Wathan Edhey Gothah – MDP » Page not found

October 27, 2008

ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދަށް ތާއީދުކުރުމަށް ނިންމަވައިފި

ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް) އިން ވަތަން އެދޭގޮތަށް ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދަށް ތާއީދުކުރުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.

ޓީމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ވަތަން އެދޭ އިއްތިހާދުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސްއެއްގައެވެ. ޓީމްގެ ފަރާތުން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ މައުރޫފް، ނަސްރުﷲ އަދި ސޮލާހެވެ.

މިބޭފުޅުން މިއަދުވަނީ ދިވެހި ގައުމު މިދެކޭ އަނިޔާވެރި ދުވަސްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ތާއީދުކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ގާނޫނުން ލިބޭ ބާރުތައް ލިޔެވިފައިވީނަމަވެސް މި އަނިޔާވެރިވެރިކަމުގައި އެބާރުތައް ހަގީގަތުގައި ލިބެން ނެތްކަމަށް އެބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ގާނޫނު ޝާއިއުކުރުމަށްފަހުވެސް އަދިވެސް މިގާނޫނަށް އަމަލުކުރެވެމުންނުދާކަމަށް އެބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ލީގަލީ ގާނޫނު ލިޔެވިފައިވަނީ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އެބޭނުންގޮތަކަށް ތަރުޖަމާކުރެވިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށްވެސް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަން މިގޮތަށް މިހާރުވެސް ކުރެވެމުންދާކަމަށް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓީމްގެ ފަރާތުން ވަތަން އެދޭގޮތަށް ތާއީދުކުރުމަށް ނިންމެވީ އެޖަމިއްޔާގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ 71 އެޖެންޓްގެ މެމްބަރުން އެއްބަސްވެގެންކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް އަންހެނުންގެ ޖަލްސާ


Photos by Mauroof Khaleel

ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ހއ ހޯރަފުށި

ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ހއ ތުރާކުނު

Photos by M I Maniku

ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ހއ ދިއްދޫ

Photos by M I Maniku

ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ހދ ކުޅުއްދުފުށި

Photos by M I Maniku

ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް- ހއ އިހަވަންދޫ

Photos by M I Maniku

Previous Page »« Next Page