Wathan Edhey Gothah – MDP

October 29, 2008

1 Comment

  1. Maruhaba! Maruhbaa! Raees naseheed ah marhabaa! Alhugandu ge hayyathu gai furathama vote lumuge haqqu libunu thaareehee faharu .Aniyaa aai Adhulu insaafun ekibaavefai vaa muskulhi hudhu muhuthaaru verikan nimumakah genaumah ithihaadhu ge candidate nasheed ah vote dhin enemehaa rayyithunah nuhanu ihulaa their kamaaeku shukuru dhanavan.
    Adhi mi neyvaa gai nasheed ah ilthimaas kuran mi veythu vedhiya 30 aharu alhugandu menge ehthakeh Dhivehi Raiyytihunakh maumoon ge sarukaarugai aniyya kohfai vaakan Dhivehi thaareehuge fathifuthakun egen ebahuri. .ehen kamun mikaamai dhekolha rayyithun nasheedah kurithaaidhu dhauru nimendhen hadhaan koh! Efadha aniyaa aai adhulinsaafu ekibaa vefai vaa sarukareh mi gaumugai dhen thakuraaru viya nudhinumah mashkah kurumah govaalan
    =adhives eh fahru marhubaa ! maruhaba ! anni! Maruhbaa MDP! Maruhabaa! Ithihaadhu!=

    Comment by Ali saaim bin moosa — October 29, 2008 @ 11:25 pm