Wathan Edhey Gothah – MDP » Events

March 30, 2008

30 މާރޗް 2008 ތ.ކިނބިދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ އޯޑިއޯ

[ވިދާޅުވޭ...]

March 28, 2008

28 މާރޗް 2008 މާލޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ އޯޑިއޯ

[ވިދާޅުވޭ...]

March 27, 2008

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތަސައްވަރު ތިޔަބޭފުޅުންނާ އެކު

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތަސައްވަރު ތިޔަބޭފުޅުންނާ އެކު ހިއްސާކޮށްލުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ. 28 މާރޗް 2008 – ކަލާފާނު ސްކޫލް – ރޭގަޑު 9:00 މުހައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3

[ވިދާޅުވޭ...]

March 23, 2008

23 މާރޗް 2008 ގދ.ގައްދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ އޯޑިއޯ

[ވިދާޅުވޭ...]

March 19, 2008

ޢީދު މީލާދުގެ ޝަރަފު ގައި އަންނިގެ ދިއްދޫ ޖަލްސާ ބާއްވަނީ ހަވީރު

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އެޕާރޓީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން ގ. ކެނެރީގޭ މުހަންމަދު ނަޝީދު އަންނި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގައި ކުރިއަށް ގެންދަވާ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުގެ ޖަލްސާތައް މިހާތަނަށް ބާއްވަމުން އައީ ރޭގަނޑު ކަމަށް ވިޔަސް، ހއ. ދިއްދޫގެ ޖަލްސާ ބާއްވަވަނީ ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ. ސަބަބަކީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރެއަކީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރެވޭ ރަބީޢުލް އަައްވަލު މަހުގެ ބާރަ ވިލޭރޭ ކަމަށް ވުމާއެކު ރޭގަނޑު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

March 18, 2008

Huvadhu Atoll Programme

22nd March 2008 Meeting people of GDh. Madaveli 04.00 PM 22nd March 2008 Jalsaa at GDh.Thinadhu 09.00 PM 23rd March 2008 Meeting People of GDh. Maathodaa 10.30 AM 23rd March 2008 Meeting People of GDh. Vaadhoo 3.30 PM 23rd March 2008 Jalsaa GDh. Gaddhoo 09.00 PM 24th March 2008 Jalsaa GA. Villigili 09.00 PM 25th […]

[Read More...]

March 7, 2008

ތާހިރު ދިރިއުޅުމަކަށް ގޮވާލައްވައި އަންނި ދެއްވި ޚިތާބު

(ތިރީގައި މިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ތަމްހީދީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެޕާޓީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން ގ ކެނެރީގޭ މުހައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) ގެ 7 މާޗް 2007 ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ ކެންޕެއިން ފެއްޓުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކައެވެ.)

~ އައްސަލާމް އަލައިކުމް. ގައުމީ ހަޔާތުގައި ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި ވެއްޖިއްޔާ އަންނާނެ ދަނޑިވަޅުތަކެއް، އަންނާނެ ހިނދުކޮޅުތަކެއް، އެހިނދުކޮޅުތައް މިސްރާބު މިދައްކާ ދެނީ އެގައުމު އެބަޔަކު ދެންގޮސް އުފުލޭ މަރުހަލާ. އަޅުގަޑުމެން ދެން ދާނެ ތަން، އަޅުގަޑުމެންނަށް ދެން ވާނެގޮތް އެގިވަޑައިގަންނަވާނެ. މިދުވަހަކީ، މީގެ ހަތަރު ފަސްއަހަރު ކުރީގައި

[ވިދާޅުވޭ...]

Previous Page »