Wathan Edhey Gothah – MDP » އެމީހަކު ރަށްވެހިވެފާވާރަށް (ދާއިމީ އެޑްރެސް އޮންނަރަށް) ނޫން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާނަމަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހޭނެ.

September 21, 2008

އެމީހަކު ރަށްވެހިވެފާވާރަށް (ދާއިމީ އެޑްރެސް އޮންނަރަށް) ނޫން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާނަމަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހޭނެ.

• ސެޕްޓެމްބަރު 25 ގެ ކުރިން ރެޖިސްޓްރީ ނުވެއްޖެނަމަ ވޯޓެއް ނުލެވޭނެ.
• ޝްރީލަންކާ، އިންޑިޔާ، ސިންގަޕޫރު އަދި މެލޭޝިޔާގައި ތިބި ދިވެހިރައްޔިތުންވެސް މިރަނުގެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުންކުރަށްވާ.
www.elections.gov.mv އަވަހަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމް ޑައުލޯޑް ކުރައްވާ.
• ފޯމް ފުރުމަށްފަހު އައީޑީ، ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގް ލައިސަންސް ގެ ކޮޕީއަކާއެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއަށް ފެކްސް ނުވަތަ އީމައިލް ކުރައްވާ. ފެކްސްނަމްބަރަކީ 3005557.
އީމޭލް އެޑްރެސް އަކީ reg@elections.gov.mv

4 Comments

 1. އެމެރިކާގަ ތިބި ކުދިންނަ ވޯޓު ލެވޭނެ ގޮތެއް އެބައޮތް ތޯ؟

  Comment by nishwan — September 21, 2008 @ 2:50 pm

 2. އަޅުގަންޑުމެން ރިސޯޓްތަކުގަ އުޅޭކުދިންނައް ވޯޓް ލުމުގެ ކަންތަން ކިހިނެން ތޯ ހަމަޖެހިފާ އޯތީ މިސާލަކައް އަޅުގަންޑު މެން ރިސޯތޓްގަ ވޯޓް ރަޖިސްޓްރީ ކޮއްފަ ވޯޓް ފޮށި ރިސޯޓައް ނުގެނެއްސީއްޔާމުން ދެންހަދާނީ ކިހިނެއް ރަންބެ

  Comment by hussani rameez — September 21, 2008 @ 10:28 pm

 3. ރާއްޖޭން ބޭރުގަ އުޅޭ މީހުން ކިހިނެއް ހަދަން ޖެހެނީ؟ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭތަ؟

  Comment by Ahmed — September 22, 2008 @ 1:57 am

 4. ކަނޑުމަތީ ގައި އުޅޭ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނެ ގޮތެން ބުނެދީ ބަލަ ؟

  Comment by mohamed shameem — September 22, 2008 @ 2:47 pm