Wathan Edhey Gothah – MDP » ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ލަވަ

October 26, 2008

ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ލަވަ

107 Comments

 1. މައުމޫން 30 އަހަރުގެ ވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިއްޔާ އަންނިގެ ތަޖުރިބާ މާބޮޑު، އެއީ އަންނި އައީ ރައީސް މައުމޫން ހިންގާ ހުރިހާމަގެއް ބަލަމުން އަދި ރަންގަޅު މަގު ހޯދަމުން އެހެން ވީއާއި އަންނިގެ ތަޖުރިބާ މާބޮޑު

  Comment by mohamed — October 26, 2008 @ 7:18 pm

 2. މިވީޑިއޯ ނުފެނޭ މަށަކައް؟؟؟ އެހެން މީހުނައް ފެނޭތަ؟؟

  Comment by githeyo — October 26, 2008 @ 8:21 pm

 3. ވަރަށްވެސް އިންސްޕިރޭޟަނަލް ލަވައެއް މީ. މި ލަވަ ޓީ.ޥީއެމް، ވީ.ޓީވީ އަދި ދި ޓީވީ އިން ވީހާވެސް ގިނައިން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެއްވުން އެދެން. އަޅުގަޑުމެންގެ މި ގައުމު ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ގެނައުމަށް ހުރީހާ ބޭފުޅުންވެސް އަތުގޮޅާލަމާ! ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ބަދަލަކަށް އެ ބޭފުޅަކަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް މި އޮތް ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅުގާ ކުރައްވަމާ!
  ﷲގެ އިރާދަފުޅާ އެކު މިފަހަރު ބަދަލުވާނެ!

  Comment by Anonymous — October 26, 2008 @ 10:08 pm

 4. އޮބިނޯވޭ މި ލަވަ….. ފުރަތަމަ އަޑުއިވުމުން ވެސް ރޮވުނު… ރާއްޖެއާ ކިތަންމެ ދުރުގަ ހުއްޓަސް އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ވަތަންއެދޭގޮތަށް އަންނި އާ އެކު

  Comment by sappe — October 26, 2008 @ 11:30 pm

 5. އެބަހުރި ތަފާތު ކޮލިޓީ އެއް….

  Comment by Isham — October 27, 2008 @ 12:57 am

 6. ސޯސަންމަގުން ހިގާފައިދަނިކޮއް އިސްއުފުލާލިތަނާ ބޮޑުފުރޭތައެއް ފެނުނުހެން ހީވިއެވެ. ބުރިތައް ގިނަކަމުން ގުނަންނޭގޭހާ އުސްމިނުގައި އަޅާފައިވާ އިމާރާތެއްގައި ބޮޑު ސިންގާ މައުމޫނުގެ ފޮޓޯ އެއް ހުއްޓެވެ. ތިރީގައި ލިޔެފައިވަނީ އާ އުސްމިންތަކަށެވެ. އަޅުގަނޑު ހިތައްއެރިއެވެ. މިތަންއާއުސްމިންތަކަކަށް ގެންދަން ވިސްނަނީމަ ވެއްޓޭނީ ކައިރީގައިތިބި ނިކަމެތި ދިވެހީންގެ ގެތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ހަމަ ހިލާ މިކިޔާ އުސްމިންތަކަކަށް ވޯޓެއް ނުލާނަމަވެ. އެގެޔަކީ ފޮރިންގް މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ ގެއެވެ. ބުނެވޭގޮތުގައި އެގޭގައި 100 ކޮޓަރި ހުރެއެވެ.

  Comment by އަހުމަދު — October 27, 2008 @ 1:23 am

 7. ކުރިން ވޯޓުލީ ހަސަން ސައީދުއަށް. ފަހުން ނިންމީ ވޯޓު ނުލާން. އެހެން ހުއްޓާ މައުމޫނުގެ ކެމްޕޭން މާ ބޮޑަށް ޑާޓީ ވީމަ އަންނި އަށް ވޯޓުލާން ހިތައް އަރައަރާ ހުއްޓާ މިލަވަ ފެނުނީ. ވަރަށް އަސަރުކުރުވި މާނަވީ ލަވައެއް. މިހާރު މިހުރީ ވަތަން އެދޭގޮތައް ވޯޓުވެސް ލާން، ކެމްޕޭން ވެސް އެބަކުރަން. އަސްލު ޒުހޫ އަށް ކުރިންވެސް އަންނި އަށް އެޑްމައަރ ކުރެވޭ. މިހާރު
  ވިސްނިއްޖެ ހީއިޒް ދަ ރިއަލް މޭން ފޮރ އަ ޑިމޮކްރެޓިކް ޗޭންޖް ކަން. ލަވް ޔޫ އޯލް.

  Comment by zuhu — October 27, 2008 @ 7:12 am

 8. ގައުމީ ވަންތަކަމުން ފުރިފައިވާ ލަވައެއް. ޔަގީނުން ވެސް ދެން ވޯޓް ދޭނީ ގައުމީ ބަތަލު ކަމުގައިވާ އަންނިއަށް.

  Comment by Anonymous — October 27, 2008 @ 8:48 am

 9. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އަންނިއަކީ ބަޠަލެއްކަމަށް. ރާއްޖެމިދެކޭ ރިފޯމުގެ ބާނީ އަކީ ހަމަ އަންނި. ސާބަހޭ އަންނި ތިކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް.

  Comment by Ahmed — October 27, 2008 @ 9:12 am

 10. އޮބިނޯވޭ

  Comment by idiot — October 27, 2008 @ 9:21 am

 11. އާއުސްމިނަކަށް ފުރަތަމަ ދިޔައީ ހާމާނެވެ.. އޭނަ ފިރުއައުނު ކައިޜިގަ ބުނިއެވެ… ތިމަންނައަށް ވަރަށް އުސްއިމާރާތެށް ބިނާކުރާށެވެ.. އެއީ އެ އުސް މިނަށް ގޮސް.. ﷲ ވޮޑިގެން ވޭތޯބެލުމަށެވެ…… އޭނަ 400 އަހަރު ވެކަން ކުރި އެވެ… މިވާ އެއް ޗަކީ މާގިނަ އިން ވެރިކަން ކުރީމަ އުސްމިން ބަލާހިތް ވަނީ އެވެ……

  Comment by sasas — October 27, 2008 @ 10:15 am

 12. ވަތަން އެދޭ ގޮތައް ދަމާހެ، ހެޔޮހިތުން މިޖާން ދޭން –

  މިފަހަރު ގޮޅާބޯ ބާލާނަން!

  Comment by moyameeha — October 27, 2008 @ 10:22 am

 13. ވަރަށް ހިތްގައިމު ލަވަޔެއް ސާބަހޭ ފަންނާނުންނޭ. ތީ މިބޭނުންވާ ބަދަލުގެ ކުލަތަކަކީ. ފިސާރިކެރިގެން ހިގާބަދަލެއް ގެނެވޭތޯ.

  Comment by manikfaan — October 27, 2008 @ 10:32 am

 14. ބޭނުމީ އާއުސްމިންތަކެއް ނޫން.އަނެއްކަ އުހައް އަރުވާފަ ގޮޅާ ތިއުޅޭނީ އަހަރުމެން ވައްޓާލަން.މިފަހަރު ބޭނުމީ ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ވޯޓް ލާން.ވަތަން އެދެނީ މައުމޫނަކަށް ނޫން.60 ޕަސެންޓް ބޭނުންވަނީ ބަދަލެއް.އެއީ ވަތަން އެދޭގޮތަކީ.ވޯޓް ފޯ އަންނި.

  Comment by AHMED SHAAFY KUDEEX — October 27, 2008 @ 12:52 pm

 15. މައުމޫން!! ކަލޭ ކިހާ ވަރެއް ދިނީމަތަ ވެރިކަމުން ދުރައް ދާނީ؟؟
  ކިހާ ބޮޑު ބަލާ އެއް ދޯ ދެން މީ!!! ދެން ބުނޭ ބޭނުންވާ ވަރެއް؟؟ ގޮޅާ ބޯ އިސްތިއުފާ!

  Comment by Anonymous — October 27, 2008 @ 12:55 pm

 16. ް ވަރައް ސަޅި ލަވަ އެއް…..އަންނި ވަރެއް ނެތް…ހޮޕް ހޮޕް އަންނި!!!!!
  ވަތަން އެދޭ ގޮތައް ދާން ތަޔާރު..ސާބަހޭ އަންނި

  Comment by naja — October 27, 2008 @ 1:08 pm

 17. އަންނި ތިކުރާ ހިއްވަރައް ބުނެވޭނީ ހަމަ ސާބަސް !

  Comment by natha — October 27, 2008 @ 1:28 pm

 18. ވަރައް ސަޅި ލަވަ އެއް…ވަތަން އެދޭގޮތައް ދާން ތަޔާރު..ހޮޕް ހޮޕް އަންނި!!!!!!!އަންނި އައް ވޯޓް އެތް….

  Comment by naja — October 27, 2008 @ 1:34 pm

 19. ވަރަށް ސަޅި !މި ލަވަ އިނގޭ. އަހަރެމެން މިތިބީ އަބަދުވެސް އަންނި މެންގެ ފަހަތުގަ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަހަރެމެން ނަށް ކާމިޔާބު ލިބޭނެ.

  Comment by appu — October 27, 2008 @ 2:55 pm

 20. ހޭ އަންނި ވީ އާ ޕްރައުޑް އޮފް ޔޫ! އެންޑް ވީ އޯލް އާރ ވިތް ޔޫ ޓް ގޯ ފޯ “” ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް””

  Comment by mary — October 27, 2008 @ 3:20 pm

 21. ހާ މިލަވަ ފެނޭ އެބަ! އެކަމް ކިހިނެއްތަ ޑައުންލޯޑް ކުރަނީ މިލަވަ! މި ލަވައިގަ އުޅޭ ގްރީން ޓީޝާޓް ލާފަ ހުރި ކުއްޖާ ވަރަށް ނައިސް! ކާކުތަ އެއީ……………

  Comment by mary — October 27, 2008 @ 3:23 pm

 22. ވަރަށް ސަޅި ލަވައެއް…ދިވެހި މިއުޒީޝަނުންނަށް ހަމަ ސާބަސް…ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިންނަށް ހަމަ ސާބަސް…..ކެމްޕޭނުގަ ނިކުމެ އޮރިޔާމުން ނުނެށިޔަސް ތިވަރުން ހަމަ އަހަރެމެންގެ ހިތްތައް ތި ފަންނާނުންނަށްޓަކައި ފުރިއްޖެ….ގޮޅާ ބޭނުންވަނީ އޭނާއަށް ސަޕޯރޓް ކުރާމީހުން އޮރިޔާމުން ނިކުމެ ސްޓޭޖުގަ ނަށަން….ސާބަސް އަންނި! ސާބަސް ދިވެހި ފަންނާނުން….

  Comment by ahmed — October 27, 2008 @ 3:28 pm

 23. ހެސް ކިޔާފަ ޓަފް…………

  Comment by Anonymous — October 27, 2008 @ 4:01 pm

 24. ޤައުމު މިހާރު ބޭނުންވަނީ މައުމޫނުގެ ނަން ދުވަހުން ދުވަހަށް ނުކުންނަ ނޫސްތަކުގެ ފުރަތަމަ ސަފުޙާއިން ކިއުމުގެ ބަދަލުގައި އެނަން ކިޔަންބޭނުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް ތަކުގަ އާއީ ލައިބްރަރީތަކުގައި ހުންނަ ހިސްޓްރީ ފޮތްތަކުން .. ބައްޕަ މެންނޭ! މަންމަ ނެންނޭ! އަދި ބޭބެ، ދައްތަ މެންނޭ! އަޅުގަޑުމެން ކުދިންގެ ހައްޤުގަ މައުމޫނަށް ވޯޓު ނުލެއްވުން އެދެން.

  Comment by Anonymous — October 27, 2008 @ 4:35 pm

 25. މައުމޫނުގެ ނަން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކިޔަންބޭނުންވަނީ ނޫހުގެ ފުރަތަމަ ސަފުހާގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖޭގެ ކިޔާވާދޭ ހިސްޓްރީ ފޮތްތަކުންނާއި ލައިބްރަރީތެރެއިން ނެގޭ ތާރީޚީ ފޮތްތަކުން، މަންމަ އަދި ބައްޕަ މެންނޭ! ދައްތަ އަދި ބޭބެ މެންނޭ! އަޅުގަނޑުމެން ކުދިންގެ ހައްޤުގަ މައުމޫނަށް ވޯޓު ނުލެއްވުން އެދެން.

  Comment by pet — October 27, 2008 @ 4:52 pm

 26. މިހާރު ފެނިއްޖެ….. ވ ސަޅި ލަވަ އިނގޭ… ހަމަ ރޮކިން

  Comment by mohd — October 27, 2008 @ 4:53 pm

 27. ސަޅި…އޮބި ނޯވޭ މިވަރުގެ ސަޅި ކެމްޕޭން ލަވައެއް ނެއް އަދި….

  Comment by niya — October 27, 2008 @ 4:58 pm

 28. ވަރަށް ސަޅި ލަވައެއް . ވޯޓް ލާނީ ވަތަންއެދޭގޮތަށް. އަންނިއަށް. ޓީސީއޯސީ

  Comment by tcoc-holhudhoo — October 27, 2008 @ 5:34 pm

 29. ވަރައް ވެސް ސަޅި ލަވަ އެއް މި

  Comment by sajid — October 27, 2008 @ 6:05 pm

 30. ައަންނި ހަމަ ސާބަސް އިގޭ އަހަރުން މިތިބީ އަންނިޔާ އެކުގަ މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރާ އިގޭ

  Comment by nanna — October 27, 2008 @ 6:34 pm

 31. މިހާތަނަށް އިވުނު އެންމެރީތި ލަވަ އިގޭތޯ މިއީ. ވަރަށް ޤައުމީވަންތަކަން އެކުލެވޭ. ތިޔަބޭފުޅުން ތިކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ހަމަ ސާބަސްދެން.

  Comment by Anonymous — October 27, 2008 @ 6:38 pm

 32. ޝަހާދެއް ހަމަ އޮބިނޯވޭ ސާބަހޭ!

  Comment by Anonymous — October 27, 2008 @ 6:39 pm

 33. ހަމަ ބެސްޓޮ އަހަރެންވެސް މިހިރީ ވަތަން އެދޭގޮތަށް. ވަރަށް އަސަރުގަދަ ލަވައެއް އެހާމެ ގައުމީ ޖޯށުން ފުރިފައިވާ ލަވައެއް

  Comment by habs — October 27, 2008 @ 7:06 pm

 34. ވ.ވ.ވ.ވ ސަޅި ލަވައެއް މީ އިނގޭ.. ﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއި އެކު މިކަން މިފަހަރު ކާމިޔާބު ވާނެ… އަންނި އަށް ހަމަ އައްސަރިބަހުން ސާބަސް… ވަޠަން އެދޭގޮތަށް ދަމާ ހިނގާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް…..

  Comment by mohd — October 27, 2008 @ 8:38 pm

 35. ސަޅި އަހަރެން ވެސް ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ވޯޓް ލާނަން މިލަވައެންމެފަސޭހައިން ލިބޭނެގޮތެއް ބުނެބަލަ

  Comment by manesh — October 27, 2008 @ 9:21 pm

 36. ަަަާިިިިަދިވެހި ރައްޔިތުނ ތިއްބެވީ އަންނި އާއި އެއްކޮލަށް ސާބަސް ދަންނަވަން

  Comment by Yattey — October 27, 2008 @ 9:39 pm

 37. ަައައްނި އާައި އެކު އަޅުގަންޑު މެން ތިބިކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން ސާބަސް…

  Comment by maldives watersports team (Yas...) — October 27, 2008 @ 9:48 pm

 38. މިލަވަ ބަލައިލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ލޭގެ ހިނގުމަށް ވެސް ބަދަލު ތަ ކެއް އާދޭ. ލޮލުން ކަރުނަ ހިލޭ. ގައުމީ ލޯބިން ހިތްފުރި އުތުރި އަރާ. މިދާ އިރާގެ ވެސް ބަރުދަނެއް ހުރި މީހަކު ވިއްޔާ މިތިބީ ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް. ތިކުދިންގެ ތިނިން މުމަކީ ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ކޮންމެ ފަރުދެއްވެސް މަރުހަބާ ކިޔާ އެކަމަށް ފަހުރުވެރިވާ ނިންމުމެއް.ރަނގަޅަށް ވިސް ނެވުމަށްފަހު ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު2 ގައި ފާހަގަ ޖައްސަވާ. މިގަމުގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ބާނީ އަކީ އަންނި.

  Comment by Anonymous — October 27, 2008 @ 9:49 pm

 39. އަންނި އަށް ސާބަސް… ތިޔައީ ދިވެހިންނާއި ދިވެހި ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ވެރި އެއް… ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އަންނި އަށް ވޯޓު ދެއްވާ… -ލަޔާލް-

  Comment by layal — October 27, 2008 @ 11:01 pm

 40. ގަދަ ހިއްވަރެއްލިބެނީ’ ދެރަވެސްވޭ ބައެއް މީހުންނަށް އެއްޗެއް ނުވިސްނޭތީ’ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިފަހަރުބަދަލުވާނެ……އުއްމީދު ކަނޑާ ނުލާތި :-)

  ި

  ޭ

  Comment by aix — October 27, 2008 @ 11:04 pm

 41. މި ލަވަ އޮބިނޯވޭ…ހަބޭސް….ގިއްކިޔާފަ ޓަފު… އަންނި ހޮޕް ހޮޕް…. ވޯޓް ފޯ ޗޭންޖް… ވޯޓް ފޯ އަނެއް ދިވެހި ރާއްޖެ… ވޯޓް ފޯ އަންނި…. ވޯޓް ކަރުދާހުގައި ވާ ދެ ނަމުގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ނަމާ ދިމާލުގާ ފާހަގަ ޖައްސަވާ!!!!!

  Comment by layal — October 27, 2008 @ 11:27 pm

 42. ރިއަލް 1 ޕްލޭޔާރ އެޅީމަ މިލަވަ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ. މިލަވަ އަޑުއިވުމުން މިގައުމުގެ ޙާލަތު ހިތަށްއަރާފަ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލެން ފަށާ. މާތް ﷲ މި އަނިޔާވެރި ވެރިކަމުން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކުރައްވާށި އާމީން!

  Comment by habs — October 27, 2008 @ 11:33 pm

 43. މައުމޫނު ހިތުގަވެސް ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ލޭ ހިނގާނަމަ ދޯ؟ އެހެންވި ނަމަ އޭނަ އަހަރުމެންނަށް މިޙާލު ނުޖައްސާނެ. ސާބަހޭ ދިވެހި ފަންނާނުން ސާބަސް!، ތީ ދިވެހި ދަރިން! މިފަހަރު މައުމޫންގެ ލޭ ޓެސްޓުކޮށް ބޭރު އަރުވާލަންވާނެ! ލޭ ކެކެނީ ހަމަ މިލަވަ އަޑު އިވުމުން…… އަންނި އާއި އެކު ތިތިބި ދިވެހިދަރިންނަށް މާތް ރަސްކަލާނގެ ހެޔޮ މަގު މިންވަރު ކުރަށްވާށި!!!! ޢާމީން

  Comment by Shamin for Change — October 27, 2008 @ 11:37 pm

 44. ވީގޯފޯ އަންނި

  Comment by Anonymous — October 27, 2008 @ 11:39 pm

 45. ވަރަށް ހިތްގައިމު އަދި ބަލާ ބަލާ، އަޑު އަހާ ފޫހި ނުވާ ލަވަ އެއް…..ސާބަސް ދިވެހި ވިސްނުން ތެރި ފަންނާ ނުންނޭ..ވަތަން އެދެނީ ހަމަ ތިފަދަ ދަރީން ނަށް…އަންނި ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް މިހާރު މައުމޫނައްވުރެ ކުފޫ ހަމަ ވާ ކަން ވަރަށް ރަނގަޅައް ސާބިތު ވޭ…އަންނި އަށް ޥޯޓު ދެއްވަމާ ތޯ.

  Comment by saphy — October 27, 2008 @ 11:39 pm

 46. ވީގޯފޯ އަންނި

  Comment by Ahmed — October 27, 2008 @ 11:39 pm

 47. ވަރައް ލޭކެކޭ ލަވައެއް،ދިވެހިގައުމުބަނޑު އޅާލި ޑރޕ ގެ ނަގާކިޔާ މީހުން އާއުސްމިން ތަކަކަށް އެރިޔަނުދިނުމަށް “ވަތަންއެދޭގޮތަށް”.

  Comment by mob — October 27, 2008 @ 11:50 pm

 48. މިލަވަ ބެލުން ވަރެއްވެސް ނޭންގެ މިހާރު …..ހާދަ ސަޅިއޭދޯ…. މިފަހަރު ވާނެ މައުމޫން ވައްޓާލަން..

  Comment by niya — October 28, 2008 @ 1:19 am

 49. ސާބަހޭ އަންނި ، ވީ ލަވް ޔޫ

  Comment by Anonymous — October 28, 2008 @ 1:54 am

 50. ސާބަސް ފަންނާނުން. މުހުތާރު ޝިފާ، މާޕު ތިއްތި، މެޒޯ، ފައްތާހު. ދެންނޭނގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް މުނާގެ ސަލާން. ތީ ހާދަ ރީތިވެސް ކުދިން ކޮޅެކޭ. އުފަލުން ރޮވިއްޖެ. އަޅުގަނޑު މިހުރީ ވަރަށް ދުރު ގައުމެއްގަ . ވަރަށް ދެރަވޭ. އަޅެ މައުމޫނު ނުހޮވައްޗޭ. ޕްލީޒް.

  Comment by muna — October 28, 2008 @ 2:07 am

 51. ސަޅި އަސަރުގަދަ ލަވައެއް.. މިހާރު ހުސް މިލަވަ ޖެހެނީ…ސާބަހޭ…މައި ވޯޓް ފޮރ އަންނި

  Comment by Anonymous — October 28, 2008 @ 8:26 am

 52. ވަތަނުގެ ވޯޓާސްޕޯޓްސް ޒުވާނުން އެދެނީ އަންނި ވަތަނުގެ ހުނގާނުގަައި ހުރުމައް. ސާބަހޭ……………..

  Comment by maldives watersports team (Yas...) — October 28, 2008 @ 8:57 am

 53. ސާބަސް ހުރިހާ އެންމެނަ

  Comment by alson — October 28, 2008 @ 9:26 am

 54. މައުމޫނު ވެރިކަމުން ވައްޓާލަން ވީ 30 އަހަރު ވީ އިރު ނުކުރެވުނު ކަމެއް ދެނެއް ނުކުރެވޭނެ.

  Comment by alson — October 28, 2008 @ 9:31 am

 55. އަޅުގަނޑުވެސް މި ލަވަ އަޑު އަހާފަ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނު.. އަޅުގަނޑަށް ވޯޓު ނުލެވުނަސް އަޅުގަނޑު ބޭނުން ވަނީ މި ނޫން ވެރިކަމެއް.. މައުމޫން ކާފާ ދެން ބަސް އަހާގެން ވެރިކަމުން ފައިބާން ވެއްޖެއެއްނު.. ދެން ނަސްރީނާ މާމަ ގޭގަ އޮވެގެން ވެރިކަން ކުރާނެ.. އޭރުން މާ ކޫލް އެއްނު ދޯ.. ހުރިހާ ވޯޓު ލެވޭ ބޭފުޅުން ޕްލީޒް ވޯޓް ފޯ އަންނި..

  Comment by Anonymous — October 28, 2008 @ 9:33 am

 56. ވަތަން އެދޭ ގޮތައް އަންނި

  Comment by alson — October 28, 2008 @ 9:34 am

 57. ވަރައްވެސް ފުރިހަމަ، ވަރައް ރީތި… ދިވެހި ގައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮބަދަލަކައް އެންމެން އަތުގުޅާލަމާ… އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މިފަހަރު ކާމިޔާބު ވާނެ!

  ވަތަން އެދޭގޮތައް

  Comment by wathan edhey gothah — October 28, 2008 @ 10:07 am

 58. ވަރަ ސަޅި

  Comment by Anonymous — October 28, 2008 @ 10:38 am

 59. އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސްހުރީ ބަދަލަކައް އެދިއެދި މިހާރު މިއޮތީއެފުރުސަތު ލިބިފައި، އަދިމިހުރީވަރައް އުފަލާއިއެކު ވަތަންއެދޭ ގޮތައްދާން ހަމަ ތައްޔާރައް. އަޅުގަނޑުގެ އައްތިމާސް އަކީ ހުރިހާބޭފުޅުން އަތާއި އަތްޖޯޑުކޮއް އެއްބައިވެގެން (ލަވައިގައިފެންނަގޮތައް) ވަތަންއެދޭގޮތައް،މިފަހަރު ބަދަލުކޮއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިދިވެހިރާއްޖެ އަޅުގަނޑުމެންނައް އަނބުރާލިބޭނެގޮތައް ވޯޓުލުން… މިފުރުސަތުގައި ބުނެލަންއޮތީ އަންނި ތިޔަބޭފުޅާ ތިޔަކުރައްވާ ހިތްވަރައް ހަމަ އައްސަރިބަހާ ސާބަސް ތިޔައީ ހަމަ މިޤައުމުގެ “މަންޑޭލާ” އާދެ ދިވެހި ވަތަން އެދޭ “އަންނި” މާތް ރަސްކަލާންގެ އިރާދަފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ
  ގޮތައް ކާމިޔާބުދެއްވާންދޭވެ އާމީން. ދިވެހި ދަރިއެއް.

  Comment by Anonymous — October 28, 2008 @ 11:00 am

 60. އަންނިއަށް ހަމަ ސާބަސް. ތީ މިޤައުމުގެ ހީރޯ، މިލަވަ ވަރަށް ސަޅި. އަހަރުމެން ބޭނުންވަނީ އެކަހަލަ ފަންނާނުން އެހެންމީހުންގެ ކުރިމަތީގަ އަގުހިފަހައްޓާ ކަހަލަ، ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައް ދައްކައިގެން ސްޓޭޖްގަ ނެށިޔަކަސް އެހެންމީހުން އެކަމަށް ތާއީދެއް ނުކުރާނެ. އެއީ މައުމޫނު ބޭނުންވާ ގޮތް ކަމަށް ވިޔަސް. ލަވައިގަ ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަންނާނުންނަށް އައްސަރި ބަހާ ސާބަސް! ވާރެއާ އަވީގައި ވެސް އަންނިއާ އެކު ދިވެހިން ތިބިކަން އެންމެ ފަހުގެ ޖަލްސާއިންވެސް އެނގި ހާމަވެއްޖެ. އެވީޑިއޯ ބަލާލުމުން މައުމޫނަށް އެނގޭނެ އަންނި ދެކެ ދިވެހިން ލޯބި ވާކަން މާތް ﷲ އަންނި އަށް ބަރަކާތާ ކާމިޔާބު ދެއްވާނެ – އާމީން

  Comment by shamsiyya — October 28, 2008 @ 11:06 am

 61. ﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއި އެކު މިކަން މިފަހަރު ކާމިޔާބު ވާނެ…އަންނި އަށް ސާބަސް…..

  Comment by mase — October 28, 2008 @ 12:36 pm

 62. ތީ ވަރަށް ރީތި ލަވައެއް………….

  Comment by aroooooooooooooo — October 28, 2008 @ 12:53 pm

 63. ވަރަށް މާނައިން ފުރިގެންވާ ލަވައެއް…..ވޯޓް ފޯ އަންނި…..

  Comment by xaha — October 28, 2008 @ 12:56 pm

 64. އަންނި އަށް ސާބަސް އަދި ވޮޓެ އިގެ ދެނ

  Comment by Deadly Sam — October 28, 2008 @ 1:26 pm

 65. ވަރަށް ރީތި ލަވައެއް. ލަވައިން ދޭހަވަނީ ވަރަށް ކެރޭ ހީވާގި ޒުވާނުންތަކެއްގެ ހިތުގެ ޝުޢޫރު. ވަތަން އެދޭ ގޮތަކީ އަޅުގަނޑުވެސް އެދޭ ގޮތް.

  Comment by fathun — October 28, 2008 @ 2:21 pm

 66. ވަރަށް ސަޅި

  Comment by Anonymous — October 28, 2008 @ 2:36 pm

 67. ސާބަސް އަންނި އަށް……………… ވީ އޯލްސަޕޯޓް ޔޫ….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Comment by Bondhu Lubana — October 28, 2008 @ 4:26 pm

 68. ވަރަށް ޢިބްރަތްތެރި ލަވައެއް، ވަތަން އެދޭގޮތަށް މިތިބީ، އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ކާމިޔާބު ވާނެ، އާމީން

  Comment by Ahmed — October 28, 2008 @ 4:44 pm

 69. ލަވަ އިވުމުން ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެންދޭ، ލޮލުން ކަރުނަ އާދޭ، ތިވަރުގެ ރީތި ލަވައެއް ދުވަހަކުވެސް ނީވޭނެކަން ޔަގީން ސާބަސް އަންނިއަށާއި ތިޔަފުރިހަމަޓީމަށް ކުރިޔައް “ވަތަން އެދޭގޮތަށް” އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ތިޔަޓީމާއެކުގައި ޔަގީން ހަމަ ޔަގާން 30އަހަރު ވާވަރު ވެއްޖެ.

  Comment by Anonymous — October 28, 2008 @ 5:03 pm

 70. ވަރަށް ރީތި އިންގޭ މިލަވަ އަހަރުމެންގެ ޕާރޓިގެ ލަވަހަމަ އެއްވަނަ…
  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިފަހަރު އަހަރުމެންނަށް ކާމިޔާބުވާނެ.އެންމެންވެސް ބަދަލަކަށްވޯޓްދީ..ޢަންނިގެ ނަންއިން ގޮޅީގަ ރަގަޅުފާހަގަ ޖަހާ.އެންމެން ވެސް ވަރަށް ވިސްނާފަ 2 ގަ ފާހަގަ ޖަހަމާތޯ .

  Comment by shifa — October 28, 2008 @ 7:54 pm

 71. އިރާދަކުރެއްވައިގެން ހޮވޭނީ މަޢުމޫން

  Comment by Optimus Prime — October 28, 2008 @ 11:23 pm

 72. މަރުޚަބާ ލޮބުވެތި ޒައީމް އަލް އުސްތާޒް މުޙައްމަދު ނަޝީދު :)

  Comment by hirudhu — October 29, 2008 @ 12:01 am

 73. ވަތަން އެދެނީ މަޢުމޫން އަށް

  Comment by Optimus Prime — October 29, 2008 @ 12:34 am

 74. މިފަހަރު ވޯޓް ގެ ކަންތައްތައް މިދަނީ ހަމަ އިންސާފުވެރި ކޮށްބާ!!!!!!!!
  މިކަމާ ޝައްކު

  Comment by Optimus Prime — October 29, 2008 @ 12:35 am

 75. ވަރަށް ސަޅި ލަވަ…. ކިހިނެއް ހަދާނީ ޑައުންލޯޑް ކުރަން…. ވީ ނީޑް އަ ޗޭންޖް..

  Comment by ދިވެހި ދަރިއެއް — October 29, 2008 @ 1:00 am

 76. ސާބަހޭ އަންނި

  Comment by anee — October 29, 2008 @ 6:46 am

 77. އަނެށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަރުހަބާ

  Comment by Adheeb — October 29, 2008 @ 8:04 am

 78. މަރުޚަބާ ލޮބުވެތި ޒައީމް އަލް އުސްތާޒް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

  Comment by Adheeb — October 29, 2008 @ 8:07 am

 79. ޗޭންޖް އަށް އިރާދަކުރެއްވީތީ މިއަދު މިއޮތީ މަގުހުޅުވިފައި، ދެން އޮތީ ހެޔޮވެރިކަމުގެ ބިންގާއެޅުން. ކުރިއަށް އޮތީ އެންމެ 5 އަހަރު. މިފަސް އަހަރު އަންނި ވެރިކަމުގައި ހުންނެވުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެދޭގޮތް . އެއީ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން. މިނިންމުން ބަދަލުކުރަން އެކަކުވެސް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެ. މިއީ، އަންނިއާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރާ އަމާނާތެއް، މިއަމާނާތަށް ރައްކާތެރިވާންޖެހޭނެ. އެއްވެސް ރައްޓިއްސެއް ތިމާގެމީހެއްގެ އެދުމަށް ރައްޔިތުން ނުރުހޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެ. ބޭކާރުގޮތުގައި މާނައެއް ނެތް ކަންތަކުގައި މި 5 އަހަރު ހޭދަކޮށްގެން ނުވާނެ. އަޖުމަބަލަން އަންނިއާއި ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި 5 އަހަރުގެ ވެރިކަން އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ ވިސްނުން ޖެހޭނީ ދޫކޮށްލަން. ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި އަމާނާތަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ އެއީ، އަންނިގެ ޒިއްމާއެއް ވާޖިބެއް. ވެރިކަމަކީ މާތް ﷲ އިންސާނާ އާއި ޙަވާލުކުރައްވާ އިމްތިޙާނެއް. އިމްތިޙާނުގއަ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވެ ހުރެ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެން. ވެރިކަމުގައި ތިމާތާއަބު ދެމި ނުހުންނާނޭ ކަމާއި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އެމަޤާމަށް ތިމާނޫން އެހެން މީހަކު އަންނާނޭ ކަމާއި މިކަންތައްތަކަށް ސަމާލުވެގެން މިކަންކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓައިގެން އުޅޭމީހާ އޭނާގެ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ފައިބައިގެން ދާނީ ޤަދަރާ އިޙްތިރާމް ލިބިގެންވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި. އެފަދަ މީހަކަށް އަންނިވާނޭ ކަމަށް ޔަޤީން ކުރަން.
  ޝުކުރިއްޔާ!

  Comment by AAA — October 29, 2008 @ 9:44 am

 80. މަރުހަބާ މުހައްމަދު ނަސީދު ތިޔަހޯދެކާމިޔާބީ އަށް.އަދި އިއްތިހާދު ހުރިހާ އިވެރިންނަށް ސުކުރިއްޔާ ތިޔަކޮއްދެއްވި ކެމްޕެއިންއަށް.

  Comment by saudhu — October 29, 2008 @ 10:04 am

 81. ޓާޓާ ބާއި. ޖެނެރަލް ޒައީމު

  Comment by saffa — October 29, 2008 @ 10:12 am

 82. ސަޅި ލަވަ….

  Comment by Anonymous — October 29, 2008 @ 10:17 am

 83. މަރުހަބާ އަންނި

  Comment by eminem-as — October 29, 2008 @ 10:18 am

 84. މަރުހަބާ!!!! މަރުހަބާ!!!!!އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް މަރުހަބާ!!!!!!!މިވީ އަހަރެމެން ބޭނުންވި ގޮތް!!!!!ދިވެހި ރަށްޔިތުން ބޭނުންވި ގޮތް…..ވަތަން އެދުނު ގޮތް….

  Comment by Anonymous — October 29, 2008 @ 10:24 am

 85. މަރުހަބާ!!!! މަރުހަބާ!!!!!އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް މަރުހަބާ!!!!!!!މިވީ އަހަރެމެން ބޭނުންވި ގޮތް!!!!!ދިވެހި ރަށްޔިތުން ބޭނުންވި ގޮތް…..ވަތަން އެދުނު ގޮތް….

  Comment by ބަދަލަކަށް އެދުނު ދަރިއެއް.. — October 29, 2008 @ 10:26 am

 86. އަންނި އަށް މަރުހަބާ

  Comment by Aneh Adhuham — October 29, 2008 @ 11:13 am

 87. ވަތަން އެދެނީ ބަދަލަކަށް. މިބަދަލު ގެނެވޭނެ. ގެންނާނަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ. މަރުހަބާ އޮނަރަބަލް އަލްފާޞީލް މުޙަންމަދު ނަޝީދު. ވައުދުތަށް މަތިން ހަދާން ނައްތާނުލައްވާތި. ރައްޔިތުން ތިބީ މަނިކްފަނުގެ ފަހަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވަޢުދު. ނައްތާނުލައްވާތި.

  Comment by Anonymous — October 29, 2008 @ 11:41 am

 88. ވަރައް ރީތި ލަވައެއް އަދި ވީޑިއޯ ވެސް ވަރައް ރީތި ބޭނުން ޑައުންލޯޑް ކުރަން

  Comment by hasss — October 29, 2008 @ 11:49 am

 89. އަންނި އަކީ މި ވަތަންގެ އުއްމީދު. މި ވަތަންގެ ބަތަލް.އަދި ނަމޫނާ ވެރިއަކަށް ވާނެ ބޭފުޅެއް.ޝުކުރިއްޔާ ތިކޮއްދެއްވި މިންނެ މަސައްކަތައް.އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެޔޮ ދުއާ ވަނީ ތިމަނިކުފާނާއެކު. ފަށްފަށުން މަރުހަބާ.

  Comment by asima (simba) — October 29, 2008 @ 11:50 am

 90. ޢަންނި އަށް ހިތުގެ އަޑިން ޝުކުރުއަދާކޮށް މަރުހަބާ ކިޔަން.. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިޔަކޮށްދެއްވީ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް…

  Comment by hush — October 29, 2008 @ 11:52 am

 91. ޑައުން ލޯޑުކުރާނީ ކިހިނެއް؟

  Comment by wishah — October 29, 2008 @ 11:58 am

 92. ހެއް ހެއް ހެއް ހޭ.. ވަތަން އެދެނީ މައުމޫނަށްކަން އެނގިއްޖެ ދޯ މިހާރު ވ ރަނގަޅަށް…..

  Comment by Anonymous — October 29, 2008 @ 1:46 pm

 93. އަޅުގަނޑުމެންގެ އާޒައީމަށް މަރުހަބާ. އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން މަތިން ހަނދާން ނައްތާނުލުމަށް އެދެން ޝުކުރިއްޔާ

  Comment by shahid — October 29, 2008 @ 3:26 pm

 94. http://www.newdhivehiobserver.com މިސައިޓުން ލަވަޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ

  Comment by Anonymous — October 29, 2008 @ 4:23 pm

 95. ކޮބާ މިކަންވެސް ނިމުނީދޯ… އެހެންމެ ފަހުން ބޭލިއްޖެ.

  Comment by change — October 29, 2008 @ 4:53 pm

 96. މަރުހަބާ ދިވެހި އުއްމަތް……… އުފާވެރި މިނިވަން އަނެއްދިވެހިރާއްޖެއައް ދެވުނިއްޔޯ… އޯހޯހޯހޯހޯ ލާލާލާލާ…… ނާނާނާނާނާ.. ބުލްބުލްތަކާ، ކޮކާތަކާ ފަރިވާއިރުން އުޅޭނެޔޯ…. އޯހޯހޯހޯ…. ލާލާލާލާ……… މިނިވަންވީޔޯ

  Comment by Anonymous — October 29, 2008 @ 5:34 pm

 97. މަރުހަބާ

  Comment by nannu — October 29, 2008 @ 5:41 pm

 98. އައްނިއަށްހިތުގެ އެންމެ އަޑިން މަރުހަބާ ކިޔަން.ތިޔަ ހޯއްދެވި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއަށްޓަކައި..

  Comment by shifa — October 29, 2008 @ 6:01 pm

 99. މަރުޙަބާ! އަންނި އަށް ދަންނަވަން އޮތީ އަހަރެމެން މިތިބީ ޙާލުގައޭ. އަހަރެމެންނަށް އަޅާނުލައްވާ ވެރިކަން ކުރަން ނޫޅުއްވާތި. އަހަރެމެން އަންނި ވެރިކަމަށް ގެނައީ އަހަރެމެންގެ ޙާލަތު ބަދަލު ކުރުމަށޭ.

  Comment by soyye — October 29, 2008 @ 7:54 pm

 100. އަތާއި އަތް ގުޅުވާލަމާ! ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ،،،،،،،ސާބަހޭ ތިކުރި ހިތްވަރަށް!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Comment by Yasser — October 30, 2008 @ 11:53 am

 101. ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެދެދެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެދ\

  Comment by Guy — October 30, 2008 @ 4:00 pm

 102. މަރުހަބާ! އަންނި ތިހޯދި ކާމިޔާބީއަށް

  Comment by mammu — October 31, 2008 @ 6:14 am

 103. ﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲ

  Comment by Anonymous — November 1, 2008 @ 1:05 pm

 104. ސޯސަންމަގުގަ ނުނެގޭނެ އެހާ ބޮޑު ފޮޓޯ އެއް،

  Comment by nadey — November 2, 2008 @ 11:32 am

 105. އޮބިނޯވެ

  Comment by navaz — November 2, 2008 @ 3:30 pm

 106. ވަތަން އެދޭގޮތައް ވީޑިއޯ ލަވައިގެ އޯޑިއޯ އަޕްލޯޑް ކޮއް ދެއްވަފާނަންތޯ؟ ޤަޔޫމަކަށް އެކަހަލަ ލަވައެއް ހަދާކައް ނޭގުނުވިއްޔަ! ކޮންމެވެސް ގަދަ 5 އަހަރެކޭ ކިޔައިގެން ހަންގަޑޭ ކިޔަނީ….

  Comment by Bago — November 2, 2008 @ 7:42 pm

 107. މި ލަވަ އިގެ ވީޑި އޯ ލިބި ދާނެ ތަ؟

  Comment by ihsan — November 3, 2008 @ 8:35 pm