Wathan Edhey Gothah – MDP » ރ އަތޮޅު ކެމްޕޭން ދަތުރުގެ ފޮޓޯ

September 15, 2008

ރ އަތޮޅު ކެމްޕޭން ދަތުރުގެ ފޮޓޯ

Photos by M I Maniku & Maapu

4 Comments

 1. ކުދިންނޭ ކުދިންނޭ މައިން ބަފައިންނާ ގާތް ރައްޓެހިން ކައިރީގަ އަނެއްދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެމްޕޭނު ކުރުން ދެގުން މައްޗައް ޖައްސަން ވެއްޖެ ދުވަސް އައިސް މިއޮއްޖެހެނީ. ތީމުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އަކަށް ހެދީމަ ހާދަ އަސަރެއް ކުރާނޭ ދޯ؟

  Comment by andey — September 15, 2008 @ 4:03 pm

 2. ރ.އަތޮޅަކި ކުރިން މައުމޫނުގެ މިލްކެއްކަމުގައި ހީކޮށްގެންއުޅޢ އަތޮޅެއް. މި ހާރު އެތިބީ މިނިވަންކަމާއެކު ތޮށިފަޅާ ނިކުމެވިފަ ކާކުގެ ސަބަބުންކަން އެނގޭތަ؟ ހަމަ އަންނިގެ ސަބަބުން. ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ އެއްޗެކޭ ކިޔަސް ހަގީގަތް ވާނީ ހަގީގަތަސް. ވީމާ އަންނިގެ ބަހުރުވއިންނަމަ އަހަރެމެންގެ “ދަރީންނާ ދަރީންގެ ދަރިންގެ” ހައްގުގާވެސް އަންނިއަށް ވޯޓުދޭން އެބަޖެހޭ. އިންޝާﷲ މިފަހަރު އަހަރެމެންގެ ދުއާ އިޖަބަކުރައްވާނެ. އަންނި ތަނަވަސް އަގުލަބިއްޔަތަކުން ކުރިހޯއްދަވާނެ.

  Comment by rilwan — September 15, 2008 @ 5:13 pm

 3. ގަބޫލު ކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް އަންނި އަކީ އިސްލާހުގެ ބާނީ…އަންނި އަށް ސާބަސް

  Comment by golhabo — September 19, 2008 @ 3:52 pm

 4. ސާބަހޭ އަންނީ އަހަރެމެން މިތިބީ އަންނީގެ ފަހަތުގައި —- ކުރިޔަދޭ އަންނީ

  Comment by haris — September 20, 2008 @ 7:21 pm