Wathan Edhey Gothah – MDP » ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތަސައްވަރު ތިޔަބޭފުޅުންނާ އެކު

March 27, 2008

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތަސައްވަރު ތިޔަބޭފުޅުންނާ އެކު

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތަސައްވަރު ތިޔަބޭފުޅުންނާ އެކު ހިއްސާކޮށްލުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.

28 މާރޗް 2008 – ކަލާފާނު ސްކޫލް – ރޭގަޑު 9:00

މުހައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3

1 Comment

  1. އަޅުގަނޑުވެސް ގަބޫލް ކުރަން މިރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރަސީ ގެނައީ ގ.ކެނެރީގެ އައްނިން
    އެމަނިކުފާނުގެ ހިކުމަތު ޢަމަލީ ގެ ސަބަބުން މިއަދު މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަމުން މިދަނީ ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީގެ ކުލަ،ނަމަވެސް ކުރިމަތީގައި މިއޮތް އިންތިޙާބުގައި ޢަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑު ވާންޖެހޭ ކަންތައް ތަކެއްވެސް އެބަހުރި.އެއީ މި ޢިންތިހާބުގައި ވަތަނީ ގޮއްގަނޑު އޮއްނަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑުގެ މިޅަ ސިޔާސީ ސިކުނޑިޔަށް ވިސްނޭ…ދެކުނު ގެ 3 އަތޮޅު މީހުން ބޭނުމެއް ނުވޭ އުތުރުގެ މީހަކަށް ވޯޓް ދޭން، ހަމަ މިގޮތަށް އުތުރުމީހުން ބޭނުމެއް ނުވޭ ދެކުނުގެ މީހުންނަށް ވޯޓް ދޭން.
    މި އަޅުގނޑު ކުރި ދިރާސާ އަކުން ދެއްކި ގޮތް

    Comment by އިސްލާމިކް ޖިހާދު — March 28, 2008 @ 12:31 am