Wathan Edhey Gothah – MDP » އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުން ނަން އަނބުރާ ގެންދަވާން ނޫޅުއްވާ ކަމުގައި ކެންޑިޑޭޓް ނަޝީދު ހާމަކުރައްވައިފި

October 12, 2008

އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުން ނަން އަނބުރާ ގެންދަވާން ނޫޅުއްވާ ކަމުގައި ކެންޑިޑޭޓް ނަޝީދު ހާމަކުރައްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޑީއާރުޕީގެ ޒައީމާއި ވާދަކުރައްވާން ޖެހޭ އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދަވާ އިންތިހާބު ތިންވަނަ ބުރަކަށް ގެންދަވާން ނޫޅުއްވާކަމުގައި އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) މިހެން ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި މައުމޫނާއި އިދިކޮޅަށް ވާދަކުރެއްވި އެއް ކެންޑިޑޭޓް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން ނަޝީދަށް ތާއީދު ކުރެއްވިކަން ހާމަކުރައްވަމަށް ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެދިފައި ނުވާކަމުގައެވެ. އަދި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ވަރަށް ސާފުކަމުގައާއި އެނިންމުމަށް އިހުތިރާމް ކުރާ ކަމުގައިވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިސްލާހަށް ތާއީދު ކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުން ދެވަނަ ބުރުގައި ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރައްވާން ނިންމެވީ ކެބިނެޓްގެ ބައިބައިތައް ލިބޭ ގޮތަށް ޝަރުތުކޮށްފައި ނޫންކަމުގައިވެސް ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވިއެވެ. “މީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅެއް އެއްވެސް އިރެއްގައި ނޫޅުއްވާ ކެބިނެޓްގެ ބައިބަޔާ ހެދިއެއް. އަދި އެދިފައެއްވެސް ނެތް” ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކެބިނެޓްގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޕާޓީތަކަށް ދައުވަތު އަރުއްވާނެ ކަމުގައި ނަޝީދު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނަޝީދާއި އެކު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޖުމުހޫރީ ގުޅުމުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހިމްވެސް އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިހް ހުސައިން ރަޝީދުވެސް ނަޝީދުގެ މިބުނުން ޔަގީންކޮށްދެއްވިއެވެ.

24 Comments

 1. ސާބަހޭ ސާބަހޭ ސާބަހޭ އަންނިއަށް ސާބަހޭ…………………………….
  ސާބަހޭ ސާބަހޭ ސާބަހޭ އަންނިއަށް ސާބަހޭ…………………………….
  ސާބަހޭ ސާބަހޭ ސާބަހޭ އަންނިއަށް ސާބަހޭ…………………………….
  ސާބަހޭ ސާބަހޭ ސާބަހޭ އަންނިއަށް ސާބަހޭ…………………………….
  ސާބަހޭ ސާބަހޭ ސާބަހޭ އަންނިއަށް ސާބަހޭ…………………………….
  ސާބަހޭ ސާބަހޭ ސާބަހޭ އަންނިއަށް ސާބަހޭ…………………………….
  ސާބަހޭ ސާބަހޭ ސާބަހޭ އަންނިއަށް ސާބަހޭ…………………………….
  ސާބަހޭ ސާބަހޭ ސާބަހޭ އަންނިއަށް ސާބަހޭ…………………………….
  ސާބަހޭ ސާބަހޭ ސާބަހޭ އަންނިއަށް ސާބަހޭ…………………………….
  ސާބަހޭ ސާބަހޭ ސާބަހޭ އަންނިއަށް ސާބަހޭ…………………………….
  ސާބަހޭ ސާބަހޭ ސާބަހޭ އަންނިއަށް ސާބަހޭ…………………………….
  ސާބަހޭ ސާބަހޭ ސާބަހޭ އަންނިއަށް ސާބަހޭ…………………………….
  ސާބަހޭ ސާބަހޭ ސާބަހޭ އަންނިއަށް ސާބަހޭ…………………………….
  ސާބަހޭ ސާބަހޭ ސާބަހޭ އަންނިއަށް ސާބަހޭ…………………………….
  ސާބަހޭ ސާބަހޭ ސާބަހޭ އަންނިއަށް ސާބަހޭ…………………………….

  Comment by Shifaan — October 12, 2008 @ 12:18 pm

 2. ހިތްވަރު ދެރަނުކުރޭ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކާމިޔާބުލިބޭނީ ތިޔަ އިއްތިހާތަށް

  Comment by Ali — October 12, 2008 @ 12:56 pm

 3. ސާބަހޭ އަންނި އަށް……………………………………..

  Comment by Anonymous — October 12, 2008 @ 12:57 pm

 4. ދިވެހި ރައްޔޮތުން މިއަދު ތިބިގޮތަކީ އައު ވެރިކަމެއް ދުށުމުގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުން

  Comment by Ali — October 12, 2008 @ 1:04 pm

 5. ސާބަހޭ ސާބަހޭ ރައީސް މައުމޫން އަށް

  Comment by FATHUN — October 12, 2008 @ 2:17 pm

 6. ހަސަން ސައީދް އަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންކަމެއް ކޮންދިން މީހެއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ. ހަސަން ސައީދު އަކީ ރީފޯމް ކުރަން ބޭނުންވާ މީހެއްނޫން. ވީބީ ބްރަދާރސް ސްޕޮންސަރ ކޮއްގެން ވެރިކަމަށް އަންނަން ބޭނުންވި މީހެއް. އަންނި ކޮށްދިންވަރަށް ގާތްކުރާވަރަށްވެސް ހަސަންސައީދު މެންނަށް ކަމެއްކޮށްދެވިފަކައެއްނެތް. އަޅުގަނޑް ހިތާމަ ކުރަން މީހުންގެ ނުވިސްނޭ ކަމުން. މީހަކު ހުންނަ ގޮތަކުން ސިފައަކުން އެމީހަކީ ކަންތަށް ނުވާ މީހެއްގޮތުގައި ދެކުން އެއީ ދެރަކަމެއް އަދި ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން. މައުމޫނު ހުންނަގޮތުން ނޫނީ އަގުބޮޑު ހެދުން ލާފައި މަޑުމައިތިރިކޮށް ހުރުމުން އޭނާއަކީ ރަނގަޅުމީހެއްކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާނެ. ވޯޓް ފޯރ އަންނި ވޯޓް ފޯރ ޗޭންޖެއް.

  Comment by maidhe — October 12, 2008 @ 3:07 pm

 7. ގަދަ

  Comment by CRAZER — October 12, 2008 @ 3:17 pm

 8. ސާބަހޭހުރިހާދިވެހީންނޭ ހަމަސާބަހޭތިކުރާހިއްވަރައް ބަދަލުކޮއްލާ އަލީ

  Comment by ayyoob — October 12, 2008 @ 3:20 pm

 9. ސަބަހޭ …

  Comment by mageyAnni — October 12, 2008 @ 3:46 pm

 10. ވަރަށް ރަގަޅު ތިހުރިހާ ޕާރޓީތަކުންވެސް ބައިވެރިވިކަން. ކުރިއަށް ގެންދަވާ އިތުރަށް އެމްޑީޕީއާ ގުޅޭ މީހުންނަށް ފުރުސަތުދީ މީހުންގެ ތާއީދު އިތުރު ކުރުމަށް ވިސްނާ. ކޮންމެ ޕާރޓީއަކުން ވަކިން ކެންޕޭން ކުރުމަށް ވިސްނުން ގެންގުޅުން ބުއްދިވެރިވާނެ ކަމަށް ފެނޭ
  އަޅުގަނޑުގެ ތާއީދު އައްނި އާއެކު. ސާބަހޭ ތިޔަކުރާ ހިއްވަރަށް.

  Comment by mushthaaq — October 12, 2008 @ 4:57 pm

 11. ހައްޕުޑު…….ދެން ތާއީދު ކުރާނީ މައުމޫނަށް. އަންނި އަކީ ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރެވޭ ވަރު މީހެއް ނޫން ކަމަށް މުޅި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 99 އިންސައްތަ އެއްބަސް ވޭ….ދެން މިފަހަރުވެސް ވެރިކަން ބަދަލު ނުވީތާ ދޯ..
  ﷲ އާ ވަކީލު..ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް.

  Comment by mohamed ahmed — October 12, 2008 @ 6:57 pm

 12. ނަން އަބުރާ ނުގެންދިއުން ތީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތށް މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުކޮށް އިސްލާހީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކަކަށް އިސްކަންދޭނަމަ އަންނި އަށް ވުރެ ކަމަށް ޤާބިލް އަދި މައުމޫނު އިންތިޚާބު ގައި ބަލިކުރެވޭނެ ކެޑިޑޭޓަށް ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް ކަންތަށް ކުރީސް. އަންނިވެސް ބޭނުމީ ރައީސް ކަން ކުރަން ވިޔަ. އެކަމު ތިޔަ ހުވެފެން ތެދުވާނެހެނެއް ހީއެއްނުވޭ. އިސްލާހަށް ކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތަށް އެއްމެ ފަހު ވަގުތު އަންނި ތިއަޅަނީ ފެން.

  Comment by zareer — October 12, 2008 @ 7:02 pm

 13. އަންނި އަށް ހަމަސާބަސް.
  ހުރިހާޕާރޓީ އަކުން އަންނިއަށް ތާއީދު އެބަކުރަމޭ ބުންނަސް ކަމަކު ނުދާނެ.
  ދެންވެސް އަވަހަށް ގޮޑިންތެދުވެ އަމަލީގޮތުން ހުރިހާމީހުން މަސައްކަތްކުރޭ / ގެއްލިޖެވަގުތެއް ނުލިބޭނެ.

  Comment by moonu — October 12, 2008 @ 8:49 pm

 14. އިސްލާހީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކަކަށް އިސްކަންދޭނަމަ އަންނި އަށް ވުރެ ކަމަށް ޤާބިލް އަދި މަޢުމޫނަށް ވުރެވެސް ޤާބިލު ޑރ. ހަސަނަށް ޖާގަ ދެއްވައިފިނަމަ އަންނި ވެގެންދާނީ ދިވެހި ރާއްޖެ މިހާތަނަށް ނުދެކޭފަދަ ހިތްވަރުގަދަ ކުޅަދާނަ، ފޯރުން ތެރި އަދި ހިތް ނިޔަތް ދިވެހިންނަށްޓަކައި ރަގަޅު މީހުންގެ އިހްތިރާމް ލިބިގެންވާ ސަހުސިއްޔަތަކަށް، މިސާލަކަށް މަންޑޭލާ މެންކަހަލަ…. އަންނި ރަގަޅަށް ވިސްނުން ބެހެއްޓުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ވަގުތެއް މީ… އަޅުގަނޑަކީ އަންނި އަށް ހެޔޮއެދޭ ރައްޔިތެއް =އޝ=

  Comment by Anonymous — October 12, 2008 @ 9:11 pm

 15. ނަން ގެންދިޔައީ އާ ފަލީހަތެއް ނުވާނެ ނަން އޮތަކަސް ދިވެހިނެއް މިފަހަރަކު ނުހޮވާނެ، ތައުބާވެ ދީނަށް އުޅެން ފެށުމުން ފަހަރުގަ 2030 ހުގަ ހޮވާފާނެ

  Comment by ali — October 12, 2008 @ 11:33 pm

 16. ރަަނިޔަ
  ހަސާން އަށް ވީބީ މީހުން ސަޕޯޓް ކުރީމަ ވީ އޭ މީހުން ޖޭ ވީ ތަ

  Comment by raniya — October 13, 2008 @ 12:11 am

 17. ވޯޓް ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު އަންނިއަކަށް ހިޔެއްނުވޭ މައުމޫން ބަލިކުރެވޭނެހެން…. މައުމޫން ބަލިވުމުގެ ޗާންސްބޮޑީ ހަސަން ސައީދު ވާދަކޮށްފިއްޔާ….ވިސްނާލިޔަސް އިނގޭނެ އަންނިއަށް ތާޢީދުކުރި އެއްވެސް މީހަކު މައުމޫނަށް ވޯޓެއް ނުދޭނެ… އެކަމަކު ދެންތިބި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުދިންމީހުންގެ ތެރޭ އުޅޭނެ އަންނި ބޭނުންނުވާމީހުން… ވަރަށް ގިނަމީހުން މިހާރުވެސްކިޔާ އަންނި ކަމަކުނުދެޔޭ…. މައުމޫނު ވައްޓާލަން ބޭނުމިއްޔާ އަންނި ކުރިމަތިލައިގެން އެކަމެއްނުވާނެ…ހަމަޔަޤީން=ބަދަލަކަށް އެދޭ ރައްޔިތެއް=

  Comment by Anonymous — October 13, 2008 @ 12:23 am

 18. ބަލި ޤަބޫލުކޮށް މައުމޫނުވެސް ދެން ފައިބަންވެއްޖެ ނޫންދެއްތޯ!!! މިހާރު ދެން ވާ ވަރު ވެއްޖެނޫން ދެއްތޯ!!!!!! ދަރިންގެ ދިރިއުޅުމާ ފިކުރުނުކޮށް އެމީހުން ކައިރީގައި ގޮތެއް ހޯދާށޭ ވިދާޅުވެ! ހުރިހާ ކުދިންވެސް ބޮޑެތިވެ ނިމުނީމަ ދެން ހުންނާނީ ވާރުތަމުދާވެސް ލިބިލައްވާފައެއް ނޫންދެއްތޯ! މިފަހަރު ދެން ރައްޓެއްސަކަސް އަހަރެންގެ ވޯޓު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމު ކޮށް ދެވެން މިއަންނަނީ “އަންނި” އަށް ދެއްތޯ!!!!!!!!!!! ވަރަށް ސަލާމް

  Comment by Venfunna 1990 — October 13, 2008 @ 12:35 am

 19. ފިކުރުކުރާމީހުން ފިކުރުކުރާނެ ، އަނިޔާވިމީހުންގެ ލަކުނެއް ނުފިލާނެ، 30 އަހަރު ފެނުނުމީހުން ވަކީލް ކުރާނެ ، އެހީދެއްވި ކަމުން ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ، ގެއްލެންހުރިއެއްޗެއް ރައްކާތެރިކުރަން މަރައް ތެޅޭނެ…. ތިޔަ ރަހަބެލެނީ ޑިމަކުރަސީ އިން ……. ދެންއޮތީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވިސްނުމާއި މުސްތަޤްބަލުގެ ޕާޓީ ތަކުގެ ވެރިކަން … ހޭލާ …….

  Comment by Poo — October 13, 2008 @ 3:55 am

 20. އަހަންނަށްވެސް ހީވަނީ އެހެންވެރިކަމަކަށް ގިނަރައްޔިތުން އެދޭހެން އެކަމަކު ރައީސެއްގެ ސަޙުސިއްޔަތު ހަމަ އަންނިގަޔަރު ނެތޭ ދެންނެވޭނީ……ގާސިމަށާ ހަސަނަށް ރުހޭ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން އަންނިޔަށް ނުރުހޭ……. އަންނި މިހާހިސާބަށް ތިޔައީ ވަރަށް ހިތްވަރު ކޮށްގެން އެކަމަކު މިޔަދު އެބަހަރި މައުމޫނު ވައްޓާލައި ގިނަބަޔަކު ޤަބޫލު ކުރާވަރުގެ ޝަޙުސިއްޔަތެއްގެ ވެރިއެއް……އަންނިގެ ޖެހިލުން ކުޑަކަމާ ހިތްވަރުގަދަކަމާ އަމިއްލަ އެދުމެއް ނެތްކަން މިޔަދު ހަސަނަށް އެފުރުސަތު ދީފިނަމަ ހާމަވާނެ….ޕުލީޒްޒްޒް އަންނީ ވިސްނަބާ!!!!! މައުމޫނު ބާލާދީ…..

  Comment by Easa — October 13, 2008 @ 12:46 pm

 21. އަންނިއަށްވުރެ ހަސަނަށް ތާޢީދުއޮތްނަމަ އަންނިއަށްވުރެ ގިނަވޯޓް ލިބޭނީ ހަސަނަކަށް ނޫންބާ. ތާޢީދުއޮތް މީހުނާ ތާޢީދުއޮތް މިންވަރު އެނގިއްޖެ. ދެން އެސުވާލުނުކޮށް އެންމެން އތުގުޅާލައިގެން މައުމޫނު ބާލަންވީ.

  Comment by Anonymous — October 13, 2008 @ 1:35 pm

 22. މުހަންމަދު ނަޝީދު އަންނި އަށް މި ފުރުސަތުގައި ރައްޔިތުން މި އަނިޔާވެރި ވެރިކަމުން ސަލާމަތްކޮއް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކޮއްދިނުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހަމަ އެކަނި ފުރުސަތަކީ ދެވަނަބުރުން ނަންނަގާ އަންނި އަށްވުރެ އަދި މައުމޫނަށްވުރެވެސް ގާބިލު ހަސަން ސަޢީދަށް އެ ފުރުސަތު ދެއްވުން….. އަންނި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ތިޔަ ކުރެއްވި އަދި ކުރަމުންތިދާ މަސައްކަތާއި ގުރުބާނީގެ އަގު އެންމެ ފުރހަމަ ގޮތުގައި އަދާ ކުރުމަށްޓަކައިވެސް އެގޮތް މާ ރަގަޅުވެފައި މޮޅު..

  Comment by ahmed nilandhoo — October 13, 2008 @ 1:45 pm

 23. މާ ގަދަ….. ދޯ އަންނި

  Comment by ali — October 13, 2008 @ 2:58 pm

 24. ތިމަންނާޔާ އެއްވައަށް ވެރިކަންކުރުމުގެ ހުނަރު ހުރި އެކަކުވެސް ނުހުންނާނެޔޯ!!

  Comment by foolhu — October 13, 2008 @ 4:50 pm