Wathan Edhey Gothah – MDP » admin

April 25, 2008

ފީއަލީގައި ފަދައިން ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުތައް ހަދަނީ އެރަށްރަށުގެ ބޭނުންތަކާ ގުޅުވައިގެނެއް ނޫން – އަންނި

(ތިރީގައި މިވަނީ ކެޕިޓަލް ރޭޑިޔޯ މެދުވެރިކޮށް ފ ފީއަލީން އެމްޑީޕީ ތަމްހީދީ އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓު، މުހަންމަދު ނަޝީދު (އަންނި) ދެއްވާފައިވާ އިންޓަވިއުއެކެވެ.) އަހްމަދު ނަސީރު: ޕްރޮގްރާމް ލައިވްކޮށް އަޑުއައްސަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ އާދެ ފީއަލީގެ މިހިތްގައިމު ރަށުގަ މިހިތްގައިމު މާހައުލުގަ އަޅުގަޑުމެން މިތިބީ. ކުރިއަށް އޮތް ޕްރޮގްރާމް ބަދަލުކޮށްލައިގެން ނަމަވެސް އަޅުގަޑަށް ލަފާކުރެވޭގޮތުން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު މައުލޫމާތުކޮޅެއް މިޕްރޮގްރާމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ. އާދެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެގޮތުން އަޅުގަޑު ކެންޑިޑޭޓު އަރިހުން އެދެނީ މިރޭގެ ސުރުހީއާ ބެހޭގޮތުން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

April 23, 2008

އެމްޑީޕީގެ‮ ‬ރިޔާސީ‮ ‬ޕްރައިމަރީ‮ ‬2008‮ ‬ދިއެފްއެމް‮ ‬ޑިބޭޓް

[ވިދާޅުވޭ...]

އަޅުގަނޑުމެން ގޮންޖަހަނީ އެކަކު އަނެކަކަށްނޫން، އަޅުގަނޑުމެން ގޮންޖަހާފަ މިނިކުންނަނީ މައުމޫނު އަބުދުލްޤައްޔޫމަށް – ތިން ކެންޑިޑޭޓުން

(ތިރީގައި މިވަނީ 2 އޭޕްރިލް 2008 ވީ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ތަމްހީދީ 2008 އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ތަފާތު މީޑިއާ ގްރޫޕްތަކުން އިންތިޒާމްކުރި ބަހުސްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓެވެ.) މީޑިއޭޓަރ: ދަރުބާރުގޭގެ ފާށަނާ މާލަމުން އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތުން ގެނެސްދެމުން މިދަނީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީސްގައި ވާދަކުރައްވާ ތިންކެނޑިޑޭޓުން އާދެ! އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން މުހައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި)އާއި، މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ) އަދި ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުނައްވަރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީސްގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

April 18, 2008

މެމްބަރުން އެދިލައްވާތީ އަންނި އަލުން އައްޑޫ މުލަކަށް

އައްޑޫ އަތޮޅު އަދި ފުއައް މުލަކުގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުން އެދިލައްވާތީ އެމްޑީޕީ ގެ ރިއާސީ ޕްރައިމަރީސް ގައި ވާދަކުރައްވާ މުހައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) އެ ދެ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރެއް 18 އޭޕްރިލް 2008 ދުވަހު ފައްޓަވާނެއެވެ. އައްޑު އަތޮޅުގައި ފޭދޫ މަރަދޫ-ފޭދޫމަރަދޫ ހިތަދޫ އަދި ހުޅުމީދޫ އަށް އަންނި ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ފުއައް މުލަކުގައި ފުނާޑު، މިސްކިތްމަގު، ހޯދަޑު، މާލެގަމު، ދޫޑިގަމު، މާދަޑު، ދިގުވާދާއި ދަޑިމަގަށް ކެންޑިޑޭޓް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، މެމްބަރުން އަދި ރައްޔިތުންނާއި މުޚާތަބު ކުރައްވާނެއެވެ. […]

[ވިދާޅުވޭ...]

4000 ރުފިޔާ ލިބޭނީ އަތް އުރާލައި ތިއްބަކާ ނޫނެވެ. އިންސާނުން ބިނާކުރުމުން ހާސްކަން އޭގެ ޒާތުގައި ފިލައިދާނެތެވެ.

މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ރަސްތަ) ހަލާލު މަސައްކަތެއް ކުރާ ކޮންމެ ދިވެހިރައްޔިތަކަށް، އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން މަހަކު ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. ހަމައެއާއި އެކު ހާސްކަން ކަނޑައިލުމަށް، މިވަގުތަށް ހުރި ކުދި ލޭންދޭނު ހަމަޖައްސައިދެވެއެވެ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަންނި ކެމްޕެއިނުގައި ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެއެވެ. މިކަންކަމީ، ތާހިރު ދިރިއުޅުމަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކަމުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ގަބޫލުކުރަމެވެ. ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. ހަލާލު މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ގާބިލު މީހުނަށް ވުރެ މަސައްކަތެއްގެ ތައުލީމާއި ތަމްރީން ލިބިފައިތިބި ޒުވާނުން މިގައުމުގައި މަދެވެ. ގައުމުގެ ތަޢުލީމީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

April 17, 2008

13 އޭޕްރީލް‮ 8002‮ ‬ޅ‮.ހިންނަވަރުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ

[ވިދާޅުވޭ...]

April 16, 2008

އަޅުގަޑުމެން ބޭނުންވަނީ މައުމޫނު ކުރިމަތި ލައްވަން – އަންނި

ދެ ދައުރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ވެރިކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭގޮތަށް އިސްލާހުކުރެވޭ ގާނޫނު އަސާސީގައި ފާސްކުރެވިފައި އޮއްވާވެސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމު ރައީސްކަމަށް އަލުންވެސް ކުރިމަތިލައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާތީ ކުރެވުނު ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައި “އަޅުގަޑުމެން ބޭނުންވަނީ މައުމޫނު ކުރިމަތިލައްވަން” ކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މުހަންމަދު ނަޝީދު (އަންނި) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. “އެ މަނިކުފާނަށް ކުރިމަތިލެއްވޭނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމުގައިވިޔަސް މައުމޫނު‮ އެވިދާޅުވަނީ ކުރިމަތި ލައްވާނަމޭ! ގާނޫނު އަސާސީއާއި އެކިއިރު އެކި ދަރަޖައަށް އެކިވަރަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Previous Page »« Next Page