Wathan Edhey Gothah – MDP » anni

April 26, 2008

ޝުކުރުގެ‮ ‬ބަސްކޮޅެއް

ކެމްޕޭނުގެ ހަރަކާތްތެރީންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެމްބަރުންނަށް، ހެޔޮ ދުއާ ސަލާމަށްފަހު ލިޔަމެވެ. ‘ތާހިރު ދިރިއުޅުމަކަށް’ އަޅުގަނޑު ފެށި ކެމްޕޭން ހިންގުމުގައި، އަޅުގަނޑަށް ތިޔަ ފޯރުކޮށްދެއްވި ހިތްވަރާ އަގު ނުކުރެވޭފަދަ މަސައްކަތަށްޓަކައި، ތިޔަ އެންމެހާ ބައިވެރިންނާ ހަރަކާތްތެރީންނަށް ހިތުގެ އަޑީން ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ޕްރައިމަރީގައި ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 3 ގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ވާދަކުރުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހަމަގައިމުވެސް ތިޔަ މެމްބަރުންނާއި އެކުވެރީން އަޅުގަނޑަށް ކުރެއްވި އިތުބާރާއި އަދި، ހެޔޮ ބަދަލަށްޓަކައި ތިޔަ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

March 25, 2008

ގއ. ވިލިނގިލީ ފާތުމަތު ހަސަން ސުނާމީގައި ވިހާލި ވެ ޖެހުނު ބިކަހާލަށް އަދިވެސް ހައްލެއް ނުލިބޭ

ކޮލަމް ލިޔުއްވީ: މުހައްމަދު ނަޝީދު ގ. ކެނެރީގެ އެމްޑީޕީ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް އައީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅުގައެވެ. ޕާޓީގެ ނިސްބަތުން ބޮޑު ވަފްދަކާއި އެކުގައެވެ. ސުނާމީގައި ގެދޮރު ގެއްލިފައިތިބި އެތައްބަޔަކާއި ދިމާވިއެވެ. ވަގުތީ ހިޔަލުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނެވެ. ވިލިނގިލީ ފިޔަޖަހާގޭ ފާތުމަތު ހަސަން އަށް ސުނާމީގެ ވަގުތީ ހިޔަލެއް ލިބުނީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. ސުނާމީގެ ބޮޑުރާޅު ވިލިނގިއްޔަށް އެރިއިރު ފާތުމަތު ހަސަން ދިރިއުޅެނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ގެއެއްގައެއް ނޫނެވެ. އޭނާއަކީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]