Wathan Edhey Gothah – MDP » އަނެއް ދިވެހިިރާއްޖެ ކެމްޕޭން ރޯދަމަހުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުން

September 1, 2008

އަނެއް ދިވެހިިރާއްޖެ ކެމްޕޭން ރޯދަމަހުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުން

4 Comments

 1. އަންނި އަކީ އަހަރެމެންގެ ހީރޯ! އަހަރެމެން ވޯޓު ދޭނީ އަންނި އަށް.

  Comment by Mohamed — September 2, 2008 @ 5:39 pm

 2. ސާބަހޭ އަންނި. ތިއީ މިނިކަމެތި އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ ވިންދަކީ. ތިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އުންމީދަކީ. އަޅުގަނޑު އެއްވެސް އޮޅުމެއްނެތް ގޮތުގައި ވޯޓް ދޭނީ އަންނިއަށް. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ތާއީދުކުރާ އާދައިގެ ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ އަބަދުވެސް މާތް ﷲ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކުރިއެރުން ދެއްވުން. =ކ.ގުރައިދޫގެ ޒުވާނެއް=

  Comment by Anonymous — September 3, 2008 @ 12:45 am

 3. ސާބަސް …. ވަރަން ސަޅި… ވަރަން އިފެކްޓިވް ދޯ….. އަރހަމް

  Comment by Anonymous — September 3, 2008 @ 8:05 pm

 4. ރޭ އަންނިގެ ކިބައިން ފެނުނީ ނަމޫނާ ވެރިއެއްގެ ގައިގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ރިވެތި ނަމޫނާއެކެވެ. އަންނި ރޭގައި ގެންގުޅުނު މަޑުމާތިރި ކަމަކީ ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ހެއްކެއް.
  އަންނި އަކީ އަހަރެމެންގެ ހީރޯ! އަހަރެމެން ވޯޓު ދޭނީ އަންނި އަށް.

  ސާބަހޭ އަންނި. ތިއީ މިނިކަމެތި އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ ވިންދަކީ.

  “ޅ.ކުރެންދޫ އެމްޑީޕީއަށް ތާޢީދު ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން”
  މުޅިކުރެންދޫ އޮތީ އަންނިގެ ފަހަތުގައި ކަން އަންނި ޤަބޫލްކުރާތި.

  Comment by Anonymous — September 4, 2008 @ 10:56 am