Wathan Edhey Gothah – MDP » ސ.ހިތަދޫ ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ފޮޓޯ- 15.10.08

October 17, 2008

ސ.ހިތަދޫ ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ފޮޓޯ- 15.10.08


Photos by Mauroof Khaleel

50 Comments

 1. ސާބަހޭ އައްޑޫގެ ލޮބުވެތި ދަރީންނައް.ވޯޓުން މިފަހަރު ތިއެކުވެރި ކަމާ އެއްބައި ވަންތަ ކަމުގާ ތިބެ މިއަނިޔާވެރި ވެރިކަން ނިމުމަކައް ގެނައުމައް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމައް ވަރައް ބޮޑައް ޔަގީންކުރަން.މައުމޫނު ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑައް ނިކަމެތި ކުރި އެއް އަތޮޅު އައްޑު އަކީ އެކަން ދަންނާތި.އިރާދަފުޅާއި މިންވަރުފުޅުން މިއަނިޔާވުރިކަމުން ދިވެހިން ސަލާމަތް ކުރައްވާށި.އާމީން.ވަތަން އެދޭގޮތައް ދަމާހެ ހެޔޮހިތުން އިޖާބަ ދޭން. ވަތަން ގެ އާޒުވާނުނޭ ފަށާށެ އަދު އިޖާބަ ދޭން.

  Comment by ; — October 17, 2008 @ 9:37 am

 2. ހިތަދޫއަކީ އަޅުގަޑު 8 އަހަރު ކިޔަވްން އުޅުނު ރަށެއް. ސިޔާސީގޮތުން ހޭލުންތެރި ބަޔަކު އުޅޭ ހިތަދޫ މިފަހަރު އެމީހުންގެ ބަސް ބުނާނެ. އެއީ “އަފިރިން ވޯޓްދޭނެއި އަންނިއަށް. މައުމޫނު !ތޯ ހެލިގަން”

  Comment by Hussain Nazeer(NOONU) N.Lhohi — October 17, 2008 @ 1:28 pm

 3. ސާބަސް އަންނިއަށް..
  އަޅުގަޑުމެންނަށް މީގެ ވީޑިއޯތައް ލިބޭނީ ކޮންތާކުންތޯ؟؟؟
  ލަންކާގައި އުޅޭ ކުއްޖެއް….

  Comment by Mohamed — October 17, 2008 @ 3:07 pm

 4. އަންނި ފެންކަޅި ވެފަހުރިފޮޓޯ ވަރައް އޮބި.

  Comment by Anonymous — October 17, 2008 @ 3:28 pm

 5. ައަންނި އައްޑޫގަ އައްނި ހޮވިއްޖިއްޔާމުން މިޑްޓާމް އިލެކްޟަންއެއް ބާއްވާނަމޭ ބުނިބުނުމުންވެސް އިނގޭ އަންނި ތިހިރީ ވެރިކަމާ ހުރެ ހޭބަލި ވެފައެއް ނޫންކަން. އަންނި ހާ ގާބިލު މީހަކު ވެރިކަމައް ކުރިމަތި ލާފައެއް މިފަހަރަކު ނެއްކަމައް މުޅި ގައުމު މިއަދު ހެކިވޭ…. ސާބަސް ތިކުރައްވަވާ ހިއްވަރައް ފައްފަށުން.

  Comment by mauroof — October 17, 2008 @ 3:42 pm

 6. މައުރޫފް ހާދަ މަދު ފޮޓޯ އެކޭ! އެކަމަކު ބައިވަރު ފޮޓޯތައް ނެގި….

  Comment by keke — October 17, 2008 @ 4:02 pm

 7. މިހާރު ކެމްޕޭން ދާގޮތް ރަގަޅު. ދީނީ މީހުން އަރާވާހަކަ ދައްކާފި. ކްރިސްޓިއަނިޓީ މައުމޫން އަބަދު ކީމާ ކުޑަކުދިންވެސް އެއީ ކޯއްޗެއްތޯ ބަލައި އެކަމަށް ހިއްލެބޭނެ ވާހަކަ ބުނޭ. ޑްރަގްވެސް މައުމޫން ފެތުރީ އެހެން. ސުކޫލްތަކަށްގޮސް އެބޭނުންކުރާގޮތާއި ބްލެޓްތަކާއި ދައްކާ އެންމެ ތިން އަހަރު ކުދިންވެސް އެއީ ކޯއްޗެއްތޯ ބަލާހިއްވި. މައުމޫނުގެ ބޭނުމަކީ އެއީ.

  ދެން ރަގަޅު ކުރަންވީ ތަންކޮޅަކީ މާލެއާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ފިހާރަތަކަކުންނާ ގޭގެއިން ވަތަން އެދޭގޮތަށް މިލަވަ ވީހާވެސް ގިނައެއްކޮށް ޖެހުން މުހިއްމު. ހުކުރު ދުވަހު އާޓިފިސަލް ބީޗްގަޔާ މީހުންއެއްވާ ތަންތާގައިވެސް ޖަހަންވީ. އެލަވަ އިވޭލެއް މަދު. ދެން އެޕޯސްޓަރުވެސް ތަންތާ ހިއްޕަންވީ. ލަވައިގައި މެދުތެރޭން ބުނެވިދާނެ ވަތަންއެދޭގޮތަށް، ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން ނަސިދަށް ވޯޓް ދެއްވާށޭ. ދެން ރާއްޖޭގެ ޓީވީ ޗެނެލްތަކަށްވެސް ލަވައިގެ ވީޑިއޯއެއް ހަދާފަ ދޭންވީ އެމީހުން ހުސްވަގުތުފުރަން ފޮނުވަން. އޭގައި ބޮޑަށް ރައްޔިތުން އެއްވެ ކުރާ ކަންތައް ދެއްކިދާނެ. ޕާޓީމީހެއް ނުދައްކާ. ވާހަކައަކީ ލަވަ ވީހާވެސް ގިނައެއްކޮށް އިވެންވިއްޔޭ. އެއީ ވަރަށް ޤައުމީ ޖޯސް އާލާކުރާލަވައެއް. މުސްކުޅިންނަށްވެސް ވިސްނަން މަޖުބޫރުވާނެ.

  Comment by insaafu — October 17, 2008 @ 7:42 pm

 8. 27 ވަނަ ދުވަހު މުޅިރާއްޖެ ވަތަންއެދޭގޮތަށް މުޅި ރަށުތެރެ ގުގުމާލަން ވާނެ.

  Comment by insaafu — October 17, 2008 @ 7:42 pm

 9. 27 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 1200 ނުވަތަ ދަމު ނަމާދުގައި މިސްކިތައް އެއްވެ އެންމެން ދަމުނަމާދުކޮށް މިއަނިޔާ ވެރިކަމުން ސަލާމަތްކޮށް ދިނުން އެދި ދުއާކުރަންވާނެ. އެނަމާދު މާލޭގައި އިސްލާމީ މަރުގަކަޒުގައި ބީއޭ ނަސީމް ނުވަތަ ޑރ. މަޖީދު ނުވަތަ ހުސައިން ރަސީދު ލީޑްކުރެވިދާނެ.

  Comment by aniyaa — October 17, 2008 @ 7:44 pm

 10. އާނ ދީ :) ހުރޭ ފޮޓޯކޮޅެއް ފޮނުވާނަން، މިފޮޓޯކޮޅުމީ އަައްޑޫއިން ވަރައް އަވަސްއަރުވާލާފަ ފޮނުވި ފޮޓޯކޮޅެއް.

  Comment by mauroof — October 17, 2008 @ 9:54 pm

 11. Comment by Anonymous — October 17, 2008 @ 11:54 pm

 12. މަހީކެޑެއި މިހުސަން ރަޝީދު އަކީމީ ވަރަށް އެއްތައް އެނގޭ މީހަކާ ކަމަށް، މިކޯ އެނގިގެ މިޔެކީމީ އެއްވިއަސް އެއްތައް ނިއެނގޭ ތައުޝޭޚަކާކަން. އެއްތައް އެނގޭމީހަށް ތެލެކަށް މީހުންނާއި ދިމާކެރަމުން ޢައިރުދީނަށް ވާގިދޭ މީހުންނަށް
  ބައިއަތު ހިފަމުން ހިނގާހެއްދީ. ދެން މިކޯތެވޭނޑެނީ ބުރުމާ ހެއިއރުވަލާއި އަދިއެސް އެވެރިން ފަހިކެޑެ އައްޑު އަތެޅުން ވޯޓް ހޯދައިދޭށުމާއު ކޭގެން މީހުން އޮޅުވަމުން. ލާހިކަ ކުޅަދާނަ ކަމަށްނުން ތެހެން ތެކަން ކެރާކަށް. އަފިރން ހަސަން ސައީދުއަށާއި ބުރުމާއް ދިންވޯޓު އަންނިއަކަށް ނިދޭށުމާ. އަފިރިން ވޯޓުދޭނެއި ހަމަ މައުމޫނުއަށް. ހަނދާންކެރާހެތި.

  ” އަފަމަންކާނަ މޫމިނަން ކަމަން ކާނަ ފާސިޤަން ލާޔަސްތަވޫން”

  މުއުމުނަކާއި ފާސިޤަކާއި ދުވަހަކިއެސް އެއްވަރަށް ނިވޭހެއް.

  Comment by Hassan Be — October 18, 2008 @ 3:22 am

 13. Comment by wathange adu — October 18, 2008 @ 5:26 am

 14. ކޮންމަހީކެޑެއި ތަހީކެޑެއިއެއްތަ ތަފިރެންއިސްލާހުވެފަލަނިކަން ދެންމަހީކެޑެއި ތަހީކެޑެއިކިޔާބަލަ!!!!

  Comment by mysore — October 18, 2008 @ 8:48 am

 15. ތޭ ވަރައް ރަނގަޅަ ވާހަކާ ދުވަހަކިޔަސް މުއުމިނަކާއި ފާސިގަކާއި އެއްވަރައް ނިވޭހެއް.މައުމޫނު ވެރިކަމައް އާކޯ މަގޭ އުމުރުން 7 އަހަރަ މަކިޔަވަނީ ސ.ފޭދޫ މަކްތަބުލް އިސްލާމިއްޔާއި 2 ވަނަ ކިލާހަ އެކަމަކި ނާސިރު އެއި ދެކެޑައް ބޭވި މުޒާހިރާ އަވަސް ގެން ހުށިހެއި ކުދިން ބައިވެރި ކެޑާ ގޭގެއް ވެދަ ނާސިރު ފޮޓޯ ހިށިފެހޭ ހޯދަގަން ލޫދަމުން ގެއި މިކޯ ދެނަށާ މައުމޫނު އައް ކުދުކުދިން ސިޔާސީ ކަންކަމި އެތަރައް ނިވަދުވާކަން ބެނާ އެނގެނެއި އެނެއްކަލާއިޔަސް ވެރިކަން ހޯދާއްވެގެން.ދުވަހަށަސް ރޯދަމަހި ފެރަތުމަ ރޯދާ ހިފެނާނިދެއި ހިފިބާކިން ފެހޭ ތަޅައި މަރައި ޖަލައް ލާނެއި.އިރާދަފުޅާއި މިންވަރަފުޅުން މީއަފިރިންގެ ފަހަރަ.މިފަހަރަ ފާސިގް މައުމޫނު ގެ ކިބައިން ސަލާމައް ކުރައްވާށި.އާމީން.

  Comment by ; — October 18, 2008 @ 10:08 am

 16. އަވަ ނިޔަސް ދެނުން ހަސަންބޭއު ކޭ ބޭގަޑަ ކާގެ ވާހަކަ. އެކަމަކި ތަތޭ ވަރަށް މުޅަށް ކިޔަވަގެން ހިށި މީހަށްދީ؟ ދޮންރިހަ ޕާޓީން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ލާރި ނަގަފެއި ތައް އެކަނި ދޭހެދީ އެލާރިގަޑަ ބަނޑަ އެޑަގެން އޮވެ ލަދަށް ހަޔާތަށްނެތި އެވެރިން ބެނި ކޮންމި އެއްތަކާއު ތެކޭނީ. ހުސައިން ރަޝީދަކީ ޤުރުއާން ހިތެ ދަސްމީހަށް. އަރަބި ބަސް ރަނގަޅަށް އެނގޭމީހަށް. ދީން ކިޔަވާއް ހަމައެކަނި ސައުދީ އަރަބިއްޔާއި 10 ވަރަކަށް އަހަރަ ހޭދަކެޑެ މީހަށް. ތޯ މިކަލަސް ބަލަފެލެ ހުސައިން ރަޝީދުގެ އާއިލާއި ކިތައް ޝެއިހުން ތިބިތޯ؟ ކިތައް ޤާރީން ތިބިތޯ؟ ޤުރުއާން ހިތެދަސް ކިތައް މީހުން ތިބިތޯ. އަރަބި ބަސް އެނގޭ ކިތައް މީހުން ތިބިތޯ؟ ތާއި ތަގޭ ދޮންރެހަ ޕާޓީއެއި ތިބިކަހަލެއި ޖާހިލު ބައިގަޑަށް ނޫންއޭ. އަދިއަސް އަމެއްލާ ތިމާގެ ފެންވަރަ ބަލަފެއި މީހުން ކުރިމައްތައް ނިކުމެފެލެ.

  Comment by އައްޑޫ ކޫދަށް — October 18, 2008 @ 10:31 am

 17. ޑީ.އާރ.ޕީ ގެ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރަކަށް އައްޑޫ މިވޭޑޭ ހުސައިން ސާލިހުއަކީ މާވަރަގަދަ ލީޑަރަކާއު. އެކަމަކި މިއެ ކިޔެވި ސުކޫލަކަސް މިޅި ރާއްޖޭސް ހިށިކަމަށް ނިއެގެއި. އަފިރިން ކުދުވޭލެއިކަދުން މިޔެ ވޭޑޭށީ ކޮންމިޔަސް މަސްދޯޏަކާއި ހަވާލަވެގެން. މަސްވެރިޔަށް ނޫން. އެކަމަކި ފަޅިވެރިންނަށް އޯލާށާއި މީހުން މަހަށް ފުރުވާއް ވޭނޑޭށީ. އެކަމަކި ޑީ.އާރު.ޕީ ޕްރޮމޯޓު ކެރާހެދީ އެންމެ ފަހުން އެހެށީ މަސްވެރިކަން ކުރިއަރުވާ ހެދީއައު ކޭފެއި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިނާމު ދެރެފެއި. މީހަކާ ހައިރާން ނިވޭށީ؟ މިކަލަސް އައްޑޫ އަތެޅޭސް ތެތިބި މަސްވެރިން ގޮތެ މިޅި އުމުރު ހޭދަކޮށްފެއި މިކަހަލެއި އިނޭމު ގަޑަކަސް ނިލިބޭ މީހުން. ދެން މިކަހަލެއި ޖާހިލުން ނަކަށް މިނޫންގޮތަށް ނިއޮންނެހެއްނޫން ދީ؟ ހޯޕް ހޯޕް ހުސައިން ޖާހިލު! ތައް ރިވެތިކޮށް ތަގޭމޫނު ހޮވައިދޭށުމާ!

  Comment by އައްޑޫ ކޫދަށް — October 18, 2008 @ 10:48 am

 18. ތައައި ﷲގެ ޙަޟްރަތި ހިށަފެއިދީ؟ ނުވަތަ ތަކީ ވަޙީ ބާވައިލައްވާ މީހަކީ
  މައުމޫނަކީ މުއުމިނަކާކަން އަންނި އަކީ ފާސިޤަކާ ކަންއެނގެނެއި.
  ފާސިޤުންނަކީ ﷲ ޙަރާމް ކުރެއްވި ކަންތެތަށް ވާގިދެރެ އެކަންތެތި ކެރާމީހުން ތޯ ރެއި ޓީ ވީ އަސް ނިބަލައިދީ މަރުމޯލު
  ރާއްދެ ތިބިހެއި ކަސްބީން އޮރިޔާންކޮށްގެން ސްޓޭޖް މައްތަށް އަރުވަގެން ނެށުވިތާން ނިފެނެއި ؟؟ އަންނި ކެމްޕެއިން ކެރާށާއު ކޭފެއި ވެރިކަމަށް ދަހިވެގެން ވޭނިވޭ ނިއެގިގެން ދުވަހަށަސް އެކަހަލެއި ގޮތްކުދު ޖަރީމާއް ތެބެހިނގުވީ؟ ޙިމާރުގެ އަޑަކީ އެންމެ ހުތުރު އަޑޮ އެކަމަކި އެތެއި އެއަޑޮ ލައްވަލައްވަ ހިށެޔަސްއެދެ ބެނިޔޭ
  މަކީ މިރާއްދެ ހިށި އެންމެ ދީން ކުރިއަރުވާ މީހާއު. ހެއު ވިސްނޭ ކޭޔަށްއެވާހަކަ ގަބޫލު ކެރާނެއި ދެރައި ތަކަހަލެއި ޖާހިލުން މިޤައުމެ ތިބޭކަން.

  Comment by Mr.bulbulaa — October 18, 2008 @ 11:04 am

 19. އެހެންދީ. އަފިރިން ހަމަދޭނެހި އަންނިއަށް ވޯޓް. އެއީ ހަސަންމެންނަސް ބުރުމާމެންނަސް އެންމެނަސް ބޭނުންވެގެން މިތިބީ އިސްލާޙް މައުމޫނަ މިކަންތަނިވޭހެ، އެންމެން އެބަހިވެން މިފަހަރި އައްޑުއެންމެންގެ ވޯޓް އަންނިއަށް
  ހިތަދޫ – ހަސަންދީ

  Comment by Hassan Didi — October 18, 2008 @ 12:27 pm

 20. ކޮންކަލަކި ތައް ވަޙީ ބާވައިލެއްވެނެއި އަންނި އަކީ ފާސިޤަކާއު މައުމޫނަކީ މުއުމިނަކާއު ކޭފެއި. ފާސިޤުންނަކީ ﷲ ޙަރާމް ކުރެއްވި ކަންތެތި ފައުޅުގައި ކޮށް އެކަމަށް ވާގިދޭ މީހާ. ރެއި މިރާއްދެ ތިބިހެއި ކަސްބީން ސްޓޭޖް މައްތައް އަރުވަގެން އެވެރިން ގެ 5ކިލޯގެ ކިރިދޭތިދޭއްތަށް ތަޅުވާތަން ބަލަގެން އިހައިހަ ހިށީޔަސް އަންނިދީ؟ ބެކް ގްރައުންޑެ އޮރިޔާމުން ތިބެގެން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ނަށަނީ އެކަމަކި މައުމޫނަށް ގަންނަ މޫމިނާ އެވެރިން ކުރިމައްތެ ހިށެ އިސްލާމްދީނާއު، މަމީ ދީނީޢިލްމުވެރިޔަކާއު ކޭފެއި ވީދެނީ. މީބަހާއި ޢަމަލާއި ދިމާނިވޭވަރަ. މަ އިހައި އިހައި މަރަވެގެ.

  Comment by Mr.maaniu — October 18, 2008 @ 2:15 pm

 21. އަފިރިންނާއު ނިބެނަ ތައް އެގޭނެ ތަގޭ އެކަނި ވާހަކަ ދައްކާއް.
  ތައް ވަޙީ ބާވައި ލެއްވެނެއްޔާ ތައް އަންނި އަކީ ފާސިޤަކާ ކަން މައުމޫނަކީ މުއުމިނަކާ ކަން އެގެނެއި. އެހެންވެދީ ރެއި ޙޫރަލް ޢީނުން ކިރިތަޅުވާތަން ބަލަގެން އިހައިހަ ހިށީ؟

  Comment by Mr.Abulla — October 18, 2008 @ 2:23 pm

 22. ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒު ސ. މީދުއަށް ހެޔޮ އެދިގެން މީދުއަށް ގޮސްގެން އެބައުޅޭ މައުމޫނަށް ވޯޓް ހޯދާން މުސްކުޅިވެރިންގެ ބޮލަށް އެރިގެން. މީ މީދުއަށް މިހާ ހެޔޮ އެދޭ މީހެއް ނަމަ މީދޫގެ އެއްވެސްއެއްޗެއް ނުވިސްނޭ ޅަ އަންހެން ކުދީން ގޮވައިގެން ލަންކާ އަށް ގޮސްއެކުދީންގެ ޢިއްފަތް ނަގާނުލާނެ. ހުނ…

  Comment by Mr.Ahu — October 18, 2008 @ 2:31 pm

 23. ސާބަހޭ އަންނި

  Comment by Anonymous — October 18, 2008 @ 2:59 pm

 24. އެންމެންވެސް ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދަނީ. ފަހެ ދީނަކީ އެމީހަކު ހިފެހެއްޓީމަ ހިފެހެއްޓޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ވަކި މީހަކު ހުރެގެން ވާ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އަންނި އަކަސް މައުމޫނަކަސް ހެވެއެވެ. ދިވެހިންނަށް ރަނގަޅު ގޮތް ރަނގަޅެވެ. -އޭޝް-

  Comment by Anonymous — October 18, 2008 @ 4:10 pm

 25. ތިވަރަށު ރަގަޅު ކަމަކެވެ

  Comment by munawaru — October 18, 2008 @ 7:17 pm

 26. މައުމޫނު ކުއްލައިވައްޓަލައު ، އެޔަކީ މުސްކުޅިއަށް، ނަސްރީނާޝަސް އެގޭހެއް އެޔަ މުސްކުޅިވެގޭ ކަން، ބެއްޔާ ކިޔަންވެގެން ތަތެހިގަނީ..!!

  Comment by dhashinaraaa — October 18, 2008 @ 8:18 pm

 27. ކޮންމެ 5 އަހަރުން 1 އަހަރަކީ މައުމޫނު ހުވަދު އަތޮޅާއި އައްޑު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން މަތިން ހަނދާންވާވަރު ބޮޑު ކަމުން ރޭގަނޑުގެ ނިދިން މަޙްރޫމްވެ ހުރެގެން ވިސްނަމުންދާ އަހަރެއްކަން މިޗެނަލްތެރޭ ދަތި ދިރިއުޅުމުގައި ތިބޭމީހުން ދަންނަ ސިޔާސަތެއް. އެކަމަކު މިދިޔަ 4 އަހަރު މިދިޔައީ އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް ވިސްނަމުން. މިބައްޔަށް ފަރުވާއެއް ހޯދަން ނިކުތް މަރަދޫ ވައްޖީގެ ޝަރީފު ދިޔައީ ވަރަށް ހަޑިބަހުރުވައިން މައުމޫނަށް ބަސްތައް އުކަމުން. ތަފާތު ތަންތަނުގައި ތަފާތު ޖަލްސާތަކުގައި އެންމެ ގިނައިން ޒަޢީމާދިމާލަށް ގޮޅާބޯގޮވަމުން ދިޔަ. މިކަހަލަ ފަހުލަވާނުން ގަންނަންވެގެން މައުމޫނު ވިސްނަމުން ދިޔައީ. އަދިވެސް މުޅިން ކާމިޔާބެއްނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް މައުމޫނަށް ވޯޓްދޭންވާނީ މިކަންތައް މަތީން ހަދާން ކޮށްގެން.

  Comment by Hassan — October 18, 2008 @ 9:37 pm

 28. ވެރިކަމަކީ ﷲ ދެއްވާ އަމާނާތެއް! ގާނޫނު އަސާސީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެފައި އެބައޮތް. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާޖިބަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އިޖްތިމާއީ ހިދްމަތް އަދި އެނޫންވެސް ހިދުމަތް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ދިނުމަށެވެ. މައުމޫނުގެ ތިރީސް އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮން ހައްގެއްތޯ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކޮށް ދިނީ. ބަލާބަލަ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭރައްޔިތުންނަށް ސަޕްލައިފެން (ސަޕްލައިފެނަކީ ސާފުބޯފެން ކަމަށް ބުނާ އެކަމަކު އޭގައި ލޮނުގެ އަސަރުހުންނަ ކިޑްނީގެ މައްސަލަތައް ދިމާވޭ) އަދި އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަޢައްޔަރުވެފައިވެފައިވާ ފެން (ފުރާޅުން ނަގާފެނަކީ ސިއްޙީގޮތުން ރަގަޅު ފެނެއްނޫންކަމަށް ޑޮކްޓަރުން އެބަވިދާޅުވޭ، ވޭރޭފެނުގެ ސަބަބުން ކިޑްނީގެ މައްސަލަތައް ދިމާވޭ). ސަރުކާރުން އެންމެންނަށް ސާފުބޯފެން ކޮންމެގޮތެއް ހަދައިގެންނަމަވެސް ހަމަޖައްސާދިނީމާ ވާނީ ކީއް؟ ދެން އޮތީ ސިއްޙީ ހިދުމަތުގެ ހަމަހަމަކަން. މާލޭން ރަގަޅު ހިދުމަތް ލިބޭ. އެކަމަކު އަތޮޅުތަކުގެ ހޮސްޕިޓަލުން ރައްޔިތަކު މާބޮޑުވަރުވީމާ މިއަންގަނީ މާލެދާން. ދެން މާލެދާން މިޖެހެނީ އެބަޔަކު އަމިއްލައަށް ޚަރަދުކޮށްގެން. ހަމަހަމަކޮށްދޭން ބޭނުންނަމަ މާލެދާން ހިނގާ ޚަރަދާއި އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް (ނިދުމާއި ކެއުމަށް) ކޮއްތުފައިސާކޮޅެއް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާދިނީމާ ވާނީކީއް؟ ދެން އޮތީ ރަނގަޅު ކާނާ (ޙާއްޞަކޮށް މޭވާއާއި ތަރުކާރީ) ރާއްޖޭގެ %90 ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބުން. އެންމެންނަށް ރަނގަޅު ކާނާ އަތްފޯރާއަގުގައި ގަނެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސާދިނީމާ ވާނީކީއް؟ ދެން އޮތީ %95 ރައްޔިތުން (ޚާއްސަކޮށް ކައިވެނިކޮށްގެން ތިބޭ ދެމަފިރިންނަށް) ގެއެއް ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަން އެބަޔަކު އަމިއްލައަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ މުޖައްރިބު ކަމެއް، އަދި ހުވަފެނުންވެސް ދެކޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިސަރުކާރުން 40 ނުވަތަ 50 އަހަރުދުވަހުގެ ދިގުމުއްދަތަށް ދެއްކޭގޮތަށް ލޯނު ހަމަޖައްސާދިނީމާ ވާނީ ކީއް؟ ދެން މަސްތުވާތަކެތި ގައުމަށް އެތެރެނުވާ ނަމަ މިއަދު މިގައުމުން މިފެންނަ ބިރުވެރިކަން (މާރާމާރީ، ވައްކަން، ކަޓަރުއެޅުން، ހަޑިބަހުރުވަ، މިހެންގޮސް އެތައްކަންތައް) ރައްޔިތުންނަށް ތަޙައްމަލުކުރާކަށް ނުޖެހުނީސް. މައުމޫނުގެ ހިގާދިޔަ 30 އަހަރުގައި ރައްޔިތުންނަށް މިބުނާ ހައްގުތައް ލިބިދީފައެއްނެތް. އަދި ދެން އޮންނަ ގަދަފަސް އަހަރޭ ބުނާ މެނިފެސްޓޯގައި ވެސް މަތީގައި ދެންނެވި ހުރިހާކަންކަމަށްވެސް ހަމަހަމަވާނޭ ކަމުގެ އެއްވެސް ގެރެންޓީއެއް ނެތް. ދެން ކިހިނެއްތޯ މައުމޫނަށް ވޯޓްދޭނީ. މުއުމިނެއްތޯ ފާސިޤެއްތޯ، ޢިލްމުވެރިއެއްތޯ، ދީނީވާހަކަދައްކަން އިނގޭ މީހެއްތޯ ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ބަލަންވީ އެމެނިފެސްޓޯއެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްގުތަކުގެ ވާހަކަ އޮތްތޯ. އަޅުގަނޑަކީ މަތީދެންނެވުނު ޙައްގުތަކުން މަޙްރޫމުވެފައިވާ މީހެއް. ދެން ކާކު މިކަމާއި ވިސްނާނީ. މަތީގައި ބުނެވުނު ޙައްގުތައް ބޭނުންނޫންނަމަ މައުމޫނަށް ވޯޓްދީ! އަޅުގަޑުގެ ޥޯޓް އިއްތިޙާދަށް މިދެނީ މައުމޫނުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ކަމަށްވާތީ! އޭ ﷲ، އަހަރެމެން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި، އާމީން. -ރާއްޖެތެރޭގެ ރައްޔިތެއް-

  Comment by Anonymous — October 18, 2008 @ 10:17 pm

 29. ބެއްޔާ ސައްޕައް ޖަހަލައު ، ފައިތޮށިފާރަކުން އެޑައިދެރެފެއި ވެއްޓަލަ.

  Comment by haa — October 18, 2008 @ 11:47 pm

 30. ސާބަހޭ އަންނި ތިކުރާ ހިއްވަރަށް. ކާމިޔާބުއޮތީ އަންނި އަށް، އަހަރެމެން މިތިބީ އަންނިއާއި އެކުގައި، ތިއީހަމަ ދެވަނަ މަންޑޭލާ އަދިތިއީ ގަދަ ހީރޯއެއް، ދިވެހިލޭ ހިނގާ ބަތަލެއް. މައުމޫންގެ އަނިޔާވެރި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ނިންމާލެވޭނެ ހަމައެކަނި ވިސްނުންތެރިއަކީ ތިއީކަމާ މެދު ސައްކެއްނެއް..
  އާއިލީ ވެރިކަމާއި އަންނަން އޮތް ޖީލް ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލާކަ…

  Comment by Faiz(7895763) and Alim. — October 19, 2008 @ 2:27 am

 31. ބަލަ 30 އަހަރަ މައުމޫނަށް ތަފިރިޔެ ވޯޓުލީ. އަވަ ނިލަން. ތަފިރިޔެ މައުމޫނު ހޮވަނީ، ދެން ހޮސްޕިޓަލުން ބޭސްނިވެއްޔައު، ވަޒީފާނެތާއު ކުދިން ބަސްނިއަހައި ފައްބޮނީޔައު، މުދަލާއި ޙިދުމަތުގެ އަގަ އެހައި ބޮނޑާއު ބެނަފެއި ފަހަތުން މިބެނަނީ މައުމޫނު ވަރަށް ނެތާއު. ތެލެކަށް ދައްކަނީ އަފިރިން ބެނަނީ ރުޑިވާހަކާއު. ތަފިރިން މައުމޫނަށް ވޯޓުލާފެއި އެޔެހޮވަފެއި ދެން ނިބެނާހެތި އެކެއްތަކާއުވަސް. އަފިރިޔެސް މަޑުންދެން ނިތިބޭށުމާ! އެކަމަކި ބެނަތާ! މައުމޫނު މިފަހަރަ ނިހޮވޭހެއް ތަފިރިންކަހަލެއި ދެބޯކެހިން ވޯތުދިނަސް…ނިކަން އިރާދަކުރެއްވިފެހެނާ ބަލާއް ތިބޭހެތި…=ނިކްސް=

  Comment by Anonymous — October 19, 2008 @ 2:58 am

 32. މައުމޫނަށް މިފަހަރު ކުޅިދައްކާލާނަން

  Comment by Azxy — October 19, 2008 @ 7:38 am

 33. ބަންޑާރަނައިބަކައްހުރެގެން ހިތުހުރިހާގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މައުމޫން ނުދިނުމުން ކޮންމެވެސް އެހެންބައެއްގެ ވެރިކަމުގައި ނަމަވެސް އަމިއްލަފައިދާތަކެއް ހާސިލްކުރަން ހަސަން ސައީދު ފޫގަޅާފަ މިހާރު މިހިރީ.. ކޮބައިތޯ އެއަމިއްލަ ފައިދާއަކީ.. ސިޔާސީ މައިދާނުގަ މަޤްބޫލްވުން.. ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ވެރިކަން ލިބިދާނެކަމުގެ އުންމީދުގަ.. އެކަމަކު ބުނަން މީނަގެ މިސާލަކީ އެޑީޕީގެ ރަނިންމޭޓްއަށް ސިޔާސީ މައިދާނުގަ ވީގޮތް. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަންމަނިކަށްވެސް ވަރަށްގިނަ ބައެއްގެ ތާއީދު އޮތް ފުރަތަމަ ކިޔަވައިގެން އައިތަނާ.. އެހެންނަމަވެސް އޭނަ ސިޔާސީމައިދާނުގަ އުޅެގަތްގޮތުން މިހާރު އޭނާއަށް ތާއީދުކުރާ މީހަކު މިރާއްޖެއަކުނެތް. މިކަންވަނީ ސާބިތުކަމާއެކު ތައްޔިތުން ދައްކުވައިދީފަ.

  Comment by asif — October 19, 2008 @ 10:19 am

 34. މައުމޫނު މިފަހަރަ ޖެހޭނެއި އަޅިލާގަންނަށް. އައްޑޫއިން ހިގައު 99% މައުމޫނާއި ދެކެޑަށް ވޯޓުލާއް. އައްޑުގެ ރައްޔިރުންނަށް 30 އަރަދިން ނިކަމެތިކަން މައުމޫނަށް މިފަހަރަ ޖެހޭނެއި ހަދާން ކޮށްދޭ. =ނިކްސް=

  Comment by nix — October 19, 2008 @ 11:11 am

 35. އައްޑޫމީހުންނައް ދަންނަވާ އޮތީ އެންމެވާހަކައެށް، ޑީއާރުޕީން ލާރިދީފިއްޔާ ހިފާށޭ. އެކަމަކު މިފަހަރު ބަދަލަކަށް ވޯޓްއަޅާށޭ އެއީ އެމުސްކުޅިބެ ތިމަންނަމިވެނި އެވެނި ކަމެއްކޮށްދޭނަމޭ ބުންޏަކަސް ނުވާނެ، ވާނެ ނަމަ މި އިލެޝަން ކާމިޔާބު ކުރަންވެސް ލައްކަގިނަ ކަންކޮށްދީފަ އިންނާނީ، އެމުސްކުޅިބެއަށް މިފަހަރު މިދިމާވި ޕްރެށަރުގައި ނުކޮށްދެވުނުކަމެށް ފަހުން ނުކޮށްދެވޭނެ. ޤައުމުގެ ހުރިހުރިހާ ފައިސާއެށް ބައްކޮށްގެން އަދި އެފާއިސާ ބޭކާރުގޮތުގައި ހުސްކޮށްލީ. 30އަހަރުކުރި މިނުލަފާ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަމާ ހިގާ.

  Comment by suja — October 19, 2008 @ 12:10 pm

 36. ހުސެއިން ޖާހިލުއަށް މިފަހަރަ ޗެސްޓް އޭ ކޮންތައްކަން އެނގޭހެއް އިރާދަކުރެއްވިފެހޭ.

  Comment by addu hussain — October 19, 2008 @ 3:40 pm

 37. ޑީއާރުޕީގެ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރު ހުސަން ސާލިހު އަށް ސާބަސް. ހުސަން ސާލިހު އަކީ ތިސަރަހައްދުގަ ހުރި ހަމަ އެކަކަށްވެސް ނުކުޅެވޭ ވަރުގެ ފަހުލަވާނެއް. ތިކަހަލަ ހާސް މީހުންނަށް އޭނަޔާ ނުކުޅެވޭ ވަރުގެ ބަތަލެއް. އޭނަ އެކަނިހުއްޓަސް ފުދޭނެ.

  Comment by shukoor — October 19, 2008 @ 7:14 pm

 38. މީ ކޮންކަހަލަ ފިނޑި ބަޔަކު ބަލަހައްޓާ ފިނޑި ސައިޓެއްތަ؟ ހަމަދެން ތިމާމެނަށް ރަނގަޅަށް މީހަކު އެއްޗެއް ލިޔެފިއްޔާ ޖަހާފަ އެނޫން ހުރިހާ އެއްޗެއް ނުޖަހާ ކަޑުކޮސް ބަޔެއް ދޯތީ؟

  Comment by aisth — October 19, 2008 @ 11:43 pm

 39. އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން މިފަހަރު ހޭލުންތެރިވުމަށް ގޮވާލަމެވެ. ހަސަން ސާލިހުމެން ކަހަލަ ހަމަނުޖެހޭ މީހުންގެ ވާހަކަ އަޑު ނޭހުމަށް އާދޭހާ އެކު ދަންނަވަމެވެ. މައުމޫނަށް ވޯޓު ނުދޭށެވެ. އަޅުގަޑުމެން މިއުޅޭ ނިކަމެތި ހާލު ހަދާންކުރައްވާށެވެ. މީހަކު ބަލިވެއްޖެއްޔާ ތިމާގެ މީހުނަށް ފައިސާގެ އެހީއަކަށް އެދި އަބަދު އަހަރުމެން އާދޭސް ކުރާހަދާން ނެތިނުލައްވާށެވެ.

  Comment by Addu ge Rayyitheh — October 20, 2008 @ 1:55 am

 40. އަފިރިން މިތިބީ މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުން ބޭހުންމަހުރޫމު ކޮއްފެއި. ތައުލީމު އަފިރިންގެ ކުދިންނަށް ދޭނެ ގޮތަނެއް. ވަޒީފާ ހޯދާއް އޭއްޖެހެނީ މާލެއަށް، އެތަނުން ލިބޭ މުސާރަ އަފިރިން މާލޭ މީހުންނަށް ދެރަހުސް ވެނީ. އާއިލާތައް ވަކި ވަކިވެ ވަރީގެ އަދަދަ ގިނަވީ. ޑޮކުޓަރުންގެ އެހީނިލިބި މަރަވީ ކިތައް މީހުން؟ މިސަބަބާއި ހެދީ މައުމޫނަށް ވޯޓުނިދެއު.

  Comment by addu meeheh — October 20, 2008 @ 2:06 am

 41. ހުސެން ސާލިހުހީކެޑެއި އެޔަ ޔާމީނުއަތުން ފުރެއި ލާރި ހޯދަގަން އެޔަ އައްޑޫން %60-80 ވޯޓުހޯދާށުމާއު ބެނިމެއި އެހެން ވޭހެއްތިހެން. އައްޑޫމީހުންނަކީ އެޔަގެ އަޅާ ދީ……… މައުމޫނުގެ އަނިޔާވެރިކަމުން އަފިރިން ސަލާމަށް ވޭނެއި އެޔަ ވެރިކަމުން ދުރުކޮއްގެން. ވީމެއި އެހެކާސް އެޔައް ވޯޓު ނިލުން އެދެން.

  Comment by addu zuvaaneh — October 20, 2008 @ 2:16 am

 42. ފާއިތުވެގެންމިގޭ30އަކަށް އަހަރި އެތެރެ ދިވެހިންގެ މަސައްކަތުން ހޯދި ފާއިސާ ނާޖާއިޒުގޮތެ ބޭނުންކޮށްގެން، ވެރިކަންކެރަމުންއާ އާއިލާއި އެވެރިންގެ ރަށްޓެހިން ވޭނޑެމުންއޭ ލަގްޒަރީ ދިރިވޭނޑުން، އަފިންނަށް އަދިޔަސް އިހްސާސް ނިވޭފެހޭ، އަފިންނަކީ އިންސާނުންގެ ސަފި ތިބި ބާކިންކަމާއިމެދެ ސުވާލަ އުފެދެއި! ދިވެހި މުޖުތަމައު އަދަމިއޮތީ ކުދުން ބޮނޑަށް ކޮރަޕްޓްވެފެއި، މިވަރަ ވިސްނޭވަރަ ސިކުނޑިއަކަސް އަފިރިންގެ ނެތް! މިވަރަ ކަމަށް އަވަ ނިދަކުން……..އަފިރިން ހައުދަހައި ގަމާރަ އޭ!

  Comment by megas — October 20, 2008 @ 9:15 am

 43. ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް އެންމެ ވިސްނޭ މީހުންނަކީ އައްޑު ރައްޔިތުން، މީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހަޤީޤަތެއް. ކޮންމެ ދާއިރާއަކުންވެސް އެންމެ ކުރީސަފުގަ އެބޭފުޅުން ސާބިތުކުރާނެ، އަދި އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާއި ތޫނުފިލިކަން އެނގުނީސް އައްޑޫ ރައްޔިތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިވެޓޫވި 30 އަހަރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ސަރުކާރުންކޮށްދީފައިވާނަމަ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ސާބަހޭ އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް، މިފަހަރު ވޯޓާއި ދޭތެރޭ ރަނގަޅަށް ވިސްނާވާށޭ…..(.މާލޭ ރައްޔިތެއް)

  Comment by Anonymous — October 20, 2008 @ 11:19 am

 44. މަހުވެއި އފިރިއެ މައުމޫނައް ވޯޓް ނިދޭށުމާ..އޭބޮނޑޮ މުސްކުޅިއަ….މިފަހަރަ އިއެފޫކެޑެ ސައްޕަ ޖަހާނެއި

  Comment by nazeem — October 21, 2008 @ 6:57 am

 45. މަހުވެއި މައުމޫނު ބެނީ އަފިރިންނަކީ ވަތަނީ މީހުންނާއު…ބެނިކޯ އިއެއް މާލެން ލިބެނެ ވޯޓް ވަތަނީނިވެ އަފިރިން ހަސަނުއށް ވޯޓްދިންމެއި ވަތަނީވީ މއްހީވެނީ ރުނޑިއައު ކޭމީހަކާހެން…މިފަހަރަ ކުއްލައިވައްޓަލާނެއި ބެޔާ

  Comment by nazeem — October 21, 2008 @ 7:02 am

 46. އަފިރިން ހަސަނަށް ދިން ވޯޓަކީ ވަތަނީ ވޯޓަކާއު ބެނިކޯ އެއަށް ނިއެގެއި ހަސަނު ގާބިލު މީހަކާށް ވޭހެދީކަން އުތުރެރެންނާއި ދެކުނެން ހަސަނަށް ވޯޓު ދިނީ. މައުމޫނު ހީކެޑެއި އެހެން މީހުންނަށް ލިބެނެ ވޯޓު އިއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް. ދެކުނެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކާ މައުމޫނު އަށް ވޯޓު ނިދޭހެއްތިޔަ. ދެކުނުން މައުމޫނުއަށް ވޯޓު ދިންމައި މީހުން ހީކެރަނީ ތަހުޒީބް މީހުންނަސް މައުމޫނު އަށް ތާއީދު ކެރަނީ ކަމަށް.

  Comment by hara — October 21, 2008 @ 6:25 pm

 47. ާއައްޑޫ އެންމެންނަސް ވަތަންއެދޭގޮތައް ބަދަލަކަށް ވޯޓް ދޭހެތި

  Comment by Anonymous — October 22, 2008 @ 8:15 am

 48. އެންމެންނަސް އެއްބައިވެގެން ބަދަލަކަށް ވޯޓާދޭހެތި

  Comment by heuedheyfaraatheh — October 22, 2008 @ 8:19 am

 49. އައްޑޫއަތެޅެ ރައްޔިތުންނޭ މިފަހަރަ މި ވެރިކަން ބަދަލުކެރާއް ހިއްވަރާއިއެކީ މަސައްކަތްކެރާހެތި، އިރާދަކުރެއްވިފެހޭ އަފިރިން މިކެރާ މަސައްކަތަށް ކާމިޔާބު ދެއްވާށި އާމީން…….ވައްސަލާމް

  Comment by heuedheyfaraatheh — October 22, 2008 @ 8:25 am

 50. ހުސެން ސޯލިހް އަށް
  މައުމޫން އެކެހުން ލިބޭ ކުދުކުދު ފައިދާ އަކަށް ޓަކައި މިޅިހިތަދޫ ހަލާއް ނިކޮށްފެލެ…..މުސްތަގުބަލަކީ ހުސަން ސާލިހް އަށް ނުން…. ހުސަން ސާލިހް ގެ ދަރިން އަދި ދަރިންގެ ދަރިން……އަދި އައްޑޫ ދެން ތިބިފެހޭތިބި ނިކަމެތި ރައްޔަތުން ގެ ދަރިން އަދި ދަރިންގެ ދަރިން….ތިމާއް އެކަނި ލިބޭ ވަގުތީ ފާއިދާއި ދޭތެރެ ނިވިސްނަ ފެލެ…މިޅި އައްޑޫއެއި ދޭތެރެ ވިސްނަ ފެލެ….އަފިންނަށަސް އެގެއި ތޭ މަސްހޫރު މީހަކާކަން…އެކަމަކި އެމަސްހޫރުކަން ތަންކެޑަށް ރަންގަޅަ ގޮތެ ބޭނުން ކޮށްފެލެ…ނުންފެހޭ މުސްކުޅިވޭ ދުވެހި ވަރަށް ހިތި ކަންތެތި ތަކާއި ކުރިމަތިވޭނެއި….މިފަހަރަ މައުމޫން އަތުން ލާރި ހޯދަގެނަސް އަންނި އަށް ވޯޓްލާއް ވިސްނަފެލެ….އޭކަން ނިއެނގެއި ރަންގަޅަ ގޮތަކީ….އަންނި އަކީ އެހެއި ގޯސް މީހަކާ ހެން މަކަށް ހީނިވެއި….މީހުންކުރިމައްތެ ތިމާގެ ޑިގްނިޓީ އަށް ހެރަފުސް އަރާ ކަންތެތި ނިކޮށް ހިންނެއް ވިސްނަ ފެލެ..
  އަވަ އުއްމީދުކެރަން މި ވާހަކަ ކެޑާއި ދޭތެރެ ހުސެން ވަރަށް ރަންގަޅާއް ވިސްނާހެއް ކަމަށް……….

  Comment by Abdulla — October 24, 2008 @ 12:44 pm