Wathan Edhey Gothah – MDP » editor

October 29, 2008

[Read More...]

[Read More...]

[Read More...]

October 27, 2008

އިސްލާހީ ޕާޓީތަކުގެ އިއްތިހާދުން އުފައްދާ ސަރުކާރުވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދޭ އިސްރާފުނުކުރާ ސަރުކާރަކަށް – ޑރ ވަހީދު

ވަތަން އެދޭގޮތަށް ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ފަރާތުން އުފައްދާ ސަރުކާރުވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދޭ އިސްރާފުނުކުރާ ސަރުކާރަކަށް ކަމުގައި އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ ވަހީދު މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ ވަތަން އެދޭ ކެމްޕޭންގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގައެވެ. ޑރ ވަހީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދިވެހިންނަށް ދެން ފެންނަ ސަރުކާރުވާނީ މިހާތަނަށް ދިވެހިންނަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައި ނުވާފަދަ ގާބިލް ސަރުކާރަކަށެވެ. އަދި އެސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާއި ކުރިމަތިލާނީ ރައްޔިތުންގެ ހާދިމުންގެ ގޮތުގައެވެ. […]

[ވިދާޅުވޭ...]

ނޮވެމްބަރު 11 އަށް މިސްރާބު މިޖަހަނީ ވެރިކަން ލިބޭއިރު ހަޒާނާގައި ލޯލާރިއެއް ނެތަސް ގައުމު އޮމާންކަމާއި އެކު ހިންގޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމާއި އެކު – ކެންޑިޑޭޓް ނަޝީދު

ނޮވެމްބަރު 11 އަށް މިސްރާބު ޖަހަނީ ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދަށް ވެރިކަން ލިބޭ އިރު ގައުމުގެ ހަޒާނާގައި ލޯލާރިއެއް ނެތްނަމަވެސް ގައުމު އޮމާންކަމާއި އެކު ހިންގޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމާއި އެކުގައިކަމަށް އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުހައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) މިހެން ވިދާޅުވީ ވަތަން އެދޭގޮތަށް ހިންގި ކެމްޕޭންގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާގައެވެ. ރޭ ބޭއްވި މިޖަލްސާގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގައުމު އޮމާންކަމާއި އެކު ހިންގުމަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވެއެވެ. […]

[ވިދާޅުވޭ...]

ވަރަށް ފުރިހަމަ ދިރާސާއަކުން ކެންޑިޑޭޓް ނަޝީދާއި ނަޞާރާ ދީނާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްކަން ސަރުކާރަށް މީގެ ކުރިންވަނީ ސާފުވެފައި – ޑރ ހަސަން ސައީދު

އެމްޑީޕީއަށް ނަޞާރާ ފައްޅިތަކުން ޚަރަދުކުރާކަމަށާއި އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ނަޞާރާ ދީނާއި ގުޅުންތަކެއް ހުރިކަމަށް އަދުގެ ސަރުކާރުން ބުނަމުންދާ ވާހަކަތަކަކީ ރޯބުހުތާން ދޮގުކަމަށާއި އެކަން ސަރުކާރުން ކުރި ވަރަށް ފުރިހަމަ ދިރާސާއަކުން ސާބިތުވެފައިވާކަމުގައި ޑރ ހަސަން ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ ހަސަން މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ވަތަން އެދޭގޮތަށް ކެމްޕޭންގެ ފަރާތުން އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައެވެ. އެމްޑީޕީއަށް ނަޞާރާ ފައްޅިތަކުން ފައިސާ ލިބޭތޯ ބެލުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރި މިދިރާސާއިން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ޚާއްޞަ ޙަފުލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

« Next Page