Wathan Edhey Gothah – MDP » ޅ.ނައިފަރު- 09.10.08

October 11, 2008

ޅ.ނައިފަރު- 09.10.08


Photos sent in by Easa

14 Comments

 1. ނައިފަރު ކުދިން ހާދަ ރަގަޅޭ. ތީ ހެޔޮވިސްނޭ ޤައުމު މިއެދޭ މީހުން. ނައިފަރާއެކު އަޅުގަޑު ވެސް ދާނީ އަނެއް ދިވެހި ރާއްޖެއަށް

  Comment by NOONU ޙުސައިން ނަޡީރު، ވައިޓްރޯސް — October 11, 2008 @ 7:27 pm

 2. އަންނިއަށް ވޯޓުދޭކއށްބޭނުމެއްނޫން. ފުރަތަމަބުރުގައި ވޯޓްލީ މައުމޫނާ ދެކޮޅަށް، އެކަމަކު މިފަހަރުލާނީ މައުމޫނަށް. މައުމޫނުބައިލައިފާ، މައުމޫނައްވުރެ ބޯގަޅި، ހުދުމުޚުތާރު، އަނިޔާވެރި، ކަމަށްނާގާބިލު މީހަކަށް ވޯޓްލާމަށް ބޭނުމެއްނޫން. އިސްލާހަށް މަސައްކަތްކުރާމީހުންނަށް ހެދޭނެ އެއްމެ ބޮޑު ފަކަޗަ އޮތީހެދިފައި. އައްނި ހުރެގެން ލާހިކެއްނޫން ކާމިޔާބުކުރާކަށް. އެހެންމީހަކު މައުމޫނާ ދެކޮޅަށް ކުރިންވެސް އިއްތިހާދުވެގެން ނެރުނުނަމަ ތިކަންވީސް. ދެންލަލަލާ….

  Comment by thakandhoo gey Hamidhu — October 12, 2008 @ 5:18 am

 3. ހިތާމައާ އެކު އައްނިއަށް ދަންނަވަން އައްނިއަށް ވޯޓުދެވެން ނެތް ވާހަކަ.ސޮރީ

  Comment by Wahidh (achaa) — October 12, 2008 @ 5:24 am

 4. ނުފުއްދޭހައި ނަދުރުބުނަމުން މިފެޓިކޮން ދޮގެއް ހަދަމުން. ނުވާނެ އައްނި އަކަށް. އިބުރާވެސް ބުނީ އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރަންފެށިފަހުން އަނބި ދަރިންނަކާ އަޅައެއްނުލެވުނޯ. މީ މިއުޅޭ މީހުންގެ ފެންވަރު. ދެން ކިހިނެއް ޤައުމެއްގެ ވެރިކްން ލިބުނީރުން ރައްޔެތުންނަށް އަޅއައިލެވޭނީ.

  Comment by Sunaaru Ganee — October 12, 2008 @ 5:35 am

 5. ނައިފަރު މީހުން ހަމައެކަނި ތާއީދުކުރަނީ އަންނިއަކަށް ނޫން………….. އަހަރުމެންގެ ލޮބުވެތި ރައީސް އަލްއުސްތާޒު މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްއަށް އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މާގިނަ ތާއީދު އެބައޮތް……. ހެޔޮވިސްނޭބަޔަކު އަންނިއަކަށް ވޯޓެއް ނުލާނެ…. ނައިފަރުގެ ރައްޔިތުންވެސް ގައުމަށް ބޭނުންވާނީ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރަން އެނގޭ، އަދި ދީން ރަގަޅަށް ދަންނަމީހަކަށް………..އެމީހަކީ ދެވަނައެއް ނުވާ އަހަރުމެންގެ ޒައީމް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް….. ﷲ އިރާދަ ފުޅުން މައުމޫން އަށް ދެވަނަބުރުންވެސް ކާމިޔާބު ދެއްވާށި……….. ރަގަޅަށް ވިސްނާލީމަ ހަމަ ކޮންމެމީހަކަށްވެސް އެނގޭނެ … ދިވެހިރާއްޖެ އަންނި އަތަށް ދޫކޮށްލައިގެންނުވާނެކަން. ގޮތްދޫނުކުރާ މީހުން ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަވާނެ އެހެން ވީމަ ގައުމު ހަލާކުވެގެން ދިޔަޔަސް އެކަމަށް ނުވިސްނަނީ….. ގޮތްދޫނުކު ރަން ވެގެން ބޮޑުވަރެއް…

  Comment by masha — October 12, 2008 @ 10:49 am

 6. ހެޔޮ ވިސްނޭ އެއްވެސް މީހަކު މައުމޫނަކަށް ވޯޓެއް ނުލާނެ!

  Comment by ainthu — October 12, 2008 @ 12:56 pm

 7. ހަމަގައިމު ވެސް އިނގޭ އެއްޗަކީ މައުމޫނުގެ މުސްތަގުބަލެއް ނެތްކަން..

  Comment by Art — October 12, 2008 @ 2:47 pm

 8. މިފަހަރު ވޯޓަކީ ވަކި މީހަކަށް، ވަކި ކުލައަކަށް އަދި ވަކި ގެއެއްގެ މީހަކަށް ވެގެން ދެވޭ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެ. މިފަހަރު ވޯޓް ވާންވީ މައުމޫނުގެ ވެރިކަން ނިންމަން ދޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި، އެހެން ކަމަށް ވެއްޖިޔާ ރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރެއް މިގައުމުގައި އުފެދޭނެ، އަދި އެސަރުކާރަކުން ރައްޔަތުންގެ ވިންދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކޮއްފިނަމަ އެސަރުކާރު ބަދަލު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނަން. ރައްޔިތުންނަށް ކުރެވޭނެ. ކުރެވެން ވާނެ. މައުމޫނު ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރެވިއްޖެނަމަ ކޮންމެ ސަރުކާރެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެ ކަން ޔަގީން. ހަމަ މިނޭވާގަ ދަންނަވަން މައުމޫނު ސަރުކާރު ބަދަލް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ދެން މިގައުމުގައި ސަރުކާރު ބަދަލް ކުރުމުގެ ހިޔާލް ދޫކޮށްލަން ވީ. އެއީ ދެން ނުވާނެ ކަމެއް.

  Comment by jagaha — October 12, 2008 @ 2:50 pm

 9. 2 ވަނަ ބުރުގައި ވޯޓް ލާނީ އަންނިއަށް. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓް ލީ މައުމޫނަށް. މިހަރު ޔަގީން ވެއްޖެ ދިވެހިން މައުމޫނަާށް ސަޕޯޓް ނުކުރާކަން

  Comment by Anonymous — October 12, 2008 @ 6:11 pm

 10. މި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ނައިފަރަށް އައިސް ނައިފަރުގެ ރައްޔިތުންގެ ބޮލަށްވަދެ މިދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ނައިފަރަކީ ވަރަށް ތައުލީމީ ރަށެކޭ… ކޮބައިތޯ ތައުލީމީ ރަށެކޭ ބުނެވެން، ތެދުފުޅެއް މީގެ 30 އަހަރުކުން ނައިފަރަކީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް އޮތް އެއްމެ ތައުލީމީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ރަށް ކަމުގައި އެއްވެސް މީހަކު ދޮގެއް ނުކުރާނެ،،، ނަމަވެސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުގައި މިތަނުން ތައުލީމު ފޮހެލަން ވަރަށް ބޮޑެތި އުދުވާނުތައް ހިންގާފައިވުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ މިރަށުގަ ކުޑަމިނުން ޑިގްރީއެއް ޖަހައިގެން ހުރި މީހަކުވެސް ނެތްކަން، ކޮބާތޯ މިޔަދު ނައިފަރު މީހުން ފަހުރުވެރިވަންވީ ތައުލީމީ ދަރިޔަކީ؟ ނައިފަރަކީ މާޒީއެއް އޮތް ތަނެއް.. މައުމޫނަށް ފައްކަޑައިދިން މިނިސްޓަރު ނައިފަރުގެ ތައުލީމު ފޮހެލާނެކަމަށް ނައިފަރުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރި ކުރި ޖަލްސާއެއްގައި ބުނެފައިވޭ…….”ގިތިޔޮގުޅިންވެސް ވަސްކަނޑުވާނަން” ނައިފަރުގެ ތައުލީމު އަޑި އަޅުވާލީ މައުމޫނު.. މައުމޫނަކީ އަނިޔޢވެރިޔެއް.. ނައިފަރު މީހުން ފަހުރުވެރިޔާ ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮބެ ޖަލައްލައި އަނިޔާ ކުރީ މިނޫން ވެރިކަމެއް ދެކެން ބޭނުމޭ ބުނެގެން… ކޮބައިތޯ އިންސާފު…….

  Comment by fawwaazu hussein / Anoanaage — October 12, 2008 @ 6:53 pm

 11. ނައިފަރުގެ ތައުލީމީ މީހުން މައުމޫނު ޑީ.އާރު.ޕީ ގެ ކެންޕޭނުގައި ނައިފަރަށް އައިސް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކީރިތި ޤުރާން ކިޔަވައި ނިމުމުންވެސް އަތްޖަހައި މަޖާނެގި..މީތޯ ތައުލީމީ ރަށުގެ ފެންވަރަކީ؟

  Comment by Hamdhoonu Hameed — October 12, 2008 @ 8:08 pm

 12. މަޢުމޫނު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ވެރިކަމުން ދުރުކޮށް އަންނިއާއި ވެރިކަން ހަވާލް ކުރުމުގެ ފަރުދީ އަދި ޤަޢުމީ ވާޖިބް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން 28 އޮކްޓޫބަރގައި އަދާކުރާނެކަން ޔަޤީން. ޕީ އެޗް ޑީ ހޯލްޑަރުންނާއި އުސްތާޒުންނާއި ޝެއިހުން ދަށުކޮށް ވެރިކަމުގައި ހުދުމުހްތާރު ވެގެން ދަނިކޮށް ސާބިތުކަމާއި އެކު ތެދުވެ ކުރިމަތިލާ މިހިސާބަށް ގެނެސްދިނީ މެރީ ޑައިމްގެ ރޮގުން ޑިގްރީއެއް ހަދާފައި ހުރި ފަކީރެއް. ސާބިތުކަމާއި ޤާބިލްކަން މިއަދު ދިވެހި ދަރީން އަންނިގެ ކިބައިން ދަސްކުރޭ. އެއީ ހިތްވަރުގަދަ ކަމުގެ ނަމޫނާ. ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ބާނީ. އެންމެންގެ

  Comment by Anonymous — October 13, 2008 @ 12:54 am

 13. އެހެންމީހުން ލިޔާ ކޮމެންޓްތައް ފޮހެ، ތިމީހުން އަމިއްލައަށް ލިޔާ ކޮމެންޓުތަކަށް މަރުހަބާ އާއި ކުރިއެރުން!!!

  Comment by ކޮމެންޓްސް — October 13, 2008 @ 3:45 am

 14. އަހަރެން ކުރިން ވޯޓްލީ ހަސަނަށް އެކަމަކު ހަސަނުބުނިކަމުގައިވިޔަސް އަންނިއަކަށް ވޗޯތްނުލެވޭނެ

  Comment by swandaa — October 13, 2008 @ 12:10 pm