Wathan Edhey Gothah – MDP » News

October 27, 2008

ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދަށް ތާއީދުކުރުމަށް ނިންމަވައިފި

ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް) އިން ވަތަން އެދޭގޮތަށް ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދަށް ތާއީދުކުރުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. ޓީމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ވަތަން އެދޭ އިއްތިހާދުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސްއެއްގައެވެ. ޓީމްގެ ފަރާތުން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ މައުރޫފް، ނަސްރުﷲ އަދި ސޮލާހެވެ. މިބޭފުޅުން މިއަދުވަނީ ދިވެހި ގައުމު މިދެކޭ އަނިޔާވެރި ދުވަސްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ތާއީދުކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ގާނޫނުން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް އަންހެނުންގެ ޖަލްސާ

[ވިދާޅުވޭ...]

ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ހއ ހޯރަފުށި

[ވިދާޅުވޭ...]

ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ހއ ތުރާކުނު

[ވިދާޅުވޭ...]

ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ހއ ދިއްދޫ

[ވިދާޅުވޭ...]

ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ހދ ކުޅުއްދުފުށި

[ވިދާޅުވޭ...]

ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް- ހއ އިހަވަންދޫ

[ވިދާޅުވޭ...]

Previous Page »« Next Page