Wathan Edhey Gothah – MDP » Audio

April 2, 2008

އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޕްރެސިޑެންޝަލް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ 3 ކެންޑިޑޭޓުން މީޑިއާ އާއި ކުރިމަތިލުން

[ވިދާޅުވޭ...]

March 30, 2008

30 މާރޗް 2008 ތ.ކިނބިދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ އޯޑިއޯ

[ވިދާޅުވޭ...]

March 29, 2008

އަންނިގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން: ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލިން

[ވިދާޅުވޭ...]

March 28, 2008

28 މާރޗް 2008 މާލޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ އޯޑިއޯ

[ވިދާޅުވޭ...]

March 23, 2008

23 މާރޗް 2008 ގދ.ގައްދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ އޯޑިއޯ

[ވިދާޅުވޭ...]

March 7, 2008

ތާހިރު ދިރިއުޅުމަކަށް ގޮވާލައްވައި އަންނި ދެއްވި ޚިތާބު

(ތިރީގައި މިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ތަމްހީދީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެޕާޓީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން ގ ކެނެރީގޭ މުހައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) ގެ 7 މާޗް 2007 ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ ކެންޕެއިން ފެއްޓުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކައެވެ.)

~ އައްސަލާމް އަލައިކުމް. ގައުމީ ހަޔާތުގައި ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި ވެއްޖިއްޔާ އަންނާނެ ދަނޑިވަޅުތަކެއް، އަންނާނެ ހިނދުކޮޅުތަކެއް، އެހިނދުކޮޅުތައް މިސްރާބު މިދައްކާ ދެނީ އެގައުމު އެބަޔަކު ދެންގޮސް އުފުލޭ މަރުހަލާ. އަޅުގަޑުމެން ދެން ދާނެ ތަން، އަޅުގަޑުމެންނަށް ދެން ވާނެގޮތް އެގިވަޑައިގަންނަވާނެ. މިދުވަހަކީ، މީގެ ހަތަރު ފަސްއަހަރު ކުރީގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Previous Page »