Wathan Edhey Gothah – MDP » ވަތަން އެދޭގޮތަށް” ޖަގަހަ- 17.10.08″

October 18, 2008

ވަތަން އެދޭގޮތަށް” ޖަގަހަ- 17.10.08″

Photos by M I Maniku

11 Comments

 1. މާތް ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު މުޅި ޤައުމު ނުކުމެ މިކަން ނިންމާލެވޭނ. އަހަރެމެންނީ ޤައުމު ނޫނީ އެހެން އެއްޗެއް ނެތް ކަމަށް ދެކޭ. ދީންވެރި ޤައުމީ ބައެއް. މިކަންވާނީ އަހަރެމެންނަށް

  Comment by Hussain Nazeer(NOONU) N.Lhohi — October 18, 2008 @ 5:29 pm

 2. ސާބަހޭ އަންނި

  Comment by Anonymous — October 18, 2008 @ 5:31 pm

 3. ކުލުދުއްފުށި މަސްހޫރު ބަރޯއަލީ ކިޔާ މީހަކު ކުޅުދުއްފުށީގައި އެތައް ބަޔަކަށް ފައިސާ ބަހަމުން އެބަގެންދެއެވެ. އޭގެތެރޭ ވަގުނޫޓްވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި ކުރީފަހަރެކޭ އެއްގޮތައް މިފަހަރުވެސް އެތަކެތި ބޭނުންކުރާ ބައެއް ގުރޫޕް ތަކަށް މަސްތުވާތަކެތި ދޭން ބެރުއާދަނު ކިޔާމީހަކު ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. ބޭނުމަކީ ދެވަނަބުރުގެ ވޯޓްލާދުވަހު ރަށުތެރޭ ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމާއި ޒުވާނުންގެ ގިނަބަޔަކު ހައްލާލުމެވެ.

  Comment by asraf (male) — October 18, 2008 @ 10:30 pm

 4. މައުމޫނު އިސްތިއުފާ ދޭންވެއްޖެއެއްނު ! މުސްކުޅިފުޅު ވެގެން ހިނގުމަށް ދަތިފުޅުވާ އިރުވެސް ކޯއްޗެއް ނުކެވިގެންތޯ ތިއުޅުއްވަނީ !

  ކެމްޕޭން ކިޔާފަ ތި ދުއްވައިގަންނަނީ އައްޑޫއަށް!! އަހަރެމެންގެ އަތޮޅަށް އަރާނެ ކަމެއް ނެތް ..ބޮޑިއެއް ލިބިދާނެ!!!

  Comment by addu — October 19, 2008 @ 12:24 am

 5. އަހަރެމެން މިހާ މާތްވީމަ އަހަރަމެންނަށް މިކަން ކުރެވޭނޭ! ގެރޭ!

  Comment by Anonymous — October 19, 2008 @ 9:53 am

 6. މައުމޫނުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ހަޤީގަތް ރޭގަ މޫސަދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުން ހަމަޔާއި އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ އެންމެހާ ދިވެހިންނަށް ހާމަވެއްޖެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަމެވެ. އަދި އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާތައް ވީވަރަކުން ބެއްލެވުމަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަމެވެ. އަދި ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައުމޫނުގެ ނުފޮރުއްޕާނުން ސަލާމަތް ވުމަށްޓަކާ ގިނަގިނައިން ﷲގެ ހަޞުރަތުގައި ދުޢާ ކުރުމާއި އެކު އިއްތިހާދުގެ ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 ކަށް ވޯޓް ދެއްވާށެވެ. މުހިންމީ އަންނިއެއްނޫނެވެ. މުހިންމީ ޤާނޫނުގެ ވެރިކަމެކެވެ. މުހިންމީ މައުމޫނާއި އޭނާގެ އަޢުވާނުންގެ ބަލާއިން ދީނާއި ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރުމެވެ.

  Comment by Mohamed — October 20, 2008 @ 10:36 am

 7. އަންނި ތިކުރާ މަސައްކަތައް އަޅުގަނޑު ސާބަސްދެނ. އަދި މިގައުމައްޓަކާ ތިކޮށްދިނ ކަންތަކަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރި ކަމާއި އެކު ޝުކުރުވެރިވަން. އަޅުގަނޑު މިހުރީ ހަމަ އަންނި އާއި އެކު، އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މީ އަހަރުމެނގެ ފަހަރު.

  Comment by shain(naifaru) — October 20, 2008 @ 11:25 am

 8. މި ފަހަރު ދެން އިތުރު ގޯސްތަކެއްނުހަދާ (ބައިބައި ނުވެ) ހިނގާބަ މިކަންތަށް ނިންމަން / އައްޑޫގެ ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންހާއްސަކޮށް ހުރިހާ އައްޑޫގެ ރައޔިތުންނަށް ގޮވާލަން އާއްމުކޮށް ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލަން
  (ތިބޭފުޅުންގެ ފުރިހަމަ އިޖާބައެއް ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދު ގައި ހުރި ދިވެހި ދަރިއެއް) ސަލާމް

  Comment by mode — October 20, 2008 @ 5:31 pm

 9. އަހަރެން ބޭނުމީ މުހައްމަދުނަސީދުގެ ވެރިކަމެއް ! ގޮޅާބޯ އިސްތިއުފާ ދެއްވާ!

  Comment by Ahmed Ali — October 20, 2008 @ 9:51 pm

 10. ަައަންނި މާކުޅިގަދަވެގެން ނޫޅޭތި.ކިތައްމެ ވަރަށް އުޅުނަސް ހަމަހޮވޭނީ މައްމޫން .

  Comment by rooma — October 20, 2008 @ 11:32 pm

 11. އެމްޓީޑީސީން އާއްމުރައްޔިތުންނަށް ވިއްކަންނިންމި 40 ޕަސެންޓްގެތެރެއިން 27 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ދިވެހިނިކަމެތިރައްޔިތުންގެ އައިޑިކާޑުއަތުލާފަ ކުޑަކުޑަ ލާރިކޮޅެއްދީފަ ހިއްސާތައްގަނެ އަމިއްލަކޮއްފަ އެވަނީ “ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް” އެހެންނުންތޯ. މީ މިއަދުފެންނަން އޮތް ހަޤީޤަތް..

  Comment by ahanmaa — October 21, 2008 @ 1:00 am