާމެވެ.އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑު ފެތުނަސް މިހެންވަންޏާ ނުދާނަމެވެ.

  Comment by ali hussain — October 10, 2008 @ 5:59 pm

 28. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މައުމޫނު ހޮވޭނެ.އަންނި އަކަށް ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ.އަންނި ރަގަނޅު ވާނީ ހަޅޭއްލަވަން.

  Comment by nashiya — October 10, 2008 @ 6:49 pm

 29. މަރުޙަބާ. ސާބަސް/އަންނި. އަވަހައް މަސަތްކައް ފަށާ.

  Comment by obaamaa — October 10, 2008 @ 6:51 pm

 30. އަންނިއަށް ހަމަ ސާބަސް

  Comment by Anonymous — October 10, 2008 @ 6:52 pm

 31. ސާބަހޭ އަންނި…އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ޖާނާއި ފުރާނަ ޤުރުބާން ކޮށްގެންވެސް މިފަހަރު އަންނި ހޮވަން..އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެޔޮ ދުޢާތައްވަނީ އަބަދުވެސް އަންނި އާއި އެކީގަ..

  Comment by Anonymous — October 10, 2008 @ 6:52 pm

 32. އެނގޭތަ އެއްކަލަ މައުމޫނު މިހާރު ކިޔާ އެއްޗެއް މީނަމިކިޔަނީ “”” އަހަރުމެން ދިވެހިން ބޭނުންވަނީ ބަދަލެކޯ! އިސްލާހެކޯ! ދިވެހިން ބޭނުމެއް ނުވެޔޯ ވެރިކަންކުރާ މީހާ ބަދަލުކުރާ ކަށް!!! ކިހާ ހެއްވާ ވާހަކަޔެއްތަ އެދައްކަނީ؟؟؟ މައުމޫނު އަޑުއަހާ “” އަހަރެމެން ބޭނުނުވަނީ މައުމޫނު ވެރިކަމުން ބާލަން.މީ އަހަރެމެން މި ބޭނުންވާބަދަލަކީ””‘ އަހަރެމެން ބޭނުންވަނީ އަނެއްދިވެހިރާށްޖެ>ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޯ މައުމޫނުގެ ކިބައިން މިނިކަމެތި އަޅާ އާއި ދިވެހިން ސަލާމަތްކުރަށްވާންދޭ.އާމީން ﷲއަކުބަރު.ކކ

  Comment by Mohamed — October 10, 2008 @ 7:15 pm

 33. މަރުހަބާ އަންނި – ޑރ.ވަހީދު، މަރުހަބާ ޑރ.ހަސަން ސައީދު، މަރުހަބާ ޖުމް ހޫރީ ޕާޓީ. ދެން ވިސްނަންވީ އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން، މީގައި ޑރ.ހަސަންގެ ރޯލް ވަރަށް ބޮޑު، އަދި ޖުމަހޫރީ ޕާޓީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ރޯލް ވަރަށް ބޮޑު. ޑރ.ހަސަންގެ ސިޔާސަތުތައް އެމްޑީޕީއާއި ލާމެހިލުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. މީގެން ވާނީ ބައެއް ކަންތައްތައް ކަންއިގެއެވެ. ރީކޯ މޫސަ ކޮބައިތޯއެވެ؟ މައުމޫނު ވެރިކަން ނިންމެވުމަށް އެދޭ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަރަށް އާދޭހާއެކު އެމްޑީޕީއަށް ކެމްޕޭން ކުއްދިނުމަށް މޫސަ ނިކުތުމަށް އެދެމެވެ. އަދި އެމް.ޑިޕީންވެސް އޭނާ ނެރުއްވުމަށް އެދެމެވެ.

  Comment by އަހުމަދު — October 10, 2008 @ 7:49 pm

 34. ލ އަތޮޅުން މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް އެމް.ޑި.ޕީއަށް ނެރެވޭނެއެވެ.

  Comment by އަހުމަދު — October 10, 2008 @ 7:50 pm

 35. މިހާރުވެސް ދޮގު މެސެޖް ފޮނުވަން ފަށައިފި

  Comment by Anonymous — October 10, 2008 @ 9:01 pm

 36. ވިސްނަންވީ މިހާރު މިލިބުނު ވަރަކީ ޒީރޯކަމަށްބަލާ ޑަބަލް މަސައްކަތް ކުރަންވީ ނޫނީ ހީނުކުރާވަރުގެ ގޮތެއްވުންވެސްވުން ކައިރި. ދިވެހިން ތިބީ ވަކިގޮތަކައް ބައްޓަންވެފަކަން ވަރަށްރީތިކޮއް އެބަސާބިތު ވެއްޖެ. ވީއިރު ރައްޔިތުންނަށް މާބޮޑައްވެސް ވިސްނާދޭން ބޭނުންވާކަން ވަރައްސާފުކޮއް މިއޮތީ ފެންނަން. މިހާރު އޮތްހާލައް ވިސްނާއިރު މިފެންނަނީ މާލޭން ގޯއްޗެއްދޭން ރައްޔިތަކައް އުޅުނަސް އެމީހަކު އެޔާހަވާލުވާންވެސް އެބަ ލާރިކޮޅެއް ދޭންޖެހޭ. ނުދީފިއްޔާ ބުނާނެ މާއުސްމިނަކުން މައުމޫން ގޯއްޗެއް ދޭނެޔޭ…. ކީއްކުރާނީ… ޖެހިތަދުވެފަތަ މި ތިބެނީ…..
  ަ

  Comment by Ameen — October 10, 2008 @ 9:02 pm

 37. މައުމޫނު ބަލިކުރުމަކީ ވަރަށް އުދަގޫ ކަމެއް. މިފަހަހަރު 60%ން މައުމޫން ކާމިޔާބު ކުރާނެ. ބަލަން ހުރޭ އަހަރެން މިހަދަނީ ދޮގުތޯ

  Comment by Anonymous — October 10, 2008 @ 9:20 pm

 38. އަޅުގަނޑަކީވެސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ މީހެއް. އެގޮތުން ބެލި ބެލުމުގައި ފުރަތަމަބުރުގައި އަންނިއަށާއި މައުމޫނަށް ވޯޓު ނުލި ގިނަ މީހުން މިފަހަރު ވޯޓް ލާނީ މައުމޫނަށް. ސަބަބަކީ އެމީހުން އަންނިއަކަށް ޓްރަސްޓެއް ނުކުރޭ. މިއީ ހަގީގަތް ކަމަށް ވަންޏާ، އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލަކީ އަންނި ގިވްއަޕް ކޮއްފަ ހަސަނަށް ފުރުސަތު ދިނުން، އެއިރުން މާފަސޭހަ ވާނެ މައުމޫނު ވެރިކަމުން ބާލަން. އަޅުގަނޑު އެދެނީ އަންނި ރަނގަޅަށް ވިސްނާފަ ވަގުތު ފާއިތުނުވަނީސް މައުމޫނު އެންމެ ފަސޭހައިން ބޭލޭނެ ގޮތެއް ހެދުން. އޭރުން އަންނިގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެން ދާނެ. ގިނަ މީހުން ދެކެނީ އަންނިވެސް މިހާރު އުޅެނީ އަމިއްލަ އެދުމާއިގެން ކަމަށް. މައުމޫނު ގެ ތަޖުރިބާއިން އޭނަ ވަރަށް މޮޅު މިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ ބޯ ކާލަން.
  =ހެޔޮ ބަދަލަކަށް އެދޭ ނިކަމެތި ރައްޔިތެއް=

  Comment by katheeb — October 10, 2008 @ 9:31 pm

 39. ދެވަނަ ބުރު ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސަކަތް ކުރަންވާނެ…މައުމޫން ބަލިކުރަންވާނެ މިފަހަރު…ފަޒިން.

  Comment by Fazeen — October 10, 2008 @ 9:57 pm

 40. އަންނިގެ ކާމިޔާބަށް މަރުހަބާ! މިހާރު ކުރަންވެފަ އޮތް މަސައްކަތަކީ މީހުންނަށް ވިސްނައިދޭންވީ މައުމޫނު ގެ ސަރުކާރަކީ ކިހާ ބޮޑަށް ކޮރަޕްޓްވެފަ އޮތް ސަރުކާރެއް ކަން. އަދި މައުމޫނަކީ ކިހާ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރި އެއްކަން. މިމަސައްކަތުގައި ޑރ ހަސަން މެންގެ އެހީ ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ބޭނުން ކުރުމަށް އެމްޑީޕީ އަށް ގޮވާލަން. އެއީ ތައުލީމީ ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުންގެ ތާއީދު އޮތީ ޑރ ހަސަންއަށް ކަމަށްވާތީ. ފޮނި ވާހަކަތަކާއި ގަދަފަދަ ވައުދުތައް ވުމަށްވުރެ ރަގަޅުވާނީ މީހުންގެ ސިކުނޑިތަކާއި ކުޅެލާފަދަ ހަރުދަނާ އޮށްޓަރު ހުރި ތަޤްރީރުތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
  މައުމޫނުގެ ވެރިކަން ބޭނުންނުވާ އެހެނަސް އަންނި ވެރިއަކަށް ވުމަށް ނޭދޭ ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެބައުޅެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބުނެލަން އޮތް ވާހަކައަކީ އަންނި އަކީ ތިޔަ އެދޭފަދަ ވެރި ކަމުގެ ހައިބަތާއި ޝަޚުސިއްޔަތު ހުރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ފަހަރެއްގައި ނުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކޭ. އެހެންވިޔަސް 30 އަހަރުގެ ޚުދުމުޚުތާރުވެރިކަމެއް ނިމުމަކަށް ގެނެސްގެން ނޫނީ އަހަރުމެންނަށް މުސްތަޤުބަލުގައިވެސް އުފަލެއްނެތޭ. އަންނިގެ ފުރަތަމަ 5 އަހަރު ކަމުނުދަންޏާ ދެވަނަ ފަސް އަހަރަކަށް ނުހޮވާނީ.
  އެހާ ހިސާބަށް ދާއިރު ގައުމުގައި ޤާބިލު އެތައް ލީޑަރުންނެއް ތިބޭނެ. އެކަމަކު މިބުރުގައި އަންނި ނުހޮވާ މައުމޫނު އަށް އަނެއްކާވެސް ފުރުސަތު ދީފިއްޔާ ދެން އަންނަ ދައުރަކަށްވެސް މައުމޫނު ފައި ނަގާނެ. މިއީ ދިވެހި ތާރީޚަށްވެސް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހުތުރެއް ! އެހެންކަމުން މިފުރުސަތު ގެއްލުވާނުލާ މިޤައުމަށް އާވެރިއަކު ހޮއްވަވާ!

  Comment by Thinker — October 10, 2008 @ 10:04 pm

 41. މައުމޫނާ އިދިކޮޅު މީހުން އަދި މިވެބްސައިޓް ގެންގުޅޭ މީހުން ލަދެއްގައި ބެދިއްޖެދޯ ސައިޒުން އުޅުއްވާ. އެކަކުންޏެއް ހަރުކޮންނާނީ އެކަކުންޏެއްގެ ވަރުން އަންނި އޭމީހާ އަށް ކޮންސަޕޯރޓެއް އޮތީ؟ ކޮބާ އިދި ކޮޅަށް ވޯޓްލި %75 މީހުން އެހންވީމާ ފޮނިނުކަނޑާ ވެރިކަމެއްނުކުރެވޭނެ ބޮޑައި މީހުންނަށް. ވީމާ ކެއްތެރިވޭ ﷲ އިރާދަފުޅުން މަޢުމޫނު ހޮވެން ދެން.

  Comment by MOHAMED NASIR AHMED — October 10, 2008 @ 11:06 pm

 42. އަންނިގެ ކާމިޔާބަށް މަރުހަބާ! އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދެވަނަ ބުރުން ހޮވޭނެ.

  Comment by its me — October 10, 2008 @ 11:31 pm

 43. މަރުހަބާ އޭމްޑީޕީ!ސާބަހޭ އޭމްޑީޕީ އަށް، ހިންގާ އެންމެން ގުޅިގެން މަޢުމޫނު ބަލިކުރަން.

  ވަރުގަދަ އަށް ކެންޕޭން ޖައްސަންވީ!

  Comment by ahmed — October 10, 2008 @ 11:40 pm

 44. ރަށްފުށު އަންހެން ވެރިންނާއި މުސްކުޅިން ދީނޭ ބުނެފިއްޔާ އެކަމާ ދެކޮޅު ހާދާނެ ކަން މީގެން އިނގިއްޖެ. އަންނިގެ ސްޕީޗް ތަކުގައި ގިނަގިނައިން ދީން ގެންނަންވީ އަދި ޤާނޫން އަސާސީ އިތުރު ދީން ގެންނަން ތަން ނުދޭވާހަކަ ސާފު ކޮއްދީ މިކަމަށް ތާއީދު ނުކުރާނެ ވާހަކަ ހަރުއަޑުން އަންނި ގޮވާގެން ނޫނީ މިކަމެއް ނުވާނެ ކަން ޔަޤީން. ހަސަން އާއި ޤާސިމް ވެސް މިވާހަކަ ތަކުރާރު ކުރަންވީ. އަންނިގެ ބަލިފަޔަކީ މިއީ…މިނަސޭހަތުގައި އަންނި އާއި ޓީމް ހިފުމަށް އާދޭސް ކުރަން.

  Comment by Hasan — October 11, 2008 @ 12:11 am

 45. ވޯޓްލާންއިންނަތަނައް މިފަހަރުވެސް 2 ފޯނު ހިފައިގެންގޮސް 1ފޯން ބާއްވާފަ އަނެއްފޯނު ހިފައިގެންވަދެ ފޮޓޯނަގާ އެޔައްފައިސާ ހޯދިމީހުން މަދެއްނޫން މިކަން ހުއްޓާނެގޮތަކާމެދު ވިސްނަބަލަ

  Comment by mohamed haneef — October 11, 2008 @ 1:01 am

 46. އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ވެރިއަކަށް ވާންވާނީ އިސްލާމީ ވެރިއެއް، އިސްލާމް ދީނަކު އެކަކު އަނެކަކަށް ޢީބަ ބުނުން ވަނީ ނަހީ ކުރައްވާފަ، ދެން ކީއްވެ އަންނި އިހެން އުޅެންވީ، ނޫނީ އެހެން އުޅޭ މީހުން ކައިރީގަ ގެންގުޅެންވީ، އަންނި އަޅެ އެއްދުވަހުވެސް އިސްލާމީ ސަލާމަކުން ވާހަކަދައްކަން ފެށިންތަ، ނާހަން މަށެއް، މަވެސް ބޭނުން ބަދަލެއް، އެކަމަކު މި ފަހަރު މިވީ ގޮތުން ބަދަލު ނުކުރާ ކަހަލަ ހިޔާލެއް މިއައީ، ހިޔާލެއް ދީބަލަ. ކިހިނެއްތަ މިކަންކަން އަންނިގެ އޮތީ، އިސްލާމްދީން އެއީ ފުރަތަމަ އިނގޭ، އެންމެ ކުޑަވެގެން ވައްލުޙާ ސޫރަތްވެސް ނޭނގެ އެގޭ ކަމެއް ހިތުން ދޯ، އަނެއްކާ ރީނދޫ ކުލަ އެއީ އިސްލާމީ ކުލައެއްވެސް ނޫން ދޯ، ދެން ތި ޓެންޕަލް ފުލާވަރ ގަ ވެސް އެބައުޅޭ ދީނުގެ މައްސަލައެއް، މަށަށް ކޮމެންޓެއް ފޮނުވާތި، އެކަމް ވިސްނާތި އިސްލާމްދީން ޑިމޮކުރަސީ އަށް ވުރެން މުހިންމު،

  Comment by adam — October 11, 2008 @ 1:05 am

 47. Liberty,Choice & Free will
  Vote for chang

  Comment by Votey — October 11, 2008 @ 1:34 am

 48. އަންނި އަކަށް އެއްވެސް ހަމަޖެހޭ މީހަކު ވޯޓެއް ނުލާނެ. ހަމަ ގައިމު އަހަރެން ވޯޓެއް ނުލާނަން. ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވެރިކަން ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވެގެން އަހަރެންވެސް ވޯޓް ލީ ހަސަން ސައީދުއަށް. އެކަމަކު ދެވަނަ ބުރުގައި ބަދަލު ބޭނުން ވެގެންނޭ ކުޔާފަވިޔަސް އެކަހަލަ ތާކުން ތާކުން ނުޖެހޭ މީހަކަށް ވޯޓެއް ނުލާނަން. ވަރިހަމަ ވޯޓް ނުލާ ގޭގަ ހުންނަން ޖެހުނަސް. ހީނުކުރާތި ހަސަން ކަލޭމެންނާ އެއްބައިވިޔަށް އޭނަގެ މިކަހަލަ ސަޕޯޓަރުން އެއްބައި ވާނެކަމަށް. ސިންގާ އަކާއި ޑޯގް އާ މިހާރު ތި ކުރިމަތިލީ ދެވަނަ ބުރުގައި ދެންޖެހޭނީ އެތަނުން ރަނގަޅޫ މީހަކު ހޮވަން. ވަރަށް ވިސްނާފަ މިބުނަނީ އަންނި އެއީ މިގަޢުމުގެ ހަލާކު. މިގަޢުމުގައި އޮތް އެއްބައެއްވަންތަކަންނަގާލި މީހާ. އަބިންނާއި ފިރިން، މައިން ނާއި ބަފައިން. އަހުންނާއި އުޙުތުން ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުން ޖެއްސި މީހަކީ ހަމަ އަންނި. ފާޑެއްގެ ޑިމޮކްރަސީ އޭ ކިޔާއެއްޗެއް މިގަޢުމަށް ގެނަސްގެން މިގަޢުމުގައި އޮތް އެކުވެރިކަން ނަގާލާފި. ވައްސަލާމް. އަންނި އަކަށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން

  Comment by ehehe — October 11, 2008 @ 2:27 am

 49. އަޅުގަނޑު ބުނަންއޮތްހާވެސް އެއްޗަކީ އެމްޑީޕީގެ ކެމްފޭން ސްޓްރެޓެޖީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޗޭންޖު ކުރަންޖެހެޔޭ. އެއްގޮތަކަށްވެސް އޯވަރ އެސްޓިމޭޓް ނުކުރައްވައްޗޭ. މައުމޫނަކީ ހުދުމުހުތާރު ހިޔަޅެއް.

  Comment by Anonymous — October 11, 2008 @ 2:37 am

 50. އަންނި ވީ ފުރަތަމައިން ވެރިކަން ކުރަން ނުވަތަ ވެރިކަން ބޭނުންވެގެން އުޅޭމީހުން އުޅޭގޮތް ދަސްކުރަން. އެއަށްފަހު ވެރިކަމައިން ރޯން ފަށަންވީ. މުޅި އާއިލާވެސް ވެރިކަމައިގެން ދުވާކަމަށް ވަނީ. ހަސަން ބުނިކަމަށް ވީޑިއޯއަކުން އަހަރެން ދުށިން އަންނިގެ ބައްޕަ ވެރިކަން ބޭނުންވެގެން ނާސިރު މަރާލަން އުޅުނުކަމަށް. އަދި ހަމަ އެވީޑިއޯގައި ހަސަން ބުނިފައިވޭ ޖަލްސާ އަޑުއަހަން ހުރި މީހަކު އޭނަގެ ގާތުގައި ބުންޏޯ އަންނިކގެ ކާފަ އުޅުނޭ ވެރިކަން ބޭނުންވެގެން އަމީން މަރާލަން. ދެން އޮތީ ބޮޑުބޭބެގެ ވާހަކަ. މިހާރުގެ ވެރިކަން ނައްތާލަން ވެގެން ބޭރު ބަޔަކު ގޮވައިގެން އައިސް ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން މަރާ ދެން ނޭގެ ހޭވި ހަޑިއެއް. އެމަންޒަރާއި އެއަޑުތަށް އެހިކަންފަތްތަށް ރާއްޖޭގައި އަދި އެބައުޅޭ. އަދިވެސް އެ ހިތި ދުވަސްތަކުގެ ހިތި ރަހަ އަނގައިގަ އެބަލާ. ކިހިނެއް މިވަރުން އަންނިއަށް ވޯޓް ދޭނީ.

  Comment by ehehe — October 11, 2008 @ 2:43 am

 51. ދެންއޮތީ މިހާރުގެ އަންނި ބޭނުން ކުރާ ސްލޯގަން އާއި ކުލަޔާއި އަދި މަލުގެ ވާހަކަ. މިހުރިހާކަމެނެސް އާޙިރުގައި މިނިމެނީ ކްރިސްޓިއަން ދީނާއި. ފުރަތަމަ މަކުގެ ވާހަކަ، އެމަލަށް ކިޔާނަމަކީ ” ޓެންޕަލް ފްލާވަރ ” ޓެންޕަލް ގެ މާނައަކީ ފައްޅި އެހެންވީމަ މަލުގެ މާނައިން އެ ދޭހަވަނީ ފައްޅިގެ ވާހަކަ. ދެން ކުލަ…. ރީނދޫކުލަ ބޭނުން ކުރަމުން އައި މިމީހުން އެއިންނަނީ މަތީކަރި އޮރެންޖު ކުލައިން ފޭޑް ކޮށްލާފައި. އޮރެންޖު ކުލަޔަކީ ފަށްޅީގައި ދިރި އުޅޭ ފާދިރީން ލައިގެން އުޅޭ ހެދުމުގެ ކުލަ. އެހެންވީމަ އެކުލަވެސް އެގުޅެނީ ކްރިސްޓިއަން ފައްޅިއަކާއި. ދެން އޮތީ ސްލޯގަން ” އަނެއް ދިވެހި ރާއްޖެ ” މާވެސް ރަމްޒުކޮށްދެނީ ފައްޅީ އަދި ކުލަވެސް ރަމްޒުކޮށްދެނީ ފައްޅީ އެހެންވީމަ މިހާރު ބުނެވިދާނެ އަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުޅިން ފައްޅިކަމަށް ހުންނާއި. ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ 7 ސަރަހަށްދަކަށް ނިސްބަޔް ވާގޮތަށް މިބުނާ ޓެންޕަލް ފްލާވަރ ޖަހައިގެން އެއުޅޭނީ. މިހުރިހާކަމެން ގޮސް އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީނަކާޢި ގުޅޭއިރުވެސް އަންނިއަށް ވޯޓް ދޭންވީ؟؟؟؟؟؟؟. ނުލިބޭނެ. ނުދޭނަން. ބަދަލު ބޭނުން އެކަމަކު އަންނިއަކަށް ވޯޓް ދީގެން ބަދަލު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން.

  Comment by ehehe — October 11, 2008 @ 2:52 am

 52. އަޅެ ފަހެ މީހެއްގެ ހޭބުއްދި ފިލާދާވަރު ނުވޭހެއްޔެވެ! ކަލޭމެންގެ ސިކުޑި އިންނަނީ ތުރާތާކު ހެއްޔެވެ. ކަލޭމެން ތިޔަތެޅިބާލަނީ އިސްލާމްދީނަށް ހެއްޔެވެ. ޑރ. ހަސަންސައީދަށް ބޮޑު 2 ސުކުރީންގައަޅުވައިގެން ފުރައްސާރަކޮށް މަލާމާތްކޮށް ހައްދަވާ އެބޭފުޅާ ނެތްތާގަ ހަޖޫކިޔާ ހައްދަވަނީ އެއީތޯ އިސްލާމްދީނަކީ؛ އާނ!! ވަރަށްތާހިރެއްނު.އިސްލާމްދީނުން ސަލާމްކޮށްފަ މިއޮއްފަދަމާތް ފަސްގަނޑަށް ބުއްދާގެ ބޮޑުބުދު ވަލުދޮރާށީން ވައްދާ އޭގެ ވަށައިގެން ވޮށްދިއްލާ ރާބޮއިގެން މަސްތުވެގެން ރޯބަރަހަނާކޮށްތިބެ ނެއްޓުވީވެސް ތިޔަވިދާޅުވާ އަންނިތޯއެވެ.އާނ! ރަގަޅެވެ. އިސްލާމުންނޫން އެހެންބަޔަކަށް މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވެވޭނެއެވެ. ގާނޫނު އަސާސީ ބައްލަވާށެވެ. އެކަން އޮންނާނީ އަޅުގަޑަށްވެސް ތިޔަބޭފުޅާއަށްވެސް އަދި ތިޔަވިދާޅުވާ އަންނި އަށްވެސް ހަމައެއްގޮތަކަށް ދެއްތޮ؟ ޥައްޟުޙާއިންތިރި ސޫރަތްތައް ތިބޭފުޅާއަށް އެނގޭކަމެއްވެސް އަޅުގަޑުމެންނަކަށް ނޭގެއެވެ.އިސްލާމްދީނަކީ މީހާގެ ސިފަޔަކަށް، ރީތި ހުތުރު މިނަކަށް ކުލަޔަކަށް، އިސްކޮޅަކަށް، މީހާގެ ނަސަބަކަށް، ވަންހަޔަކަށް ގަބީލާއަކަށް ބަލާދީނެއްވެސް ނޫނެވެ. މީ އިންސާނުންނަށް އޮތްގޮތެވެ. އެހެންވީމަ އިސްލާމްދީނުގައި ކުލަޔާއި، މާމެލާމެލިވެސް ހިމެނޭނީ މިބީދައިން ދެއްތޮ؟

  Comment by Feeri — October 11, 2008 @ 3:11 am

 53. އަހަރެންވެސް ބޭނުން ބަދަލެއް.އަންނި ވިއަސް މައްސަލައެއް ނެތޭ.އެކަމް ތި ރީނދޫ ކުލަ އަދި ޓެމްޕަލް ފްލާވަރ ކެމްޕޭންގަ ބޭނުން ނުކުރުމަށް ގޮވާލަން.އެތައް ދިވެހިންނަކަށް އެ މަލުގެ އަސްލު އެބަ އެނގޭ.އެމް ޑީ ޕީ އިން އެމާ ބޭނުން ކުރަނީ ނުބައި ނިއަތެއްގަ ނޫނަސް ދެކޭ މީހުން ދެކޭނީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް.އަދި ސިޔާސަތުގަ ވެސް ސްޕީޗް ތަކުގަވެސް މާތް ވެގެންވާ އިސްލާމް ދީން ގިނަ ގިނައިން ގެންނަންވީ. ޓެމްޕަލް ފްލާވަރ ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލައްވާ!އާދޭސް ކުރަން.މިވެރިކަން ބަދަލު ވާނީ މި ކަން ކަން ކޮއްގެން. ހެޔޮނުވާން މި ބަލާވެރިކަމުން ސަލާމަތް ކޮށްދީ.ރައްޔިތުން ގެ އަޑު އައްސަވާ.އިސްލާމް ދީން ގެ ކުލަތަކާ އިސްލާމް ދީން ރަމްޒު ކޮށްދޭ ފޮޓޯތަކާ ކެމްޕޭންގަ ގިނަ ކުރައްވާ.ދީނީ ވާހަކަ ގިނަ ކުރައްވާ.އަނެއް ދިވެހި ރާއްޖޭ ގެ ބަދަލުގަ ނަލަނަލަ ދިވެހިރާއްޖެ ނުވަތަ އަމާން ދިވެހި ރާއްޖެ ބޭނުން ކުރައްވާ.މާތް ރަސްކަލާނގެ އަޅަމެން މި ވަބާއިން ސަލާމަތް ކުރައްވާ އަމާން އޮމާން ސާފުތާހިރު ރާއްޖެ އަކަށް އަޅަމެން ވާސިލް ކުރައްވާށި.ޢާމީން.

  Comment by badhalakah edhey rayyitheh — October 11, 2008 @ 3:14 am

 54. މީގެ ހަތަރު އަހަރުކުރިން ރާއްޖެއަކީ ވަރަށްވެސް ކިޔަމަންތެރި ހެޔޮލަފާ، ބުނަބަސްއަހާ، މަޑުމައިތިރި، ވެރިންނަށް ކަމޭޙިތާ، ރައްޔިތުން ތަކެއް ދިރުއުޅެމުން އައި ގަޢުމެއް. އަހަރެން ގަތު އަހަރެންގެ ކާފަ ކިޔައިދިން މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރ ޕޯރޓް ހަދަންވެގެން ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކަރުން ގޮވާލުމުން އަށްޑު އަތޮޅު މީހުން އަޔޯ ޑަބިޔަލަށް އަކިރި އަޅައިގެން ރިޔަލު ދޯނީގައި އެތަށް ދުވަހެއް ކަނޑު މަތީގައި ހޭދަކޮށްފައި. އެހާ އެކުވެރި ބައެކޭ ކުރިން މި އީ، އެހާ ކިޔަމަންތެރި ބައެކޭ މި އީ، ނަމަވެސް ތިބުނާ އަންނި އެއް އައިސް މި ގަޢުމުގައި އޮތް ހަމަޖެހުން ގެއްލުވާލީ. މިވަރުން އަދިވެސް އަންނިއަށް ޥޯޓް ދޭން ވީތަ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ނުލިބޭނެ، ނުދޭނަން، ނުވެސްދެވޭނެ، ނުވެސް އުޅޭން ދޭކަށް.

  Comment by ehehe — October 11, 2008 @ 3:34 am

 55. ސާބަހޭ އަންނި!

  Comment by dissent — October 11, 2008 @ 3:59 am

 56. އަންނި އާއި އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް… އަހަރުމެން ދިވެހިން އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ބިކަ ހާލުގައި ޖައްސާ ހަމައެކަނި އާއިލާއަދި ގާތް ތިމާގެމީހުންނާއި ގާތް ރައްޓެހިން އެމީހުންގެ ލާބައާއި މަންފާ އަށް މިކުރި ވެރިކަން ފުންޑު ފުންޑު ކޮއްލާ މާތްﷲގެ ވާގިލިބިގެން މިފަހަރު ކާމިއާބުހޯދާނަން..ނިންމާނަން.. އަދި އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ދިވެހިންނަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާ މިކަން ވަރަށް ފުރިހަމައްށް ކާމިއާބު ކުރެވޭނެ..ސާބަހޭ އަންނި..އަހަރުމެން ދިވެހިންނަށް މިވިސްނުން މިހާ ފުރިހަމައަށް ގެނެސް ދިނީތީ..ސާބަސް…ހަމަގައިމުވެސް އަހަރެންނާއި މަގޭ އާއިލާ އަނެެއްދިވެހިރާއްޖެއަށްދާނަން……

  Comment by vigani — October 11, 2008 @ 4:21 am

 57. އަންނި އަކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރެވޭނެ އަދި 5 އަހަރު ފަހުން ހަސަން އަށް ޥޯޓްލާނީ މިފަހަރު ދެން އަނެއްކާ ވެސް މައުމޫނު ހޮވަމާ

  Comment by ali — October 11, 2008 @ 4:28 am

 58. ހަމަ އެއްމެ މައްސަލަ އެއް އޮތީ އަންނި އަށްވެސް ވަހީދައްވެސް ދީނުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނޭގޭތީ. އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރަން ނޭގޭ ވެރިއަކު އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ވެރި އަކަށް ހުރެގެން ނުވާނެ. ހަސަން އަށް ފުރުސަތުދީފަ އިސްތިއުފާ ދީ ހަމަ މިހާރު. އިސްތިއުފާ އަންނި ވަހީދު.

  Comment by ali — October 11, 2008 @ 4:34 am

 59. ކާލޭމެންގެ ކާފަމެން ޑަބިއަލަށް އަކިރި އަޅައިގެން އެއާޕޯޓް ހަދަން އައީ އަޅުންގެޒަމާނުގަ…ކަލޭމެން ހޭލަބަލަ، މިހާރުމިއީ ދުނިޔެ ކުޑަވެ ހުރިހާގައުމްތަށް އެކައްޗެއް ކިއައިގެން ހަމަތަކެއް ގަބޫލުކޮއްގެން ނޫނިއްޔާ ރޭހުންކާމިއާބުނުލިބޭނެ ޒަމާނެއް….ގަބޫލްނުކުރަންތަ މިހާރު ކާފަ ބަލިވީމަ އުޅެންޖޭހޭ ހާލު…ދަރިފުޅު ކިޔަވާ ސްކޫލް ގެ ފެންވަރު…ކީކޭބުނާނީ…ދެންކީއް ކުރާނީ…މިއީ ތިރީސްއަހަރުގެ ތައުލީމުގެ ހުރިފެންވަރު…ހާދަހާދެރައޭދޯ…

  Comment by vigani — October 11, 2008 @ 4:43 am

 60. މައުމޫނު ބޭލޭތޯ ހަސަން އަށް މަވެސް ވޯޓްލިން އެކަމަކު އެކަން އެހެން ނުވުމުން ދެން ގޭގަ މަޑު ކޮށްލާނީ އަންނި ގެ ކިބަޔަކު ނެތް އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ވެރިއަކު ގައިގަ ހުންނަން ޖެހޭ އެއްވެސް ކަހަލަ އަޚްލާގީ ރިވެތި އަދަބެއް ސަދަބެއް. ހަމަ އެއާ އެކު އަންނި ގެއެކުވެރިންނަކީ ވެސްމިކަހަލަ ލާދީނީ އުސޫލު ތަކަށް ހިއްވަރުދޭ ވަހުމުން ފުރިފައިވާ ހިތުގައި ނިފާގުގެ ބަލި އަށަގެންފައިވާ ފިތުނަވެރި ހަސަދަ ވެރި ބަދަލު ހިފުމުގެ ކޯރެއްގައި ފަތަމުން ދާއަދަބު ކުޑަ ފެންވަރު ދަށްބައެއް. މީގެ ހެއްކަކީ ޑރ. މުނައްވަރު އެމްޑީޕީ އިން ބޭރުކުރަން އަންނި މެން އުޅުނު ހަޑިމުޑުދާރު ގޮތްގަޑު.

  Comment by ali — October 11, 2008 @ 4:46 am

 61. އަހަރެންނަކީ ޑރ ހަސަން އަށް ވޯޓްދިންމީހެއް ، ސަބަބުތަކެއްހުރެގެން އެއީ ހަސަން އަކީ ހުކުރުނަމާދު އިމާމުވެކުރަންޖެހުނަސް ކުރެވޭނެ ބޭފުޅަކަށްވީތީވެ، އަންނީ އަށްވާނެތަ، ؟ ހަސަން އަށް ދިންވޯޓް އަންނިއަށް ލިބޭނެކަމަށް ހީކުރުމަކީ ގޯހެއް. އަންނި ފުންކޮށް ވިސްނާ، މައުމޫނު ބަލިކުރެވޭނީ އަދިވެސް ހަސަންފަދަ އިލްމީބޭފުޅަކަށް، އަންނިގެ މަސައްކަތައް މަރުހަބާކިޔަން، އެކަމަކު ގައުމުގެ ރައީސްކަމަށް ކަމަކު ނުދޭ،،،،،!!!!

  Comment by sulaimaan — October 11, 2008 @ 5:04 am

 62. ގެދޮރުގެ ވާހަކަ މެނިފެސްޓޮގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާއިރު މާލޭގެ ތަންތަނުގެ ކުލީގެ ރޭޓް ތަނާ ހިފާމީހާ އާއި އެކަށީގެން ވާ ގޮތުގެމަތިން ބައްޓަން ކުރައުމައް ވިސްނާފައެއް ނުވޭތޯ އެވެ.ނޫނީ ހަމަ އެމްޑީޕީގައި ތިބީ ހަމަ މާލޭ ގެދޮރުތިބި މީހުންތޯއެވެ.
  ދުނިޔޭގެ އެހެންގައުމުތަކުގައި ގޭގެ ބޮންޑަކީ ކުލީގެ މުއްދަތު ނިމުނީމާ އަންބުރާ ލިބޭއެއްޗެއް އެހެނަސް ރާއްޖޭގައި ބޮންޑަކީ ލިބޭއެއްޗަކައް ނުވޭ.
  ކުއްޔައްހިފުމުގައި ބޮންޑް ޖަމާކުރާނެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް ގައިމް ކުރުން ކިހިނެއްތޯ.
  މެނިފެނސްޓޯ ހަދާފައިވަނީ ކިތައް ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހާފައިތޯ/.ނޫނީ ހަދާފައިވަނީ ރީތި އޑު އަހާލަން ފަސޭހަ މަޒުމޫނެއްގެ ގޮތުގައިތޯ.ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމަކައްވާނީ ރަްޔިތުންކައިރި ައހަިގެން ހީވާ ގޮތަކީ ގޯހަކަްޗ ވުން އެކަށިގެންވޭ.

  Comment by whats in a name — October 11, 2008 @ 5:14 am

 63. އަހަރެމެން އަންނި އަށް ސަޕޯޓް ނުކުރާ ބައިވަރު ސަބަބު އެބަހުރި.
  1 ދުވަހުކުވެސް އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް މިޤައުމުގައި ފުރިސަތު ދޭނަންހޭ ސުވާލުކުރުމުން ކަނޑައެޅިގެން އެސުވާލަށް ” ނުދޭނަމޭ ” މިޖަވާބް ދީފައި ނުވާތީ
  2 އޭނަގެ ދެފުއް ދެގޮތް ސިޔާސަތު.
  3 އަމަލާއި ބަހާ ދިމާނުވުން، ކުރިން އުޅުނީ ވެރިކަން ބޭނުން ވެގެން ނޫން ނަމަވެސް މިހާރު ވެރިކަމައިގެން މޮޔަވެފަ
  4 ދޮގުހެދުމުގެ ލީޑަރަކަށް ވާތީ، މިސާލް: މަޢުމޫނަށް ރިޔާސީ އިންތިޙާބް ގައި 2000 ވޯޓް ލިބިއްޖެއްޔާ ސިޔާސީ މައިދާނުން ދޭންބުނި އިސްތިޢުފާ، އޭނަ ހިތުދަސްކަމަށް ބުނާ 70000 ހަދީސް
  5 ރަނިންމޭޓަށް ދީން ނޭގުން، ކުރެންދޫގައި އިމާމްވެ ނަމާދު ކުރަން ބުނުމުން ނަމާދު ކުރަން އަރާފައި ކިޔެވި ސޫރަތް ނޭނގުން
  6 ކެމްޕޭނުގައި ބޭނުން ކުރާ ކުލަ އަހަރެމްންގެ ދީނާއި ސަގާފަތާއި ނުގުޅުން ( ބޮޑަށް ގުޅެނީ ކްރިސްޓިއަން ދީނާއި )
  7 ކެމްޕޭނުގައި ބޭނުން ކުރާ ސްލޯގަން ( ބައެއްފަހަރު އަހަރެން ކައިރީގައިވެސް އަނެއް ރާއްޖެއަށް ދާނަންހޭ ބުނުމުން ހިތުގައި ބުރުވެރިކަން އުފެދޭ )
  8 ކެމްޕޭނުގައި ބޭނުން ކުރާ މާ ( މިވެސް އަހަރެމެންގެ ދީނާއި ނުގުޅޭ )
  9 އަޙްލާގް ނެތުން( އޭނަގެ ބްސްމޮށުން ތެރިކަން ހުންނަގޮތުން )
  10 އިޙްތިރާން ކުރުން ނެތުން ( ގަޢުމުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ މީހުނަށް އެއްވެސް އިޙްތިރާމެއް ނުކުރޭ. ނޭނގެނީ ކަންނޭގެ އޭނަ ވެރިކަމަށް އެރީމަ ފުލުހުން އޭނަ ހިމާޔަތް ކުރަން ތިބޭނެކަން )
  11 ރަޢީސެއްގެ ސަޙްސިއްޔަތެއް ނެތުން
  12 ކިރިޔާ މީހަކު ފޮޑިއެއް ޖަހާއިރަށް މަގުމަށްޗައް ނިކުމެ ގަދަކަމުން ހައްލުކުރަން މަސަތްކަތް ކުރާތީ ( މިނޫން ގޮތްގޮތް ވެސް އޮވޭދޯ، އޭގެ ރީތި މިސާލެއް ނާސިރު އިނގިރޭސީންގެ އަތްދަށުން މިގަޢުމު ސަލާމަތް ކޮށްދިނީ މަގުމައްޗަށް ނިކުމެގެނެއް ނޫން. މޭޒު ކައިރީގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން)
  13 އޭނަގެ މިޒާޖު ކަމުނުދާތީ ( ކުޑަކުދިންގެ މިޒާޖު ހުންނަނީ، ވެރިކަމައިގެން ވެސް އެއުޅޭނީ ދަރިއަކު މައިމީހާގެ ގާތުން ބޯންވެގެން އުޅޭގޮތަށް ރޮއި ރޮއި، ފައިސާ ނެތިގެން މީހުން ސަލާން ޖަހާ ފަދައިން ފެރިކަމައިގެން ސަލާން ޖަހަނީ )
  15 ކައިރީގައި އުޅޭ މީހުންގެ ބްކްޑްރައުންޑް ކަމުނުދާތީ
  16 އަންނިގެ އާއިލާ ކަމުނަދާތީ ( މުޅިން ވެރިކަމައިގެން ދަންޖެހިފަ ތިބޭ މީހުން ފެމިލީގައި ގިނައި، ބޮޑުބޭބެ….. )
  17 ދައްކާ ވާހަކަތަކުގައި ގިނައިން މީށްމީހުނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާތީ ( މިހާރު މިކަންތަށް އެބަ ރަނގަޅުވޭ )
  18 ޤަބޫލު ނުކުރެވޭވަރުގެ ކަންތަށް ކޮށްދޭނަކަށް ބުނާތީ ( މިސާލަކަށް: ކަންމަތީ ފިހާރައިގެ ލޯނުގެ ވާހަކަ އަދި ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަންގެ ވާހަކަ )
  19 އޭނާއަށް ޕާރޓީގެ ސަޕޯޓަރުން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭތީ ( މިސާލަކަށް: އެހެން ކެނޑީޑޭޓުން ރަށްރަށަށް އެރުމުން އޭނަގެ ސަޕޯޓަރުން ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދިޔަ ނުދީ ކޮންޓްރޯން ނުކުރެވޭތީ )
  20 ދީނީ އިލްމް އެކަށީގެން ވާވަރަށް އެނގިފައި ނުވާތީ ( ހިޔެއްނުވޭ އަލިފް، ބާ ތަރުތީބުން ރަނގަޅަށް ކިޔަން އެނގޭނެހެނެއް….
  އަނެއް ވިހި ގެނެސްދޭނަން

  Comment by ehehe — October 11, 2008 @ 6:04 am

 64. މިހުރުހާ ސަބަބުތަކެއް ހުރި އިރުވެސް ހަމަ އަންނިއަށްތަ ވޯޓް ލާންވީ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ނުވާނެ ތިކަމެއް. ނެތް އަންނިއަކަށް ވޯޓް ދޭހިތެއް. ފަހަރެއްގައި މަޢުމޫނަށް ވޯޓް ދޭންޖެހޭތީ ވޯޓް ނުލާހުރެފާނަން. އެކަމަކު އަންނި އަކަށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން ހަށީގަ ހޭހުރިއްޔާ

  Comment by ehehe — October 11, 2008 @ 6:09 am

 65. އަދިވެސް އަންނިއަށް ހެޔޮނަސޭހަތެއް ދެންޔާ އަހަރެން ބުނަން ބޭނުން ވާ ވާހަކަ އަކީ މިފަހަރު ދެން މިވަގުތު ފާއިތުވީކަމަށް ވިސްނާފައި ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބް ކުރައްވައިގެން އަދި ޕާރޓީގެ އިތުރު މީހުނަށް ގޮނޑި ހޯޑައިދީގެން މަޖްލިސްގައި ނިކަށް މަޑުމައިތިރި ކަމާއިއެކު ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކަންތަށް އިސްލާޙް ކުރަން ފަށަމާހިނގާށެވެ. އޭރުން ހަމަ ގައުމުވެސް ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ލިބޭނެ. ރައްޔިތުންގެ އިޙްތިރާމް ލިބޭނެ. މިހާރު ތިހަގެންގުޅޭ ފަރަންޖީގެ ތިޔަރީ މިރާއްޖެއަކަށް ކަމަކު ނުދޭ. މީ އަހަރެން ދޭ ހެޔޮނަސޭހަތެއް. އެދުވަހަކުން އަހަރެންވެސް އަދި އަހަރެންގެ އާއިލާވެސް އަދި ކީއްކުރަން އަހަރެން ދަންނަ އަހަރެއްގެ ރަހްމަތްރިއަކުވިޔަސް ހުންނާނީ ތި އަންނިގެ ފަހަތުގައި، ހަނދާން ކުރާތި ގެއްލިއްޖެ ވަގުތަކީ އަނބުރާ ލިބޭނެ އެއްޗެއްނޫންކަންވެސް. އަދި އެބައޮތް ވަގުތު އެކަމަކު ބޭނުންވަނީ ހިތްވަރު. މީހާގެ ގައިގައި މީހުން އަޅައިގަންނަ ރީތި އަޙްލާގެއް ބަހަށްޓަބަލަ. މިހާރު ތިޔަގެންގުޅެނީ މުޅިން ކަޑަ. ތިޔަ ގޮތުގައި ހުރިއްޔާ އަދިވެއް ވޯޓް ދޭނީ މިޅިން ޕާރޓޭން……،

  Comment by ehehe — October 11, 2008 @ 6:46 am

 66. ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ބޭނުމިއްޔާ އަންނި ވީ ހަމަ މުޅިން އެހެން އަންނިއަކަށް ބަދަލުވާން

  Comment by ހެޔޮއެދޭ — October 11, 2008 @ 6:55 am

 67. އިދިކޮޅު 5 ޕާރޓީ ގުޅުނަސް އަހަރެންނަކަށް ހިޔެއްނުވޭ އަންނި ހޮވޭނެހެނެއް. ސަބަބަކީ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އަންނި އެކިޔާވަރުގެ ސަޕޯރޓެއް ނެތް. ފުރަތަމަ ބުރުން ކާމިޔާބު ވާނެކަމަށް ބުނި މީހާއަށް ލިބުނީ ހަމަ އެންމެ %25 . އަނެއްކާ ރައްޔިރުންގެ ތެރެއިން ގިނަމީހުން ބަލައެއްނުގަނޭ އަންނި އެއީ ވެރިއަކަށް ބަހަށްޓަން ޖެހޭ ވަރުގެ މީހެއްކަމަކަށްވެސް

  Comment by visanaashe gaum — October 11, 2008 @ 7:01 am

 68. އަދި އަނެއްކާ މީގަ ދިމާވާނެ އިތުރު އުނދަގުލެއްއެބައޮތް. އަންނި އަކީ ބަލި ގަބޫލް ކުރާނެ އަދި ގަބޫލް ކުރަން ބޭނުންވާނެ މީހެއްނޫން. މިސާލަކަށް މަޢުމޫން އިންތިޙާބް ގައި ކާމިޔާބް ހޯދައިފިއްޔާ އަންނި އަށް ވަރަށް އުނދަގުވާނެ ބަލި ގަބޫލް ކުރަން. ދެން އެއްކަލަ ކުޑަކުދިން ހަދާހެން ރޯން ފަށާނީ މަގުމައްޗައްނިކުމެ އަމަން ބަލަހަށްޓަން ތިބޭ ފުލުހުންނަށް ޖެއްސުން ކުރާނީ.. ދެން ހަމައެއް ލަމައެއް ނޯންނާނެ. އެދެން ދުވަހަކަށް ވާނީ…، އެކަމަކު ބުނަން އަހަރެން ދުށިން ތިގޮތަށް ހަމަ ވެރިކަމާ ދަހިވެތި ވެފަ ތިބި މީހުން އެކަމަކު ތިވަރެއް އަދިނުދެކެން. މަށަށް ހީވަނީ މި އީ ގިޔާމަތް ވުމުގެ އަލާމާތެއްހެން……، ނާ އަޅެފަހެ އެހެއް ނުބުނާވަރެއްތަ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ވެރިކަމައިގެން މޮޔަވަނީވިއްޔާ. މިފާއިތުވި 4 އަހަރުދުވަސް ތެރޭގައިވެސް 10 ވަރަކަށް ފަހަރަށް މަޢުމޫން ވެރިކަމުން ބާލާފަ މި ބޭފުޅާ ވެރިކަމަށް އަރާފި ވިއްޔާ…..،

  Comment by visanaashe gaum — October 11, 2008 @ 7:50 am

 69. ގުލްސަންޕާ މާ އެއީ ދިވެހިރާއްޖެގެ މިސްތަކިއްތަކުގައި ވަރަށްގިނައިން ހެދުފައިހުންނަ ގަހެއްގެ މަލެއް. އެއީ ކީއްވެގެން ކަމެއް އެކަކައްވެސް ކިޔައިދޭން ނޭގެ.

  Comment by އަހުމަދު — October 11, 2008 @ 8:06 am

 70. ދެވަނަ ފަހަރައް ކްރިސްޓިއަންދީނުގެ ކަންތައްވެސް ގުޅިފައިވަނީ މައުމޫނާ. އެއީ އާދަމް ނައީމް ހިންގަމުން ދިޔަ އޭ.އެމް.ޑީ.ސީ ކްލިނިކްގައި. މިތަނަކީ މައުމޫނު އަންހެނުން ނަސްރީނާގެ އަތެއް އޮންނަތަނެއް. މިތަނައްގެނައި ވޮލަންޓިއަރ ޑޮކްޓަރުންތަކެއް. ވޮލަންޓިއަރ ޑޮކްޓަރުން އަންނަނީ އެމީހުންގެ އެޖެންޑާއެއް އޮވެގެން އެ ފަތުރަންވެގެން ހިލޭ މަސައްކަތް ކޮއްދޭގޮތައް. އެހެން އައި ޑޮކްޓަރުން އެތައް ދުވަހެއްވަންދެން ފޮނުވާނުލެވިގެން އުޅުނީ އޭ.އެމް.ޑީ.ސީއާއި ނަސްރީނާއާއި ހުރިގުޅުމެއްގެ ބޮޑުކަމުން.

  އެހެންވީމާ މިހިރީ މައުމޫނު ކަންތައް ހުރިގޮތް. ކްރިސްޓިން ދީނުކަންތަކުގައި ކުރިގައި މިހިރީ މައުމޫން

  Comment by އަހުމަދު — October 11, 2008 @ 8:12 am

 71. ޤައުމެއްގެ އިސްލާމީ ޝިއާރު ފާޅުކޮށް އިސްލާމީ ހުކުމް ނިންމަވާނީ އިސްލާމްދިން ކިޔަވައިގެން ތިބި އިލްމުވެރިންނެވެ. އެމްޑީޕީން ބުނެފައެއް ނޫންތޯވަނީ ދީނީ ކަންތައް ނިންމަނީ ދީނާއިބެހޭ މަޖިލީހުންނޭ.

  އެއްވެސް އިސްލާމީ ޤައުމެއް ދައްކަބަލަ ރާއްޖެނޫނީ ޝެއިހަކު ވެރިކަންކުރާ؟؟؟؟؟؟ ؟ ވެރިކަމަކީ ސިޔާސީ މީހުން ކުރާކެމެއް. ދީނީ އިލްމުވެރިން އެކަން ކުރަންވެއްޖެއްޔާ ޖެހޭނީ އެމީހެއްގެ ސިޔާސަތު އޮންނަ ގޮތައް ދީން ބައްޓަން ކުރަން، މިސާލަކައް ބުރުގާކަންތަކުގައި އަދި މައުމޫނު މިހާރު އާ ވަހީ ބަސްފުޅުތަކާއި ހަދީސް ބަސްފުޅުތައްވެސް މިހަދަނީ.

  Comment by އަހުމަދު — October 11, 2008 @ 8:20 am

 72. ދީނީ ނިންމުންތައް އެންމެ ރަނގަޅައް މިހާތަނައް ނިންމާފައިވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީއިން ކަން ދެކިބަލަ.
  އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިއަކު ބުރުގާއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކައެއް ލިއުމުން އެމްޑިޕީގެ ދީނީކޮމެޓީން ނުރުހުން ފާޅުކުރި އެންމެ ފަހުން އެލިޔުނު ބޭފުޅާއަށް ޖެހުނީ މަގާމުން ދުރުވާން.
  އެމްޑީޕީގެ ރަނިންމޭޓަކައް އަންހެން ބޭފުޅަކު ނެރެން އުޅުމުން ދީނީ ކޮމެޓީއިން ހުރަސްއެޅި، އެހެންކަމުން އެކަން އެމްޑިޕީއިން އަނބުރާގެންދެވެ.

  މިހެން ނޫންތޯ ދީނީ ކަންތައް އޮންނަންވާނީ؟؟؟ ނުވަތަ ތިޔަބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ އަދިވެސް ސިޔާސަތާ އެއްގޮތައް ދީން އަނބުރާ މީހެއްތޯ؟؟؟؟
  އަންނި 2008 – 2013

  Comment by އަހުމަދު — October 11, 2008 @ 8:26 am

 73. އަންނި އަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު ކުރާ ސަބަބުތައް:
  1. އިސްލާމް ދީން ސަޔާސީ ހަތިޔާރަކައް ނަހަދާ އެކަން އެންމެ ރަނގަޅައް ހިންގޭނެ ދީނީ އިލްމެވެރިންނާ އެކަންތައް ހަވާލު ކުރާނެތީ
  2. މަސްތުވާތަކެއްޗައް ހުޅުވި ދޮރުތައް ބަންދުކުރަން މައުމޫނުށް ނުކެރުނަސް އަންނި ކުރާނެ ކަން ޔަގީންވާތީ
  3. އިސްލާހީ ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް 20 އަހަރުވަންދެން ކޮއްދެއްވާފައި ވާތީ
  4. ދިވެހިންނަށް “ސުލްހަވެރި ސީދީ ހަރަކާތް” ހައްޤުތައް ނުލިބޭހިދު އިހްތިޖާޖް ކުރުން، ޕާޓީގެ ނިޒާމް، ސިޔާސީ ބައިވެރިވުން، ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުން. މިކަންތަކައް ދަސްކޮއްދިން މީހާކަމައް ވާތީވެ.
  5. ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހު ނުގެންގުޅެ ކެއްތެރިކަމާއި ހިތްތިރިކަމާއި ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ރާއްޖެއަށް އިސްލާހުގެންނަން އަބަދާއަބަދު ގޮވަމުންދާ މީހަކަށް ވާތީވެ.
  6. އަހަރެމެން އެހެން ޤައުމުތަކަށް ކިޔަވަން ދާހެން. އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާއާއި ޑިމޮކްރެސީގެ ރަނގަޅުކަންތައް ދިވެހިންނަށް ގެނެސްދީފައި ވާތީވެ.
  7. އަހުލާގަކީ ހައްގު ތައް ނިގުޅައިގެން ދާއިރުވެސް އަގައިން ނުބުނެ ތިބުން ނޫކަމާއި، އެކުވެރިކަމަކީ ރައްޓެއްސާގެ އަދުލް އިންސާފް ގެއްލުވާލާއިރު ބަލަން ނުހުރުން ކަން ދަސްކޮއްދިނީތީވެ.

  Comment by އަހުމަދު — October 11, 2008 @ 8:40 am

 74. މިފަހުރު މިބެއްޔާ ބާލަން ހިގާދޯ.!!! ބެއްޔާ ނުބާލާފިއްޔާ އަނެއްކާވެސް ފައިނަގާނެ. ދެން އަނެއް 30 އަހަރުވެސް މިބެއްޔާ އައި މިބެއްޔާގެ ސީނިއަރ ވަމުން ދާ މިނިސްޓަރުންތަކުން މިޤައުމު ފުނިޖެހިގެން ދާނެ!!!

  Comment by haleel — October 11, 2008 @ 8:46 am

 75. އަންނި ތިކުރާ ހިއްވިރަށް ހަމަ ސާބަސް!!!! އަންނި އަކީ މައުމޫން ގޮތަށް ދީން ކޮނޑަށް ލައިގެން މީހުން އޮޅުވަމުން ދުވާ މީހެއް ނޫން…ތިބުނާ މަލަކީ މިސްކިތް މާކަން ހުރިހާ މީހުނަށްވެސް އެނގޭ….ހިތުގަ އީމާންތެރިކަން ނުވާ މީހުނަށް ކޮމެ އެޗެ ފެނުނަސް އޭގެ ނުބައި މާނަ ނެގޭނީ….މަގޭ ވޯޓް އަންނި އަށް……..

  Comment by Jade — October 11, 2008 @ 9:46 am

 76. މައުމޫނު ކެމްޕޭން ކްރިސްޓިއަން އިގިރޭސި ވިލާތުގެ ޖަމިއްޔާއަކާއި ގުޅިގެން އެމީހުންގެ ލަފާ ދިނުމަށް ފޮނުވި އީމެއިލް.
  http://www.hotmaldives.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58:foreign-company-mori-caribbean-is-running-the-drp-campaign&catid=1:latest-news&Itemid=50
  މައުމޫނު މިހާރު ވަނީ ދެފާދިރީންގެ ބޮޑު ސޮލީބު މާލެ ގެނެސްފަ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދެއްވެސް ވަނީ އިގިރޭސިންނައް ވިއްކާލާފައި. މައުމޫނު އިތުރު 5 އަހަރައް ހޮވިއްޖެއްޔާ ރާއްޖޭގެ ރައްތައްވެސް އިގިރޭސި ވިލާތައް ވިއްކަން ފަށާނެ. މިހާރު ގުޅިގެން އުޅޭ ކްރިސްޓިއަން ޖަމާއަތައް އެމީހުންގެ ދީން ގަތުރަން ފުރު ސަތު ރާއްޖޭގައި ދޭނެ. ކުރިން ވެސް މިފުރުސަތު ވަނީ މައުމޫނު ދީފަ.

  Comment by Anonymous — October 11, 2008 @ 10:06 am

 77. އަންނި އިސްތިއުފާ ދީ! މައުމޫނު ވެސް ގޯސް!
  ބޭނުމީ ރަނގަޅު ބަދަލެއް!!

  Comment by hi — October 11, 2008 @ 10:35 am

 78. ރަނގަޅު “ކޯލިށަން” އެއް ހަދާނެ ކަމަށް ދެކެން!

  Comment by hi — October 11, 2008 @ 10:39 am

 79. މިމަލުގެ ނަމަކީ ފްރެންޖިޕަނީ މިމަލުގެ މާނަ ފަލަސްތީނުގައި އުޅޭ މުސްލިމުން ބޭނުކުރާގޮތުންނަމަ އެއީ ‘އުއްމީދު’ ދެން މިމަލަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ޢާއްމު އަދި ޒަމާނުއްސުރެ ބޭނުންކުރާ މަލެއް. ހަމަ ޔަގީނުންވެސް މަލެއް ޜާއްޖޭގައި ޤައުމީ ކުރާނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ މަލެއް. ދެން ޓެމްޕަލް ފްލާވަރ އޭ ބަޔަކު ކިޔަކަސް ތިމާމެންގެ ފިކުރު ހިންގާލީމަ އެނގޭނެ މަލަކުންނޫންކަން ތިމާގެ އަގީދާ ހިފައްޓަނީކީ، ދިވެހިންނަކީ މިހާ އަޤީދާ ބަލިކަށި ބަޔަކަށް ވަނީބާ؟ ދެން ކުލަޔަކީ ރީނދޫކުލަ ކަމުގަ ވުމަކީ އިސްލާމް ދީނާ ފުށުއަރާ ކަމެކޭ ވިދާޅުވާނީ ކިހިނެއްބާ؟ ތިވިސްނުން ދޫކުރަންވެއްޖެ. ރީނދޫ ކުލަޔަކީ ރަޙުމަތްތެރި ކަމުގެ ކުލަ، ރީނދޫ ކުލަޔަކީ އިންޒާރުގެ ކުލަ ރީނދޫ ކުލަޔާ އޮރެންޖް ކުލަ އެއްވުމުން އެފެންނަނީ އާދުވަހަކަށް އުދަރެސް ދޮންވަމުން އަންނަ މަންޒަރު. އެމީހަކު ބޭނުންގޮތަކަށް ވިސްނިދާނެ. އެކަމަކު ކަމުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ޤުދުރަތީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ މާމެލާ މެއްޔާ ކުލަތަކަކީ ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން. އެއްވެސް މަލެއް ނުވަތަ ކުލައެއް އުފެއްދެވީކީ ވަކިދީނަކަށް އަމާޒުވެގެންކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ދަލީލެއްނެތް.

  Comment by އައިޝާ — October 11, 2008 @ 11:21 am

 80. 30އަހަރުގެ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިކަމެއް ނިންމުމަކީ ފަސޭހަކަމެއްނޫން. އަމުދުން ވޯޓުލައިގެން މިފަދަ ވެރިކަމެއް ނައްތާލުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް. މިކަމަށް ދުނިޔޭހެ ތާރީޚު ހެކިދޭ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިން ނަށް ލިބުނު މި ރަނުގެ ފުރުޞަތު ނަގާނުލާ މިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އެދެވޭ މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެނަމަ މިކަން ކުރެވިދާނެ. ހަނަ ޔަޤީނުންވެސް ޤައުމުގެ %60 މައުމޫނަށް މިއޮތީ ނޫނެކޭ ބުނެފަ. ދެން އަންނިއަށް ވޯޓު ދޭންވީ. ޤަބޫލުކުރަންވީ އަންނިއަށް ދޭވޯޓަކުން ހަމައެކަނި މިއުޅެނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަށް ގެންނަން ނޫންކަން. ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދެއް ކަން ދެން މި ޤައުމުގަ ވެރިކަން ކުރާނީ އަދި އެފަދަ ވެރިކަމެއްގައި ވެރިމީހާގެ އަމިއްލަ އެދުން ކުރިޔަށް ނުނެރެވޭކަން އެއީ ކަށަވަރުކަމެއް. މައުމޫނަށް ނޫނެކޭ ބުނޭ…

  Comment by އައިޝާ — October 11, 2008 @ 11:31 am

 81. ބަދަލެއް ބޭނުން އެކަމަކު އަންނި ހޮވާކަށް ބޭނުމެއްނޫން

  Comment by ބުއްރާސް ޕަރީ — October 11, 2008 @ 11:39 am

 82. އެމް ޑީ ޕީން ތިޔަ ގެންގުޅޭ ކުލަ އާ ލޯގޯ ބަދަލު ކޮށް ބޮޑަށް ދީނީ ވާހަކަ ތައް ފަށްޓަވާ ރާއްޖެތެރެއަށް އަމާޒު ކޮށް މައުމޫނު ގެއުކުޅު ތަކަށް ބަލާވިސްނާފަ.މިހާރު ދީން ބޭނުން ނުކޮށެއް ހިއެއް ނުވޭ ދެންވާނެ ހެނެއް. ރާއްޖެތެރެއަށް ސަމާލު ކަން ބޮޑަށްދީ. ޑީއާރުޕީގެ އެޖެންޓުންތައް ބަދަލު ކޮށްލެވޭތޯ ބަލާތި.އެއީ މައުމޫނުގެ ބާރު ރާއްޖެތެރޭގެ.ގިނަގިނައިންދީން ބޭނުން ކުރޭ.އަންނިގެ ވާހަކަތައްދީނީ ގޮތަށް ބައްޓަންކުރޭ. މިކޮމެންޓް ޖަހާނެ ކަމެއްނެތް އަދި އިގިރޭސީންނާ އޮތްގުޅުންރަގަޅަށް އޮޅުން ފިލުވައި ދީ.

  Comment by heyoedhey faraatheh — October 11, 2008 @ 11:44 am

 83. ރާއްޖޭގެ އަމަން އަމާންކަން ނަގާ ލައްވައިފި، ސިފައިންނާއި، ފުލުހުންނަށް އެތަށް އަނިޔާއެއް ދެއްވައިފި، ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ޖައްސަން އެހާ މަސައްކަތް ކުރައްވައިފި، މިއިންތިހާބުގައި މައުމޫނަށް 2000 ވޯޓް ލިބިލައްވައިފިނަމަ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ހައްޕު ކިޔައިގެން ހުރުމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ވައުދު ވެޑައިގެންނެވި، އައްޑޫގައި 18 ކިލޯމިޓަރުގެ ދަތުރެއް 10 ރުފިޔާއަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ބުނި އިރު މާލޭގައި 1 ކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދަކަށް 20 ރުފިޔާ ނުނަންގަވާ ވާހަކައެއް ވިދާޅެއްނުވޭ، އަންނިއާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ތިއްބެވީ އަމިއްލަ ހާލުގައި ކޮޅަށް ނުތިއްބެވޭ ބޭފުޅުން ކޮޅެއް ، އަންނި ނުހޮވިއްޖެނަމަ އަނެއްކާވެސް ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމަށް ކުރާނީ ކޮންކަހަލަ ކަންތައް ގަނޑެއް ކަންވެސް ނޭނގެ ، އަންނި އާއި އޭނާގެ އައުވާނުން ދުނިޔެއިން މޮޔަވާނެކަން ހަމަޔަގީން ، މިވަރުގެ ބީތާ އަކަށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން ، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އޮޅިގެންވެސް ނުދެވޭނެ އާމީން

  Comment by ވިސްނާށޭ ގައިމު — October 11, 2008 @ 11:53 am

 84. ސާބަސް އަންނި!

  Comment by Anonymous — October 11, 2008 @ 12:29 pm

 85. އަންނި ގެ ވާހަކަ ތަކުގައި ދީނުގެ ވާހިކަ ގިނަ ކުރަން ވެއްޖެ. އިސްލާމީ ސަލާމަކުން ޥާހަކަ ފަށާ އަޑެއް އަދި ނާހަން

  Comment by Anonymous — October 11, 2008 @ 12:44 pm

 86. ައައިޑީ ކާޑު ހަދާ ދޭވާހަކަ ނެތީތަ ހަމަ މެނިފެސްޓޯ ގަ ކިހާދެރަކަމެއްމީ ވޯޓު ބޭނުން އެކަމުން ލާންދިޔައީމަ ނުލެވޭ.

  Comment by whats in a nam — October 11, 2008 @ 12:47 pm

 87. އަންނި ކައިރީގައި ބުނަންތަ ވާހަކަޔެއް ކަލޭ ކިތަންމެ ފުއްޕާފަ އުޅުނަސް އަހަރެން ބުނަން އޮތް ވާހަކަޔަކީ ކަލެޔަކަށެއް ވެރިކަމެއް ނުލިބޭނެ މާތް ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިޔާ. މިދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި މާތް ވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނަށް އިޙްތިރާމް ކުރާ މީހުންނަށް އެކަނި އަހަރެންނަކީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަލޭ ދަންނަ މީހެއް އެހެންވެ މިބުނަނީ ކަލެޔަކަށް މިގައުމުގައި މިހާރު އޮތް ވަރަށްވެސް އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތެއް ނުކޮށް ދެވޭނޭކަން އަހަންނަށް އެގޭ. ބުނަން ވާހަކަޔެއް ކޮންމެހެން އަހަރުމެން ނަކީ އިސްލާމް ދީނޫން ދީނެއް ބޭނުން ވާބައެއް ނޫނޭ ބުންޏަސް އަހަރެންނަށާއި މިގައުމުގައި ތިބި ކިތަންމެ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރޭ ކަލޭޔަކީ ބަޅެއްކަން.ކަލެޔަށް ވާނީ ހަމަކަލޭ ކަހަލަ ޣައިރު ޤާނޫނީ އިސްލާމް ދީނުގައި މަނާކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރާމީހުން. މާތް ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިޔާ ކަލެޔަކަށް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ. އަހަންނަކީ ވަކިޕާޓީ އަކަށް ޖޮއިން ނުކުރާ ވަކިފަރުދެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކީން. އަހަރެން އަންނި އަށް މިގޮވާ ލަނީ ކާލޭ ފުރަތަމަ އިސްލާޙް ވެ ތަޢުބާވެ އިސަލާމް ދީނަށްޓަކައި އަދި އެދީ ހިމާޔަތް ކުރާން މަސައްކަތް ކުރާ ތެދުވެރި ވަފާތެރިއަކަށް ވުމަށެވެ. މާތްﷲ އީ އެންމެ ކުޅަދުންވަންތަ ރަސްކަލާންގެ. އެކަލާންގެ ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ކުޅަދާނަ ކަން ކަށަވަރު. އަދި އެންމެހާ އިންސާނުންގެ ހިއްތަކުގައިވާ އެންމެހާ ކަމަކާއި އެންމެހާ ކަންތަކެއް އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެން ވާ ރަސްކަލާންގެ އެވެ. އަހަރެން އެކަލާންގެ އަށް ބިރުވެތިވަން ހަމަ އެފަދައިން އަންނި ވެސް އެކަން ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ޤަބޫލު ކުރާނެކަމަށް ހީކުރަން. އެދުވަހަކުން އަހަރެންވެސް ރަނގަޅު ނަޒަރަކުން އަންނިއާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާނަން.

  ޝުކުރިއްޔާ

  Comment by ahmaru — October 11, 2008 @ 2:03 pm

 88. އަންނި ދެންވެސް ބޭޒާރުވުމުގެ ކުރިން އަދިވެސް ސަލާމަތްވޭތޯ އުޅެބަލަ. އިބްރާމެން، ޤާސިމްމެން

  Comment by Astrologer — October 11, 2008 @ 2:45 pm

 89. މައުމޫނު ޓީވީ އެމް ގެ ސިޔާސީ ޕްރޮގްރާމްގައި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތެކޭ ކިޔައިގެން ކީ ޢަރަބި ތަންކޮޅު، ޤުރުއާނަށް އިތުރުކޮށް ޗާޕްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދޭ!! މިކަން ކުރަނީ ނޮވެލްޓީއިން…ބައެއް ރަށްރަށުގައި އެތަންކޮޅު ޚަތިމަށް އިތުރުކުރަމުން އެބަދޭ!!!! މިކަން ހުއްޓުވުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލަން!!! ޤުރުއާނަކީ ހުރިހާ ޒަމާނަކަށް ފެތޭގޮތަށް މާތް ﷲ ބާވާލައްވާފައިވާ ފޮތެއް!! މައުމޫނު ސިޔާސީ ސަބަބަކަށް މާތްﷲގެ ކަލާމްފުޅު ބަދަލުކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވަމާ ހިނގާ!!!

  Comment by Anonymous — October 11, 2008 @ 2:50 pm

 90. މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ނަމުގައި ސިފައިން ލައްވާ ވޯޓުލުމަށް އޭކޭ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދޭ!!!!!

  Comment by Anonymous — October 11, 2008 @ 2:52 pm

 91. އަންނި ދެންވެސް ބޭޒާރުވުމުގެ ކުރިން އަދިވެސް ސަލާމަތްވޭތޯ އުޅެބަލަ. އިބްރާމެން، ޤާސިމްމެން އެތިބީ ގޮތްހުސްވެ ހަދާނެގޮތެއް ނޭނގިފައި، ހަސަންވެސް ހީކުރީ ދެންމެ ދެންމެ ހޮވިދާނެހެން. ތިކަންއޮތީ ތިޔަހީކުރާގޮތަކަށް ނޫން. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ނަކީ ތިޔަހީކުރާހާ ކަނޑުކޮސް ބައެއްނޫންކަން މިހާރު ދެން ޤަބޫލުކުރަންވެސް ވެއްޖެއެއް ނުން. އަންނިއަށް ވޯޓްދޭނީ މިހާރުވެސް ވޯޓްދިން އަންނިއާއެކު މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަ ގްރޫޕް. އެނޫން އެކަކުވެސް އަންނި އަކަށް ވޯޓެއް ނުދޭނެ. ދެންއޮތީ އޮރިޔާންވެ ފަޟީޙަތް ނުވަނީސް އަވަހަށް ސަލާމަތްވުން. އަންނި ފަޓްލޫނު ބޭލޭނެކަން ޔަޤީން. އެދުވަސް އޮތީ ވަރަށް ގާތުގައި. އެދުވަހުން އަންނިގެ ވާގިވެރިން ވެސް އޮރިޔާމުން އަންނި ފަހަތުން ދުވާނެ.

  Comment by Astrologer — October 11, 2008 @ 2:57 pm

 92. ކްރިސްޓިއަން ދީނުގެ އެންމެބޮޑު ދެ ފާދިރީންގެ ލަޤަބު ލިބިފައިވަނީ މައުމޫނު އަބްދުލް ޤައްޔޫމަށްކަން ދިވެހި ރައްޔިތުން ހަނދާން ބަހައްޓަންޖެހޭ! އޭނާގެ މަޤުޞަދަކީ ދިވެހިން އިސްލާމްދީނާ ދުރަށް ގެންދިއުން…ޖީސީއެމްޖީގެ ލަޤަބު އޭނާއަށް ލިބުނު މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެއީ….

  Comment by Anonymous — October 11, 2008 @ 3:00 pm

 93. އޭކޭގެ ގެއަށް ވަދެ އޭނާ ހަވަރަށް ދޭންވީ

  Comment by alas — October 11, 2008 @ 3:02 pm

 94. މައުމޫނު ޓީވީއެމްގެ ސިޔާސަތު ޕްރޮގްރާމްގައި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތެކޭ ކިޔައިގެން ކީ ޢަރަބި ތަންކޮޅު ޤުރުއާނަށް އިތުރުކޮށް ޗާޕްކުރުމަށް ނޮވެލްޓީއިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދޭ!!! މިކަން ހުއްޓުވުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލަން!!!ބައެއް ރަށްރަށުގައި އުޅޭ ޑީއާރްޕީ މީހުން އެތަންކޮޅު އަތުން ލިޔެ ޚަތިމަށް އިތުރުކުރަމުން އެބަދޭ!!!!މިކަން ހުއްޓުވުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލަން>>>>>>

  Comment by alas — October 11, 2008 @ 3:09 pm

 95. މައުމޫން (ގޮޅާބޯ) އިސްލާމްދީނަށް ކޮށްފައިވާ ފުރައްސާރަ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް!!!މާމޮޅު މީހަކަށް ހެދިގެން ރައްޔިތުންނަށް ދީން އޮޅުވަން އޭނާ ކުރާ މަސައްކަތް ރަށްރަށުގައި ތިބި ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުން މުހިންމު….އަންނިގެ ކެމްޕެއިންތަކުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ގްރޫޕެއް ހިމެނުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ދެކެން!!!!

  Comment by alas — October 11, 2008 @ 3:12 pm

 96. މައުމޫނު ކެމްޕެއިންގައި ބޭނުންކުރާ އަތްތިލައަކީ ޝީޢިންގެ ދީނީ ލޯގޯއެއް!!! ގޮޅާބޯ މިއުޅެނީ އިސްލާމްދީނުން ބޭރުވެފައިތިބި ޝީޢީންގެ ގޮތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރަންބާ!!!

  Comment by alas — October 11, 2008 @ 3:18 pm

 97. ބަދަމް ބޭނުން އަދި މައުމޫން ރަގަޅެއްވެސް ނޫން އެކަމަކު ޑރ. ޙަސަން ސަޢީދު ބުންޏަސް އަންނި އަކަށް ވޯޓުލާކަށް ހަމަ ހިލާ ބޭނުމެއްނޫން ސޮރީ

  Comment by badhal beynun meehaa — October 11, 2008 @ 3:31 pm

 98. ދިވެހިންގެތެރޭން ބައެއްމީހުންގެ ޚިޔަލާއި ފިކުރު ހުންނަގޮތުން އަޖައިބުވެ އަންތަރީސްވޭ!! ފަސްމަގު ކޮނެފުރާނައިގެންވެސް އަދުލުވެރި ވެރިކަމެއް ޤާއިމުވެފައި ނުވާމި ކުޑަކުޑަ ރާއްޖޭގައި ބައެއްގެ މިއްނެތް މަސައްކަތުން މިއަދު މިފެންނަނީ ދުނިޔެވެސް ޢިބްރަތް ހާސިލުކުރާ ވަރުގެ ކާމިޔާބެކެވެ، ހިތާމައަކީ މިއަދު ދިވެހިން ބޭނުންވެގެން މިއުޅޭ ބަދަލަކީ މިގަވްމުގެ ކުރިމަގު އޭގެމައްޗަށް ބިނާވެންދާނޭ ބިންގާ ކަން ބައެއްމީހުންނަށް ފަހުމްނުވަތީއެވެ، ހިސާބައްވުރެން އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުވީމަ ވާނީ މިހެންތާ! ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި، ރައުސްމާލާއި، ތީމުގެ އަކީ މައުމޫނުގެ ތަރިކަ އެއްނޫނެވެ، މައުމޫނާއި އޭނާއަށް ބައިއަތުހިފައިގެން ތިބީ މަރުނުވާފެން ބޮއިގެން ތިބިބައެއްނޫން ކަމުން، ގަބޫލް ކުރަންވެއްޖެ، ދުނިޔަވީ ހަޤީގަތަކީ މައުމޫނުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވާނެކަމެވެ، ކިހިނެއްކަން ކަޑައަޅާނީ ﷲގެ އިރާދަފުޅާއިއެކު ދިވެހިރައްޔިތުންނެވެ، މިކަން މާދުރުނޫން ކަމުގެ ހެކިތައް ލޯމަތިން މިހެރަފެންނަނީތާ!

  Comment by ralhey — October 11, 2008 @ 4:38 pm

 99. އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރާ ހިތް އޮތީ އަންނިއަށް ކާމިޔާބް ލިބޭނެ ކަމަށް އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ގައުމުގައި ފަސާދާ މިއޮތީ ވަރަށް ކުރިޔަށް ޖެހިފަ. އައްޑުއަތޮޅަށް ނިސްބައްވާ ގިނަމީހުން އަންނީ އާއި ދެކޮޅުހެދުމުގެ ގޮތުން ދައްކާ ވާހަކައަކީ އަންނި މިގައުމުގައި ފައްޅި އަޅާނެ ވާހަކަ، ކާބޯތަކެތީގެ ބަދަލުގައި އެތެރެ ކުރާނީ ޑްރަގު ކަމަށް، އަދި ގޭގެ ދިއްލާފައިވާ ބޮކީގެ ބަދަލުގައި ޖެހޭނީ ފުޅި ބައްތި ގެންގުޅެން ކަމަށެވެ. މީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް މީ މައުމޫނުގެ މޮޅު ރޭވުންތެރި ކަމުން މީހުންނަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތް. ވީމާ އެމް ޑީ ޕީގެ ފަރާތުން މިކަންތަށްތަކަށް ބަލާލުން ބުއްދިވެރި. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަންނިގެ ޕާރޓީން އިސްލާމް ދީނުގެ ކަންތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ މީހުންނަށް އެމެޑީޕީގެ ދީނުގެ ސިޔާސަތު ވަރަށް ސާބިތު ކަމާއެކު މީހުންގެ ބޮލަށް ވެއްދޭގޮތަށް ސާފުކޮށް ކިޔާދިނުން ބުއްދިވެރި. ހެޔޮ އެދޭ މީހެއް.

  Comment by heyadhey — October 11, 2008 @ 4:50 pm

 100. އަންނިއަށް އާދޭހާއެކު ދަންނަވަން މިފަހަރުގެ އިލެކުސަން ކާމިޔާބު ކުރުމަށްޓަކައި އަންނި ގޮށްދޫކުރަން ޖެހިއްޖެއްޔާ އެގޮތަށް އެކަން ރައްޔިތުންނަށް ކޮއްދިނުން އެދެން.

  Comment by heyadhey — October 11, 2008 @ 4:53 pm

 101. މިއީ އަންނި އަށް ވޯޓުދޭފަހަރެއްނޫން. މިއީ ވެރިކަމުގައި ހަރުވެފައިވާ ތަތްވެފައިވާ ‘ކުރަގަޑު’ ނައްޓާލުމަށް ޥޯޓުދޭ ފަހަރު. އަންނި ވެރިކަމަށް ގެނެސް މިބުނާ ކުރަގަޑު ކަހައި އެތަން ސާފުކުރަން ފަސްއަހަރު. އިތުރު ކަމެއް ނުކުރިޔަސް ހެޔޮ. މިހާރުވެސް މިއުޅެނީނު. އަންނި ވެރި ކުރަކެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރަންދެން ފަސްއަހަރު މަޑުކޮށްލެވިދާނެ. ދެން އިސްލާމީ ވެރިއަކު އަނެއްކާ ދިވެހިން ހޮވާނީ. އޭރުން މައުމޫނުހެން އަންނިއަކަށް ވެރިކަމުގައި ކުރަޖަހަންދެން ނީދެވޭނެ. އެހެންވީމާ މިބުރުގައި ވޯޓްދޭންވީ މިބުނާ ކުރަގަޑު ނައްޓާލަން. މަރުޙަބާ އަންނި… އަންނިއަށް ތާއިދުނުކުރާ ނަމަވެސް މައުމޫނު ވެރިކަމުން ބޭލުމަށް އަންނިއަށް ވޯޓުދޭން ހުރި މީހެއް.

  Comment by Anonymous — October 11, 2008 @ 4:55 pm

 102. އަންނިގެ އެދުމަކީ ވެރިކަން ކުރުމަށް ވުރެ މި ވެރިކަން ވެއްޓުން ކަމަށް ވާނަމަ، ޑރ ހަސަން ފަދަ ދީން ދަންނަ މީހަކު ރައްޔިތުން ނަށް ދައްކާނެ، އަންނި އަށް އޮތީ 50/50 ޗާންސް އެއް، ހަސަންގެ ފަހަތަށް އަންނި ޖެހިލާއިފިނަމަ މިވެރިކަން ވެއްޓޭނެ، 100% މިހެން ނުހަދާއިފިނަމަ އަންނިގެ އިހްލާސްތެރިކަމެއް ނެތީ ، ބޭނުމީ ހަމަ ވެރިކަން، މިވެރިކަން ބަދަލުކުރުމެއްނޫން،،!!!!!!

  Comment by ali hassan — October 11, 2008 @ 4:59 pm

 103. މައުމޫން ގްރުއާން ތަރުޖަމާ އާއެކު ފޮތުތެރެއަށްފައިސާ ލައްވާފައި ވޯޓް އެމަނިކުފާނަށް ދެއްވުމަށް އެބުނުއްވަނީ އަދިވެސް ދީން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިއްލަވާ ދެއްވުމަށޯ!…………………… އަޗި ޗީ އމނ

  Comment by amyn — October 11, 2008 @ 6:06 pm

 104. އަންނި، އަންނި، އަންނި، އަންނި، އަންނި

  Comment by waheed — October 11, 2008 @ 6:41 pm

 105. އަދިވެސް ދިވެހިންނަކީ މޮޔަބައެއްކަމުގާ މައުމޫނައްހީވަނީއެވެ ދީނޭކިޔާގެން ވާހަކަވާހަކަ ދައްކާއިރު މިތާގައި އިސްލާމް ދީނައްއަމަލުކުރަނީ ކިތައްޕަސަންޓް މީހުންބާވައެވެ ދިވެހިންނަކީ ދީންދެކެލޯބިވާބަޔަކޯ މައުމޫނު ޤުރްއާން ދޮގުކޮއް ހެދީމަވެސް މިބުނަނީ ދެންވެސްހޮވާނީ ހަމައޭނަޔޯ ލޯބިވަނީ ނުވަތަ އަޅުދާސްވަނީ ﷲއައްބާ ނުވަތަ މައުމޫނައްބާ؟

  Comment by Anonymous — October 11, 2008 @ 7:11 pm

 106. އެއްކަލަ ދީން ކިޔަވައިގެން ހުރި ގޮޅާބޯ ފާއިތުވެދިޔަ އަށް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ހުކުރުރަކަށް އަރައިފިއެވެ. ކަލާނގެ މަތިންހަނދާންވީވެސް އޭގެ ކުރީދުވަހު އިއުލާންކުރި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން ގޯޅާ ފެއިލްވުމުންނެވެ. އެކަމަކު ގޮޅާއެވެ. މިހާރު މާލަސްވެސްވެއްޖެ ކަލާނގެ ކިބަޔަށް ދުއާދަންނަވަން. ފުރަތަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދެންވީއެވެ.

  Comment by Anonymous — October 11, 2008 @ 7:36 pm

 107. އަންނިއަކީ ބަޠަލެކޯ! ޙައިރާންހީވޭ.. އަންނީގެ ސަބަބުން މިޤައުމުގެ ޒުވާނުންގެ އަޚުލާޤަށް މިއައި ނޭދެވޭ ބަދަލު ނިކަން ދެކިބަލަ. މިތިބަ ޒުވާނުންގެ އަޚްލާޤް ގެއްލި ގަމުމަތީގައި ހަޅޭއްލަވާ ދުވަން ދަސްކޮށްދިނީ ތި އަންނި ނޫންތަ؟ އަންނި ތިޔައީ ޤައުމަށް ގެނައި ގޮތްކުޑަކަމުގެ ބަޠަލު. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ބުރުވެސް މައުމޫނު ކާމިޔާބުކުރައްވާނެ. ބަލަންހުރޭ! ތިޔަކަހަލަ ސޮހޯމަންޑެލިންނަކަށް ދިވެހި ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އަންނި އާއި އެހެން ކެންޑިޑޭޓުން ބައިވެރިވީމަ ހީވަނީ އެމީހުންނަށް ވޯޓުދިން މީހުން މިފަހަރު އަންނި އަށް ވޯޓު ދޭނެކަމަށްތަ؟ ހަމަހިލާ އެހެންނަކުން ނުވާނެ. ފަރަޤް ބަލަން ހުންނާތި.

  Comment by don manik — October 11, 2008 @ 8:03 pm

 108. ގާސިމް ވެސް އަންނި އާ ގުޅުނީ ދޯ. މަރުހަބާ!

  Comment by badhalakah edhey rayyitheh — October 11, 2008 @ 8:19 pm

 109. 75% ވޯޓް ނުލިބި، %25 ލިބުނުއިރު. މާ އަދަދު ގިނަދޯ އިދިކޮޅު. 25 ހާދަމަދޭ. 40 ވެސް އެއަސްވުރެ ގިނަތާ!!! މެޖޯރިޓީ ވިޔާ 40

  Comment by aisha — October 11, 2008 @ 8:36 pm

 110. އައްނި އަށް މަރުހަބާ.
  މިކުލަ ކަންތަވެސް ބޮޑުވެއްޖެތާއެވެ. ކުރިސްޓިއަން ދީނުގެ ފާދިރީން ލަނީ ކަޅު ކުލައިގެ ހެދން…ކުލަޔަކުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ އަގީދާ ބަދަލުވެދާނެބާ……؟
  ‘ އަންނި ވެރިކަމަށް އަތުވެޖިއްޔާ މިތަނުން އިސްލާމް ދީން ނެތިދަނެޔޯ”
  މީ ދެންކިހިނެއް ވާނެ ކަމެއް….

  Comment by visnaashey Rayyiyun — October 11, 2008 @ 8:40 pm

 111. އަހަރެންނަކީވެސް އިޞްލާހަށް ވޯޓްލީމީހެއް. އެކަމަކު އަންނިއަކަށް ވޯޓްދޭކަށް ބޭނުމެއްނޫން. އަހަރެމެން އަނެއްދިވެހިރާއްޖެ ބޭނުމެއްނޫން.ޤާސިމްބުންޏަސް ހަސަނު ބުންނަސް އިބުރާ ބުންޏަސް އަންނިއަށް ވޯޓްދޭނެގޮތް އެއީ ދުނިޔޭގައި ނުހައްދަވާނެ ގޮތް. މައުމޫން ކިތައްމެ ގިނަދުވަހަކު ވެރިކަންކުރިއަސް އަންނިއަށް ވޯޓްދިނުމަށް ވުރެ އަދިވެސް މާރަނގަޅު މައުމޫނަށް ވޯޓްދިނުން.އަންނިއަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ އިސްލާމީ ސަޤާފަތާ ދުރައްޖެހި މިޤައުމުގެ މިނިވަންކަމަށާއި އިސްތިޤްލާލަށް އުނިކަންގެނައުމަށްޓަކައި ދެވޭ ވޯޓެއްކަމަށް އަހަރެން ދެކެން
  މަގޭ އިލްތިމާސަކީ އަންނިއަށް ވޯޓްނުދިނުން.

  Comment by abdulayaal — October 11, 2008 @ 11:16 pm

 112. އަހަރެން ކުރީގައި ނުދަންނަން މައުމޫނު ގެ ހަޤީޤަތެއް ވެދާނެ އަހަރެންނަކީ ތަންކޮޅެއް ދުވަސްވީ މީހަކަށްވާތީވެ މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުން ކޮށިކަމުން ކަމުންކަމަށްވެސް؟ މި އިންތިޚާބުގައި ފުރަތަމަ ބުރުގައި އަހަރެން ވޯޓުލީ މައުމޫނަށް އެހެންނަމަވެސް މިބުރުގައި އަހަރެންގެ ވޯޓު ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ކަމަށްވާ %60 އަށް އިޙްތިރާމް ކޮށް އަންނި އަށް ވޯޓުލާނެ ކަމުގެ ޔަޤީން ކަން އަރުވަމެވެ. އަދި މިހާރު މައުމޫނުގެ ހަޤީޤަތްވެސް އެގުނީ ދިމާވި ރައްޓެއްސަކު އޭނަ އަލްއަޒުހަރު ޔުނިވަސިޓީގެ އަޒަބަކިއްޔާ ބަގީޗާގެ ހިލަގޮޑި މަތީގައި ކުރި އުފަލެއްގެ ވާހަކަ އިވުމުންނެވެ. ހުރި ހަލާކެއްގެ ބޮޑުކަމާއޭ؟ ދެން ސަލާމް!!!! ދުވަހަކުވެސް ވޯޓެއް ނުދޭނަން! ހަމަގައިމުވެސް މައުމޫނަކަށް!!
  ކާމިނީ ޅަހޮއްކޮ

  Comment by Anonymous — October 11, 2008 @ 11:31 pm

 113. ވޭތުވެ ދިޔަ ދެތިން ދުވަހަކު ޓީވީއެމް މިފެންނަނީ އަނެއްކާވެސް މައުމޫނުގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ ޓޫލްއެއް ގޮތުގައި ހަރަކާތް ކުރާތަނެވެ، ވާނީވެސް މިހެންތާ އިރުވަރައް މުޑިޖަހައިގެން ހުއްޓާ ބޯމަތިން ނެގިވިލާގަނޑަކުން ފާލުންކައްސާލާ، ސާއަތުގެއްލި އަދި ހިތުގާ ގިރުބާގެ ވަޒަނަށް ވިންދު އުތުރުވާލުމުން ހެދޭނީ މަރު ގޯސްތާ!

  Comment by ralhey — October 12, 2008 @ 12:53 am

 114. ގާސިމް އަންނިޔާ ގުޅުމަކީ ވަރަަައްބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމުގަ އަޅުގަނޑު ދެކެން.

  Comment by Anonymous — October 12, 2008 @ 1:36 am

 115. އަންނިއަށް ކުރެވުނު ހާކަމަކީ ތަންތަނަށް އެއްވުން، އަޑުގަދަކުރުން، މީހުންނަށް އަދަބާހިލާފު ކަންތައް ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުން، އަންނި ތަނަކަށް އެއްވެގެން ކުރެވުނު އިސްލާހެއް އެބައޮތްތަ؟ ޤާނޫން އަސާސީ އިސްލާހް ކުރީ ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަމަޖިލީހުން އެތަނުގައި ތިބި ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި މަންދޫބުން، އެހެން ވީމާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރި މީހުން، މިއަދު އަންނި ބަތޮލަކަށް ހަދައިގެން އުޅެންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް؟ ކުރިން ބުނާ އަޑުއެހީން މައުމޫނަކީ މީހުންނަށް ނުހައްގުން އަދަބުދީ މީހުންނަށް ނުހައްގުން ހުކުމްކޮށް އަރުވާލާ މީހެކެވެ. އެކަހަލަ ވާހަކަ ތަކެއް އަޑުއެހީން؟ އަންނި ތަނަކަށް އެއްވާހާ ފަހަރަކު ކޮންމެ ވެސް ފުލުހަކަށް ނޫނީ ސިފައިންގެ މީހަކަށް އަނިޔާ ނުވާފަހަރެއްދޭތަ؟ އެކަމަކު އެކަން ކުރަނީ އަންނިއެއް ނޫންދޯ؟ އެތަނަށް އެއްވާ މީހުން އެންމެ ކުރީގައި ހުރީ އަންނި؟ އަނެއް ކޮޅުން އެންމެ ކުރީގައި ހުރީ މައުމޫން؟ އެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ ދިފާއުގައި ނުކުންނަ ބައެއްގެ ބަޑަށް ވަޅިޖަހާނީ ރައްޔިތުންދެކެ ލޯބި ނުވާތީ، ދެން އޮތް ވާހަކައަކީ އަންނި އަކީ ދިވެހިރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ އިހުލާސް ތެރި މީހެއް ނަމަ ރާއްޖޭގެ ޓްވަރިޒަމް ބޮއިކޮޓްކުރާކަށް ނޫޅޭނޭ؟ އަންނިގެ ކާފައަށް ނުވި، އަންނިގެ ބައްޕައަށް ނުވިކަމެއް އަންނިއަކަށް ވެސް ނުވާނެ، އަންނިދެން އަވަހަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ހޯދާ އޭރުން އެސޮރުވެސް އުޅޭނީ ހަމަ ތިޔަހެން، އެހެން ނޫނީ މައުމޫނަށް ވުރެއް ގިނަ ދުވަސް ވެފައި ތިވާ އާއިލީ ވެރިކަމާ ދަހިވެތިވުން ނިމި ބަދަލަކަށް ދާން ޖެހިދާނެ

  Comment by Anonymous — October 12, 2008 @ 2:13 am

 116. އަހަރެންނަކީ ވެސް އަންނިއަށް ތާއިދުކުރާ މީހެއް. އެކަމަކު މިހާރު އިވޭ އަޑުތަކަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ދީންވެރި ރައީސެއް ކަން. އެހެންވީމާ މައުމޫންގެ ކިބައިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އަންނި ފަހަތަށް ޖެހި ވަޑައިގެން ހަސަން ސައީދަށް އެފުރުސަތު ދެއްވާ. އޭރުން ދިވެހިން އަންނި ދިވެހިންނަށްޓަކައި ވި ގުރުބާނީ ދުވަހަކުވެސް ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ. މީ ހެޔޮބަދަލު އެދޭ ދިވެހިންގެ އާދޭސް.
  އަންނިއަށް ފުރަތަމަ ބުރުގަ ވޯޓްލީ މީހެއް

  Comment by fazeel — October 12, 2008 @ 7:41 am

 117. މިވެސް ދެން ހަގީގަތެއްބާ؟ މިފަހަރު އައްނި ވެރިކަމަށް އަރަގޭ ފެހޭ އަފިރިން ތިބޭނެއި ނިކައި ނިބޮއިޔައު! މީ ތެދަކީ؟

  Comment by Dont Leave — October 12, 2008 @ 11:26 am

 118. އެމީހަކު ހެޔޮތަ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ރާބުޔަސް ރިޒޯޓް ތަކަށްގޮސް ފުރަތަމަ ޖެހޭނީ ޤައުމު ހިންގަން ބޭނުމިއްޔާ ޤައުމުގެ ރައީސް އިސްލާމްދީން ދަންނަން. އަންނި ޖެހޭނީ އެކަހަލަ ނުބައި އަމަލުތައް ކުރުން ހުއްޓަން. އަހަރެންނަކީ ގާސިމްއަށް ތާއިދުކުރާ މީހެއް ނަމަވެސް ގާސިމް އަންނިއަށް ތާއީދުކުރިޔަސް ގާސީމްގެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން އަންނި އަކަށް ގަބޫލުނޫން. އެއީ އަންނި އަކީ ވެރިކަމެއް ކުރެވޭނެ ގާބިލިއްޔަތު ކަމެއް ހުރިމީހެއް ނޫން. މައުމޫން އަށް މިފަހަރު ވޯޓްލާނީ އަހަރުމެންގެ އާއިލާވެސް ………………….

  Comment by masha — October 12, 2008 @ 11:27 am

 119. އަންނި އަށް މަރުޙަބާ! އަޅުގަނޑުމެން މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ހުރިހާ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ތާޢީދު އަންނިއަށް އޮތް ކަން ހާމަ ކުރަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ހުރި އަނިޔާވެރި، މަގުފުރެދި، އެހެން މީހުން މަގުފުރައްދަން މަސައްކަތްކުރާ، މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގޭ މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި ސިއްކަ ޖަހަން އަންނިއަށް ވޯޓު ދެއްވާށެވެ!

  Comment by Madinah Students — October 12, 2008 @ 11:37 am

 120. އަހަރެމެން ލަންކާގަ ކިޔަވަންތިބޭ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ ވޯޓް އަންނިއަށް ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީން ކަން އަރުވަން.ފުރަތަމަ ބުރުންވެސް ލަންކާ އަދި ސިންގަޕޫރުން މެޖޯރިޓީ އޮތީ އަހަރުމެންގެ ބަތަލް އަންނިއަށް.ދެންވެސް ވޯޓްލާނީ އަންނިއަށް.އަހަރެން ފާހަގަ ކޮށްލަން މިތަނަށް އަންނިއާ ދެކޮޅަށް ކޮމެންޓް ކުރާ ގިނަ ކޮމެންޓްސްއަކީ އެއްފަރާތަކުން އެކި ނަމުގަ ކުރާ ކޮމެންޓް ކަން.

  Comment by badhalakah edhey rayyitheh — October 12, 2008 @ 2:59 pm

 121. މީއަޅުގަނޑު ކެމޕޭންގެފަހުން ކުރި ދިރާސާއަކުން އެއްއަތޮޅުގައި ޚިޔަލް ހުރިގޮތް ،،،،،،ދެވަނަބުރުގަ އައްނި ކުރިމތިލުމައްވުރެ ހަސަން ކުރިމަތިލުން ބުއަދިވެރި ނޫންނަމަ އަހަރުމެން މިބޭނުންވާ ބަދަލް ގެނެވޭނީ ދިހައަހަރުފަހުން،،ގޮޅާބޯގެ ހަތުރެއް……..

  Comment by Anonymous — October 12, 2008 @ 3:00 pm

 122. ކުރިން ވެސް މައުމޫނުނަށް ވޯޓުލީ މީހުން ބައެއް މީހުން މިސައިޓަށް ވަދެގެން ކޮމެންޓު ތިޔަކުރަނީ ކާކު ބުނެގެން ކަން އެނގޭ. ކޮބާތަ މައުމޫނު ގެނައި ބޮޑު ސޮލީބު.؟

  Comment by ibbe — October 12, 2008 @ 3:45 pm

 123. މިހާރު މިއޮތީ އެންމެ މޮޅަށް. ގައުމުގަ ތިބި އެންމެ ގާބިލު ބޭފުޅުން އަމިއްލަ އެދުމެއް ނެތި އަންނި އާ އެކު ނުކުމެ ވަޑައިގަތީ. އެއީ މިކަން ވާނެވެސް ގޮތަކީ.ބަރާބަރު. ވަގުން ތައް މިފަހަރު ހަނާވާނެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ

  Comment by ibbe — October 12, 2008 @ 3:48 pm

 124. ސާބަހޭ އަންނި . އަންނިމެނާ ހެދި މައުމޫނު ސައިޒުވެ އަޣުލަބިއްޔަތު ގެއްލި. ވޯޓަށް އާދޭސްކޮއް. ކެންޕޭން ކުރަން ދެމެން ޖެހުނީ. އެހެން ނޫން ނަމަ ވަރަށް އިއްޒަތުގަ ހުރެގެން ދުނިޔެ އުމުރަށް ވެރިކަން ކުރާނެ.

  Comment by ibbe — October 12, 2008 @ 3:53 pm

 125. އިސްލާމްދީން ނެތިކޮށްލައްއުޅެނީ މައުމޫން
  # ސޮލީބެއް ކަރުގައި އެޅުވުން
  # ލަނޑާގިރާވަރުގައި ބޮޑުބުދެއް ބެހެއްޓުން
  # ދީން ވިއްކާލުން

  Comment by Fazeen — October 12, 2008 @ 5:34 pm

 126. އުކުޅަހު އެންމެންގެ ފަރާތުން އަންނި އަށާ އިއްތިހާދަށް މަރުހަބާ ………………

  Comment by ........ — October 12, 2008 @ 6:00 pm

 127. މިޤައުމުގައި އަދިވެސް ހެޔޮވިސްނޭ ހަތްދިހަވަރަކަށް ހާސް މީހުން ތިބިކަމީ ވަރަށް ބޮޑު ނަސީބެއް. އަންނިއަކީ މިޤައުމަށް ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭ ބޮޑު މުސީބާތެއް. ޤައުމު ހަލާކުނުވަނީސް އަވަހަށް ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެންވެސް ވިސްނާދެވޭތޯ ބަލާ. މިއީ، ބޮޑު މުސީބާތެއް. އެއްވެސް ވަރަކަށް އިސްލާމް ދީން ނުދަންނަ ނަމާދުކުރަންނޭގޭ ޤްރުއާނުން އަކުރެއްވެސް ކިޔަންނޭގޭ މީހަކު އިސްލާމީ ޤައުމެއްގެ ވެރިއަކަށް ހޮވަން މިތިބަ ބޮޑެތި ދަންނަބޭކަލުން ވެސް ތާއީދުކޮށް އަދާލަތު ޕާރޓީގެ ޝޭޚުންނާ، ޙަސަން ސަޢީދު ފަދަ ޢިލްމުވެރިން އޭނާއަށް ތާއިދުކުރިކުރުން މިއިން ދޭހަވަނީ މިއިން ހަމަ އެކަކުވެސް ދީނަކަށް ބަލައިގެން ކަމެއްކުރަންނޫޅޭކަން. މިއިން ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިހާރު އެބަލަނީ ކެމްޕޭނަށް ޚަރަދުކުރި ލާރިގަނޑު ބޭކާރުނުވެ ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ގޮތެއް. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކަށް ދީނަކަށް އެމީހުނެއް ނުބަލާ…………….
  ވީމާ، އިސްލާމްދީނާ ރާއްޖޭގެ އަމަންއަމާންކަން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އެދޭނަމަ އަދިވެސް މައުމޫނަށް ވޯޓްދިނުން މިވަޤުތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމުގައި ދެކެން. ދިވެހި ދަރިއެއް.

  Comment by Astrologer — October 12, 2008 @ 6:36 pm

 128. އަހަރުމެން ބޭނުމެންނޫން އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދާކަށް..ދެން ދަންޔާ ވެސް ދާނީ އަނެއް ދުނިޔެއަށް..ގައިގަ ހަމަ ހޭ ހުރިހާ ދުވަހަކު އަންނި އަކަށް ވޯޓެއް ނުލާނަން..އުޑުގަ ހުރި ތަރި ބާލަދޭނަމޭ ބުންޔަސް އަހަރުމެން ވީ ގަބޫލް ކުރަން ދޯ..ތި ދައްކާ ދަޅަ ދައްކާ ހެޔޮ ނުވިސްނޭ މޮޔައިންނަށް..އެ ކަކުންޔެއް ހަރުކޮންނާނީ އެ ކަކުންޔެއްގެ ވަރުން..ވެރި ކަމަށް އެރޭ ވަރުގެ ގާބިލުކަމެއް ލިބުނު ދުވަހަކުން ވެރިކަމަށް ހިފަން މަޑުކޮށްލާ..ކުޑަކުދިންގެ ގޯތް ދޫކޮއްލާ..
  ް

  Comment by well wisher — October 12, 2008 @ 7:22 pm

 129. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މަދީނާގެ އިސްލާމިކު ޔުނިވަރުސިޓީގައި ކިޔަވަންތިބި ކުދިބަޔަކު އިބިލީހުގެ ބަހަކަށް ނުހެއްލޭނެ. ތިޔައީ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު އެކުދިން ބަދުނާމުކުރަން ލިއުނު ވާހަކަ އަކަށްވާނީ. އިބިލީހުގެ ވަސްވާސް ވަރަށް މައްޗަށް މިކަމުގައި އެބަހިމެނޭ. އަންނިއަށް ތާއިދު ކުރާނީ އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީނަށް ލޯބިކުރާމީހުން. ނޫނީ އޭނަކާކުކަން
  ނޭގޭތީ. ދިވެހިން ނަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި އާމީން.

  Comment by Astrologer — October 12, 2008 @ 7:51 pm

 130. އަހަރެން މިއީ މައުމޫނަށް ސަޕޯރޓްކުރާ މީހެއްނޫން. އެކަމަކު އަންނިއަކަށް ވޯޓެއް ނުދެވޭނެ. ކަންދިމާވިގޮތުން އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ އާއިލާ މިފަހަރު ވޯޓްދޭނީ މައުމޫނަށް. އަހަރެން ތާއިދު ކުރީ ހަސަނަށް އަހަރެން ހިއެއް ނުކުރަން ހަސަން އަންނި އަށް ސަޕޯރޓްކުރާނެ ކަމަކަށް

  Comment by Anonymous — October 12, 2008 @ 8:00 pm

 131. ިއިތުރު 5 އަހަރަކަށް ކެތެއް ނުކުރެވެވޭނެ.. މީ ވާ ބޮޑު ކަމެއް ..މިޔައް ބަދަލެއް ބޭނުން….

  Comment by dhivehi anhene — October 12, 2008 @ 8:13 pm

 132. އަޅުގަޑު ހިތައް އަރާ އަޅުގަޑުގެ ގައްދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް މާތް ރަސްކަލާންގެ ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާނީ ކޮން ދުވަހަކުންތޯއޭ، ސުނާމީގެ ފަހުން ރަށުގެ ބިމުގައި ހުރި ނަޖިސްފެނުން ފެންވަރާތާ 4އަހަރުވީ އިރުވެސް މިސަރުކާރު ރަގަޅު، ރަށުގައި ރަގަޅު ސިއްޙީ ހިދުމަތެއްނެތަސް މިސަރުކާރު ރަގަޅު،ރަށުގައި ބޭންކިން ހިދުމަތެއް ނެތަސް ރަގަޅު، މިއަދު އަޅުގަޑަށް ވިސްނިއްޖެ ގައް

  Comment by Anonymous — October 12, 2008 @ 9:24 pm

 133. މިއަދު ޒުވާންއަންހެންކުދިން އަންނިދެކެ ކިތައްމެ ރުޅިއަޔަސް ހަގީގަތް ވާނީ ހަމަހަގީގަތައް! އަންނި އަކީ މިގައުމުގެ މިގަރުނުގެ ބާނީ…………!

  Comment by saleem — October 13, 2008 @ 12:19 am

 134. ކޮބާތަ އެއްކަލަ ވޯޓުގެ އެންމެ މަތީ ހަރުފަތުގައި އުޅޫ ޤާނޫނީ އިބުރާ. މިހާރުވެސް އެނގިއްޖެއެއްނު

  Comment by Anonymous — October 13, 2008 @ 8:46 am

 135. އަންނި އާއެކު އަނެއް ރާއްޖެއަށް ދާންބޭނުންނުވާ ސަބަބުތައް
  *އިސްލާމީ އަޤީދާ ބަލިކަށިވުން
  *ވެރިންނަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗެހި ބޭނުންކުރާބަޔަކަށް ވުން
  *ވައުދާ ހިލާފުވުން
  *އުޅުމެއްނެތުން
  *އަންނިގެ ބޮޑުބޭބެ “ސިއްކާ” ނޮވެންބަރު 3 ގައި ރާއްޖެ ހިފުމަށް އެރިއެންމެ އިސްމީހަކަށްވުން
  *ލޭގައި ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހު ހުރުން
  *ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ހަޖޫޖަހާ ފިލުމުތައް ނެރެމުންދާ އިގިރޭސިންނާ ގާތް، ސިއްރު ގުޅުމެއް އޮތުން

  މީ އަޅުގަނޑަށް މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއް ގައި އައިއްސައިން އެސްއެމްއެސް އެއް…. މީ އަންނި އަށް އޮތް ތާއީދު ގެއްލުވުމަށް ބަޔަކު މީހުން ކުރާ ބައެއް ކަންތައްތަށް…..
  ޖެއްސުމަށް ނަމަވެސް މިލިއުންކޮޅު ލިއެފައިވަނީ ހަމަ އަންނިއަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ވާނެ ކަންތައްތައް….. ހަމަޔަގީން އެކަނ އެހެން ވާނީ….

  Comment by masha — October 13, 2008 @ 11:39 am

 136. އުކުޅަހުގެ އެންމެނ އަންނި އަކަސް ތާއީދެއް ނުކުރޭ ގިނައީ މައުމޫން އަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އަހަރެންނަކީ އުކުޅަހު މީހެއް…

  Comment by masha — October 13, 2008 @ 11:43 am

 137. މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ނަމުގައި ސިފައިން ލައްވާ ވޯޓުލުމަށް އޭކޭ މަސައްކަތް ކޮށްފައެއް ނުވޭ ކީއްވެތަ ދޮގު ހަބަރު ދެނީ ތަނެއް ދޮރެއް ބަލާވެސް ނުލާ މީހުންގެ ބޮލުގަ ދޮގު ތުހުމަތު އަޅުވަނީ. އެމްޑީޕީ އަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންގެ ގައިގައި ހުންނަސިފައެއް އެއީ އެހެން މީހުންގެ އަގު ވައްޓަން މަސައްކަތް ކުރުން، މީހުންނަށް ދުއްޕާން ކުރުން އެއީ އަންނިގެ ގައިގަވެސް ހުންނަ އެންމެ ބޮޑު އެއްސިފަ ވިއްޔަ އެހެންވީމަ އަންނިޔަށް ތާއީދުކުރާ އެންމެންގެވެސް ހުންނާނީ އެސިފަތަދޯ…..އެކަމު މައުމޫންއަށް ތާއީދުކުރާ އެއްވެސް މީހެއްގެ ގައިގަ އެކަހަލަ ނުބައި ސިފަ އަދި އަމަލެއް ނުހުންނަކަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ. އަހަރެންނަކީ ޑރ ޙަސަން އަށް ތާއީދުކުރި މީހަކީން
  ޙަސަންވެސް އަންނި އަށް ތާއީދުކުރީތި ހަމަ ހައިރާންވަން…….. އެދުން ބޮޑަސް ބޮޑުވަރެއް ތިޔައީ އިނގޭ….. ސާބަސް ހަމަ

  Comment by masha — October 13, 2008 @ 11:53 am

 138. މިއަދުގެ ޒުވާނުންވެސް އަދި މުސްކުޅިންވެސް ވޯޓް ލާންވީ ހަމަ މައުމޫންއަށް އޭރުން ގައުމު އިސްލާމްދީން ކަންމަތީ ދެމެހެއްޓޭނީ…

  Comment by fathun — October 13, 2008 @ 12:20 pm

 139. މޮޔަވީތަ މައުމޫން ސޮލީބެއް ނުގެންނާނެ އެއީ އަންނި އެއް ނޫނޭ އެމްޑީޕީ މީހުން ބުނީތަ ތިޔަކަހަލަ ވާހަކަތައް އަންނިގެ ސައިޓްގަ ޖަހާށޭ ކޮންމެކަމެއް ކޮންމެ އެއްޗެކޭ ޖެހިޔަސް މައުމޫން ވަރެއްނެތް އަންނިއަކަށް މައުމޫން ހިނގާ މަގަކުންވެސް ނުހިނ ގޭނެ

  Comment by fathun — October 13, 2008 @ 12:49 pm

 140. މީހުންގެ ސިނކުޑިއާއި މައުމޫނު ކުޅެފައި ހުންނަވަރު މިސައިޓްގައި ލިޔެފައިވާ ބައެއް ލިޔުންތަކުން ފާހަނގަވެއެވެ. މިކަހަލަ ތަހުޒީބް ނުވާ ދިވެހިންނަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ އެބަޔަކު ތިބި ގޮތަކަށް ދޫކޮއްލަން. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އަންނި މިކަންތަށް ހުއްޓާލާފައި ގެއަށް ވަޑައިގަތުމަށް. މިމޫހުން ބުނާނެ ސަރުކާރުގެ އިންސާފެއް ނެތޭ، މި މީހުން ބުނާނެ އިސްލާމް ދީނޭ، އެކަމަކު ލާރިއަށް ހެއްލި އެމީހާ އަމިއްލަ ނަފުސު ވިއްކާލާ އިރު އެމީހުންނަކަށް ނުވިސްނޭ ތިމާ ނޭދޭކަމެއް ކުރަން ހައްޤުން އެއްކިބާވެ ހުރެ ހަރާން ލާރި ކެވޭ އިރު. މިވަރު ތަނެއް އިސްލާހު ކުރަން އަންނި ކީކުރަން އެހެން މީހަކުވެސް އުޅޭނެ ކަމެއްނެތް. މީވާވަރުކަމެއްނޫން.

  Comment by wot — October 13, 2008 @ 1:30 pm

 141. މައުމޫންއަކީ އިގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުބިލިޔަނަރަކަށް ރާއްޖޭގެސަޤާފަތާ އަދިއިސްލާމްދީން ވިއްކާލިމީހާ
  ދެންވިއްކާނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާއައްހެނުން

  Comment by Fazeen — October 13, 2008 @ 1:32 pm

 142. ރައްޔިތުންނޭ! މިއަދުވިސްނަންވީ އަންނި އަކަށްނޫން.ގައުމަށް މިއޮތީ ވިގަނި އަރާފަ.މީން އަހަރުމެން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްވާންވީ.މިފުރުސަތުގެބޭނުން އެންމެން ވެގެން ހިފަމާ!!

  Comment by ގައުމުގެ އަންހެނެއް — October 13, 2008 @ 1:35 pm

 143. ރާއްގެތެރޭގެމީހުންގެ ހާލަތު ޙުދް އެމީހުންނަށް ނުވިސްނޭތީ ހިތަމަކުރަން.މިވަގުތުވިސްނަންވީ އަތަށް އަރާފައިސާކޮޅަކަށްނޫން.ދަރިންގެ ،ދަރިފަސްކޮޅަށްވެސް ވިސްނާލާ!

  Comment by ގައުމުގެ އަންހެނެއް — October 13, 2008 @ 1:42 pm

 144. ހޫން ކަލޭމެން ނަށް ހީވަނީ ދޯ ބައިވަރު ތަކެއް މައުމޫން ފަރާތުން ލިބޭނެހެން…..ދެން ބުނާނެ ތިމަންނާރަށުގަ މިވެނި އެއްޗެނެތޭ، ބަދަރެއް ނަހަދާދެޔޭ، ގެދޮރު އޮތީ ވެއްޓިފައޭ، ރަގަޅު ތައުލީމެއްނެތޭ…. އެކަމަކުވެސް ކަލޭމެންނަށް މައުމޫނުހާ ވަރެއްނެށް ދޯ….

  Comment by ސޮލާހު — October 13, 2008 @ 1:46 pm

 145. ތެދެއް… މައުމޫނު ހިނގާމަގަކުން ހިނގާކަށްވެސް ނުވާނެ… އެމަގު އިޚްތިޔާރުކުރާމީހަކަށް ރަނގަޅުމަގެއް ދުވަހަކުވެސް ނުފެންނާނެ… ވީމާ މިފަހަރު މައުމޫނު ވެރިކަމުން ވައްޓާނުލެވިއްޖިއްޔާ މިފާއިތުވި 30 އަހަރު ނުކުރާފަދަ ގޯނާ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ… ޤާސިމުގެ ވިޔަފާރިވެސް ބަނގުރޫޓު ކުރާނެ…

  Comment by Anonymous — October 13, 2008 @ 1:54 pm

 146. މައުމޫން ސޮލީބު ނުގެންގުޅުނަސް އޭނަ އެހެރީ ހައްދު ފަހަނަޅާފަ..މިހާރު އެއުޅޭ ޑރ. އިބްލީސް އަށް ވެސް މަތީ މަގާމެއް ދީފިއެއްނު..ސޮލީބު ގެންގުޅޭ މީހާއަށް ވުރެސްވެސް ދީން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާ މީހާ މާ ނުބައިވާނެ.. ދީންވެރި މައުމޫނު ވަނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ދީނަކަށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ވެސް ހޯދަދީފަ.. އަދިވެސް މައުމޫނަށް ވޯޓް ލާނީ..އޭނަ ދީން ވެރީ…މޮޔަ ގަމާރު ދިވެހިން،…

  Comment by dhivehi anheneh — October 13, 2008 @ 3:40 pm

 147. ޓީވީއަށް އަރާ ދީނޭ އަޤީދާއޭ ކިޔާފަ ކއލޭ އަނގަ އަރުވާކަށް މާތާހިރެއްނޫން! 2001 ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ރ. އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމަށް އަރުވާލީމަ ބައްލަވާނެ އެއްޗެއްނެތިގެން އޮށަނި ބަނޑުއަޅައިގެން އެރަށު މަގުމައްޗަށްޖެހިފަ އޮތްކަން އެރަށު ރައްޔިތުން ހަނދާން އެބަހުއްޓޭ! ޙަސަން ސަޢީދާއި އިބްރާ ދުނިޔޭގެ ލަދަށް މިއަދު ކަލެޔާއި އެއްބައިވިޔަސް އެމީހުންގެ ހިތުތެރޭގައި އޮތީ ނުދޮވެއޮތް ތެއްގެ ދަށްފުށޭ! ) މިބުނީ ހަމަ އެހާވެސްކަޅޭ) ކަލޯޔަށް އެކަން އިނގޭތަ؟ ކަލެއަށް ވޯޓްލާށޭކިޔާ އަނގަ އެރުވީމަ އިބްރާ ޓީވީއަށް އަރާ އެހެން ނުހަދާށޭ އަދިވސް 2ވަނަ ބުރެއް އެބައޮތޭ ކިތަށްފަހަރު ބުނިތަ؟ އެހަނދާން އޭނަގެ ހިތުން ފިލާނެތަ؟ މިހިރަ ބައިކިލޯ އަންނި

  Comment by Shifau — October 13, 2008 @ 3:54 pm

 148. މިހުރިހާ ދުވަހު މިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރީ ކާކުތަ ؟ މިވަރަށް މީހުން ދީންވެރިވެގެން މިއުޅެނީ. މިގައުމު 30 އަހަރުގެ ތެރޭ މިއޮތީ ލޫތު ގެފާނުގެ ގައުމަށް ވުރެ ނުބައި ވެފައި . ކޮންމެ މީހަކު ވެރިކަމަށް އެރިޔަސް އިތުރަށް ވާނެ ކާފިރު ކަމެއް ނެތް.
  އޭނާ މިޤައުމުގެ މީހުން ދީނަށް އުޅުވަން ދީނުގެ ކޮން ޙުކުމަކާ ކޮން ޙައްދެއް ޤާއިމްކުރީ؟ ކަލޭމެން ތިތިބެނީ މައުމޫނާ ހިތާވާ ބަލި ޖެހިގެން ގޮސް ހެޔޮ ނުވިސްނޭވަރަށް ހޭކުޑަވެފަތަ؟
  އަންނި އަށް ވެރިކަމަށްއާދެވިއްޖެއްޔާ މިއަށްވުރެ ހާސްބައި ރަގަޅު

  Comment by Anonymous — October 13, 2008 @ 4:20 pm

 149. މައުމޫނު މުދަލެއްތަ އިސްލާމްދީނަކީ؟ މައުމޫނު ނޫން މީހަކު ވެރިކަމަށް އެރީމަ މިޤައުމުން އިސްލާމްދީން ނެތިގެން ދާންވީ. އޭނާ ބަލާވެރިކަން މިކުރި 30 އަހަރު ތެރޭގައި ހާދަ ވަރަކަށޭ މިޤައުމުގެ މީހުން ދީންވެރިވެފަ މިތިބީ.އެހެންނަ! މިޤައުމު މިވަނީ ލޫޠުގެ ޤައުމަށްވުރެ ނުބައި ވެފައި. ހިތަށް އަރާ އޭނާ އަކީ މުސްލިމް ޤައުމެއްގެ ވެރިއެއްބާވައޭ؟ މިހުރިހާ މުންކަރާތްތައް ހުއްޓުވަން މި 30 އަހަރުތެރޭގައި ދީނުގެ ކޮން ޙުކުމެއްތޯއޭ ތަންފީޒުކުރީ. ކޮން ޙައްދެއްތޯއޭ މީހުން ދީނަށް އުޅުވަން ޤާއިމް ކުރީ؟.
  ކަލޭމެން ތިތިބެނީ މައުމޫނާ ހިތާވާ ބަލިޖެހި ސިކުނޑި ގަބުވެފަދޯ؟
  އަންނި ވެސް މިއަށްވުރެ ހާސްބައި ރަގަޅު. މިބަލާވެރިކަމުން ސަލާމަތްވޭތޯ ދުޢާކުރަން. އާމީން

  Comment by Mr.Abulla — October 13, 2008 @ 4:54 pm

 150. އަހަރެން ހިތަށް އަރާ މައުމޫނު އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރެޔޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދައްކާކަށް ލަދެއްނުގަނޭބާއޭ. އޭނަ އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބިކުރާވަރު އެނގޭނެ އޭނަގެ އާއިލާއަށް ބަލާލީމަ. އަނބިކަބަލުން އޮރިޔާމުން، ހުރިހާ އަންހެން ދަރިން އޮރިޔާމުން، ވަރަށް ރީތި އިސްލާމީ މިސާލެއް ދެއްތޯ. މި 30 އަހަރުގެ ތެރޭގަ މިގައުމުގެ ކިތައް ޒުވާނުން ހަލާކުކޮށްފިތޯ ވިސްނާލަބަލަ. މަސްތުވާތަކެތީގެ އަސަރު ނުކުރާއޮތީކިތައް އާއިލާތޯ ވިސްނާލަބަލަ؟ %100 މުސްލިމް ގައުމެކޯ. ފަރުޞު ނަމާދު ބަރާބަރަށް ކުރަނީ ކިތައް މީހުންބާ؟ ރޯދަހިފަނީ ކިތައްމީހުންބާ؟ ގައުމުގެ ގިނަ އަންހެނުން އައުރަ ނިވާކުރަން ހިތަށްވެސް ނާރާ. އެހެންވީމާ އިސްލާމްދީން ކިޔަވައިގެން ހުރި ވެރިއެއް ބެހެއްޓީމަ ވާފައިދާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި 30 އަހަރުތެރޭ ފެނިއްޖެ. އެހެންވީމަ އިސްލާމްދީން ނުކިޔަވާ ހުރިމީހަކަށްވެސް މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ޤައުމު ހިންގޭނެ. މައުމޫނު މާމޮޅަށް އިސްލާމް ދީން ކިޔަވައިގެން ހުރީމަ މިޤައުގައި ދެންތިބި ޢިލްމު ވެރިންގެ ބަހެއް މައުމޫނެއް ނާހާ. އޭނަވަރުގެ އިސްލާމީ ވެރިޔެއް މިދުނިޔޭގަވެސް ނެއްހެން ހީވަނީ. އަންނިއަށް އިސްލާމީ ޢިލްމު ލިބިފަނެތީމަ އޭނަ ޤައުމު ހިންގާނީ މިޤައުމުގައި ތިބި އިސްލާމްދީން ކިޔަވައިގެން ތިބި ޢިލްމުވެރިންގެ މަޝްވަރާހޯދައިގެން. މިޤައުމުގެ ގިނަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންވެސް މިހާރު އެތިބީ އަންނިއާ ގުޅިފަ. މިޤައުމު މިހާރު މިއޮތް ހިސާބުންވެސް އިސްލާޙް ކުރަން ބޭނުމިއްޔާ މައުމޫނު ވެރިކަމުން ދުރުކުރޭ. އަންނިއަށް ވޯޓުދެއްވާ.

  Comment by shaha — October 13, 2008 @ 6:27 pm

 151. މައުމޫން އަމިއްލަ އަނގައިން ސޮލީބު ގެނައި ކަމަށް އެއްބަސްވީމަވެސް މައުމޫނު ނުގެންނަވާހަކަ ތިބުނަނީ.މައުމޫން ބެހެއްޓި ބޮޑު ބުދުވެސް އެއީ އަހަރެމެނަށް ފެނުން ހުވަފެނެއްތަ؟މައުމޫން ސަކްސް.

  Comment by GAum dheke loabi vaa zuvaaneh — October 13, 2008 @ 7:28 pm

 152. އިސްލާމް ދީނުގެ ސްޕެލިންގ ވެސް ރަގަޅަށް ކިޔަން ނޭންގޭ މީހަކު މިރާއްޖޭގައި އޮންނާނީ ފުރިހަމަ އިސްލާމީ ވެރިކަމެކޭ ބުނާކަށް ލަދެއްނުގަނޭ ބާވައޭ އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރައެވެ. ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އަންނި އެބުނާ އަންނި ދިވެހިރާއްޖެ އަކު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ އެކުވެރިކަމާއި ޤައުމުގެ ސުލްހަމަސަލަސް ކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ. ކޮންމެ އަކަސް 5 އަހަރުގެ ކެންޕޭނަކުން އަންނިވަނީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ތެރޭން 20 ޕަސެންޓް ރައްޔިތުންގެ ބޮލަށް އެރިފައެވެ. އަދި އޭގެ ތެރޭން ގިނަ މީހުންނަކީ މަސްތުވާ ހާލު ބުއްދި ސަލާމަތުން ތިބި ބައެއް ނޫންކަން ދިވެހިރައްޔިތުން ޤަބޫލްކުރާނެއެވެ. މިކަންކަމަށް ބަލާފައި ޤައުމު ހަލާކުތެރެއަށް ވައްޓާލަން ބޭނުންނުވާ ކޮންމެ ރައްޔިތަކުވެސް މައުމޫނަށް ވޯޓް ދެއްވާށެވެ. އެދެވޭ ވޯޓަކީ މައުމޫނަށް ދޭ އެއްޗެއް ގޮތުގައި ނުބައްލަވާ ދިވެހި ޤައުމަށްޓަކައި ދޭ ވޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ބުއްދި ގޯސްވެ ވެރިކަމަށް ލަގޮނޑި ތެޅޭމީހަކަށް ވޯޓް ނުލައްވާ. އެއީ ހަގީގީ ޑިމޮކްރޮސީ ގެނެވޭނެ މީހެއްނޫން ނޫން ނުލާތި!

  Comment by ވިސްނާށޭ ގައިމު — October 14, 2008 @ 1:00 pm

 153. މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ %25 އަކީ، މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނާއި އެބައިމީހުންގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުން ނާއި އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރާމީހުން. އަންނި އަށް ވޯޓްދިނީ މުޅިންވެސް އޭގެ މީހުން އެއީ އެ %25 ޕަސެންޓަކީ، އަންނި އަށް ރައީސް ކަން ލިބިއްޖެނަމަ މަސްތުވާތަކެތި އާއްމުކޮށްލާނެ ކަމަށާއި ނައިޓް ކްލަބް ނާސިގެ މަސާޖްޕާލާ ފަދަ ތަންތަން ހުޅުވަން އާއްމުކޮށް ހުއްދަދޫކޮށް ލާނެކަމަށް އަންނި ބުނެފައިވޭ. ޑިމޮކްރަސީ އެއްގައި އެއްވެސް ކަމެއް މަނާ ކުރެވިފައި އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށްވެސް އަންނި ބުނެފައިވޭ. އެހެންވީމާ އންނި ކިހާރަނގަޅު. އަންނި ހޮވޭތޯ ކޮންމެހެންވެސް ބަލަންވާނެ. އޭރުން ޑްރަގްވެސް ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކާލާނީ. ރާފުޅިފުޅިވެސް މިނަރަލް ވޯޓާހެން ބޭނުން މީހަކު ގޮސް ގަނެލަންވީ. ކިހާ މަޖާވާނެދޯ! ހައް! ހައް! ހައް!

  Comment by shaikh — October 14, 2008 @ 3:16 pm

 154. މައުމޫން އެބުނާ ގަދަފަސްއަހަރަކީ މިރާއްޖޭގައިހުރި ހުރިހާމިސްތްތަށް ނަގާނަސޯރާދީނަށް ރައްޔިތުންލަންބާފަށްޅިތައް އަޅާގަދަފަސްއަހަރު

  Comment by Fazeen — October 14, 2008 @ 3:33 pm

 155. ހަގީގަތް ނޭނގޭވާހަކަ ނުދައްކާނީ..ކިހިނެތްތަ އިނގެނީ ސްޕެލިން ނޭނގޭކަމެއް..ރަނގަޅަށްވިއްޔާ ތިހެންބުނާމީހާއަކަށްވެސް ސްޕެލިންގ އެއް ނޭނގޭނެ….މަގޭ ވޯޓް އަންނިއަށް…މިފަހަރު އަންނި ހޮވޭނެ ޔަގީން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ…

  Comment by marii — October 14, 2008 @ 3:49 pm

 156. ސާބަހޭ! ތިކުރާ ހިއްވަރަށް.

  Comment by adhurey — October 21, 2008 @ 12:51 am

 157. ހިންނަވަރު އޮކިނަވާގެ ހުރިހާ އެންމެންގެ ފަރާތުން އަންނި އަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާ އެއް ކިޔަން!

  Comment by hinnavaru okinavaa — October 21, 2008 @ 12:57 am