Wathan Edhey Gothah – MDP » ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ޚާއްޞަ ޙަފުލާ

October 27, 2008

ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ޚާއްޞަ ޙަފުލާ

72 Comments

  1. މުޅިއިންތިޙާބްގެ‮ ‬ކެމްޕެއިން‮ ‬ނިމުނު‮ ‬އިރުވެސް،‮ ‬އިއްތިޙާދުގެ‮ ‬އެއްވެސް‮ ‬ބޭފުޅަކު‮ ‬މެލޭސިއާގަ‮ ‬ތިއްބެވި‮ ‬ބޭފުޅުންގެ‮ ‬ހަނދާނެއްނެތް‮.‬‮ ‬‮ ‬މިތާނގަތިބި‮ ‬900މީހުން‮ ‬މައުމޫންގެ‮ ‬އަވާގައި‮ ‬ޖެހި‮ ‬ނިމެނީ‮.‬‮ ‬މިހެންދެންނެވިޔަސް‮ ‬‮ 004ވޯޓް‮ ‬ޔަގީން‮.‬

    Comment by ވަތަންގެ‮ ‬އާޒުވާން — October 27, 2008 @ 6:03 am

  2. މިވަރުގެ ކަމެއް ނުދެކެން. މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އެއްވި ޖަލްސާއަށް ވާނެ. އަންނި އަށް އަޅުގަނޑުގެ ވޯޓު ހަމަ ހައްގު..

    Comment by Anonymous — October 27, 2008 @ 8:38 am

  3. މިއިން ދުވަހަކު އަޅުގަނޑަށް ރޮވުނުހަނދާނެއް އަޅުގަނޑު ނުވޭ! އެކަމަކު ރޭގަ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެސް ރޮވުނު! އަޅުގަނޑު ދުޥާކުރަން ހުރެ އެކި މީހުންގެ މޫނަށް ބަލާލިއިރު އެމީހުންގެ މޫނުމަތިން ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ އިހުސާސް ތަކެއް ޢަޅުގަނޑަށް ފެނުނު1 ވިއްސާރާގައި އެމީހަކު ހުރި ތަނެއް ގާ ހުރެ ދުވާކުރި އިރު އެމީހުން ތިބީ ނުގުޑާފަދަ އަޒުމެއްގާކަން އަޅުގަނޑަށް ޔަގީންވި! އަޅުގަނޑުގެ ހަޔާތުގައި މިހާގިނަ މީހުން އެއްވި ސިޔާސީ ބައްދަލުވުމެއްގާ އަޅުގަނޑު ބައިވެރިއެއް ނުވަން، އަޅުގަނޑުގެ ދުވާއަކީ ތިޔަބޭފުޅުން ތިކުޜާ މަސައްކަތުގާ އެކަލާނގެ ބަރަކާތް ލެއްވުން!

    Comment by Anonymous — October 27, 2008 @ 10:18 am

  4. މީހަކު ކެންޕެއިން އިން ބަލި ވީމާ މިހާރު ކެރަފާ ޢާއިލާ އާވެސް ބެހެން ފެށީތޯ. ހާދަ ފެންވަރަ ދަށޭ އިގޭތޯ.
    އަންނިގެ ކާފަ މުޙައްމަދު އަމީން މަރަން އުޅުނު ވާހަކަ އެއްވެސް އެބަ ދެކެވޭ. އަންނިގެ ކާފަ އަކީ މުޙައްމަދު އަމިންގެ ވަރަށް ގާތް ބޭޅެކޭ އިގޭތޯ. މަރާކަށް ނޫލޭ. މިވާހަކި މިލަޔަނީ އެކަން ރަނގަޅަށް ދެނެހުރި މީހެއް. އަންނިގެ ކާފަ ވަނީ މުހައްމަދު އަމީން ދައުރުގެ ކުރީކޮޅު އަވަހާރަ ވެފައެވެ. އަންނި ކާފަ ކަމަށް ބަލާ މީހާ އަކީ މުހައްމަދު އަމީން ދިވެހީންގެ ބަޔަކު ހަވަރަށް ދިނުމުން އަމީން ސަލާމްތް ކުރަން އުޅުނު މީހެއް. މީގެ ހެކިވެސް ފެންނާން ހުންނާނެ.
    އަންނިގެ ބައްބަ ފިސްތޯލަ ގެނައި ވާހަކަ ދެކެވެއެވެ. މިކަމުގައި ރަނިންގެ މޭޓްގެ ބައްބަ އަދި ކެންޕެއިންގެ އިސް އެހެން ބޭފުޅެއްގެ ބައްޕަ ވެސް ވެއެވެ.
    އަންނިގެ ބައްބަ އަކީ މައުމޫނުގެ ފުރަތަމަ ދައުރަށް ހޮވަން މަސައްކަތް ކުރި މީހެކެވެ. މިހަދާން ނެތީތޯއެވެ. ކެރަފާ އާއިލާގެ ވާހަކެސް އެބަދެކެވެއެވެ. ދަންނަވަންތޯ ކެންޕެއިން ކުރަނީ ޑީއާރް ޕީ އަދި އިއްތިހާތު. ކެރަފާ އާއިލާ އާއި ސީދި އާއިލާ އެއް ނޫން. މިދެ އާއި ލާގެ ކެންޕެއިން ނެއްގައި ސީދީގެ ފަތި ފުށް ނިޔުޅުވާލަ ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި މިކޮމެންޓު ނިންމާލާނަން.

    Comment by T.Manik — October 27, 2008 @ 11:20 am

  5. އެޔޮއްބޯވާރޭގައި ހުރިހާ އެންމެން ދުއާ ކުރުމުން ވެސް އެނގެނީ ވަތަން އެދެނީ ބަދަލަކަށްކަން…އަޅުގަނޑުގެ ވޯޓްވެސް އަންނި އަށް…

    Comment by husen — October 27, 2008 @ 11:36 am

  6. އަންނި ޔަށް ވޯޓް ލާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން އަރުވަން

    Comment by Anonymous — October 27, 2008 @ 11:55 am

  7. މިފަހަރު ވާނެ މައުމޫނު ސައިޒައް ކަޑާލަން

    Comment by zakariyya — October 27, 2008 @ 12:05 pm

  8. އަހަރެން މިފަހަރު ވޯޓް ލާނީ ހަމަ އަންނި އަށް.. އަންނި އަށް ހަމަ ސާބަސް… އަހަރެން މިހުރީ އަންނިގެ ފަހަތުގަ……

    Comment by Mohamed Eman — October 27, 2008 @ 12:11 pm

  9. ހުރިހާ ތަނތާގައި ކެންޕޭން ކުރާނެ ވަގުތު ނެތް. ވީމާ އެންމާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ބަދަލަކަށް ވޯޓް ދެއްވާ.

    Comment by Izan Hifaz — October 27, 2008 @ 12:15 pm

  10. ކިޔަވާ ކުދިން އަށް އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ހެޔޮކޮށް ވިސްނި ވަތަންއެދޭގޮތަށް ވޯޓުދޭނެ

    Comment by Poo — October 27, 2008 @ 12:38 pm

  11. އިސްލާހަށް ތިޔަ ކޮށްދެއްވާ މަސައްކަތަށް ހިތުގެ އެންމެ އަޑީން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ރޭގަ ޖަލްސާ ބަލާފަ ހަމަ އުފަލުން ރޮވުނު. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ކާމިޔާބުވާނެ. އާމީން

    Comment by Dunya — October 27, 2008 @ 12:51 pm

  12. ސާބަހޭ ދިވެހި ދަރީން. އެންމެން އަތުގުޅާލައިގެން ނޫނީ މައުމޫނުގެ ބަލާވެރިކަމުން ސަލާމަތްވާކަށް ނެތް. ވަތަން އެދޭގޮތަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ކުރިއަށް

    Comment by addu hussain — October 27, 2008 @ 2:21 pm

  13. ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ދާން މިތިބީ ތައްޔާރަށް… މައުމޫނުގެ ބަސް ދެން މި ރާއްޖެ އަކު ވިކުނަކަ ނުދޭނަން…. ސާބަސް އިއްތިހާދުގެ ބައިވެރިން ތިކުރާ ހިތްވަރަށް…. މާތް ﷲ އިރާދަފުޅުން މިފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބު ލިބޭނެ….

    Comment by އަލިފު — October 27, 2008 @ 2:43 pm

  14. މެލޭސިޔާގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ މަތީން ހަނދާނެތުނީކީއެއްނޫން! ބިޒީކަމުން ބައްދަލު ކުރުމައް ނުދެވުނީ މިކަމަށް މިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެން! އަދި އިޞްލާހީ ބަދަލަކަށް ވޯޓް ދިނުމަށް ނަޞޭހަތްތެރިވަން! ޢަބުދުﷲ އަޒުހަރު

    Comment by Anonymous — October 27, 2008 @ 2:57 pm

  15. މިފަހަރު ހަމަގައިމުވެސް ކާމިޔާބު އޮތީއަހަރުމެންގެ އަންމަތީގައި

    Comment by Ahmed — October 27, 2008 @ 6:03 pm

  16. އަންނި މިފަހަރު ކާމިޔާބުވާނެ…..

    Comment by Ahmedh — October 27, 2008 @ 6:06 pm

  17. އެމް ޑީ ޕީ ގެ އޮފިޘޝަލް ވެބްސައިޓް ހެކް ކޮށްފި!
    ގޮޅާބޯގެ ކެމްޕެއިންގެ މުޅިން އާ އުސްމިންތަކަކަށް ގޮސްފި!

    ގޮޅާބޯގެ މި ބަލާވެރިކަމުން ސަލާމަތްވާނީ ކޮންދުވަހަކުންތޯ!

    Comment by mdp supporter — October 27, 2008 @ 9:36 pm

  18. breaking news: MDP official site has been hacked and golhabo ge vaahaka mulhi website ga. http://www.mdp.org.mv

    a reliable has confirmed tht they hav witnessed a former employee of Dhiraagu and IT Student studying in Malaysia was hired for the job. he is a hardcore DRP Supporter & name is ‘Iya’ or ‘Ahmed Iyas’.

    Comment by ވަތަންގެ‮ ‬އާޒުވާން — October 27, 2008 @ 9:49 pm

  19. Comment by nj — October 27, 2008 @ 10:03 pm

  20. i will not let this guy roam freely. he’ll get what he have done. we will respond same way. i will update u guys about this later if there is any development
    އިޔާސް މިކަން ހަދާން ކުރާތި!

    Comment by mdp supporter — October 27, 2008 @ 10:48 pm

  21. މިފަހަރު އިރާދަފުޅުން އިއްތިހާދަށް ކާމިޔާބު ވާނެ. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީވެސް މިއީ. މިދިޔަފަހަރު 2 ގަ ރަނގަޅު ފާހަގަޖެއްސެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިފަހަރުވެސް ހަމަ 2 ގަ ރަނގަޅުފާހަގަ ޖެއްސެވުން އެދެން.

    Comment by Anonymous — October 27, 2008 @ 10:55 pm

  22. Golhaabo vettumuge alaamaih fennany. MDP website hack kuri vaahaka furathama SMS kuree hama Iyas. maumoon ah maru dhenee baa noonee laari ah vikeny baa. magey naseyhathaky libifai vaa ilmu vathan edhay gothah beynun kurun.

    Comment by Joarey — October 27, 2008 @ 11:37 pm

  23. ވެބްސައިޓު‮ ‬ފެޅިޔަސް‮ ‬ވޯޓުގަ‮ ‬ކާމިޔާބުލިބޭނީ‮ ‬ވަތަނަށް‮.‬

    Comment by ގޮޅާބޯ — October 27, 2008 @ 11:40 pm

  24. މައުމޫނުގެ ވެރިކަން ވެއްޓޭނެކަމުގެ ހުރިހާ ހެކިތަކެއް ފެނި ނިމިއްޖެ. ޑީ.އާރ.ޕީ ގެ އެންމެފަހުގެ ޖަލްސާގަ އެކަން އެގިއްޖެ. އެމީހުން އެއުޅުނީ ސީދާ ފިރްއައުނު އަދި ހާމާން ޢުޅުނު ގޮތައް. ބަޔަކުމީހުން ހެއޗދެވިފަރާތައް ދުޢާ ކޮށްފައައިމަވެސް ބުނީ ވާރޭވެހެން ފެއްޓީމަ ދުވެ ބަޗައިފިޔޯ. ނުބައިގޮތަކައް މަރުވެގެން ދާނެ.

    Comment by nazu — October 28, 2008 @ 7:22 pm

  25. ހައްޤައްމަސައްކަތް ކުރާމީހުނައް ކާމިޔާބު ލިބޭނީ. މިފަހަރު މައުމޫނު .ޔާމީނު.ތަސްމީނު.ހަމްދޫނު މިމީހުން މޮޔަވާނެ.

    Comment by nash — October 28, 2008 @ 7:29 pm

  26. anni mifaharu kaamiyaab kuraane!!! yageeen!!! :D

    Comment by star — October 28, 2008 @ 8:50 pm

  27. އަހަރެންގެ ހެޔޮދުއާ ވަނީ އަންނި އާއި އެކު މާތްﷲ އިރާދަފުން އިއްތިހާދަށް ކާމިޔާބު ލިބޭނެ

    Comment by Fathimath Azlifa — October 29, 2008 @ 12:02 am

  28. ރައީސުލް ޖުމްހުރިޔާ އަލްފާލިލް އައްނި އަށް މަރުހަބާ…..

    Comment by Anonymous — October 29, 2008 @ 1:56 am

  29. ރައީސުލް ޖު،ްހޫރިއްޔާ އަލްފާލިލް މުހައްމަދު ނަސީދު އައް މަރުހަބާ!

    Comment by ahin — October 29, 2008 @ 2:42 am

  30. ކާމިޔާބު އިރާދަ ކުރެއްވިޔާ މިޔޮއްލިބި ނިމެނީ. ދުޢާތައް އިޖާބަ ކުރައްވާ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ. ވަތަންއެދޭގޮތަށް…..!!

    Comment by Miharbi — October 29, 2008 @ 2:58 am

  31. މަރުހަބާ!

    Comment by maldivian — October 29, 2008 @ 3:21 am

  32. al hamdh lillahi..
    congratulation’s our hero Mr President ..
    we are proud of u….
    the result of Elections 2008 is so exciting.
    U Won..its almost comfirmed now…

    Comment by sarphiiiiiiii — October 29, 2008 @ 3:58 am

  33. ރައީސުލް ޖުމްހުރިޔާ އަލްފާލިލް އައްނި އަށް މަރުހަބާ :)

    Comment by viffffff — October 29, 2008 @ 4:04 am

  34. މަރުހަބާ ޤައުމުގެ އައު ރައީސަށް…. ﷲ އަންނި އަށް ރަޙުމަތް ލައްވާށި….. އާމީން

    Comment by Anonymous — October 29, 2008 @ 4:37 am

  35. ވޯޓުން އަންނިއަށް ކުރިލިބުނެއްކަމަކު، ސުލްހަވެރި އަމާން ގޮތެއްގައި މައުމޫނު ވެރިކަން ދޫކޮށްލާނެބާ؟

    Comment by ralhey — October 29, 2008 @ 4:40 am

  36. އައްނިއަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއްކިޔަން. މަނިކުފާނާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ވާކަން ދަންނަވަމެވެ. ވޯޓްދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއްކިޔަން. މައުމޫނަށް ތިޔަދެއްވީ ވަރަށް ރަގަނޅު ފިލާވަޅެއް.

    Comment by Mohamed Mushthaaq — October 29, 2008 @ 5:34 am

  37. މާތް ކަލާންގެ އަހަރުމެން އެންމެންގެ ދުއާ އިޖާބަ ކުރައްވައިފި. މައުމޫން މާޒީއަށް ވެ ނިމިއްޖެ! އިއްތިހާދު އަށް މަރުހަބާ ……

    Comment by hardy&shiru — October 29, 2008 @ 5:35 am

  38. 786
    މިއަދަކީ އަހަރެމެންގެ ހަޔާތުގައިވެސް ގިނަބަޔަކު އެދި އެދި ތިބި އަދި މިދުވަސް ނުފެންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކޮއްގެން ތިބިދުވަސް!
    (ފިރުޢަޢުނާއި ހާމާނާއި އަދި ގާރޫނުގެ އަނިޔާވެރިކަމުން މިދިވެހިޤައުމު ސަލާމަތް ވެގެން ދިޔަ ދުވަހެވެ) މިކަމުގެ އުފަލުގައި މާތްﷲގެ ކިބައަށް ހަމްދާއިޝުކުރު ކުރަމެވެ. ރ.ކަނދޮޅުދޫން

    Comment by Anonymous — October 29, 2008 @ 6:00 am

  39. އަލްފާޟިލް މުހަންމަދު ނަޝީދަށް މަރުޙަބާ

    Comment by Anonymous — October 29, 2008 @ 6:15 am

  40. އަމާންކަމާ، އޮމާންކަމާއެކީ ވަތަން އެދޭގޮތަށް އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އަށް ނައު ބަދަރުކުރެވިއްޖެ!!! ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަޝީދް އަށް މަރުހަބާ!!!

    Comment by dhivehi darieh — October 29, 2008 @ 6:47 am

  41. މަރުހަބާ އާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން- އަޅުގަނޑުމެންގެ އާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ.

    Comment by Anonymous — October 29, 2008 @ 7:00 am

  42. މަރުހަބާ އާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން- އަޅުގަނޑުމެންގެ އާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ.

    Comment by dhivehi rayyithe' — October 29, 2008 @ 7:01 am

  43. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް މުހައްމަދު ނަޝީދު (އައްނި) އަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާ ޔަކާއި ތަހުނިޔާ ކުލިރީތި މާމެލާމެލިން ދަންނަވަން………….

    Comment by Ali Mohamed Didi — October 29, 2008 @ 7:07 am

  44. އައްނި އަށް މަރުހަބާ…..އައްނި އަށް މަރުހަބާ…..އައްނި އަށް މަރުހަބާ…..އައްނި އަށް މަރުހަބާ…..އައްނި އަށް މަރުހަބާ…..އައްނި އަށް މަރުހަބާ…..އައްނި އަށް މަރުހަބާ…..އައްނި އަށް މަރުހަބާ…..

    Comment by Anonymous — October 29, 2008 @ 8:10 am

  45. އަޅަމެންގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ އަށް ސުކުރު ހުރި…މިފަދަ ދުވަހެއް ދެއްކެވީތީ…..މަރުހަބާ އިއްތިހާދަށް……ތި ކުރި ބުރަ މަސައްކަތަށް…އަހަރެމެން މިތިބީ ތިބޭފުޅުންނާއި އެކު…..

    Comment by ALI — October 29, 2008 @ 8:44 am

  46. ކާފަމެން މާމަމެން ބުނެދޭހެން، ކާމިޔާބަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤެކެވެ.މިއޮތީ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައި ވަންތަކަމުގެ ނަތީޖާ ފެންނާށެވެ.’އެކުވެރިކަމަކީ ގަދަފަދަ ބާރެއްކަން’ މިއޮތީ ޕްރޫވް ވެފައެވެ.އަހަރެން އިތުބާރުކުރީ ‘ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދަށެވެ’.އަވަހަށް ‘ކޮމަން މިނިމަމް’ ޕްރޮގްރާމެއް ޢިއުލާނުކޮށްދޭށެވެ.އަދި ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް ތެރޭގައި ކުރާނެ ކަންކަންވެސް ބުނެދޭށެވެ.’އަނެއްދިވެހި ރާއްޖެ’އަށް ދާން ދިވެހިން ބޭނުން ނުވާކަން ފުރަތަމަ ބުރުން އޮތީ ފެންނާށެވެ.މިކަން ގަބޫލުކުރާށެވެ.މިވަގުތަކީ ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ އެތެރޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކޮށް އަދި ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ވެރިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވީ ވަގުތެއްކަން ހަނދާންނައްތާލައިގެން ނުވާނެއެވެ.އަހަރެން މި އިންތިޒާރުކޮށް ގުނަން މިފެށީ ‘މިނިވަން އިންތިޚާބު’ ބޭއްވޭނެ ދުވަހަކަށެވެ.ޢަލީ

    Comment by Anonymous — October 29, 2008 @ 9:23 am

  47. މުޙައްމަދު ސާންގެ ފަރާތުން
    ރައީސުލްޖުމް ހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް މުޙައްމަދި ނަސީދަށް މަރުހަބާ.
    ސާބަހޭ. ތީ ވަތަން އެދޭގޮތް.އަހަރެންގެ ހެޔޮދުއާ ވަނީ އަންނި އާއި އެކު މާތްﷲ އިރާދަފުން އިއްތިހާދަށް ކާމިޔާބު ލިބޭނެ

    Comment by Anonymous — October 29, 2008 @ 9:57 am

  48. މެލޭސިޔާގަ އަންނިއަށް މާތްﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން ކާމިޔާބު ލިބިއްޖެ. ދެން އަޅުގަނޑު މެން ބޭނުމީ އަންނިއާ މެލޭސިއާއިން ބައްދަލުވާން.

    މިފަހަރު ކާމިޔާބު ހޯދީ އަޅުގަނޑުމެން

    Comment by ibbe — October 29, 2008 @ 10:37 am

  49. އައްނި އަށް މަރުހަބާ

    Comment by shary — October 29, 2008 @ 10:42 am

  50. އަންނިއަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. އަންނި ވަޢުދު ވެވަޑައިގެންނެވި ކަންތައްތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ހައްދަވާ ދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން އަދި އެކަމާ ށައްކެއް ނުކުރަން.

    Comment by fathima — October 29, 2008 @ 11:07 am

  51. މަރުހަބާ އާ ޒައީމްއަށް……..

    Comment by dhanu — October 29, 2008 @ 11:19 am

  52. މަރުޙަބާ މުހައްމަދު ނަޝީދު ………

    Comment by SHATH — October 29, 2008 @ 11:35 am

  53. މަރުހަބާ އައްނި އަށް

    Comment by shifa — October 29, 2008 @ 12:03 pm

  54. މަރުހަބާ، މަރުހަބާ، މަރުހަބާ، ރައީސުލް ޖުމްހުރިޔާ އަލްފާލިލް މުހައްމަދު ނަސީދު ، މިއީ ދިވެހިންގެ މިނިވަން ދުވަހެއް

    Comment by adhurey — October 29, 2008 @ 12:04 pm

  55. ރައީސް އަންނި އަށް މަރުހަބާ! ވައުދުތަކުގެ މަތިން ހަނދާންނައްތާނުލާތި، ނޫނީ ގޮޅާބޯ ކިޔަންޖެހިދާނެ!

    Comment by Amjad — October 29, 2008 @ 12:48 pm

  56. Alhugandu men ge zaeem Anni ah maruhabaaah maruhabaa

    Comment by Rifa — October 29, 2008 @ 1:38 pm

  57. ސާބަހޭ އަންނި! ސާބަހޭ ދިވެހިރާއްޖެ!!!

    Comment by Anonymous — October 29, 2008 @ 2:58 pm

  58. އަލްހަމްދްލިލްﷲ،މަރުހަބާ އަންނި! ސައްކެއްނެތެވެ މިއަދު ދިވެހިން މިވަނީ ދުނިޔެއަށް މިސާލެއްދައްކުވައިދީފައެވެ، މިވަގުތު ދިވެހިންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިފާއެންމެ މުހިންމު ވާޖިބަކީ މިދަނޑިވަޅުގައި އަމިއްލަ ޒާތީ ތައައްސުބުން އެއްކިބާވެ ގަވްމުގެ ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށްޓަކައި އަތުގުޅާލުމެވެ، ގައިމުވެސް މައުމޫނު ސަރުކާރުން އަހަރެންނަށް ކުރިހުރިހާ އަނިޔާއަކަށް މައާފު ކޮއްފީމެވެ،
    މިއަދު ދިވެއްސަކަށްވީތީ ފަހުރުވެރިވެހުރި ހާލުގައި މައުމޫނަށް ސެލިއުޓްކުރަމެވެ. އަދި އުއްމީދުކުރަނީ އަނެއްދިވެހިރާއްޖެ އަށް އިރުއެރި ހިންދު އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެން އެދިޔަ އުފާވެރި ހިނިތުންވުން ދާއިމަށް ދެމިހުންނާނެކަމުގައެވެ.

    Comment by Anonymous — October 29, 2008 @ 3:11 pm

  59. އަލްހަމްދްލިލްﷲ،މަރުހަބާ އަންނި! ސައްކެއްނެތެވެ މިއަދު ދިވެހިން މިވަނީ ދުނިޔެއަށް މިސާލެއްދައްކުވައިދީފައެވެ، މިވަގުތު ދިވެހިންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިފާއެންމެ މުހިންމު ވާޖިބަކީ މިދަނޑިވަޅުގައި އަމިއްލަ ޒާތީ ތައައްސުބުން އެއްކިބާވެ ގަވްމުގެ ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށްޓަކައި އަތުގުޅާލުމެވެ، ގައިމުވެސް މައުމޫނު ސަރުކާރުން އަހަރެންނަށް ކުރިހުރިހާ އަނިޔާއަކަށް މައާފު ކޮއްފީމެވެ،
    މިއަދު ދިވެއްސަކަށްވީތީ ފަހުރުވެރިވެހުރި ހާލުގައި މައުމޫނަށް ސެލިއުޓްކުރަމެވެ. އަދި އުއްމީދުކުރަނީ އަނެއްދިވެހިރާއްޖެ އަށް އިރުއެރި ހިންދު އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެން އެދިޔަ އުފާވެރި ހިނިތުންވުން ދާއިމަށް ދެމިހުންނާނެކަމުގައެވެ.

    Comment by ralhey — October 29, 2008 @ 3:12 pm

  60. ސާބަސް އަންނިއަށް!!!.

    Comment by shifa — October 29, 2008 @ 7:32 pm

  61. الحمدالله،މަރުހަބާ ވަޠަން އެދޭ އިއްތިހާދުގެ ކެން ޑިޑޭޓް! މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ގެ ޙަޔާތުގައި ލިބުނު އެއްމެ އުފާވެރި ދުވަހެވެ. މިއަދު ދިވެހިން މިވަނީ ވަޠަން އެދޭގޮތް ދިވެހި ރައްޔެތުންހާމަކޮށްދީފިއެވެ، މިވަގުތު ދިވެހިންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިފާއެންމެ މުހިންމު ވާޖިބަކީ މިދަނޑިވަޅުގައި އަމިއްލަ ޒާތީ ތައައްސުބުން އެއްކިބާވެ ގަވްމުގެ ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށްޓަކައި އަތުގުޅާލުމެވެ، ގައިމުވެސް މައުމޫނު ސަރުކާރުން ރައްޔެތުންނައް ޚިޔާނާތްތެރި ވެފާވާ ނަމަ އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް މައުމޫނުވެސް ގެންދެވެން ޖެހޭނެކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެކެމެވެ. އަދި އަތޮޅުވެރިންނާއި ކަތީބުންނަކީ ރައްޔެތުން އިންތިޚާބު ކުރާ ބައެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުމަށް އަވަސްވެލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮވާލަމެވެ.
    އަދި އުއްމީދުކުރަނީ އަނެއްދިވެހިރާއްޖެ އަށް އިރުއެރި ހިންދު އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެން އެދިޔަ އުފާވެރި ހިނިތުންވުން ދާއިމަށް ދެމިހުންނާނެކަމުގައެވެ

    Comment by ADAALATHU P NAIFARU GOFI — October 29, 2008 @ 8:17 pm

  62. މަރުޙަބާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

    Comment by divehidharieh — October 30, 2008 @ 8:58 am

  63. މިލޮބުވެތި ވަތަން މިނިވަން ކަމާއެކު އަބަދަށް……………………..

    Comment by Amyn/thimara — October 30, 2008 @ 10:27 am

  64. Wathan Edhey Gothah presidential candidate Mohamed Nasheed (Anni) secured more than 54%, with 96,044 votes and the dictator got 45.8% with 81,368 votes. This is the provisional results after 399 ballot boxes had been counted with just 4 more remaining which amounts to less than 1%. Bye Bye

    Comment by Amyn/thimara — October 30, 2008 @ 10:30 am

  65. މައިސޫރު ގާ ތިބި ހުރިހާ ދިވެހިން ގެ ފަރާތުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަށީދު އައް މަރުހަބާ މިދަންނަވަނީ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން.މާތްﷲ މަނިކުފާނައް ހުޔޮ ރަހްމަތް ލައްވާށި.އާމީން.އެއްވެސް މީހަކު ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ހުރިހާ ދިވެހިން ނައް ހަމަހަމަ ކަން ދެއްވާނެ ކަމައް އުއްމީދު ކުރަން.ކޮންމެ ދިވެހި ދަރިއަކީ ވެސް ކޮންމެ މަންމަ އަކާ ކޮންމެ ބައްޕަ އެއްގެ ވެސް އުއްމީދު އެހެންވީމަ ދިވެހި ރާއްޖެ އަކީ އަނިޔާ ވެރި ކަމުން ސަލާމަތް ވެފާވާ އުފާވެރި ރާއްޖެ އަކައް މަނިކުފާނު ގެ ޒައާމަތު ގާ ހައްދަވަން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެ ކަމައް އުއްމީދު ކުރަން.އަނެއް ދިވެހި ރާއްޖެ އަކީ ތާހިރު ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ ރާއްޖެ އަކައް ވާނެކަމައް އުއްމީދު ކުރަން.

    Comment by HAWWA — October 30, 2008 @ 12:31 pm

  66. އަންނި އަށްލިބުނު ކާމިޔާބީއައް އުފާކުރަން، އެކަމަކު އަހަންނައް ހީވާގޮތުގައި އަދި މާއަވަސް އުފާކުރަން، އެޢީ ވޯޓައް ނޮފޫޒު ފޯރުވިކަމައް ހައިކޯޓުގައި އޮށްމައްސަލަ ހިގާކަމުގައި ވާނަމަ،އިންތިގާލީ ސަރުކާރު ކުރިއައް ހިގަމުން ދާނެ. އަދި އެހާފަސޭހައިން ގޮޅާ ކައިރިން ސަލާމަށް ނުވެވޭނެ.

    Comment by Anonymous — October 30, 2008 @ 12:32 pm

  67. ~
    ހަމްދާއި ސަނާހުރީ އެއްކައުވަންތަ ﷲ ގެ ހަޒްރަތަށް، ސަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަނީ ކައު އިތުރު ރަސޫލާއަށް.
    މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. ތިޔައީ ހަމަ ޤައިމީ ބަތަލެއް. ދުރުވިސްނޭ ޢިލްމީ ސިޔާސީ ލީޑަރެއް. އިއްޔެ ޓީވީން ނޫސްވެރިންނާއި އެކު ފެނުނު މަންޒަރަކީ އިތުރަށް މަނިކުފާނުގެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތު ހާމަވި މަންޒަރެއް. ވިސްނުންތެރިކަމާއިއެކު ޤައުމު ކުރިޔައް ގެންދްވާ! ﷲ ކާމިޔާބު ދެއްވާނެ.

    Comment by Ali Rasheed — October 30, 2008 @ 4:21 pm

  68. ﷲ އަށް ޙަމްދުކުރަން… މިއީ މުޅި ޙަޔާތުގަވެސް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އުފާ. އާ ރައީސަށް މަރުޙަބާ ތިޔައީ ހިތްވަރުގަދަ ޒުވާން ލީޑަރެއް

    Comment by habs — November 2, 2008 @ 11:02 pm

  69. الحمدالله،މަރުހަބާ ވަޠަން އެދޭ އިއްތިހާދުގެ ކެން ޑިޑޭޓް.މަރުޙަބާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. ތިޔައީ ހަމަ ޤައިމީ ބަތަލެއް. ދުރުވިސްނޭ ޢިލްމީ ސިޔާސީ ލީޑަރެއް.

    Comment by faiz — November 4, 2008 @ 3:00 pm

  70. الحمدالله .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް.

    Comment by faiz — November 4, 2008 @ 3:01 pm

  71. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް.

    Comment by mohamed — November 4, 2008 @ 3:03 pm

  72. .މަރުހަބާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު ނަސީދަށް.

    Comment by fai — November 4, 2008 @ 3:04 pm