Wathan Edhey Gothah – MDP » އއ އުކުޅަސް ފޮޓޯ

September 6, 2008

އއ އުކުޅަސް ފޮޓޯ

Photos by Maapu

4 Comments

 1. މިސައިޓްގައި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރާނެ މީހަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހިޔާލުހޯދުމުގެ ބައެއް ހިމަނާލެވިދާނެތަ.
  …..ތާއިދު އަންނިއަށް ލިބުމަށް އެދޭ ފަރާތެއް…….

  Comment by anil — September 7, 2008 @ 12:12 pm

 2. ސާބަސް އަންނިއައް …ހަމަ ތިގޮތައް ހުވަދު އަތޮޅައް ކުރި ދަތުރުގެ ފޮޓޯ ހާމަ ކޮއްފި ނަމަ އަންނި އަކީ މީހުންގެ ރުހުމާ ތާއީދު ލިބިފައިވަ ބޭފުޅެއްކަން އިތުރައް ހާމަ ވެގެން ދާނެ…………ތިނަދޫ ގެ ރައްޔިތެއް

  Comment by lida — September 7, 2008 @ 9:50 pm

 3. އަންނި އަޅުގަނޑު ވ ބޮޑަށް އެދެން އަންނި އާއި ބުރުމާ އާއި ގުޅުން. އޭގެސަބަބުން މައުމޫނު ވެއްޓެން އެއްވެސް ހުރަހެއް ކުރިމަތި ވެގެނެއް ނުދާނެ.

  Comment by kudoo — September 8, 2008 @ 12:40 am

 4. އަންނިގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ކުއްޓިނަޝީދު ހޮވުމަކީ ތިޔަ ކެމްޕޭނަށް އިތުރަށް ލިބިގެންދާނެ ދިރުމެއް

  Comment by Anonymous — September 8, 2008 @ 9:31 am