Wathan Edhey Gothah – MDP » admin

October 25, 2008

ހިތުގައި ވާހާ ގޮތް ހޯދަން

އަހުމަދު އަލީ ނަސީރު އަޅުގަނޑުމެން ގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މިތިބީ އެންމެ ފަހުގެ ޑިޒައިނަރ ހެދުން ލައިގެން އެންމެ ޒަމާނީ ވަސް ދުއްވައިގެންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަށައިގެން އުސް އިމާރާތްތަކާއި އޮފްއަރާ ކާރުތައް މިވަނީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. އެންމެ މިޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި އެންމެ މިހާރުގެ ސާމާނުތަކުން ގުދަންތަކާއި ސިޓިންގްރޫމްތައް އެވަނީ ބަންޑުންލާފައެވެ. އެފްއެމް ތަކުގެ ތުއި އަޑުތަކުން ތެމިފޯވެ، އެނބުރޭ މާބުރުތަކެއްގެ ސިފަޖެހި، މިތިބީ ތަރައްގީވެފައި ދޮގެއްތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެން ސެލްފޯނާއި ބާރަށް ދުއްވާ ރޭސް ކާރުތަކުގެ ތިޔާގިކަމަށް ގެނބި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

October 19, 2008

އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ އުފާވެރި ބަދަލަކާ ދިމާލަށް

ހާސްކަން ދޫކޮށްލައްވާށެވެ. ކުޑަ ކަޅުތެޔޮކޮޅެއް ރީނދުލުގެ މައްޗަށް ހަމަ ޖަހާއިރަށް ރަތަށް ވަޑައިނުގަތުން އެދެމެވެ. އެހެރަ ކަންކަމަކީ، ބަދަލުވުމަށް ބިރުން އުޅޭ ބައެއްގެ ބޭގަރާރު ހަރަކާތްތަކެކޭ ވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަމުން އެބަދެއެވެ. ބަޔަކަށް ހާސްކަން ކަނޑާލެވޭނީ، ކުރިމަތިން ފެންނަ ހަގީގަތާއި ކުޑައިކޮން ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން ފޭވެލީމައެވެ. މަދު ވަގުތުކޮޅެއް ހަމަހިމޭނުން އިނދެ ވިސްނާލުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިގެންނެވެ. ނިންމަން އޮތީ ވަރަށް މުހިންމު ނިންމުމަކަށް ވާތީ ދޮގެއްތޯއެވެ؟
28 އޮކްޓޯބަރ 2008 ވާ އަންގާރަދުވަސް ގޯޅިކަންމަތިން ލަނބާލައިފި ދޮގެއްތޯއެވެ؟ އެދުވަސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެނެސްދޭނީ ހިތްފުރި ބަންޑުންވާވަރުގެ ކާމިޔާބީއެއްކަން ޔަގީންކުރައްވާށެވެ. އިއުތިގާދު ވަރަުގަދަކުރައްވައިފިނަމަ މިކަން މިއަންނަނީ ނިމޭށެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

October 18, 2008

“…އިދިކޮޅު އެންމެން ތިތިބީ ގޮތް ހުސްވެފައި. އަންނި ދެވަނައަށް އައީ. އޭނަޔާ މައުމޫނާ ވަކިން ރޭސްދުއްވާ ރޭހުގަ، އޭނަ ބަލިވާތަން މީހުނަށް ދައްކުވަން ވެގެން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެދުވަސް ތިޔަކުދިން މާލަހެއްނުވެ ދެކޭނެ. އެދުވަހަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ. ޝުކުރިއްޔާ!…”

ސުރުޚީގައި އެވާ ކޮމެންޓަކީ، ވޯޓްއަންނި.ކޮމް (www.voteanni.com) ވެބްސައިޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ރައްދު ޚިޔާލެކެވެ. މި ޚިޔާލަކީ، އެ ސައިޓުގައި ލިޔެފައިވާ އެއްޗަކަށް ބޭފުޅަކުދެއްވި މިނިވަން ރައްދެކެވެ. ރައްދު ދެއްވި ލިޔުމުގެ ސުރުޚީއަކީ، “އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ދިވެހި ގައުމު ދަތުރު ކުރާނީ ރަނގަޅު ބަނދަރަކާ ދިމާލަށް” މި އެވެ.

ރައީސް މައުމޫނު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވުމަށް ޖައްސަވަމުންދާ ‘މަރުފަލީގެ’ ވާހަކައަށް މަޒުމޫނު އިޝާރާތް ކޮށްފައި އޮތުމީ، މި ފަދަ ރައްދެއް ލިބުމަށް މެދުވެރިކުރުވި އެއްސަބަބަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. ރައްދުދެއްވި ފަރާތުން ‘ތިޔަކުދިން’ ނޭ ވިދާޅުވެ ލިއުއްވާފައި އޮތުމުން ލަފާކުރެވެނީ، މި ކޮމެންޓް ލިއުއްވި ގަލަމަކީ، 1950 ގެ ސިކުނޑިއަކުން ވިސްނުން ލިބިވަޑައިގެންވާ ގަލަމެއްކަމެވެ. އެހެންކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ލިޔުންތެރިޔާގެ ސިކުނޑިއަށް ސަވާރުވެއިން މީހެއްގެ ބާރުގައި، ލިޔުންތެރިޔާ އެ ހުންނެވީ ވަރަށްބޮޑު އަސަރެއްގައި ޖެހިވަޑައިގެން ގޮސް އަވަދިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. އެކަމާހެދި އޭނާގެ ސާހިބުމީހާއަށް ވަފާތެރިވާ ހާލު، އޭނާ އެހުންނެވީ ނިކަމެތިވެ ހިތްޕުޅު ބިރުފުޅުން ތެޅިތެޅިއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

September 19, 2008

Vote Anni – Mohamed Rasheed (Kubey)

[Read More...]

August 14, 2008

އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓްގެ ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ފެއްޓުމުގެ ހަފްލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

April 26, 2008

ޝުކުރުގެ‮ ‬ބަސްކޮޅެއް

ކެމްޕޭނުގެ ހަރަކާތްތެރީންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެމްބަރުންނަށް، ހެޔޮ ދުއާ ސަލާމަށްފަހު ލިޔަމެވެ. ‘ތާހިރު ދިރިއުޅުމަކަށް’ އަޅުގަނޑު ފެށި ކެމްޕޭން ހިންގުމުގައި، އަޅުގަނޑަށް ތިޔަ ފޯރުކޮށްދެއްވި ހިތްވަރާ އަގު ނުކުރެވޭފަދަ މަސައްކަތަށްޓަކައި، ތިޔަ އެންމެހާ ބައިވެރިންނާ ހަރަކާތްތެރީންނަށް ހިތުގެ އަޑީން ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ޕްރައިމަރީގައި ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 3 ގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ވާދަކުރުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހަމަގައިމުވެސް ތިޔަ މެމްބަރުންނާއި އެކުވެރީން އަޅުގަނޑަށް ކުރެއްވި އިތުބާރާއި އަދި، ހެޔޮ ބަދަލަށްޓަކައި ތިޔަ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

April 25, 2008

Results of MDP Primary 2008

Mohamed Munavvar: 2,394 (21.4%)
Reeko Moosa: 989 (8.4%)
Mohamed Nasheed (Anni): 7,656 (68.4%)
Invalid Votes: 161 (1.4%)

Total turnout: 11,200.

These results are derived from www.mdp.org.mv on 26th April 2008 at 9:50pm

more information:
Minivan News
Dhivehi Observer
Haveeru News
MDP

[Read More...]

« Next Page