Wathan Edhey Gothah – MDP » Vote Anni – Mohamed Rasheed (Kubey)

September 19, 2008

Vote Anni – Mohamed Rasheed (Kubey)

12 Comments

 1. ސާބަސް ކުބޭ

  Comment by Jalla — September 19, 2008 @ 6:02 pm

 2. ވަރަށް ބޮޑު ތެދެއް ދެއްތޯ! އަންނި އަކީ ވެރިކަންކުރުމުގެ އިސްލާހާއި ރައްޔިތުންނަށް ތަނގަޅު ގޮތްތައް ހޯދުމައް އެތައް އަހަރެއްވަންދެން ބިރެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރި ޒުވާނެއް. މައުމޫނައް ޕްރަޝަރެއް ނުކުރެވެއޭ ބުންޏަސް އެއީ ތެދެއްނޫންކަން އިގޭނެ. ދުވަސްވަރެއްގައި މައުމޫން އުޅުނު ވައްތަރަކަށް ނޫން މައުމޫނު މިހާރު އުޅޭނީކީ.

  Comment by އަހުމަދު — September 19, 2008 @ 7:25 pm

 3. Thank you kubey.
  Your video is amazing.
  Can I post it on New Dhivehi Observer
  Thank you.

  Comment by New Dhivehi Observer — September 20, 2008 @ 12:50 am

 4. this is funny.. you guys stood up for certain things, we backed you for them. now you have broken them, and finally evolved to be like Maumoon. True politicians. “Power” is the only keyword. Sad but true. Where did all that talks and ideas go?..

  Comment by me — September 20, 2008 @ 1:01 am

 5. އަލްފާތިހާ ކިޔަން ނޭގޭ މީހަކު ރަނިންގް މޭޓަކަށް ނަގައިގެން އަނެއްރާއްޖެއަށް ދެވޭނެބާ؟

  Comment by shiran — September 20, 2008 @ 2:25 am

 6. Kubey is a great drummer. I am with him and with Anni.

  Anni is the opposite of Maumoon. The rest are all Maumoons. The “power” hungry are the smaller candidates with no supporters except for some in the family and family related businesses.

  Comment by Asneem — September 20, 2008 @ 4:28 am

 7. Anni is a true hero. He is our “Nelson Mandela” and Maumoon is our “Robert Mugabe”. Saabas kubey saabas. We cannot thank Anni enough…

  Comment by Saabas — September 20, 2008 @ 12:46 pm

 8. It is true we have gone down many roads doing these few years. Some decided to stay home and fight,others decided to go abroad and form party. Some decided to finish it on the street others decided to finish it on the discussion tables. Some have been chairmen, some have been presidents. What makes us common is we want good change. and we know we need to shake maumoon of his seat to archive it. So today lets unite. lets unite today or tomorrow on second round. But let us all agree that we are all against nepotism, corruption and abuse of public office against Maumoon.

  Comment by Ali — September 20, 2008 @ 1:23 pm

 9. Saabahey Kubey… Beru hifaigen dhaan vaanee

  Comment by Abdulla Saeed — September 21, 2008 @ 2:59 am

 10. saabahey kubey

  Comment by boat — September 21, 2008 @ 2:14 pm

 11. vote dheen veeves mohamada… meega vaahaka dhakaneeves mohamedu.. meethi hadhee ves mohamed….. mihen veeiru vote dhenveeves mohameda dhoooooooooooooooooo……………… saabas hurehaa meehunge masakatha

  Comment by me — October 3, 2008 @ 12:30 pm

 12. anni fiyavaa dhen verikan kuraveyne meehaku ebaintha? kuda ves shakkeh neiy.. anni fiyavaa ehenmeehaku verikan kuran foogalhaifi nama mi dhivehi raaje fasaadha vedhaane.. dheththo.. vote dheynvee anni ah.. vote libeynee ves anni ah.. voteun hoveynee ves anni.. huvaa kuraany ves anni.. raahje ah tharahgee gennany adhi genesdheynee ves anni.. ANNI AKY HAMA BEST!!

  Comment by raijal — October 3, 2008 @ 4:21 pm