Wathan Edhey Gothah – MDP » ގދ ދަތުރު ފޮޓޯ

September 7, 2008

ގދ ދަތުރު ފޮޓޯ

Photos by M I Maniku

30 Comments

 1. އަޅުގަނޑު އެދެނީ ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔަތުން އަންނިއަށް ވޯޓްްދެއްވުމަށް.

  Comment by Anonymous — September 8, 2008 @ 12:34 am

 2. އަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭ ގަ ކަރަންޓް ނެތް ވާހަކަ އަޑުއެހިން..ކިހިނެއް ތޯ ކަރަންޓާ ނުލާ އަޅުގަނޑު މެން އުޅޭނީ…..

  Comment by ali — September 8, 2008 @ 2:08 am

 3. އަންނި ގޯހެކޭ ނުބުނާނަން. އެކަމަކު އޭނަ ………………….

  Comment by ilu — September 8, 2008 @ 2:15 am

 4. އަންނި އާ ބެހޭގޮތުން ގޯސް އެއްޗެއް ލިޔާއިރައް ކީއްވެ ތި ފޮހެލަނީ…ތި ގޮތައް މީހުން ނައް އޮޅުވާލުން އެއީ ދޯ ތިމީހުންގެ ކަމަކީ…

  Comment by ali — September 8, 2008 @ 2:19 am

 5. މީހުން ނައް އޮޅުވާލުން އެއީ ދޯ ތިމީހުންގެ ކަމަކީ…

  Comment by ali — September 8, 2008 @ 2:21 am

 6. އެމްމެން އަންނި އަށް ވޯޓް ލާ….

  Comment by mode — September 8, 2008 @ 2:22 am

 7. އަންނި ފެނުނަސް ހިންހަމަ ޖެހޭ!!!!!!!

  Comment by juney — September 8, 2008 @ 9:55 am

 8. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ވޯޓް ދޭނީ އަންނިއަށް..އެކަމުވެސް ބުރުމާ އާ އަންނި އެކުގަ ވޯރކް ކުރުން އެދެން . ސަބަބަކީ ދެ ޕާޓީގުޅިއްޖެނަމަ ވ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭނެކަމައް ފެންނާތީވެ. ސަލާމް…

  Comment by Anonymous — September 8, 2008 @ 10:09 am

 9. ނޫނޭ ނޫނޭ، ހަމަ ހިލާ ބުރުމަޔަ ނުގުޅޭތި، އެއީ ކާކު، މައުމޫނުގެ ހުރިހާ ނުބައިކަމަކަށް ހަރަދުކުރިމީހާނު، އެއީ އެންދެރިމާ އައިލަގެ އެޖެންޓެއް. މީ ހިއްސާ ގަންނަހެން ވޯޓު ގަނެވިގެންވާނެ ފަހަރެއްނޫ، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއީ ހައްގަށް މަސައްކަތްކުރިމީހުންގެ ފަހަރު، އަހަރެމެންގެ ފަހަރު، އަންނިމެންގެ ފަހަރު އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ފަހަރު. މުނަށްވަރުމެންހެން ބޮޑުލާރިޔަށް އަންނިޔެއް ނުވިކޭނެ. އަހަރެމެންގެ ސަޕޯޓް ނަންނިޔާއެކު ވަނީ އެހެންވެގެން.

  Comment by rilwan — September 8, 2008 @ 1:29 pm

 10. ވޯޓްދޭނީ އަންނިއަށް. ލޯޯ ބޯ ކޮށިވެފަހުރި އެ މުސްކުޅި ބޭގަޑަށްވުރެ، ލިޔަންކިޔަން ރަގަޅަށް ނޭނގޭ މަހުޖަނަށްވުރެ، ގައުމުގެ ހުންގާނުގައި ހިފާނެ ހިތްވަރެއް ނުހުންނާނެ އިބްރާއަށްވުރެ، މިލިޓްރީ ހިޔާލުގެ ވެރި، އޯލެވެލް ފެންވަރުނެތް ދޮންޖޭމަށްވުރެ، އެއްޕާޓީ ސިސްޓަމް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ހުދުމުހުތާރު ހިޔަލުގެ ވެރި ހަސަނަށްވުރެ ގައިމުވެސް އަންނި ރަގަޅު. +ނައިންޓެ+

  Comment by Anonymous — September 8, 2008 @ 1:43 pm

 11. އިންޓަރނެޓް ކޮމިއުނިޓީން ބުނާ ގޮތުން، އެމީހުންގެ ބޮލަށް ސަވާރު ވުމަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ވަރަށް އެބަ މަޅިޖަހާ. އެއީ ޕާޓީ އަކާނުލައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް. ޖާނޭ އެއް ނޫން.

  Comment by aminath — September 8, 2008 @ 1:58 pm

 12. ސިޔާސަތު ޕްރޮގްރާމް ގަ ދެއްކި އަންނިގެ ސީވީ ބަލާފަ ރާއްޖެތެރޭގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނީ ތިމަންމެން ކުރިން ހީކުރީ އަންނި ހުރީ ނުކިޔަވާ ކަމަށޯ. މިހާރު އޯ ނިއެނގެނީ ހަގީގަތް،

  Comment by moosabe — September 8, 2008 @ 2:11 pm

 13. އަހަރެން ތާއީދުކުރަނީ އުމަރު ނަސީރުއަށް ނަމަވެސް އަހަރެން ކެންޕެއިން ކޮށްދެނީ އިބުރާއަށް އަހަރެން އުޅެނީ ޑީރާޕީގަ އެކަމަކު އަހަރެން ވޯތުދޭނީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް މުހަންމަދު ނަޝީދު (އައްނި) އަށް = ދެއްވަދޫ ބޮގަންބޯ =

  Comment by boganbo — September 8, 2008 @ 4:55 pm

 14. އަނެއް ދިވެހި ރާއްޖެޔޭ…….އެއީ ކޮންރާއްޖެ އެއްބާ؟؟؟؟؟ މިނިކާ ރާއްޖެ އަށް ވެދާނެބާ؟؟؟ ހީހީހިހީހީހީހީހީ

  Comment by moya anni — September 8, 2008 @ 9:00 pm

 15. ކެޔޮޅާ ބޭބޭ ދޫންޏާ ހިނގާށެ ބޭރަށް ދާން…
  މިނިކަ ރާއްޖޭ ގަސްކަރަ ބަލާފަ އަންނި ދާން
  ހޯހޯ ހޭހޭ ހީހީ

  Comment by moya anni — September 8, 2008 @ 9:04 pm

 16. އަންނިގެ ސިޔާސަތުގައި އިސްލާމްދީން ނެތީތޯ؟

  Comment by yaameen — September 8, 2008 @ 10:41 pm

 17. އަންނި އަކަށް ނޭންގޭ ތިކިޔާ އަނެއްދިވެހިރާއްޖެ އޮތް ތަނެއްވެސް..

  Comment by bwdhd — September 9, 2008 @ 9:38 am

 18. އަންނި އަކީ މަސްތުވާއެއްކެހި ބޭނުންކުރާ މީހެކޭ ކީއަޑު އެހިން . . . .

  Comment by bwdhd — September 9, 2008 @ 9:40 am

 19. އަންނިއަކީ މިރާއްޖޭގެ މަންޑޭލާ

  Comment by annil — September 9, 2008 @ 10:12 am

 20. އަންނި ނޫންމީހަކަށް ވެރިކަށްލިބިއްޖެނަމަ ރއްޔިތުން އަނެއްފަސްއަހަރު ބިކަހާލުގައި އުޅެންޖެހޭނެ ކަށް ކަށަވަރު ދިވެހި ރައްޔިތުން މިކަމައްރަގަޅަށް ވިސްނާފަ އައްނި އައްވޯޓް ދެއްވާ އަޅުގަޑުމެން އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް ދޭނީ އައްނި އައް ސާބަސް އައްނީ

  Comment by Anonymous — September 9, 2008 @ 11:49 am

 21. އަހަރެމެން ބޭނުމެއް ނޫން މި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް….
  ސޮރީ އަންނީ…

  Comment by abdulla — September 9, 2008 @ 1:04 pm

 22. އަންނި ނޫން މީހަކައް ކަމެއް ވެފަ އެބައޮތްތަ؟؟ އަންނި އެއީ ހަމަ ބެސްޓް މަވޯޓް އަންނިއަށް ޔަގީން!!!

  Comment by Anonymous — September 9, 2008 @ 3:25 pm

 23. އަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގަ ވަޒީރުންގެ ހުރިހާ ގެތައް އާއުސްމިނަކަށް އަރާނެ ޖާގަ ދީފިއްޔާ އަންނި އިސްތިއުފާ އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަނެއްދިވެހިރާއްޖޭގަ ގޮވާނީ އަހަރެން. އެކަމަކު އޭރުން ދިހަބުރި. މައުމޫނާ އެކު އާއުސްމިނަކަށް ދިޔައި ވާގޮތަކީ މިހާރު ދިހަބުރިއަށް ހުރި ވަޒީރުންގެ ގެ ތައް އުސްވާނީ ވިހި ބުރިއަށް. މިހާރުގެ ހަކުރު ބުއިން އާއުސްމިނަކަށް އެރީމަ ދަރިބޮއެގެން ހުއްޓާ އަމާފޮނުވީމަ ދަރިބަލައި ދިޔަ ބަފާ ގޮސް ދަރިސޮރުކައރީ އަހާނީ “ޕާޓޭ،،ދޫ..ނީ..ނެތް…ތަ….އާނ .އާ..” މިހެން ގޮސް ހުރިހާކަމެއް މިއޮތް ވަރުން އާއުސްމިނަކަށް އަރައިފިއްޔާ ދެންދޯ…

  Comment by moosabe — September 9, 2008 @ 5:01 pm

 24. ހެހެހެހެހެހެހެހެ…. ތިބުނާ މިނިކާ ރާއްޖެއަށް މިގައުމު ހަދާފަ މިއޮތީ މައުމޫން. ރައްޔަތުންގެ ލޭބުއީވެސް މައުމޫން. އަހަރުމެން ބޭނުންވަނީ މި ހުރިހާ ކަމަކުން ސަލާމަތްވެފަ އޮތް ތާހިރު ދިވެހި ރާއްޖެއެއް. މިފަދަ ރާއްޖެ އަކަށް މިގައުމު ބަދަލު ކުރެވޭނީ އަންނި އައްކަން އަހަރެން ޔަގީންކުރަން. އަންނި އަކީ މި ގައުމަށް ޓިމޮކްރަސީ ގެނުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި ލީޑަރު ކަން އަހަރުމެން ދުވަހަކުވެސް ހަނދާން ނައްތައެއްނުލާނަން.

  Comment by Anonymous — September 10, 2008 @ 5:12 am

 25. އަ ން ނި އަ ކީ ބެ ސް ޓް

  Comment by ayya — September 10, 2008 @ 3:40 pm

 26. ތިބުނަނީ އަހަރެމެން މިއުޅެނީ ނުތާހިރު ދިރިއުޅުމެކޭތަ؟؟ނުތާހިރު ދިރިއުޅުން އުޅެނީ ގ. ކެނެރީގޭ މުހައްމަދު ނަޝީދު… ކޮންމެހެން އަހަރެމެންނަށް އަންނި ތިއުޅޭ “ތާހިރު” ދިރިއުޅުން ދަސްކޮށްދޭނެ ކަމެއް ނެތް…………….
  ތި މަސައްކަތް ހުއްޓާލާ….. ވެރިކަމާ ހެދި ތެޅޭތާ ދުވަސް ގަނޑެއް ވެއްޖެ ދެއްތޯ……..

  Comment by any — September 10, 2008 @ 4:29 pm

 27. “އައްނި އަކީ އަޅުގަޑުމެންނަށް ޑިމޮކްރަސީ ހޯދާދެއްވި ބާނީ”
  މުޒާހަރާތަކުގެ ރަހަ ދެކިފައިވާ ދިވެހި ދަރިއެއް

  Comment by shahym — September 10, 2008 @ 6:46 pm

 28. އަޅުގަނޑު ނުދެނެހުރިން މިނިކާ ދިވެހިރާއްޖެ އެއް އޮންމަކަމަކަށް. އަންނި އަބަދުވެސް ބުނަނީ އަނެއް ދިވެހި ރާއްޖެއޭ

  Comment by Anonymous — September 10, 2008 @ 7:52 pm

 29. އަންނި އަބަދުވެސް ކިޔާ 11 ނޮވެމްބަރ 2008 ގެ ފަހުން މިތާ އޮންނަ ވެރިކަމުގައި ފެންނާނެ މިކިޔާ “މިނިކާ ރާއްޖެ”…އޭނާ ބޯނީކީ ލޭ އެކަންޏެއްނޫން…މީހުންމަރާ ކާވެސް ހަދާނެ…އެއީ ނުން މިހާރުވެސް އޭނަ ރައްޔިތުންނަށް ދަސްކޮށްދޭ ކަމަކީ… މާރާމާރީ ، ހަޅުތާލު މީ ކާކު ދަސްކޮށްދިން ކަންތައްތަކެއްބާ؟؟؟؟؟؟؟

  Comment by galhi anni — September 11, 2008 @ 10:24 pm

 30. އަންނިއަކީ ދިވެހިތާރީޙްދުއް ނެލްސަން މަންޑޭލާ!! ސާބަސް އަންނި

  Comment by Anonymous — September 12, 2008 @ 3:43 pm